Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1935 (35. évfolyam, 1-104. szám)

1935-01-16 / 5. szám

január 16 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 5. oldal dékek tue rben xh i, ózni Fűrész lehet /asár» Éráig a őrben i Íjért el iébet litÓ. lozi •m 8 elnöt­ki У ek áték es veli. .erű 9 én =án :él 9 idaja ár film» { : ores ay ordó ICSOS odni Ж Aramfogyasztóink figyelmébe Értesítjük igen tisztelt fogyasztóinkat, hogy az áramfogyasztás számlázásának 1934. január 1-én élettteéptefett azt a rendszerét, amely az 1932. évihez viszo­nyított többletfogyasztást 50°/o-ka' ala­csonyabb áramdijban állapította meg, ez év január 1-ével megszüntettük és egy­idejűleg uj áramdij tarifát alapító ttunk meg. Vállaltunk vezetősége ezt a tavalyi alapon fenné Jött áramdij engedményt ki­sérlelnek szánta és annak vég égésitéiss e'ölt meggyőződést kívánt szerezni, hogy azok az áldozatok, ameyOket q, többletfogyasztás visS-ft térítés©, tehát az átlagos áramdij mérsék’ése folytán ho­zott, elgondo ásának megfelelően szol­gálják-e a közönség érdekelt. Az emuit év tapasztalatai azt mutatják, hogy az ebben a formában való áramdij mérsék­lés csak a fogyasztó közönség bizonyos ré'egelnek szolgá ta e'őnyeit, mig mások, akik 1932-ben bármely oknál fogva is magasabb fogyasztást értek el, igazság- ta’an hátrányban marad-tak. Miután válralatunk vezetősége az áramdij mérséklését a jövőben szé esabb a'apokra kívánja fektetni, a több’etfo- fogyasztás visszatérítésével hozott anyagi áldozatot ezentúl fokozottabb mértékben és arányosabb elosztásiban kívánja a fogyasztóközönség érdekében meghozni. E célbó l 1935. január 1-ével az úgy­nevezett fokozatos áramdij tarifa láp életbe, vagyis ki-ki minéri többet fo­gyaszt, annál magasabb engedményben részesül. A világítási aíapdij marad 90 Mér, de aki már a havi 3 kilowatt fogyaszt tást ééri, engedményben részesül s ez az engedmény a fogyasztás arányában fokozatosán eme'kedik. A motorikus aíapdij 54 fi ler s a fokoi- zatos engedmény már havi 20 kilowatt fogyasztásnál kezdetét veszi. Ä háztartási áramdij 36 fillérben ltesz megállapítva. A háztartási készülékek fogyasztását díjmentesen bekapcsolandó külön óra fogja mérni. A fokozatos áramdijskála a következő: Világítási fogyasztásnál: Havi 3 kilowattig 90 fiiér kwatton- ként, havi 3—6 .kilowattig 5% enged­mény, havi 6—10 kilowattig 10% enged­mény, havi 10—20 kilowattig 15% en­gedmény, havi 20 kiőwatton feüi 20°/o engedmény. Mioirorrkas fogyasztásnál: Havi 20 kilowattig 54 fiiér kilowatt tönként, havi 20—50 kilowattig 10% en­gedmény, havi 50—100 kiőwattig 15% engedmény, havi 100—200 kilowattig 20 % engedmény, havi 200 kilowatton felül 25% engedmény. Kiskunhalas, 1935. január 10. HALASI VILLAMOSSÁGI RT. Estélyi és angol ruhák kostümök és kabátok, legelegánsabb kivitelben készülnek Ingatlan eladások a városban Dugár Lajosné Mészáros Juliánná megvette Zámbó Sándor és neje Nagy Mária beltekes házát 1000 pengőért. Ficsur Ferenc és Minszki Juliánná megvették Laczkó Lajos és neje Nagy Mátyás Verona beltekes házát 2048 P 70 fil terért. Varga Sándor és neje Monda Eszter ; megvették Gáspár Lajos öregszölőkbefl 726 n.-öl ingatlanát 800 pengőért. Csényi József szücsmester megvette Tinyei Sándor és nteje Csényi Krisztina bejlíteJoes házát 1250 peingőért. Dr. Tóth Kálmán megvette Czteate. Já­nos és neje Berta Mária alsószá lá&i. 11 hold ingat anát 3000 pengőért. Varga Ferenc és neje Varga Rozália megvették Szarka Kovács Pál és nejei Fe’fördi Viktória bodoglári 2 hold 1246 n.