Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1933 (33. évfolyam, 1-104. szám)

1933-12-23 / 102. szám

4 oldal KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE december 23 TOLL és TINTA Emberi módon siratja kimait társát az álfáikért csimpánza Kedden reggel a közönség kedvenc Bobyja, a gyermekek kedvenc csim­pánza álmában kimúlt. Párja, a magára maradt Daisy csajt akkor ébredt nagy veszteségének tudatára, amikor az ápo­lók a kimúlt csimpánz tetemét eltá­volított ák. Csaknem emberi módon sirt, jajveszékelt, zokogott és ©hárította ma­gától' .a f©Irináit táplálékot, kedvenc csemegéit. Ápolójának most legnagyobb gondja Daisyt megvigasztalni. Hányszor szabad az asszonyt megverni Egy fa'usi gazda felesége házasságá­nak felbontását kérte azon az alapon, hogy férje őt állandóiam a legsúlyosab­ban bántalmazza. Elmondotta válóke­resetében, hogy nagy veszekedések után a férj alaposan elverte, azután eltávo­zott és napokig nem jelentkezett. Az aisszony végül megunta a dolgot és egy ilyen távoliét után férjét nem, en­gedte a lakásba, visszatérni. Éppen nagy mezei munka volt, férje korcs- imában töltötte idejét, aki pedig nyáron nem dolgozik, annak nincs joga az asz­tal mellé ülni. A férj ellenezte a házas­ság felbontását és arra hivatkozott, hogy falusi emberek között nem olyan nagy dolog az, ha a férj hetenként egyszer-kétszer megveri a feleségét. A bíróság a váiókeresetet elutasította. Az CsaK szórványos betegségek vannak - a közegészségi állapot Halason jó — mondja a városi főorvos Hírek terjedtek el a városban ar­ról, hoigy Halason több betegség lé­pett fel és ezek már-már járvánnyá fajulnak. Tudni véltéjk a közönség i körében azt is, hogy egyes tanya- ! részeken nagyarányú diftéria lépett I fel. Munkatársunk ezeknek a, kósza hi- j reknek az ellenőrzése céljából dr. 1 Novobáczky István városi főorvos­hoz fordult felvilágosításért. A város főorvosa elmondta, hogy járványról és nagyohbfoku megbe­tegedésekről szó sincs. A betegségek szórványosan előfordulnak most is, de azok minden évben egyformán elő szoktak fordulni. Elmondta még a főorvos, hogy számosabb megbe­tegedés diftériában Zsanán fordulj elő, de ott is szünőben van. Egyébként a főorvosi hivatal min­den intézkedést megtett, hogy a jár­ványoknak lejtejét vegye. Lényegesen csökkentik Halason a házadét i pénEűgyminiszter teljesítette a város kérelmét i A sok gondokkal küzdő halasi la­kosságnak örvendetes karácsonyi ajándékkal kedveskedett a pénzügy- miniszter, amikor egy most érkezett ! leiratában megengedte, hogy a ház- . adót Halason mérsékelhessék. Ismeretes Lapunk olvasói előtt — ' amit egyébként meg is irtunk annak idején, — hogy a város képviselő­testülete foglalkozott a halasi tujll- magas házadókkal és kérte a város polgármesterét, hogy illetékes helyen tolmácsolja a város kérését a ház­adók csökkentése céljából. A polgármester ezt felterjesztésben kérte is a pénzügyminisztériumtól, ez a kérelem a kir. Adóhivatal jóindu­latú; véleményével a miniszter elé ke­rült, aki a most érkezett intézkedé­sében úgy döntött, hogy Halason a külterületem, tehát ia tanyákon a házak adója 33 szá­zalékkal csökken, a rozzant, rossz karban levő hátaké pedig 50 százalékkal A belterületi városi házak ügyé­ben a döntés úgy hangzik, hogy á belterületi rossz karban levő házak adója is csökken. A belterületen a hatóság állapítja meg mindéin eset­ben, hogy a ház milyen állapotban van, és itt a csökkenés, mint ve­lünk közölték, körülbelül 20 százalékos lesz. indokolás szerint a férjnek az a ténye, hogy feleségét közvetlenül a különélést megelőzőéig arculütötte, a felek ko­rábbi életmódjára való tekintettel nem minősíthető olyan súlyos és szándékos kötelességsértésnek, amely a válásra j okot adhatnia.. A férj rendszeresen verte feleségét, amit az asszony mindannyi- j szór elnézett. Éppen ezért a legutóbbi verés nem bírt olyan súllyal, hogy ezek után az asszony egyszerre jogosult lett volna a családba visszatérő férjet on­Ez a pénzügyminiszteri döntés régi j sérelmet orvosol, mert Halason igen j sok panasz hangzott el, amiatt, hogy a házadó, különösen a mai rnehéz viszonyok közt szinte már elviselhe­tetlen. i Négyszólamra énekelnek a tanyai legények Halason nam kíutasitárni. A Kúria döntése után is rejtély marad tehát az a kérdés, hogy a férjnek mikor és hányszor van joga ai feleségét megverni? Egy Ustio borműmorában telvágta a basái Irtózatos gyermektragédia történt hétfőn Baja közelében, ’Madaras köz­ségben: Babinyec Mátyás nyolcéves kis­fiú, ittas állapotában harakirit követett eft magán. A gyermek, szülei tudta nélkül disznótoron vett részt, amelynek során ainnyi bort ivott, hogy tévesen tarészegedétt. öntudatlan, má­moros állapotban a szerencsétlen fiú felkapott egy disznóö'-ő kést és azzal fel­vágta a hasát, úgyhogy belei is kifor­dultak. Mire a házbaliek a nagy jajga­tásra figyelmesek lettek és a kis Babi­nyec Mátyás segítségére siettek, a'fíu már vérbeboruítan, eszméletlen állapot­ban hevert a földön. A mentők a bajai közkőrházba szál­lították, ahol nyomban megoperálták, de életbenmara dúsához kevés a remény. A imadaraisi csendőrség nyomozást in­dított annak megállapítására, hogy ki felelős a gyermek szörnyű tettéért. — Rd therm ere lord erőt tips légi fegyverkezést követel. Rothermere lord mpst újabb cikket irt, amelyben rámu­tat a fenyegető háború veszélyére. Azt fejtegeti, hogy a jövendő háború nem a földön1, hanem a tengeren és a levegő­ben1 fog lezajlani. Az angol nemzetnek a levegőben uralkodnia kell, mart a repü­lőgépek még fontosabbak lesznek, mint a hadihajók. Ezért Anglia lássa el ma­gáit minél több és minél hatalmasabb repülőgéppel. Derekas és pompás munkát fejt Az iskolánkivüli népművelés áldásos és rendkívüli munkájának szép eredmé- I nyei a halasi tanyákon dicséretes mó- I dón mutatkoznak meg. Az idei népmű­velési miunka, mint i megírtuk, megindult és javában folyik. A halasi tanyai iskolák minden este benépesülnek különböző tanfolyamokkal, amelyekben praktikus életre helyezik a fősulyt. Háztartási és kézimunka tanfolyamok működnek a tanyákon, jeléül annak, hogy a magyar nép milyen kitűnő ér­zékkel bir a szellemi művelődés irá­nyában, mennyire szeret tanulni, ho­gyan vágyja az ismereteket, ha komo­lyan foglalkoznak vele. Uj, valóban ki az iskolánkivüli népművelés szellemiekkel felfegyverzett nemzedék nő ma kint a tanyákon és ha az isko­lánkivüli népművelés munkája nem csökken, akikor évröl-évre nagyobb eredmények fognak felsorakozni. Munkatársunk napok óta járja a ta­nyákat, ahol szebbnél-szebb eredménye­ket talál. Felsőszálláson például da­lárda alakult, négy szólamra énekel­nek már a tanyaiak és hogy a magyar dal milyen szép hódítást végez, annak élénk jele, hogy ötven éven felüli em­berek is beálltak a fiatalok mellé éne­kelni. I t Az iskolánkivüli népművelés vala­mennyi tanyán megérdemli a társada­lom figyelmét és támogatását, i Újból utat tör magának külföldön a magyar bor Borkivitelünk az előző évvel szem­ben örvendetesen emelkedett és a régi piacok elzárkózása ellenére sike­rült a távoli piacokon kielégítő ered­ményt elérni. A közvetlen szomszédos Ausztriá­ba kivitelünk a fokozott mértékű el­zárkózás következtében lényegesen visszaesett. Ezzel szemben Csehszlo- . vákia felé, ahol kivitelünknek szin­tén meglehetős nehézségekkel kell , megküzdenie, kivitelünk az elmúlt év ; tiz hónapjábap elért 6230 métermá- | zsáról 11.531 méter mázsára emelt j kedett. Németország felé irányuló borkivitelünk is kedvezően alakult, Az elmúlt év első tiz hónapjában csak 7405 métermázsát exportáltunk, az idén ugyanannyi idő alatt 22.864 mé­termázsát, úgyhogy máris megkét­szereztük az 1932. évben kivitt ösz- szes bormennyiséget. Svájcba január—október hónapokban 118.964 métemázsa bort szállítottunk mig a m'ult évnek ugyanebben az időszakában csak 89.686 métermá­zsát, vagyis ebben az évben, illet­ve az év első tiz hónapjában kivi­telünk 20.270 métermázsával emel­kedett. Lengyelországba irányuló borkivi- telünkben is lényegesen kedvező for­dulat észlelhető. Az év első tiz hó­napjában összesen 5896 métermázsa bort szállítottunk Lengyelországba, aminek jelentőségét főként az a kö­rülmény adja meg, hogy a borok legnagyobbrészt, a Tokajhegyalja leg­értékesebb borai közül valók. Lé­nyeges bormennyiségeket szállítottak1 a tokaji borvidékről az északameri­kai Egyesült Államokba is, Francia- országba, Olaszországba és az északi államokba szintén sikerült kisebb mennyiségeket elhelyeznünk. О r s z á g—V Ilág A Vatikán alkalmazottainak fizetését 1934. januártól kezdve 10 százalékkal lelsz állítják. — A 33-as bizottság mai ülésének napirendjén igen fontos gaz­dasági és pénzügyi rendelkezések sze­repeinek. Hét különböző javaslatot ter­jeszt a kormány a bizottság elé, köz­tük több olyat, amely rendeletben már megjelent és amelyeket tudomásulvétel végett közölnek a bizottsággal. — Szegeden a növénytermelő kísérleti te­lepen sikerült a csípős légmentes pap­rikát kitermelni. A magyar paprika most már ebben a tekintetben is elsőbbséget biztosit magának a világpiacon. — Az abrudbányai aranybányában ekrazitos ládát akartak felnyitni, amely a feszí­tés közben felrobbant. Három munkás azonnal meghalt, egy súlyosan megse­besült. — Bécsbeo Ulmann Mária a.sz- Szony tegnap szülte meg 29-ik gyerme­két. Huszonhárom fia és hat leányla van. — Hiinkát felszólították, hogy Írjon a külföldi sajtó számára revízióval kap­csolatos cikkeket. Hlmka a felszólítást visszautasította azzrl, hogyhaotthon nem. szabad írni, mert pártjának lapjait be­tiltották, akkor a külföldi lapoknak sem ir. — Csi ében és Argentiniában 750 ezer birkát öltek meg és égettek el, hogy emeljék a fagyasztott birkahús árát. — Mo'nár Géza budapesti zenekritikus, a Zeneművészeti Főiskola tanárja sziv- szélhüdés következtében meghalt. — Romániában az uj főiskolai törvény; most lépett életbe. A törvényt még a nemzeti parasztpárti kormányurialom hozta, de a király csak most szentesi­tette és most jelent meg a hivatalos lapban. Lényege az, hogy egyrészt meg­engedi a karhatalom bevonulását az egyetemekre, másrészt tiltja a diák- egyesületeket a politizálástól. — Nagy- brittamában hárommillió süket ember van. — Budapesten hajnali hat óráig engedélyezték a zárórát Szilveszterkor. — Benes prágai jelentés szerint a közel­jövőben Szófiába utazik, hogy Bulgária és a kisantanf Viszonyát szorosabbra fűzze. — Horthy Miklósné gyűjtéséből 1500 gyermek kapott karácsonyi aján­dékot. — Rótt Nándor veszprémi püs­pököt súlyos baleset érte: Veszprémben mindig tart Budapesten a vendéglősök a sikos utón elcsúszott és balkánját közvetlen a váll alatt eltörte. — Még disznótoros vers3nye. — 1480 leventét ajándékoz meg karácsonykor a főváros. — Segesváron egy román rendőr elő akarta állítani egy uceai botrány sze­replőit. Az egyik női résztvevő ellen­szegült, mire a rendőr agyonlőtte. — Tömeges gázmérgezést okozott a hideg miatt megrepedt gázcső egy óbudai házban. — 4500 munkás taiklalritja ia hajvat Budapesten. — Karácsonykor 100 elitéit kap amnesztiát. — A földmive- lésügyi minisztérium a tavasszal 1000 vagon vetőburgonyát oszt ki. —■ Pilis- osa,báig repült egy Németországban fel­eresztett játékléggömb. — Herczeg Fe­rencet díszpolgárává választotta a fő­város közgyűlése. — Sipőcz Jenő dr. székesfővárosi polgármester feleségül vette Szántó Ilonát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom