Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1936 (36. évfolyam, 1-104. szám)

1936-04-15 / 31. szám

április 15 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 5 ápr jrakor r egy >an ÍZ ke? ilada regé» mvál­ma 10 iban 'Ül 1­П ier Is re­uen 8 >en órakor ste 8, Ф és )Г ;ai és 'játék I film П László iujetje k: :n ire /ula Piri lici 511a idor leinz m a teater ivésze /télén yárak Húsvéti sportmérkőzés KAC—Kiskunfélegyházái RVSE 4:0 (3:2) Halas labdarugó sportjának tavaszi első nagyobbszabásu, eseményét nagy­szerű időben, hatalmas érdeklődéssel rendezte meg a KAC. Az elomérkőzés a so-tvadkerti csa­pat indokolatlan távoüé te miatt ugyan elmaradt de a műsor főszámla — halasi szempontból — kárpótolta a nézőközön­séget. A KAC első komolyabb mérkőzé­sén már is bebizonyította, hogy jófor­mában van. A félegyházai csapat — ta­vaszi nagyszerű eredményei ellenére — nem tudott egy pillanatig sem veszélyes lenni az erőtől duzzadó halasi együt­tesre. . 1 i ! ! A KAC választ térfelet és a nap és szél ellen játszó vendégcsapatot már az első félidőben e intézi. Egymás után rohamoz a helyi csapat de a balszeren­cse miatt vagy a rugalmas félegyházai kapuvédö nagyszerű védésén eredmény­telenek maradnak a legjobb helyzetek is. Végre a 18. percben Sonkó nagy­szerű labdával szökteti Szvetnikat, aki néhány lépés után a jobb felső sarokba küldi a labdát és 1:0! Nyomasztó a KAC fölénye, reménytelen a Reménység helyzete. Ismét Szv©tmk viszi jobbszé­len a támadást, beadását Sonkó kapás­lövése követi és most a labda a kapufa éléről az alsó sarkon köt ki. 2:0! Még Kmeth íöváse jut a hálóba és már is vége van a félidőnek. Szünetben sem unatkozik a nézőkor zönség, mert egy átutazó akrobata nagyszerű mutatványain áruul és mulat. Szünet után már kiegyensúlyozottabb a játék. A vendégcsapat a mezőnyben szépen játszik, de kapu előtt nincs szerencséje. Kapufalövésnél többre nem képes ez az együttes, pedig ,egy dugót megérdemelt volna. A mérkőzés irama a II. félidőben nagyobb, a játék 'átgon­doltabb és szebb. A KAC védelem és fe­dezetsor jól virágzik a mérkőzésnek ebben a részében. Vanyiska éís Király támogatásával ismét fölényt harcol ki ai KAC. Sonkó csodaszép fejesét csak sze­rencsével párosult bravúrral védi szög­letre a Reménység kapusa. Sonkó nagy­szerű labdájával Holló veszedelmes irammal tör a kapura de a védő kézzel akaszt a 16-oson jóval belül. Sonkó a büntetőt bevágja. 4:0! És vége is már a mérkőzésnek. A KAC nagyobb gólaránnyal is győz­hetett volna. Kedvesnek nem sok dolga volt de annyi mégis, hogy jó formáját beigazolja. Győri és Kristóf jói helyez­kednek. jói szerelnek, elsőrangú a fej­játékuk de már a rúgással egy kis baj van. Nincs az a hosszú felszabadító rú­gásuk. ami fontos a hátvéd poszton. Amellyel egyszerre át lehet tereim a já­tékot az ellenfél térfelébe, j De ezen is lehet és kell is segi berni 'lés akkor a védelmi hármas lesz ai icsapat legjobb része. A fedezetsorban Vanyiska játékát fo­gadtuk nagy örömmel. Úgy irányítja a játékot ezen a nehéz poszton, mint a pinty. És ami eddig nem volt erénye, a sok mellett, elsőrangú labdákkal tömi a csatársort. Tőle minidig a legjobb helyzetben levő csatárhoz száll & labda. Király is elsőrangú harcosnak bizonyult. Tóth messze van két társától, de har­cos és lelkes játékával részese a szép győzelemnek. A csatársor négy gólt lőtt a kiválóan védett félegyházai kapuba. Mégis kifo­gásunk van az összteljesítmény ellen. A KAC »ötös fogatában* Sonkó a vezér, ő irányit és lövi a gólokat, i Mellette Szvetnik bizonyult a legjobbnak vasár­nap. Ez a fiatal játékos akármelyik poszton megállja a helyét, de az igazi helye a fedezetsorban van. Kmeth, Csö- táry és Holló vasárnap nem játszották ki azt a formát, amit várni lehetett volna tőlük és meg sem közelitették azt, amire képesek. L Vasárnap bajnoki mérkőzés lesz Halason : A KAC elfogadta a Bajai M. T. E. ajánlatát a pályaválasztási jog felcse­rélésére vonatkozólag és igy a jövő via- j sárnap már komoly bajnoki küzdelem- ! ben tesz része a halasi szurkolóknak, j Az egyesület áldozatot hozott csak í azért, hogy Halas sportszerető közön­sége ne maradjon mérkőzés nélkül. HÍREK — Hírek ia kait. plébániáról. Április 19-én Gőböljáráson és Fehértón lesznek tanyai szentmisék. Gőböljáráson a meg­előző napon tesz a leventék és iskolások gyóntatása. . , t 1 — А КДС közgyűlés«. A KAC va­sárnap délelőtt tíz órakor tartja meg közgyűlését a központi, iskolában. A közgyűlésre ,e helyről hívja mdg az ér­dekelteket. , — »Szökött katona« a Ref. önkép- Zö-Kör színpadán. A Ref. önkép­zőkör müfoedvelőgárdája május 3-án szinielőadást tart, amelyen Szigligeti Ede: »Szökött katona« cimü 3 ftel- vonásos színdarabja kerül előadásra^ — Hatnapos sziniszezon május elejéin. Vitéz Bánky Róbert színigazgató enge­délyt kért és kapott a várostól, hogy május 4-től 94g a Városi Színházban előadásokat rendezhessen. — Református pujsztai istentisztei- let Április 19-én, vasárnap délelőtt 9 órakor a Pirtó I. sz. iskolában re­formátus istentisztelet tesz. — Nagy Endrejest a Kereskedők Egyesületében. Az Újság cimü napilap április 25-én. szombaton este fél 9 óra­kezdettel. a Kereskedők Egyesülete he­lyiségeiben Nagy Endre-éstet rendez, amelyen a hires iró és még hitesebb konferanszié előadói-est keretében lép fel. Az előadói-estre az Újság előfizetőit és a Halasi Kereskedők Egyesülete tag­jait a rendezőség ezulton is meghívja. — Nőj hullát fogtak ki a Dunából Du- mvecsén. A hulla 25 év körüli, ruházata bordó pulóver és selyemsapka. Jobb- kezén aranygyűrű és karóra volt. Or­! vosi megállapítás szerint körülbelül kiét hónap óta volt a vízben. Személyazo­nosságának megállapítására megindult a nyomozás. i i 1 ‘ — Feloszlatta a belügyminiszter az Országos Magyar Dalosszövetséget. Kozma Miklós belügyminiszter kü­lönböző szabálytalanságok miatt még a múlt évben felfüggesztette az Or­szágos Magyar Dalosszövetség auto­nómiáját, most pedig a vizsgálat eredményeképen elrendelte a Szövet­ség feloszlatását. A dalosügyek ide­iglenes vezetésével Nevel ős Gyula miniszteri tanácsost bízta meg. Fel­oszlatta a belügyminiszter a kecske­méti daloskerületet is. Érdekes, hogy a félegyházi Petőfi Daloskor az 1929 év óta tapasztalt anomáliák miatt már 1931-ben kilépett az Országos Magyar Dalosszövetségből s igy an­nak mostani feloszlatása nagy erköl­csi elégtétel a vidéki dalos egyesülte­teknek, amelyek a Dalosszövetségben uralkodott rendszer ellen küzdöttek. — Kétméteres harcsát fogtak a duna­prtrji halászok. A legutóbbi hetekben szerencsés fogást csináltak a dunapataji halászok. A közelmúltban egy hatalmas vizát fogtak és most újabb jő fogásról értesítenek bennünket Dunapatajrói. — Ban esi János halász több társával keri- tőhálóval halászott a Dunán, amikor egy hatalmas hal került a hálóba. Közel egy óráig hurcolta magával a halászo­kat. amikor azután kimerült és a boldog emberek partra tudták vinni. Nagy