Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1935 (35. évfolyam, 1-104. szám)

1935-09-18 / 75. szám

KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE szeptember 18 2 Megjelent a „Kékkönyv“ A Gömbös-kormány három évi munkássága A már régebben beharangozott és | A német, osztrák, о asz, lengyel és Bz egész ország érdeklődésével várt i bulgár kapcsolatok kiépítésével ki­»KEKKÖNYV« ma megje'ent. A mun­ka, amely felöleli a Gömbös kor­mány hároméves munkásságát, egy­ben válasz az ellenzéki támadásokra, kritikákra- A bevezetésben a vi'lág- krizist és Magyarországnak a Göm­bös kormány hatalomra jutásakon helyzetét, gazdasági elszigeteltséget és válságot tárgyalja а »KEK- KÖNYV«, majd foglalkozik Gömbös Gyula históriai jelentőségű rádiószó- izata után megindult három eszten­dei szakadafain belső politikai mun­kával. Amig Európában dúltak a pártharcok, Magyarországon rend és nyugatom uralkodott. Az állam- háztartás rendbejött, a pengő vá­sárlóereje csorbítatlan maradt és a gazdasági étet vérkeringése a köz­munkákkal, a helyes devizapolitiká­val és a kedvező külkereskedelmi kapcsolatokkal újból megindult. A ha­talmas munkát az ország egy ma]gy parlamenti többség megválasztásával honorálta. Külpolitikában is jelentős eredmé­nyeket ért e® a Gömbös-kormány. emelte az országot politikai elszige­teltségéből és a békés revízió gon­dolatát nemzetközi kérdéssé emelte. Legfőbb gondja volt a kormány­nak minidig a gazdlatársadalom ne­héz helyzetének orvoslása. Sikerült az agrártermények árszínvonalát fel­emelni és megindult az átszervezési munka a minőségi termelés felé. A gazdavédletmi rendieletek pedig nyu­galmi állapotot teremtettek a gazda­adósok számára. A kormány kereskedelmi aktivitá­sának eredménye, hogy külkereske­delmi mérlegünk három évvel ezelőtt csak 6 millió, tavalyelőtt már 78.7 millió, tavaly pedig 60.5 millió fe­lesleget mutat. Adatok és tények bizonyítják meg- cáfoihiatatlanui idegenforgalmunk emelkedését, a deficit nagyarányúi, fokozatos csökkenését. A tanügyi reformok és az igazságügyminiszté­rium jogszabályalkotása terén hatal­mas előhaladások történtek. 1300 ál­lásnélküli ifjú kenyérhez jutott. Fényesen sikerüli a Corporatio Cumania irodalmi estje Vasárnap este fél 8 órai kezdettel tar­totta, a Corp. Cumania irodalmi estjét, melyet a; Központi Sajtóvállalat neves Íróinak szereplése tett feiejthetéltfemié. A műsor minden egyes száma művészi, ! magas szinvopialu volt. Halas közönsége; hozzászokott, hogy mindenbein a legjobbat kapja s Chez az Emeri сапа, irodalmi estje százszázalékig hozzá is juttatta. j A műsorból, mint hatalmas ébresztő csendült ki dr. Hóikia Imre előadása, melyben a, romboló és nemzetellenes sajtó; és erkölcsromboló életkihatásait fejtegette, rámutatva arra, hogy a jövő generációira, nézve is milyen káros a, nemzetietlen sajtó', irodaiam, tánc, di­vat stt>>. Felejthetetlen élményt nyújtott dr. Schiffert György énekszámaival. A zenei kíséretet Dobozy Éva, Fridrich Lajop és Doücsek Károly látták el nagy hozzáértéssel és művészetied. Gáspár Jenő és Liendvai István mű­vészetük legjavát nyújtva, .a közönséget a tiszta,, az erkölcsös irodalom érté­kelésére vezették rá. Topolayné Jakabcsics Bazsa szép mű­vészi szava,'látávai ragadtatta tapsra a megjelenteket. Reméljük, hogy ez az irodalmi est csak bevezetésül szolgált s a jövőbeni mind sűrűbben hallgathatjuk az igazi tiszta .művészet megszólalását Halason. Ennek az irodalmi estnek kiimlagaisló jelentőséget adott Medveczfcy Károly gazdasági főtanácsosnak az Emericaua corporatiója priorjának nagyszabású be­vezető: beszéde, amely hatalmas irodal­mi műveltségét csillogtatta meg ismét Medveczky Káro; ynak, aki, átfogó, rend­kívül tartalmas megállapításaival mind­végig lebilincselte a hallgatóság figyel­mét. (Ootrp. Cum.) Vigyázzanak a halasi szőlősgazdák is termé­sükre : a szőlőre, de még inkább a mustra Ne adják el a gazdák 18 filléren alul a bor­szőlőt és 26 filléren alul a must literjét Elengedhetetlen és. feltétlenül köz-1 érdeket szolgáló dolgot írunk meg itt az alábbiakban, amikor felhívjuk a szőlősgazdák figyelmét arra, hogy vigyázzon az idén különösen arra В kevés szőlőre, amit a fagytól, jégtől és egyéb elemi csapásoktól tmteg tudott menteni, azt a kis sző-őt, amelyhez annyi verejték, aggodalma fűződik, amiből téli szükségleteit, kezdve mimgyárt a kenyerét, be- beszerzi, A halasi gazdáknak,,tekintettel arra, hogy az idén príma minőségű bort várnak a hozzáértők, minden remé­nyük meg lehet arra, hogy nagyon jó és egészséges mustokat szűrhet­nek, amelyért tisztességes árakat is kérhetnek. .!' j , [ , i J i A termelők nyugodtan és lassan szüreteljenek, hogy ne kerüljön egy­szerre sok must a piacra. A számítások szerint a jobb mi­nőségű musttal nagyobb árakat fog­nak elérni, mint később a gyengébb minőségű borokkal. Idei termésünk kevesebb lesz, mint bármikor volt. Nem sokkal fogja meghaladni a más­fél millió hektolitert. Ez a mennyi­ség szép egyenletes elosztásban fe­dezni fogja Magyarország ezévi fo­gyasztását. Történtek és történni fog­nak o"y kormányintézkedések is, me­lyek lehetővé teszik a bornak (bel­földi fogyasztását. , | Tartson ki tehát éppen ezért min­dén szőlősgazda a 18 filléres szőlő ár mellett és ugyanakkor a 26 filléres, legrosszabb esetben a 24 filléres must ár mellett. Mindenesetre a hozzáértő szakér­tők szerint minden gazda akkor te­szi a legjobban, ha lehetőleg bor­szőlőt nem is ad el, hanem hacsak i teheti, majga szűri le és must for- , májában viszi a piacra, így egész bizonyos, hogy jobb árat fog elérni és fáradozása is elnyeri legalább hozzávetőlegesen, a maga megérde­melt jutalmát. Várakozáson felül, pompás és kitűnő eredmény- nyel zárait a Stefánia-nap Minit azt legutóbbi számunkban | got és munkát nem kímélve itt is már megírtuk, vasárnap gyülekezett I kivette azt az oroszlánrészt, amely- össze a város 'közönsége, hogy a j lyel az esztendő minden napján az legnemesebb jótékonycélnak, a gyér- 1 ő figyelmes odaadásának ítulajdonit- mekmentésnek szolgálatába álljon. A | ható, az a segítés és támogait;á!S)y gyűjtés munkájában részivé tt hői- ' amely a Iegelhagyiátottabb és légi gyek kitűnő érzékkel tettek eleget J eldugodtabb kis tanyát is megtaláf- az önként váialt nemes missziónak ja, ahol és amikor egy nyomorgó és és ennék a kivételes agilitásnak tu- ! szegénységben tengődő kis magyar lajdonitható, hogy a mai keserves élet megmentéséről és megsegitésé- vüágban is 641 P 59 fillér gyűlt ősz- Fői, az épülő és újjáéledni készülő sze a szegény, elhagyott, apró gyér- uj nemzedék erőssé varázso’ásának me'kek és csecsemők számára. A ki- emberfeletti lelki tevékenységéről van tűnőén sikerült és élményszerüén zá- szó. ru’.l nap sikere és pompás megren- Ezt a rendezést dicséri a szépen dezése, nemcsak a sátrakban elhe- sikerűit felvonulás, gyermek csopor- lyezkedett és a gyűjtést végző