-öl ingatlanát 1000 pengőért. Erdei László és neje Szabó Klára megvették Szabó Gairbai István és neje Hováncisek Juliánná öregsző-őkbeni 1023 n.-öl ingatanát 300 pengőért. ölvedi Szabó Pál megvette Farkas Sándor és nej® Csere Etel öregszőlők­ben; ingatlanát 300 pengőért. Kocsis Antal és nej© Csofcs&cjs Zsófia megvették Závodni József alsószálási 214 n.-öl ingatanát 700 pengőért. Ifj. Árvái József megvette' Modok Ist­ván öregszőlőkben! ingatlanát 700 pen­gőért. Sánta Mihály és neje megvették Sánta Józsefné László K. Rózára Rekettyej- pujsztai 4 hold 1386 n.-öl ingatlanát 400 pengőért. Árvái János kiskorú megvette Árvái József kiskorú rekeltet ingatlanát 400 pengőért. i Faddi Kálmán és neje Brinkus Rozá­lia megvették Te nyák Józsefné Ai'só- fekete földekben ’tevő 160 n.-öl ingatlanát 200 pengőért. Paiai Istvánná Szudi Juliánná meg- velt© Paprika Gáborné Kocsis Juliánná alsófeketefődekbeni 276 n.-öi ingatlanát 240 pengőért. özv. Tóth Mártonná Gyuris Mária megvette Nagy Péter tajói 1 hold 1194 n.-öl ingat anát 800 pengőért. HÍREK Sebőimé sza'.onjábaii, Eötvös ueoa 4 szám. j Tainonc felvétetik. — ELŐFIZETÉSEK SZIVES MEG- UJITASÄRÄ KÉRJÜK T. OLVASÓ. INKÁT. — Htíi'ap left ia Kecskzmlti Lapok­ból. Kecskemétnek eddig két napi'apja vort. A Kecskeméti Közlöny és a Kecis- keméti Lapok. A Kecskeméti Lapok most hetilappá a’akult át, a két Jap között kötött kompromisszum a apján, amely­nek esősorban anyagi okai lehettek. Ä 80.000 lakosú Kecskemét sem bír tehát eltartani két napilapot, ami a vidéki hir- Eapirás nehéz helyzetét mutatja. — Házasság. Farkas István kiskun- majsai jegyző házasságot kötött Ta­kács Olgával. — Jelmezes teaestélyt rendez az Iparos Dalkar február 3-án. Az ötlet, amely tavaly oly általános tetszésft aratott, az idéfl is hasonló slikeirt ígér, amit a városban máris mu'talt- kozó szo|katla;n érdeklődés igazol. Föliratkozni a nőkari tagoknál elhe­lyezett gyüjtöiveken lehet. — So tv3dkertl virüisyk. Soltvadkert község legtöbb adót fizetői, akik ennek atepján rendes tagjai 1935. évben a kép- J vis©őlestülelnek, a következők: Deutsch I Jakab, dr. Fuszenecker János, Kürti Gusztáv, Krltz’er Jakab, Gyarmati Im­re, Németh Lajos, Gatter János, Szé­kely Ferenc, Kévés János, Klamm Ádám„ Farkas István, Kemény Bé'a (kiskora), Kemény "László (kiskorú), Katzenbach János, Sikter András, Krém©r József, Katzenbach János (István fia, Topo'ai Gyula, özv. Bozóky Béláné, Rózsa Gyu­fa. Póttagok: Hirsch Ferenc, Aranka László, özv. Gyenizs© Lajosné, Depre Bálint, özv. Font Gáspárné. — Hírek az Ipart est tí’etböb A ke­reskedelmi minisztérium az iparos továbbképző tanfolyamra a halasi Ipartestületnek 300 pengő segélyt, adott. — Az Ipartestület legutóbbi taggyűlésén elhatározta, hogy akciót indít az OTI kirendeltségnek Halasra való visszahozása érdekében és ez- , irányban különböző érdekeltségeket j |§s a várost is megkereste. — Eljegyzés. Hulvej István, a 'kis­kőrösi evangélikus egyház lelkésze eljegyezte Hunay Mar csuka ur,leányt Nyíregyházáról. — Füzes pusztán január 17-én ntem tort összejövetelt a KIÉ, legközelebbi összejövetel január 24-én, a következő csütörtökön ’esz. — Pirtón január 16-án, szerdán este lesz a legközelebbi össze­jövetel, Rekettyén pedig január 28-án. Vasárnap Szegedre utazik a Kac hölgycsapata a D. kerületi csapatbajnokságokra A Motesz. Déli Kerület© vasárnap a Rókusi tornacsarnokban rendezi meg a kerüeti női csapatbajnokságokat az 1934. évre, ame’y versenyt már közbe­jött akadályok miatt több ízben el kel­lett ha’asztani. A versenyre e’utazik a KAC hölgybaj­nok csapata s reméljük, mfegnyeri a bajnokságot a szegedi csapatok e’őtí s öregbíti Haas hölgytornász sportjának hírét. A KAC hö gyei szorgalmasan és IteV kiisme.