volt a meglepetésük, amikor meglátták a ha>- talmas állatot. Közel kiét méter hosszú és 57 kilós harcsa vo'-t a zsákmány. A harcsát Budapestre vitték és ott adták el. í i 1 I O90t Pontos idő éjjePnappal A londoni telefonközpont érdekes újítása A londoni telefonközpont rendkívül érdekes újítást vezetett be. Egy feltű­nően kelem&shangu növel hangosfilmet készíttetett, amelyen, a nő a központ egyik fülkéjében a nap 24 órájának minden percében mondja a pontos időt. A film folyton pereg s annak, aki и pontos időre kiváncsi csak a fülkét keli telefonon feltárcsáznia. —■ Tűzlek Ke ceten. Herczeg Imre tanyáján kigyulladt és részben le­égett két kocsi szalma, a tüzet gyer­mekjáték okozta. — Az elmúlt héten pénteken éjjel kigyulladt a Székely malom gépház tetőzete. A tüzet az éjjeli őr vette észre, aki azonnal fellármázta a gépészt, a fűtőt és a szomszédokat, kik a tulajdonossal együtt a legnagyobb erőfeszítéssel megakadályozták, hogy tovább ter­jedjen s azután eloltották. A kár biz­tosítás utján megtérül. A tüzet a gerendázaton a kémény áttüzesedése okozta, melytől áttüzesedett a szel­lőztető cseréptartó léc, attól pedig a gerendázat. — Szabályozzák iaz árusítást a bú­csúkon. A kereskedelmi minisztérium­ban foglalkoznak az egyházi búcsúk árusítási rendjével. A miniszter a kérdésben kikérte a vidéki kereske­delmi és iparkamarák véleményét. A minisztériumban az a vélemény ala­kult ki, hogy a vallásos jelegű bú­csúk közgazdasági feladatot nem töltenek be és igy ezeket eredéü vallásos jelegüknek megfelelő kere­tek közé kell visszaszorítani. Azt, hogy a búcsúkon kik és mit árusít­hatnak, eddig a jogszabályok nem írták elő. A régi gyakorlat szerint a tisztán vallásos jellegű búcsúkon csak kegyszerek, emléktárgyak, élő- virágok, élelmiszerek s viasztárgyak árusíthatók. Minden Orion rádióbereskedSnél kapható. Fenti rádiók kaphatók FRIDEICH LAJOS GÉPÉSZMÉRNÖK szaküzletében, ahol a készülékeik bármi­kor megtekinthetők és kipróbálhatók VÁROSI-SZEMLE SZEGEDEN százezer pengős költ­séggel strandházat építenek a Tisza partján. i I I j ( I * SOPRON 128.000 pengő rendőrségi hozzájárulással adós az álltaimnak. ■ . * i DEBRECEN 200.000 pengős köl­csönt vesz fel hütőházépitésre. Ugyan ekkor katonai kórházat is épít. • A SOPRONI Polgári Lövész Egy­let 18 ezer pengős kölcsönnel lő- teret épit. * 'i , SZEGED polgármestere összeiratfa az egészségtelen lakásokat s meg­tiltotta azok kiadását, az egészség­telen házakból kilakoltatják a bérlő­ket i 111 -j * , KAPOSVÁR gazdasági hivatala le­velet kapott Angliából. London leg­nagyobb gyümölcsimportáló cége sze­retne Magyarországról őszi barackot, szilvaféléket, sárgabarackot és piros ribizlit számítani. — A rekettyéi műkedvelő gárda a Re­formátus Körben. Vasárnap szépszámú közönség gyűlt össze a Ref. önképző­körben, hogy a rekettyéi és füzesi mű­kedvelő gárda által Pölöskey János »Férjhez megy a bíró lánya« cimü szín­müvét végighallgassa. A közönség so­raiban nagyrészt tanyaiak foglaltak he­lyet. a város nem érdeklődött annyira az előadás iránt. Majdnem 12 órakor Péntek, szombat és vasárnap Kabos, Agai, Góth, Góthné, Vaszary és Bársonnyal a fő­szerepben Címzett ismeretlen 100 százalékos magyar világ sláger Jó jegyek csak elővételben! Ózom crém szeplő, májfolt, pattanás, mindenféle arctisztátlanság ellen. Napbarnított arcbőrt kifehérít. Szépít, fiatalít. Készíti RáCZ Jál%OS gyógyszertára Kossuth u. 1. Takaréképület

Next

/
Oldalképek
Tartalom