Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1934 (34. évfolyam, 1-103. szám)

1934-06-30 / 52. szám

2. oldal KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE junius 50 A Ház tiltakozásának visszhangja Európa sajtójában A képviseiőház ünnepélyesen til­takozott Barthou történettamisitó és fenyegető nyilatkozatai ellen. A Ház tiltakozásának Európa egész sajtó­jában nagy visszhangja van, még a francia lapok is részletesen foglal­koznak vele. j i - i. i i i vIt ...................- Ш Bulgária csatlakozik a rámái hármasegyezményhez A bolgár kormány úgy Rómában, mint Becsben azt a kívánságát fe­jezte ki, hogy a most kezdődő olasz —‘bolgár kereskedelmi tárgyalás so­rán Bulgáriát is kapcsolják1 bele a római hármas egyezménybe. И . 1 ....... ■- " — D Ki akarták szabadítani a politikai foglyokat Bécsi jelentés szerint fegyveres ho- mogkeresztesek támadták meg a linzi fogházat, ki akarták szabadítani a politikai foglyokat, az őrség azon­ban visszaverte a támadást. як ..... ' ----------------- 8a A Szamosba dobott csecsemőt véletlenül kihalászta a — dédapa Kovács Julia szamossályi leány új­szülött gyermekét a Szamosba dob­ta. A leány nagyapja halászás köz­ben kihúzta a. holttestet a víziből és bevitte a csendőrlaktanyába. Csák a nyomozás során derült ki, hogy a -dédapa unokája holttestét fogta ki a Szamosból. A gyilkos anyát fe­ltartóztatták. «и ---------------1— Festetich grófot kizárták a nyilaskeresztes pártból A magyar nyilaskeresztes párt Meskó Zoltán és Pálffy Fidél gróf aláírásával körlevélben értesítette a lapokat, hogy Festetich Sándor* gró­fot, aki megunva a személyeskedése­ket, bíráló nyilatkozatokat tett a pártban uralkodó állapotokról — ki­zárták a pártból. Az angol sajtónak nem tetszik Barthou kardcsörtetése • Barthou francia külügyminiszter Belgrádijain is harcias hangokat hal­latott, a szerb miniszterelnök pedig ezen vérszemet kapva, egyenesen vérfürdővel fenyegeti a revízió 'ba­rátait. A francia sajtóban már akad­nak józanabb hangok, amelyek csen­desebb tónusba intik a Balkánt, az öngól sajtó pedig aggasztónak ta­lálja az öreg Barthou megfiatalo­dását és oktalan harciaskodását. BH-:=^^=^s==s=si Halálragázolt a vonat egy egy j:ínos- halmi öregasszonyt Kedden délután 5 órakor a János­halmára berobogó bácsalmási sze­mélyvonat egy idős asszonyt a ma­lom melletti vasúti átjárónál halál­ra gázoljt. A vizsgálat megállapította a ha­lott személyazonosságát. A halott de­ve özv. Maráczi Józsefné szül. Mé­száros Katalin. A 72 éves asszony négyöt hall s ez okozhatta szeren­csétlenségét. I \ A balesetért senkit sem terhel fe­lelősség. i ' ; , : j. Í I ; ,J _i A gazdasági érdekeltségek és a város csütörtökön tanulmányozták a kecskeméti gyömölcsp/acot A halasi gyümölcstermelők részé­ről már sokszor és többizben hang­zott el panasz amiatt, hogy a ha­lasi piac nem elégíti ki a terme­lők várakozásait, de ugyanakkor kereskedői körűikben is megnyilvánult az az óhaj, hogy a piac ügyét ren­dezni kell. Tekintettel ezekre a panaszokra, csütörtökön a halasi gazdasági ér­dekeltségek és a város képviselője megtekintették a kecskeméti gyü- mölicspiacot, hogy az ott látottakat azután, amennyire ez lehetséges, Ha­lason is megvalósítsák. A bizottság azért választotta mintául a kecske­méti piacot, mert az az ország leg­pompásabb és legjobban berendezett piaca. A tanulmányúton résztvett a város képviseletében dr. Halász D. Sándor városi tanácsnok, Medveczky Károly gazd. főtanácsos és a kereskedők részéről