Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1934 (34. évfolyam, 1-103. szám)

1934-04-21 / 32. szám

1934. április 21, szombat XXXIV. évfolyam, 32. szám jf&kunhm ß U&teb iiőie Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE: Helyben ........ 12 P — Vidékre ........ 16 P EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította: PRÄGER FERENC MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség: Molnár u. 2. — Telefon 45 Kiadóhivatal i Városháza épületében Gömbös miniszterelnök április 28sán délben Halason lesz A város nagy előkészületeket tesz fogadására — Preszly Elemér főispán elnöklésével díszközgyűlés lesz a színház­teremben, ahol átadják Kiskunhalas díszpolgári oklevelét Nagyjelentőségű esemény van ké­szülőben Halason. Gömbös Gyula mi­niszterelnököt várja nagy szeretettel és meleg ragaszkodással a város kö­zönsége, hogy a miniszterelnököt rö­vid időre falai közt üdvözölhesse. A város már most nagy előké­születeket tesz arra, hogly Gömbös Gyula miniszterelnököt mentői ünne­pélyesebben és bensőségesebben fo­gadja. Körülbelül 5—6 héttel ezelőtt a Helyi Értesítő irta meg, hogy Göm­bös Gyula miniszterelnök tervbe vet­te néhány pestmegyei város meg­látogatását. Annak idején az utazás időpontja még nem volt végteges, most azonban döntöttek az utazás napjáról. Kedden este a késői órákban jött meg a hír Halasra is, hogy az A!- földön a Nemzeti Egység Pártja nagy zászlóbontó gyűlésekre készül, amélyen a miniszterelnök is meg fog jelenni. A miniszterelnök eszerint vi­déki kőrútjára április 28-i'kán indul el és utjának első állomása Dumave- cse lesz, onnan' Kiskunhalasra jön és innen Kalocsára utazik. A miniszterelnök halasi fogadására nézve a végleges terv még nincsen készen, azonban az eddigiek sze­rint a következő programm szerint folyik le: Gömbös Gyula április 28-ikán, reg­gel 8 órakor indul el autón Budaf- pestről Dunaveesére, ahova délelőtt tíz órakor érkezik meg. Dunavecsén ünnepi közgyűlés keretében átadják a miniszterelnöknek Dumavecse dísz­polgári oklevelét. Az ünnepély után a miniszterel­nök Halasra indul és a téglagyár környékén a polgármester és a ren­dőrség vezetője fogadja. Körülbelüli 12 óra tájban várható, amikor a Hősök szobra elé érkezik, ahol a város társadalmának minden rétege nevében Medveczky Károly gazda­sági főtanácsos üdvözli. A programm további része, hogy a miniszterelnök tjjszfpletére nagy diszebédet rendez a város az Úri Kaszinóban. A diszebéden két beszéd fog el­hangzani. A két egyház vezető pap­ját kérték fel az üdvözlő beszédekre. Szabó Zsigmond ref. lelkész a kor­mányzót köszönti fel, Baranyi László plébános a miniszterelnököt üdvözli. A miniszterelnök ezután az üd­vözlésekre nagyobb beszédet fog mondani. A miniszterelnököt még 1931-ben honvédelmi miniszter korában a vá­ros nagy érdemeire való tekintettel díszpolgárrá választotta. A díszpol­gári oklevelet ez alkalommal ad­ják ét. Fél öt órakor a színház­teremben a város díszközgyűlést tart, amelyen Preszly Elemér főispán fog elnökölni. A Városi Dalkör a magyar Hiszekegyet énekli el, utána Preszly Elemér főispán nyitja meg a dísz­közgyűlést. Ezután dr. Fekete Imre polgármester beszéd kíséretében ad­ja át a miniszterelnöknek a díszpol­gári oklevelet, Nagyjelentőségűnek ígérkezik a miniszterelnöfmek ezúttal elhangzó válaszbeszéde, amelyben mindén bizonnyal vázolni fogja a fontosabb politikai kérdéseket. A miniszterelnök körülbelül hat óra után távozik Halasról,Kalocsára megy, ahoi gróf Zichy Gyula érsek vendége lesz. Másnap a miniszterelnök Kalocsán egy gyűlésen vesz részt. A miniszterelnököt utján a Nem­zeti Egység Pártjának több vezető embere kíséri és Hajasra várják ez alkalomból Baranyi Tibor főispánt is. Hóman miniszter is lekiséri Gömböst A miniszterelnök utazásával kap­csolatban közvetlen lapzártakor kap­tuk a hirt, hogy Hóman Bálint dr. kultuszminiszter is elkíséri Gömbös miniszterelnököt halasi útjára. Halas­ra jön még Antal István dr. sajtó­főnök is. Kelemen Kornél dr. a sportpálya ügyében Halasra jön Lapunk legutóbbi számában megem­lékeztünk arról, hogy az Országos Test- nevelési Tanács a halasi sportpálya fel­építéséhez nagyobb összegű hozzájáru­lást fog adni. Úgy volt, hogy a halasi sportpálya ügyében még e héten Ha­lasra jön Kelemen Kornél dr., a.z OTT elnöke, hogy itt tárgyalja le a sport­pálya ügyét. Kelemen Kornél dr. az elmúlt napok­ban telefonon felhívta a várost és kö­zölte, hogy hivatalos elfoglaltsága mi­att ezen a héten nem jöhet Halasra. Az OTT elnöke Halasra, való uta­zását későbbi időpontra halasz­totta.. A város képviselőtestülete ma, , pénteken délelőtt kilenc órakor elég i nagy érdeklődés mellett rendes köz- 1 gyűlést tartott. A közgyűlésnek kü- 1 lönösen két fontos tárgya volt, a csipkeház felépítése és a Hősök Li­getének rendezése tárgyában előter­jesztett javaslatok. Az első ügyet, a csipkeház kér­dését Dobó Kálmán főmérnök ismer­tette. A halasi csipke, — mint mon­dotta — nemcsak az országban, de a külföldön is nagyban emeli a város hírnevét. A halasi csipke pénzhiány folytán már majdnem odajutott, hogy a csipkekészitést meg kellett volna szüntetni. Épen ezért örven­detes, hogy a városnak sikerült a A KÉPVISELŐTESTÜLET MA RENDES KÖZGYŰLÉST TARTOTT A közgyűlés egyhangúan szavazta meg a halasi csip- heházhoz a város hat ezer pengős hozzájárulását Nem fog kocsiút vezetni a Nősök Ligetén keresztül numszreriumnaK a lamogaiasat meg­nyerni a halasi csipke megmentése érdekében. Ismerteti a polgármester­nek ez ügyben folytatott tárgyalá­sait és azt, hogy a kereskedelemügyi minisztérium véleménye szerint Ha­las város a csipkén keresztül az Ide­genforgalomba bekapcsolható. Ezért szükséges, hogy a város csipkehá­zat építsen, amely csipkeházat a Hő­sök Ligetén helyeznék el. A csipke­ház felépítése körülbelül 15 ezer pengőbe kerül. A kereskedelemügyi minisztérium az építésre négyezer pengőt, a berendezésre két-három ezer pengőt ad, a vármegye pedig háromezer pengőt, amely összeget a vármegye már meg is küldött a va­rosnak. . A csipkeház felépítéséhez a város közönségének is hozzá kell járulni, ezért a polgármester javasolja a köz­gyűlésnek, hogy a város erre a célra hatezer pengő hozzájárulást adjon. A képviselőtestület az előadott ja­vaslatot egyhangúlag tette magáévá és megszavazta a hozzájárulást. A másik ügy már, amely a Hősök Ligetének rendezéséről szólt, élénk vitát váltott ki a képvisel őtesiilet tagjai közt. Ismeretes, hogy a város a ref. temető mellett nagyobbszabásu parkot kíván létesíteni és erre- nézve igen szép tarvet is dolgoz­tak ki. A közgyűlés az erre vonatkozó tervet elfogadta és csupán akörül volt vita és nézeteltérés, hogy a parkon keresztül legyen-e kocsiút, vagy nem. Ennek a kérdésnek az eldöntésére csütörtökön délelőtt a helyszínre hívta meg a polgármes­ter a városfejlesztő és a pénzügyi bizottság tagjait. Már ott is meg­oszlottak a vélemények, a bizottság tagjainak egy része azt kívánta, hogy a Széchenyi ucca folytatásaként a Ligeten keresztül rendes kocsiutat ve­zessenek. A másik része viszont azt vitatta, hogy erre az útra nincs sem­mi szükség és ha ezt az utat a forgalom számára megnyitnák, tönk­retenné a parkot és a város nem érné el azt a tervét, amelyet a park­kal kapcsolatban kivinni szándéko­zik. Azért sincs szükség az útra, mert a keramit utón a forgalmait rendesen le lehet bonyolítani. Vé­gül is a kin tjárt bizottság abbajn állapodott meg, hogy a Széchenyi ucca folytatásaként egy séta gyalag­utat nyisson a város és ha a város fejlődése úgy kívánná, akikor ezt az utat később a kocsiforgalom számára is meg lehet nyitni. A képviselőtestület elé a város ezt a javaslatot terjesztette elő, amelyet szintén Dobó Kálmán főmérnök: is­mertetett részletesen. Musa István dr. felszólalásában arról szólt, hogy nem ért egyet a ja­vaslattal és az a kérése, hogy a ter­vezett utat a forgalom számára is nyissa meg a város. Ugyancsak ilyen irányban szólalt fel Szabó Zsigmondi ref. lelkész, aki kitért arra is, hogy a város és a ref. egyház közti te­lekcsere épen az ucca kinyitása mi­att húzódott, ő maga is azon van, hogy ezt az utat a forgalom szá­mára is meg kell nyitni. Udvardi Illés felszólalása után Kiss Illés Antal, Szekér Pál, Tegzes Ká­roly a javaslat mellett szólalták tel. Ádám Dávid felszólalásában arró* szólott, hogy a város rendszabályoZ- za meg a városon keresztül roha­nó autókat és teherautókat, azelyelc a közönség számára elviselhetetlen port vernek fel. A polgármester ezután válaszolt a felszólalásokra és kijelentette, hogy nincs akadálya annak a kivánsáiág- nak, amely a Széchenyi ucca kiszé­lesítését kívánja. A város át fog írni a rendőrséghez, és felkéri, hogy a rendőrség intézkedjen, hogy a sze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom