Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1933 (33. évfolyam, 1-104. szám)

1933-04-29 / 34. szám

■Rekordközön$6iet vonz Pipás Pi^ta táblai tárgyalása Öt vádlottal szemben kell dönteni az élet és halál kérdésében al ___________________________________ KISKUNHALAS HELYI BRTESlTOJB A baLotai gazda Dobák Antal gyil­kosa Pipás Pista és négy vádLottár- sa most került a szegedi tábla élé- A Pipás Pista ügy iránt óriási ér­deklődés nyilvánul meg a közönség körében, ezt főképen jellemzi, hogy óriási tömeg kiváncsi erre a tár­gyalásra, valósággal retoordközönsé- get vonz Pipás Pista szörnyű gyil­kosságainak bűnügye. i Az ügyben szegedi tudósitónk a következő tudósításban számol be: A szegedi törvényszék által két­szeres gyilkosságért halálra ítélt Pi­pás Pista, igazi nevén Rieger Pálné és társainak táblai tárgyalása iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg Szegeden. Már reggel kilenc órakor nagy néptömeg lepte el a Tisza La- joe-köraton lévő kir. ítélőtábla épü­letének környékét és az érdeklődés olyan nagy volt, hogy rendőröket keltett kivezényelni a forgalom zavartalan fenntar­tására. A járókelők csoportosan álltak meg, mindenki látni akarta a halál­ra ítélt Pipás Pista elővezetését. A rendőrségnek csak nehezen si­került az ítélőtábla épülete előtti te­ret megtisztítani a kiváncsiak töme­gétől, amikor a rabszáffitó kocsi Pi­pás Pistával és 6 rabtársával együtt az épület elé érkezik. A szuronyos őrök bekísérik a megbilincselt vád­lottakat a tábla épületébe, ahol egyenként vezetik be őket a föld­szinti tárgyalóterembe. Elsőnek lép be a tárgyalóterembe Börcsök 'Ist­vánná, aki 15 évet kapott, utána Ri­eger Pálné Pipás Pista, akit kötél­általi halálra ítélt a törvényszék. Egy­másután jönnek a többiek: a hat évre ítélt Vecsernyés János, a két év­re ítélt Börcsök Imre, aki még csak 16 éves volt, amikor Pipás Pista és Börcsökné eltették - láb alól édes­apját, Horváth Bende János és Csá­szár József, akik 15—15 esztendőt kaptak és végül Dobák Antalné, akit életfogytiglani fegyházra, ítélt az el­sőfokú bíróság. Az ügyész a tör­vényszéki ítélet, után csak Pipás Pis­ta büntetésében nyugodott meg, a többi vádlottak ítéletének súlyos­bítását kérte1. í ! j j A táblai tárgyalást Kovács Rókus ér. ítélőtáblái tanácselnök vezeti, a tanácsban Juhász István ér. és Ho- ránszky Miklós dr. táblabirák fog­lalnak helyet. A vádat Zombory Je­nő dr., a kir. főügyészség vezetője képviseli. < Halálos csendben, zsúfolt terem előtt nyitja meg negyedtiz órákor az elnök a főtárgyalást. Mindenek­előtt figyelmezteti a közönséget, hogy tartózkodjék minden rendza­varástól és kijelenti, reméli, hogy semmiféle megtorlásra szükség nem lesz. 1 , I ■ — Mert a bíróság nagyon nehéz helyzetben van — emeli fel hang­ját az elnök — hiszen j öt vádlottal szemben kefl dönte­nie éjét és halán kérdésében. A bünper tulajdonképp két bűn­ügy körül csoportosul, két külön gyil­kosság körül, de mert az egyik vád­lott, Rieger Pálné Pipás Pista mind­kettőben főbenjáró szerepet játszott, a két gyilkossági ügyet együtt kell tárgyalni. <íj; A vádlottak valamennyien jelen vannak, annak ellenére, hogy idézést csak öten kaptak közülük. Csak öt­nek a jelenlétére van szükség a tör­vény értelmében a főtárgyaláson, mert ezeket tiz évnél hosszabb sza­badságvesztésre ítélte a törvényszék. Ezután számbaveszi a tanácselnök a vádlottakat. Börcsök Imréné áll fel elsőnek; alig hallhatóan mond­ja be személyi adatait, mire az el­nök figyelmezteti, hogy hangosan és értelmesen beszéljen. Börcsökné most már erősebb hangon mondja, hogy 54 éves, öt gyermeke van. Rieger Pálné, sz. Földi Viktória, akit isme­rősei furcsa szokásai miatt Pipás Pistának neveztek, 50 évesnek mond­ja magát, egy leánya van, foglal­kozása napszámos. ! — Nem lehet az — tekint fel az elnök az iratokból — hiszen a tör­vényszéken csak 47 éves volt. Nem tudom bizonyosan, hogy mi­lyen idős vagyok — feleli Pipás Pis­ta. — Lehet, hogy 47, lehet, hogy 50. Érdekes volt Horváth Bende János kijelentése, mikor személyi adatait kérdezték. Még csak 31 éves, de 1917 óta különváltan él féleségétől. Ennek ellenére bemondása szerint hat gyermeke van, de nem ismeri j őket, azt sem tudja, hol iáiknak, < ' Hétfőn délben Halasira érkezett d'r. Bemtsa Pál vármegyei tiszti fő­orvos, dr. Kolozsváry Sándor fő­felügyelővel, aki a belügyminiszté­rium képviseletében tartózkodik ná­lunk. I ' A pesti kiküldöttek dr. Novobáezky István városi főorvossal kedd reggel óta járják a halasi tanyákat, azt folytatják ma, pénteken is és szom­baton délben fejezik be, amikor visz- szautaznak Budapestre. Munkatársunk a tanyajárás kérdé­sében dr. Novobáezky István városi főorvoshoz fordult, aki a követke­zőket mondotta: t — A pesti kiküldöttek a tanyákon elsősorban és főképen a trachomai- ügyet vizsgálják és kiküldetésük cél­ja arra irányul, hogy a trachoma- kezelés megkönnyítésére felsőbb he­lyen élőterjesztést és javaslatot te­gyenek. i — Halason — persze a tanyákat értem — folytatta a főorvos, nehéz­kes és szinte fizikai képtelenség a trachomás betegeket rendszeresen és úgy kezelni, ahogyan azt ez a kényes betegség megkívánná. A trachoma A vádlottak most már huzamosabb ideje a Csillag-börtön lakói, de azért vajamephytain sokkal jobb szín­ben vaünak, mint a törvényszéki Horánszky táblabiró belefog a per­iratok ismertetésébe. Egymásután ol­vassa fel a rendőri nyomozás, az ügyészségi vizsgálat, majd a tör­vényszéki tárgyalás anyagát. Az ügyészi vádiratból ismét tejjes borzalmasságában kjbon- tajkjozik a két Szörnyű férjgyü- kosság minden résSdéte. A közönség többször megmozdul a drámai részleteknél, a vádlottak azonban egykedvűen ülnek helyükön a felolvasás és az egész tárgyalás alatt. t Pipás Pista a megrögzött bűnöző makacsságával hallgatja az. iratok is­mertetését, mint aki már Úgy is le­számolt életével. A többi Vádlotta­kon sem látszik meg a félelem, hogy most az életükről van szó. Mind­egyik bizakodik abban, hogy a tör­vényszéki ítéletnél súlyosabbat a táb­la sem fog kimondani. A tárgyalásra az ítélőtábla; három napot tűzött ki; így valószínű, hogy szombaton délben hirdetnek ítéletet a két férjgyilkosság ügyében. \ orvosnak lehetetten a távoli tanyá­kat felkeresni és ott a betegeket kezelésben, részesíteni és igy a leg­jobb akarat és szándék is hajótö­rést szenved. Ezt jól tudják az il­letékesek is és most a tanulmányo­zások során két lehetőség merült fel. Az egyik az volna, hogy a ta­nyai tanítókat képeznék ki a tracho­makezelésére, a másik tehetőség pe­dig, hogy állami költségén egy tra­chomaorvosi állást rendszeresitené- nek. < i , I — Hogy a két lehetőség szerint melyik mellett fognak dönteni, erre illetékes felsőbb körök, az termér szetesen még most nem ismeretes, ebben a kérdésben döntés akkor fog történni, ha a kiküldöttek ütjük so­rán szerzett tapasztalataikról és ész- leteikröl beszámolnak. A bizottság a trachomán kívül foglalkozik az általános egészségügyi viszonyokkal is. Erre vonatkozólag a városi főorvos elmondotta, hogy a halasi tanyai egészségügy teljesen kielégítő, ragályos betegség egyetlen tanyán sincs. i i április 29 HÍREK — ELŐFIZETÉSEK SZIVES MEG­ÚJÍTÁSÁRA KÉRJÜK T. OLVASÓIN­KAT. — Református pusztai istentisztele­tek. Aprilis 30-án, vasárnap délelőtt 9 órakor a rekettyéi, délután 2 óra­kor a felsőkisteteki, május 7-én, dél­után 3 órakor pedig a bogárzói ál­lami iskolában református istentisz­telet lesz. — A Váiiosi Dalkör vasárnap, 30-án Soltvadksrten ének- és zenedéiutántren­dez. A Városi Dalkör vasárnap, 30-án ének- és zenedélutánt rendez Soltvad- kerten. A halasi Városi Dalkörnek solt- vadkerti szereplése elé nagy várakozás­sal tekint a közönség. A Városi Dalkör a következő meghívót bocsájtotta ki: A Kiskunhalasi Városi Dalkör április 30-án d. u. 5 órai kezdettel Soltvadker- ten a községi nagyteremben, a Dalkör kebelében működő magyar nótákat kul- tiváló zenekar közreműködésével ónek- zenedélutánt rendez, melyre a vezetőség a dalt és zenét szerető közönséget ez­úton mély tisztelettel meghívja. Belépő­díj: I. hely 80 fillér, II. hely 60 fillér, III. hely 40 fillér, állóhely 20 fifiér. •— Műsor: Szabados B.: Hiszek egy... Dr. Horváth. A.: Csendülj dalunk... Révfy G.: Népdalok. Üzenet a Vágvölgyb©. Vaszari I.: Braun ki lesz csapva. Elő­adják: Kis Janka, Török Kató, Kis Károly és Leer Sándor. Molnár I.: Az erdélyi havasokon. Kovács D.: Népda­lok. Magyar szótót táncol: Török Kató. Révfi I.: Riadó. Erkel F.: Himnusz. Az énekszámok között a zenekar magyar nótákat játszik. Konferál: Ifj. Kovács József. Az előadás előtt egynegyed négy órakor a dalosok megkoszorúzzák a hő­sök szobrát, hol Gyenizse Balázs tároga­tózik s a Dalkör énekli a Nem ,nem, sohát. — A daloscsoport indui Halasról 30-án 13 óra 45 perckor, Soltvadkertről vissza 22 óra 16 perckor. — Orvosi rendelő megnyitás. Zi- lah Istvján dr. orvos, Szent Imre ucca 1 sz. alatt orvosi rendelőjét megnyitotta. — TANYAI SZENTMISÉK. Április 30-án: Pirtó, harangszentelés. Május 7-én: Alsózsana (első áldozás). — 25 műlió pengő külföldi gyü­mölcsre. Magyarország az utolsó 'há­rom év folyamán több, mint 25 mil­lió pengőt fizetett külföldi gyümölcs­ért. Az elmúlt évben Romániából 1734 mázsa gyümölcs érkezett (81 ezer pengő értékben), Jugoszláviából 2295 mázsa (92.000 pengő értékben), Olaszországból 3347 mázsa (449.000 pengő értékben), Görögországból 1714 mázsa (122.000 pengő érték­ben), Törökországból 402 mázsa (24 ezer pengő értékben.) Ebből az öt országból tehát e;gy év alatt közel tízezer métermázsa friss gyümölcs érkezett hozzánk. — A Kiskunhalasi Diana Vadásztársa­ság tagjait felkérem, hogy április 30-áti délelőtt 11 órakor fontos értekezletre a Gyugel-vendéglőben jelenjenek meg. —- Elnök. I — Csüíagííffládók Botospusztán. Ilyen címen- közöltünk élénk riportcikket ar­ról, hogy Botospusztán csfflagimádók vannak. Fábián Sándor v. nemzetgyű­lési képviselő, botospusztai birtokos fel­kérésére most közöljük azt a tényt, hogy a Fábián-féfe birtokon nincsenek és nem is voltak csillagimádók. — A texfcií- és divatáru kereskedők értesítik a mélyen tisztelt vásárló közön­séget, hogy üzleteiket május 1-től este 7 órakor zárják. — Rendkívül érdekes és izgalmas két slágeres hangos műsort mutat be az Apolló mozi holnap, vasárnap. Az aranypók cimü detektív dráma és a Trópusi szerelem cimü hangos képek kerülnek vászonra. Külföldi előkelőségek a pestmegyei távlovagláson Megírtuk már, hogy május 26 és junius 10-ike között kisgazda távlovag- íást rendeznek Pestvármegye területén. A távtovagláson számos külföldi é őkelő- ség is részt vesz. Az eddig beérkezett nevezésiek szerint az alábbi külföldiek vesznek részt a lovagláson: György szászmeiningeni herceg és neje, Eber­hard! Thost hamburgi hajózási vál­lalkozó és neje, H. Zander német szer­j kesztő, Charpy francia ezredes, Higb I holland ezredes, Svagemakers hoian ' nagyiparos és neje. Amerikából;: M Lowe, a New-York Herald főszerkes; tője és neje, Lichterweide gróf és nej« Albániából: Muharem Eaivagtari, az a bán király szárnysegéde, azonkívül szí mos észt, olasz, osztrák, svéd és litvá előkelőség. Gyökeresen megoldják a halasi tanyákon a trachoma-kérdést Kedd óta orvosi bizottság tanulmányozza a külterületek egészségügyi viszonyait

Next

/
Oldalképek
Tartalom