Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1935 (35. évfolyam, 1-104. szám)

1935-02-09 / 12. szám

feb-Juár 9 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 5 oldal Az Egri Norma Kiskunfélegyházán Hivafa’os ügy ten jártam a napok­ban Kiskunfélegyházán. Volt időm arra is, hogy fö'ke.'essem a városházán az ottani Szegénygondozó Hivatalt. Az ott tapasztaltakról szeretnék elmondani egyet-mást azoknak a jobbérzésü em­bereknek, akiket a szegényügy érdekei. A hivatal vezetője dr. Fazekas Géza jegyző, munkatársai a Szegénygondozó Nővérek. Egyik kedves Nővér elmon­dotta, hogy két év alatt sikerült elér­niük azt, hogy ma Kiskunfélegyházán nincs koldus, de nincs éhező, fázó s ruhátlan szegény sem. A város S’egé- j nyélről összeállított kataszter tökéletes. Csak azok kapnak segélyt, akik arra reá vannak szorulva. A szegényk&taSiZ- tert a Szegénygondozó Nővérek kivizs­gálása alapján áirtották össze. A segélyezéshez szükséges pénzt gyűjtésből, jótékonycélu egyesületek adományaiból s a városi hozzájárulás­ból fedezik. Pl. az emuit évben a gyűj­tés eredménye volt 7700 pengő, amit a 70 tagból álló adománygyűjtő hölgyek tábora hozott össze. Egyéb adományok­ból befolyt 4200 pengő. (Nagyobb té­telek : Szent Antal perselyből 700 P, a Zárda 590 P, a Gang. Izraelita Ke- feyességi Egylet és az Izraelita Nő­egylet 170 P stb.). A város közpénztára 10 ezer pengővel járult a szegénygon­dozáshoz. Voltak ezenkívül természet­beni adományok is: bab, burgonya, liszt, zsír, Szalonna, szappan s ezenkí­vül használt férfi, női és gyermek ru­hák. A szegények közül heti 2 kg. kenyér- segélyben részesült 563 egyén, élemet kapott a begyült természetbeni ado­mányokból nyáron 105, télen 255 sze­gény. Élelmiszer bevásárló könyve volt 113 gondozottnak. Tüzelőanyag segély­ben részesültek 169-en. Havonta 63 sze­génynek fizették a lakbérét. Ruhát kap­tak 84-en. Mosást, takarítást, meszelést végeztek a Nővérek 21 szegénynél. Dr. Tóth József polgármester igy szól az Egri Normáról: »Ne legyen koldus Fé'egyházán! Ál­dott anyaföldünk ontja a gabonát, a tengernyi élelmet. Szorgos munkás ke­zeli, a tanyák becsű etes népe százezré­vel tenyészti a élelmezésünkhöz szük­séges állatokat és garmadával a kü­lönböző élelmezési cikkeket. Mindent el kell követnünk, hogy az Isten bőséges ajándékából, a föld terményeiből min­denki részesüljön. Ne legyen senki éte- lem és ruházat nélkül s a hajlékot és benne a szükséges meleget senki se nélkülözze. Amit az Isten adott, azt nemcsak annak adta, aki ezt betakarítot­ta, hanem mindnyájunknak, akik az ő akaratából por bőt lettünk és porrá le­szünk. Egyesült erővel kell munkálkod­nunk azon, hogy n© legyen szűkölködő sem az, aki termel, sem az, aki az ara­tást várja.« Zámbó Dezső kanonok-plébános ezt mondta: »Az édes Üdvözítő igy szólt tanítvá­nyaihoz: »Arról ismernek meg az em­berek, hogy az enyéim vagytok, ha sze­retitek egymást.« Az Üdvözítő ezen sza­vaival az egymás iránti felebaráti sze- j retet gyakorlását tűzte ki követőinek; is- ! mBrtető jeléül és annak gyakor’ati teli- j jesitését is e’sodorta az irgalmasság lelki j és testi cse'ekedeteiben. Ha Krisztus kő- j vetője vagy, mutasd meg ezt cselekvő J szeretettel. Adj az éhezőknek ételt, a ; ruhátlanoknak ruhát.« Kovács Ferenc xef. lelkész igy nyi- j latkozik a szegényügyről: »Csaknem kétezer esztendő távolából [ hangzik felénk a telket felébreszteni j akaró ig©: »Tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtleneknek erőtlenségeit hordozzuk.« (Ram. 15. 1.) és: »Egymás terhét hor­dozzátok és úgy töltsétek be a Krisz­tus törvényét.« (Gál. 6. 2.) Határozol/ parancs ©z: »tartozunk.« Nem kegyet gyakorlunk, nem múló hangulatunknak teszünk eteget, lelkiismeretűnk eJcsen- desitése a célunk, mikor az erőtlenek, szegények erőtlenségeit hordozzuk, ha­nem tartozunk ezzel, kötelességünk igy lenni ,mert csak igy tölthetjük be Krisz­tus törvényét. Adj kihallgatást 'eked­nek, tanácskozzál vele, láss tisztán és akkor n©m a saját terhed, gondod, ba­jod nehezedik szivedre, hanem felve­szed a szegények, nyomorultak terhét is s betöltőd örömmel a Krisztus törvényét, m©ly a szeretet.« Feuer Iilés, az Izraelita! Kegyességi Egylet (Chevra Kadiseha) elnöke igy vélekedik az Egri Normáról: »Adjál annak, aki, feléd alamizsnáért j nyújtja a kezét! Ez az igaz mondás meg- ! állta a helyét a jó időkben, de a ször­nyűséges világháború kiterme’te az ál­koldusokat is, akik ezt keresetiszerüen űzik. Ezért áldásos az Egri Norma in­tézményes szegénygondozása, mert csak annak juttat, aki segélyezésre valóban rászorul. Támogassa mindenki anyagi viszonyai szerint az intézményes sze­génygondozást, m©rt ez valóban áldásos a szegénynek és gazdagnak egyaránt.« Szép és üdvös intézménynek kelt an­nak tennie, amelyről igy vélekednek Kis­kunfélegyháza vezető állásaiban lévő ki- ! váló férfiak! Hadi András. HÍREK A cukor szakemberek megállapítása sze­rint a legértékesebb tápszerünk. Különösen ж a fejlődés korában. Magyarország gyermekei azon­ban a meglévő statisztikai ki­mutatás szerint évtizedek óta a legkevesebb cukrot fogyasztják. A nagyvárosokban a nép helyes ösztöne egyre jobban cukor fo­gyasztóvá válik, de a vidéken és a szegény városnegyedekben tö­megesen találhatók gyermekek, akik csak hírből ismerik az édes­séget. Nem egyszer megtörtént, hogy tanyai, és falusi gyermekek­nek hiába kínáltak cukrot, nem ismerték. Pedig Magyarország cukortermelése versenyt tarthat­na Európa bármely országának cukortermelésével. Sajnos, azon­ban itt is egy nemzetközi kartel parancsa szerint még azt, a cu- kormennyiséget sem visszük pi­acra, amelyet kitermeltünk. A gyárak tartják a magas cukor­árakat, amelyet a szegény nép nem tud megfizetni. A cukor­feleslegeket pedig denaturálják, hogy takarmányozásra, állatete­tésre használják fel. Kérdezzük, hogy amikor az iskolák Ínség- asztala, körül annyi a rosszul táplált szegény gyermek, nem le­hetne ennek a cukorfeleslegnek egyrészét ,az iskolai ingyenétkez- tetés keretében minden szegény gyermek tejespoharában értéke­síteni? Ennek a cukorfeleslegnek ez az értékesítési módja száz- ezerszeresen meghozná a kama­tait. A népegészség, a jövő nem­zedék munkabírásának érdeke pa­rancsolná, hogy a gyermekeink­nek több édességet, több cukrot biztosítsunk. Ha pedig a mai cu­kortermelés mellett is állatét©-, tésre szánt cukorfeleslegek van­nak, ezt a cukorfelesleget igen­is nagyobb felében oda kell ad­ni azoknak a szegény gyerme­keknek, akik ma csak hírből is­merik az édességet. Megvan en­nek iaz igen egyszerű módja az iskolai étkeztetésék keretében. Ezt országosan meg lehet szer­vezni és a mai cukorárak mellett a cukorgyárak valóban megtehe­tik, hogy minden szegény gyer­mek poharába bekerüljön egy­két kocka cukor.- Uj szemorvos Tompáin. A bel­ügyminiszter Tompára kinevezte dr. Bezdánszki András szemorvost a tom­pái és kelebiai trachomas betegek gyógyítása céljából. — Pmszly Elemér főüspáün szülei­nek gyéméjntlakodalma. Bensőséges ünnepe volt szerdán Pestvármegye főispánjának, Preszly Elemérnek, aki­nek a szülei, Preszly Gyula és neje Rátkay Karolán, szerdán tartották Vá­con házasságuk hatvanadik évfordu­lóját. A gyémántlakodálmon gyerme­keik, unokáik és dédunokáik, valamint Vác város előkelőségei vettek részt. A jubiláló házasokat Hanauer István váci megyéspüspök áldotta meg a váci székesegyház kápolnájában. — Magyar-est. Ketebia 3-án tartotta nagyszabású magyar-estjét Szabó Sz. Dusán alispán fővédnökség© alatt. A műsor kiemelkedő része Szentiványi Béla. a közismert bajai színigazgató tel­kes játékiu Petőfi Sándor megszemélye­sítője, me’Iettie Szabados Ica Ju'ia sze­repében felejthetetlen élményt nyújtott. Schulter Eta, Szabados Baba, Zsivaj novits Tériké mind-mind feülmuták a. műkedvelő nívót. A bevezető beszédet Kockás József mély tartalmú beszéde, mig az ünnepi beszédet dr. Gondán Fe­licián tartotta, aki telkes szavakkal mél­tatta a magyar gondolkodást. Az estély Krausz Dezső »'került rendezésében so­káig fel ej thet síién élmény marad a ke- lebiaiak előtt. — Riefomuius tanyai isEntiSztelefek. Vasárnap, február 10-én dételőtt 9 óra­kor Bogárzón, délután 2 órakor Rekety- tyén íeformátus istentisztelet tesz. — A jégpálya pénteken délután 5 órától kezdve újból megnyílik, Szom­baton és vasárnap délután fél ? órától kezdve zene. — Az á’Iami felügy Elet iái tt álló Halrsi Zeneiskola zongora tanszakán a tanítás folyamatban van. Beiratások a közp. iskola emeleti II- leányosztályában min­den kedden és pénteken délután 2—5 óra között történnek. A hegedütanszak szeptemberben nyűik meg. — A Református önképzőkör farsangi tea-estjét február 10-én, vasárnap este 8 órakor tartja. Az estre az é »készületek nagybann folynak s értesülésünk szerint olyan nagy az érdeklődés, hogy a tea­est a farsang legjobb s'kerü összejöve­telének Ígérkezik,. — A pöttyös bankett mint minden év­ben, most is fényesen sikerült. A kát. kör nagyterme zsuffolásig megtelt tó- nyomórészben fiatalsággal. A vacsora kitűnő volt. A bankett tiszta jövedelme a templomnagyobbitás célját szolgálja. Baranyi László plébános szeretettel üd­vözölte a .megjelenteket s kérte őket, hogy tegyenek apostolai a templomna­gyobbitás ügyének, amely eddig is cso­dálatos szépen hálád előre. Február 6-án estig 245-en 30 ezer és 400 pengőt ajánlottak föl e nemes célra. Hogy mennyire áldozatkészek, — mondot a — a katolikus hívek, semmi sem bizonyítja jobban, mint egyik tanyai kirándulása, amikor is ©gy napon 1500 pengőt szer­zett a teemplom bővítésére. HÍREK a katolikus PLÉBÁNIÁRÓL Tanyai Szentmisék. Február 10-én, vhsámap a fehér­tói iskolánál, febr. 17-én, vasárnap pedig a felsőszállási iskolánál lesz tanyai szentmise, gyóntatás és szent- beszéd. Fehértón csak aznap, Felső- szálláson azonban már a megelőző szombaton lesz az iskolások és le­venték szentgyónása. Missió. Március 9—17-éig, tehát 8 napon keresztül a róm. kát. plébánia tem­plomban népmissió tesz, melyet szt. ferencrendi atyák tartanak. Ugyan­akkor a tanyai iskoláknál is missiót tartunk. Részletes programmot a kö­zel jövőben fogunk közölni. Nyugtázás. Az Oltáregyesület febr. 6-án meg­tartott Pötftyös banké ttjához a kö­vetkező ingyenes adományokat kap­tuk: Árpád szikvizgyár 150 üveg szó- dia, Baranyi László 1 torta, özv. Kiss János, Soósné 10—10 drb. tojást, özv. Tallér Ferencné 3 kg. liszt, Tóth Jánosné 8 dirb. tojás, 2 kg. liszt,; özv. Farkas Pálné 4 kg. liszt, 1 kg. szalonna, 1 kg. tepertő. Az Oltár­egylet vezetősége ezúton mond kö­szönetét a szíves adományokért. m »m Nagy érdeklődés nyilvánult meg a MANS?, előadása iránt A MANSz ha’ari csoportjának rter.es ©határozása az, hogy minden, hónap első szerdáján érdekes és tanulságos elő­adásokat rendez a Gazdasági Egyesület székházában. Ezeknek az előadásoknak igen nagy jelentősége van kulturális szempontból, mert minden alkalommal közérdekű kérdésekről van szó és ezek­kel az előadásokká' hiányt akar póto'ni a MANSz vezetősége. Más városokban igen látogatottak az ilyen ismeretter­jesztő előadások, mig Halason csak most kezd népszerű tenni és reméljük, hogy ©z a nemes vállakózás mindég jobban fogja érezni a közönség megértő támo­gatását. A szerdai előadás ke etében szépszámú közönség e’őtt Gramantlk Margit beszélt lenyűgöző érdeklődést keltve arról a kérdésről, hogy a magyar asszony és a magyar ifjúság mi’y©n hősi erőkifejtés­sel küzd magyarságáért a megszállott területeken. Megrázóak voltak azok a napló töredékek, amelyeket a kiváló elő­adó fe'olvasott és ezekből meg’áthat- tok azt a szomorú állapotot, amelyben állandóan morzsolódik és pusztul a so­kat szenvedett magyarság. A gyönyörű és színes képekkel megrajzolt és fel­épített előadás mély nyomokat hagyott a hallgatóság le kében. A másik előadó Gulyás Sándor, a reálgimnázium kiváló tanára vo t, aki a közönség feszült érdeklődése mell'ett raj­zolta meg a nő alakját az Ember tragé­diájában. A nagy gonddal összeállított tanulmányát érdekes részletek feolvusál- sával ismertette. Mindazok, akik végig hallgatták ezeket a nagyon értékes elő­adásokat, egy kellemesen ©töltött ta­nulságos óra emlékével távoztak ©1. Hisz- szük, hogy a jövőben tartandó előadá­sok mind több és több érdeklődőt fog­nak odavonzani és ez mutatja majd az illy©n irányú előadások létjogosultságát. A legközelebbi előadás március 6-á;n lesz. — A Polgári Olvasókör évzáró köz­gyűlése!. A kiskunhalasi Polgári Olvasó­kör évi rendes közgyűlését 17-én, vasár­nap délután 3 órakor tartja. Ha ez at- kálommial a tagok határozatképes szám­ban meg nem jelennének, úgy a közgyű­lés a következő vasárnapon, vagyis feb­ruár 24-én délután 3 órakor lesz meg­tartva a megjetentek számára való te­kintet nélkül OZOIM FOGPEP Rácz­patikában

Next

/
Oldalképek
Tartalom