éterén készü’tek a bajnokságra s remé’jük, hogy Szegeden nem kell fnajd a bírók ettem is küzdeni, mint leg­utóbb Budapesten. •> mmm — Ha'iálra égéit egy 6 éves leány. Borzalmas sze|rencséflenség történt Baján. Bognár Erzsébet 6 éves kis­leány szülei lakásán a konyha tűz­helye mellett melegedett. A tűzhely­ből kipattant egy szikra és a kislány hátán meggyujtotta a ruhát. A sze­rencsétlen gyermek jujveszékelve ki­áltozott segítség után és tehetetlenül szaladgált fel-alá a lakásban. A két­ségbeesett anya végre eloltotta gyer­meke lángoló ruháját és rögtön be­küldött a városba dr. Szász Ottó gyermekorvosért. Dr. Szász rögtön kiszállt a gyermeiktragédia helyszí­nére és ápolás alá vette a szeren­csétlen kislányt. Azonban már nem lehetett megmentem a kislányt, a hátán szenvedett másodfokú égési se­beibe szombaton délután belehalt. A rendőrség megindította a nyomozást annak tisztázására, hogy kit terhel a felelősség. Rendkívüli nagy az érdeklő« dés a szombati népművelési előadás iránt A He’yi Értesítő közlése, hogy január 19-én nagyszabású népmüve esi előadás fesz Hatoson és arra Mars ch al l Ferenc államtitkár és Preszly Etemter főispán is fejön, széteskörten nagy érdeklődés­sel találkozott. A nagyszabású e öadás programmja, amelyet este 8 órakor a közgyűlési teiemben tartanak meg, a következő: : 1) Hiszekegy. Előadja a Városi Dal­kör. 2) A népművelési estet megnyitja dr. Fektete Imre polgármester, a helyi Népművelési Bizottság elnöke. 3) Be­szédet mond dr. Marschall Ferenc föld- müveíósi álamtitkár. 4) Aktuális jogi kérdéseik. Előadja dr. Nyári Béla ügy­véd, a Kalocsai Ügyvédi Kamara elnöke. 5) A magánjog éis a mindennapi élet. Előadja dr. Szfadits Károly egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 6) Záróbeszédet mond dr. Preszly E'temér főispán. 7) Himnusz. Énekli a Városi Dalkör. Előadás után vacsorán veszitek részt a vendégek a városi nagy vend é gl őt en. — Etetsük hasznos madaraink, t! Be­köszöntött a havas, hideg tél. Cinkéink s más hasznos madaraink a földet boritó hótakaró miatt nem juthatnak elegendő táplálékhoz s éheznek. Az éhező apró madár teste hamar kihűl s így te’pusztul. Akármilyen nagy tegyen a hideg, ha van etegendő te’tesége e csöppségeknek, áttetenek. Hogy hány miliő és mffiió férget pusztítanak te! e nagyszerű ingyen munkások tavasztól őszig kertjeinkben, szőlőinkben, gyümötesöteinkten, azt megálfiapitoni nem is lehet. E hasznos munkájukért most kérnek tegy kevés bért, amely tehet napraforgómag, tök­mag, kendermag, faggyú. Leghelyesebb deszkából madáretetőt ütni össze, azt széltől védett helyre felállítani. A ma­darak rövid időn beiül felfedezik s szorgalmasan látogatják. Csak arra vi­gyázzunk, hogy az etető egész télen át ki ne ürüljön, mert egy napi éhezés is a madaraik haliad jelentheti. H. ффф Az idén Belgrádig kiépül a nemzetközi ut A szerb kormány kölcsönt vesz fel közmunkákra s ebből többek közt megépítik a nemzetközi ut folytatását Csonkamagyarország déli határától1 Újvidéken át Belgrádiig. Az úttal a szerbek ezévben el akarnkak készülni. FZZ •*! Január 17-én, este fél 8 órakor disznótoros vacsora lesz Füstösnél Töltött káposzta, hurka, kolbász, pe­csenye és tészta. Egy teríték ára 1 pzragő 40 fii}. Moha cukorka köhögés, reketdség, elnyálkásodás, hurut ellen. Kapható RdCI iünos gyógysz er tárában Kossuth u. 1 sz. (Takaréképület)

Next

/
Oldalképek
Tartalom