höl- tok felvonulása és általában mindaz gyeké, de külön dicséret és 'éli®- a sok kis apró jelenet, amelyet ez mérés illeti dr. Fekete Imrénét a Ste- a nagyszerűen megrendezett ünnep fánia buzgó elnöknőjét, aki fáradsá- programjába foglalt. A községi választók névjegyzékének összeállítását — egy bizottság végzi Halason Mint munkatársunk jél beavatott Osztásokon résztvevő választók név­helyről értesüli, a városi képviselő- testületi tagválasztásokát még ez év­ben megtartják Halason. A kérdéssel egyébként a csütör­töki közgyűlés is foglalkozni fog és itt a közgyűlés egyik tárgysorozati pontjaképpen kiküldik azt a bizott­ságot, amely a városi képviselővá­j vizsgálja. j Értesülésünk szerint a rendes vá- ! basztok névjegyzékét és a legtöbb ! adót fizetők névjegyzékét ugyanaz I a bizottság fogja végezni. Hogy ennek a kiküldött bizottság­nak a tagjai kik lesznek, azt még most nem lehet tudni. Megoldodik-e végre a halasi polgári fiúiskola elhelyezésének problémája ? 25 ezer pengős államsegélyt kap Halas erre a célra Hosszú idő óta vajúdik már Ha­lason az a fontos kérdés, hogy az álami polgári fiúiskolát hogyan he­lyezzék el mai bizonytalan formá­jából, amikor mint ismeretes, az is- j kóla részben a régi rendőrlegény- j ségi épületben, részben pedig a köz- j gyűlési terem udvarán Tevő helyi­ségben ta’ált elhelyezést. Az iskolá­nak ez a megoldása sehogyan sem felel meg a célnak, azért, mert két helyen van, de azért is, mert az el- 1 helyezés sok tekintetben gátolja b tanítás zavartalan és megkívánt me­netét is. Ezt a különös helyzetet már évek óta igyekeznek megszüntetni, a mi­nisztérium és a város közt több tár­gyalás is folyt már a megoldás te­jkin te tében, mind a mai napig azon­ban megoldatlan в kérdés. A kultuszminisztérium több alka­tommal elhangzott sürgetésére a vá­ros azzal válaszolt, hogy pénzügyi szempontból nincs abban a helyzet­ben, hogy az iskola megkívánt for­mában való elhelyezéséről gondos­kodjék. Azóta újabb tárgyalások is voltak az ügyben, de a mai napig is eredménytelenül, ugyanakkor az iskola évről-évre súlyosabban érzi a megfelelő elhelyezés hiányát. A kultuszminisztérium egy leg­újabb leiratában azt ajánlja a vá­rosnak, hogy építés helyett próbál­jon olyan megoldást találni, hogy az isko’a számára megfelelő épületet szerezve, vigye dűlőre a kérdést, ab­ban az esetben pedig, ha ilyen épü­lethez hozzájutna az iskola, a kid- tuszminiszter eltekint uj épület fel­építésétől. A kultuszminiszter abban az eset­ben, ha a város ilyen megfelelő épü­lettel oldaná meg a problémát, 5 éven iát évi 5 ezer pengős államse­gélyt adna a városnak. A kultuszminiszternek ezt a meg­oldást szolgáló és leiratban bizto­sított 25 ezer pengős államsegélyt kilátásba helyező kérdését a város a csütörtöki közgyűlés elé viszi és ugyanakkor a közgyűlés döntését fogja kérni arm vonatkozólag, hogy a város ezt a javasolt megoldást magáévá teszi-e és hajlandó lesz-e a polgári fiúiskolának ilyen formában való elhelyezéséről gondoskodni. Bevezetik Budapes= ten a zsebtelefont beszélő készülékeket, amelyet bár­mely fali konnektorba belehet "kap­csolni és nyomban használni. A bér. A magyar posta szenzációs újí­tással modernizálja üzemét. Kará­csonyra zsebtelefonokat hoz forga­lomba kicsiny, zsebben hordható táv­lini rádiótechnikai kiállításon bemu­tatott uj találmány tökéletesen való­sítja meg az ideális, helyhez nem kötött telefon gondolatát. ; _,

Next

/
Oldalképek
Tartalom