Kertész László. Értesülésünk szerint a kiküldöttek tapasztalatait a közgyűléssel fogják közölni és azok alapján próbálják Xnteg a halasi oiiac rendezését. A cél mindenesetre az, hogy olyan megoldást találjanak, amely egyik épen megnyugtató legyen úgy a termelők, mint a kereskedők számára. Lekaszálta a fivérét Borzalmas testvérgyilkosság az aratáson Megdöbbentő tastvérgyiíkosság tör­tént a megszállás alatt tevő bácskai zenta-gunarasi tanyavidéken. A gyilkos­ság áldozata Oláh István zfentai gaz­dálkodó 32 éves József nevű fia, akit öccse verekedés közben a kaszával va­lósággal kettészelt. Hajnali három óra tájban Oláh István felköltötte két fiát, Józsefet ék Nándort, hogy menjenek ki a tanya körüli búza­földre és kezdjék meg az aratást;. A két fiú, akik már régebb idő óta haragos viszonyban, voltak, egymással, szó nélkül engedelmeskedett, de éppen a haragos viszony miatt egyik jobb, másik' balol­dalon indiu-lt el a búzatáblák között. püáih Nándor, amikor célhoz ért, nyomban hozzákezdett a kaszáláshoz, testvére azonban gorombáskbdni kezdett vele. Annyira összeszólalkoztak, hogy Oláh József fölkapott egy villát és azzal' test­vére felé futott, aki, látva, hogy bátyja közeleg, a kaszával csapkodni kezdett maga körül. Oláh József nem, törődött az éles kaszával, el akartai kapni Nán­dort, miközben a kasza pengéje baükar­ján súlyosan, megsebesítette. A méreg úgy elöntötte, hogy felkapott egy vasvil­lát és azzal rácsapott öocséire, alti, most már a kaszával egyenesen testvérére támadt és hatalmas csapással valóság­gal kettészelte a szerien esetten, embert. Az é’es kasza, elvágta balkarján az épeket, behatolt a törzsbe, kettészelte a szivet, azután lefelé a ‘betekét is ketté­vágta. Oláh József azonnal: összeesett és rövid szenvedés után meghalt. Oláh Nándor, .amikor látta., hogy mit tett, beszaladt a tanyára, megmosako­dott, felöltözött ünneplő ruhájába és elfutott a tornyOisi. cseindőrségre, ahol önkiént jelentkezett. BIríokközponí alakul a pénzintézeti földek átvételére Lázáf Andor dr. igtaizságügymi- j niszter, országgyűlési képviselő el- ( gondolása, hogy telepítési célokra j vegye igénybe a kormány a pénz- i intézeteik tulajdonába ment földeiket. • Ezt iá gondolatot a kormány is ma­gáévá tette és rövidesen a gyakor- j lati tevékenység is megindul a te- j lepités érdekében. Most arról értesülünk, hogy a pénzintézetek tulajdonában lévő föl­dek átvételére a közeli napokban, »Birtokközpont« néven, szövetkezeti alapon egymillió pengő részjegy tő­kével uj vállalat alakul. Az eddigi tervek szerint 20 ezer kait. hold1 föl­dét vesz át a szövetkezet és az át­vett ingatlanokat birtokpolitikai cé­lokra felajánlja a kormánynak. A tmkkönyösf halálátjáré leg­újabb stádiuma: drótkerítéssel akarnak a szabad közlekedéstől elzárni kilenc uccát A bükköny ősi halál átjáró ügye egyre jobban klavarog és sem a vá­rosi lakosság, sem pedig a közvet­lenül érdekelt bükkönyösi városrész nem tudja még, hogy ez a halál- átjáró milyen végleges megoldást fog nyerni. Megírtuk legutóbb, hogy la kérdésben a vármegye részéről helyszíni szemlét tartanak és ez a szemle kedden délelőtt meg is tör­tént. . i A helyszíni szemlén természetesen szintén megállapították, hogy ez az átjáró súlyosan életveszélyes és a kérdést valamilyen formában meg kell oldani. A MÄV. kérése szerint pedig a megoldás formáját úgy ta­lálják meg, hogy л sínek felé tor­kolló 8 vagy 9 uccát drótkerítéssel zárnak él a vasúti sínektől. Ez a megoldás azonban, mindenki tudja, és maga a vasút is rá fog jönni, csak félmegoldás, mert mégis csak az lenne a tökéletes elintézés módja, tol a város kérését teljesítené a MÁV, és Vagy felül, vagy aluljáróval vé­dené meg az emberek életét és biz­tonságát a gázolások ellen. Ez a drótkerítés, amellett, hogy nem jelent megnyugtató megoldást, még nagy vitákat is fog provokálni, mert a bekerítéssel járó költségeket a város nem akarja viselni, azt vi­tatván, hogy ez a védekezési beru­házás a vasút kötelessége. De a város nemcsak azt fogja kí­vánni, hogy a vasút viselje a be­kerítés költségeit, hanem azt is kér­ni fogja, hogy a vasút megfelelő gyalogátjárót is létesítsen, hogy a bekerített lakosságnak módja legyen nagy kerülő nélkül átjutni a vá­rosnak a sineken inneni területére. A keddi helyszíni szemle végle­ges döntést nem hozott, a kérdés megfogja járni még az illetékes fó­rumokat és ott fognak véglegesen dönteni, hogy a halasi tűrhetetlen hajéi,átjáró ügye megnyugtató vég­leges döntést nyerjen. A Kisántánt és a francia lélek Barthou egy cseh újságírónak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy ő felfedezte Románia, Csehország éS Szerbia lelkét s ez a lélek semmiben sem különbözik a francia létektől. Barthou felfedezése aligha kelt túl­zott lelkesedést Párizsban. Ma busz éve... Ma van 20 esztendeje annak, hogy czerb összeesküvők Szeraj evőben meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és nejét, Hohenberg Zsófia hercegnőt. Ez a balkáni gyil­kosság, melyről néhány nappal ez­előtt részletesein beszámoltunk az év­forduló kapcsán, egész Európát lángba borította. ■ I —HI..I..I..IHIW И A bajai ingyenestrand vizébe fűlt egy box-bajnok katona A vasárnapi itekkenő hőség áldozatot Szedett a bajai ingyenstrand fürdőzői közül. Este, mikör a fürdözök1 eltávoz­tak, az ingyen strand felügyelője, Keltei­men János a kabinokat átvizsgálva egy katona, öltözékét találta az egyik kabin- j ban. Átvizsgálva a ruhát, benne Rózsii; j László névre szóló iratokat talált. ; Azonnal jelentés teilt a honvéd I zászlóaljnak. Miután reggelig Rózsi ! László nem jelentkezett, egy egész ár- I kászszázad indult keresésére. A kuta- I tás eredményre is vezetett, mert hétfőn í reggel nyolc órakor Rózsi László ho'it- ! teste megkerült az ingyenstrand к özeié- I ben, ahol fürdőit. Halálát szivszélhüdés I okozhatta,. Jótékony volt Halas földjeire a csütörtöki eső Halasi gazdakörökben egyre jobban panaszkodtak amiatt, hogy ismét nincs eső és ez az állapot nagyon kezdett már ártani a kukoricának, de főleg in­kább a burgonyának. A p.anaszkodésok közepette csütörtö­kön réggel, de még inkább a délutáni órákban megeredt az eső és a legtöbb helyen szinte felhőszakadásszerüen zu­hogni kezdett. Ez az eső jó, bőséges csapadékot hozott és valósáigps felüdü­lést a növényzetnek. Az esői nem nagy­forma mértékben esett mindenfelé a halasi határban, de azért szinté vala­mennyi tanyarésznek jutott belőle. Gazdakörök véleménye szerint ez a csütörtöki éső nagyon jótékony hatású vplt és sokat segített a szárazsággal küzdő gazdák helyzetén. — Csthszlovülkia megtiltotta a takar- mdlnykivitát. A csehszlovák kormány a nagy szárazság folytán bekövetkezett ta­karmány hiányra tekintettel megtiltó te a takarmánykivitelt. Az erre vonatkozó rendelet engedélyhez köti a tenged, Szalma, széna, korpa, rizshulladék, ma­látacsira és répaszelet exportját. Ezenkí­vül megszüntették az árpa-, zab- ék lisztkiviíoli engedélyek kiadását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom