Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932 (32. évfolyam, 1-105. szám)

1932-12-28 / 104. szám

6 oldal KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE — A Ref. N ószövetség karácsonyi vá­sárjára a következő adományok érkez­tek: Suba) Imréné 2 fog. rozs fezt, 50 kg. burgonya, Kovács Lász'óné 50 fill., Biró Iimxe 3 h'g. bap), özv. Markovitsné kö- .’eí|íára(, özv. Kocsis Jánosné 5 klg. bur­gonya), László Sándor né 50 fül., özv. Horváth Szép Józsefné 25 kg- burgo­nya), Egyed Istvánná 30 kg. burgonya, Baesó Józsefné 4 fog. bab, Szakái I. 20 fid., Najgypál János 2 kg. bab, Szél Józsefné 4 fog. bap, Zseni Sánidorné 2 kg. ba’>, Gaát Kató 50 fül., Pusztainé 5 kg. liszt, 10 kg. burgonya), 5 kg. bab, Vajda Julia; 50 fül., Bacsó I. 1 P, Lakos Istvánná 5 kg. bab, Józsa Imréné 4 kg. burgonya), Paczo’ay Istvánná 50 fill., Bátory Gábor б P, Szapady E. 1 P, Szi­lágyi A. 1 P, Kristóf József 1 P, Szabadi I. 1 P, dr. Földváry Ba'ázsné 50 fiié., Frölich Lajos 1 P, Ja|k'US Benőné 5 kg. liszt, Szsfoér Sándor 1 P, özv. Vég Ist­vánná 5 jíg- liszt, Hlatki Géza 1 P, Já- nosy M. 5 kg. liszt, Kocsis S. 50 fillér, özv. Szondy Józsefné 2.50 P, Szanyi Mór 1 P, Csapi Iímréné 20 kg. krumpli, 10 kg. liszt, Nagy K. Imre 20 kg. liszt, 40 kg. krumpli özv. Gyen'izse Józsefné 1 zsák burgonyái, 14 kg. liszt, Schön Sa)mu 1 P, Szathmáry Sándomé 10 kg. liszt, özv. Keresztes Lajosné 20 kg. liszt, N. N. 4 kg. ba)b, Kohn Sánldoriné 5 kg. liszt, 5 kg. krulmpli, Nagypál Sán­dor 3 zsák krulmpli, Sándor József 1 P, 1 kosár burgonya, Monda Benő 1 kosár dió, Mondái Lajosné zsír, liszt, özv. Brecsfoa Gáborné 5 P, Mű Jer Györgyné 40 fi iér, Mészáros Sán'dorné 5 kg. bur­gonyái, N. N. 5 kg- burgonya, Szailay Zsigímondné, N. N. 50 fill., dr. Dohány­áé 50 fül., N. N. 50 fi’(!., N .N. 1 kg "jszt, Punuczlky Kálmán 50 fül, N. N. 1 kg. hagyma, dr. Szekér 50 fi 1., Huszágh Ne’li 50 fi i., Polgár Matu 50 fii®., N. N. 50 fi lér, özv. KelecséQyi M.-né 1 P, Li­geti Bea 50 fillér, Szauer Jenöné 50 fillér, УГюпуа Sándor 1 P, Huszágh Géza 50 fiiér, Tankó György 50 fillér, N. N. 50 fi iér, Buday Lajosnlé 50 fill., Kovács I. 50 fillér, N. N. 50 fillér, dr. Mészöly 50 fillér, Biró Károly 1 P, Ma- kay Károly 1 P, dr. Boross Géza 1 P, Szabó 50 fillér, dr. Komlós 50 fii., dr„ Fekete 50 fi iér, N. N. 50 fi'j'Jér, N. N. 50 f., Bakos Mihály 50 f., Frommer 50 f., Morava Káro’y 2.50 P, Tonna testv. 50 f., Majkay Károly 50 f., özv. Nagy Kátozy Sándornál 1 P, N. N. 50 f., Bá- iin-tné 50 f., N. N. 1 P, Nkgy Kál-ozy Lili és Sári 2 drb. ruha, Holender Gyula 50 fül., özv. Kohn- Anta'né 50 fii., Kun Benőné 2 pár harisnya, N. N. 50 fillér, Ho lender Zsófifcaí 50 fifl., dr. Holender 50 f., Gross L. 50 fill., A. Z. 50 fi’i, Fisch S.-né 50 f., 1 drb. kötény, Keresz­tes Lajos 1 P, Sokét Istvánná 1 P, Hegedűs Józsefné 10 drb. tojás, Nagy­pál Imre 50 f., Hódi Károíyné liszt, cukor, Paczo'ay Ilonka 50 f., Farkas Aronné 50 f., N. N. 50 f., Ma.ntecz Ist­ván 50 f., özv. Székely Sándomé, N. N. 1—1 P, Makay Antalné, dr. S. I., Gregus Gyuláné 50—50 f.. Tyuikody Jenő 1 P, Gálái Istvánné 50 f., Görriböcz István 1 P, Kovács Sándor 10 kg. burgonyái, Né­met Eszti egy pár cipő, Juhász 50 f., N. N. 1 kg- fezt, Széli Sándor 1 P, Barabás Péter 50 f. Adám Dávid 25 liter bort. (Folytatjuk). Az Úri Leányok Mária kong­regációja hálás köszönettel nyug­tázza a szegény iskolás gyermekek ka­rácsonyi bazárjára beküldött nemes szLvü adományokat. — Pénzbeli ado­mányok: Kövecs Imre, Kedves Istvánné, Kedves Anna), Keldves Eins, Delia Ist­ván, Soós Frigyes, Kovácfe Jüiska, Be­nedek István, özv. Baibenyecz Balázsné, Vidéki László, Feró Imréné, Hoff mám Féixné, Bor Istvánné, Horváth Ferenc, Dobóczky Miklós, özv. Szailay T. Ist- vánné, ifj. Csorbái Balázs, Juhász Pábé, Árvayné, Gazdag Istvánné, Sommer Ágoston, Kovács Istvánné, vitéz Pozsgay Miktosné, Ónodi János, Kertész Ferenc, dr. Rupnllfo Jánosné, Király Bajázs, Boy Mártonné, Mihaecz Tamásné, Horváth Ferenc, Dunád Istvánné, SaEiacz Fe- rencné, Szé l Sándor, Andreátnszfcy Zol­tán, Lippay Maliid, Lippay Ilona, Be- szedicsné, Beszedics Ilus, B. G., P. L., R. L., Pertlch Mihály és több N- N. 1—1 P, — Lakatos András, Bodöky Zoltánná, Domonkos Kálmánná, Mitter Jánosné, Bajázs Andrásné, Juhász Imre, i Budád Lajosné, Horváth Józsefné, özv. ' Réti Pá né, Belényi Károíyné, Mucsi László, Schön Vilmos, Kun Andor, Ma- i foay Károy, Szabados Sándor, Kocsis j Ferenc, Bálró Benőné, Gy. Zi'aft Juliska, j Pálfámé, Hadász D. Ferenc, György Iion- j ka, Meszes Árpád, Mahbesek István, j Brinkusnéí, Vajcga Sándor, Elő G. M- ! hályné, UdvapdlLné, Borbényi Imre, For- I cz:k Sándor, Vi lányi Leó, Belényi Gyu- ! táné. V&déki László, Garas JufcztLm* j Einvi ler Károíyné, Fettete István, Laci I KI János, Srajeter J„ Török JózseF, Szal- I mai Dániel, Török Józsefné, Csecsei Fe- I rencné, Reischl Ernőná, Kuli Mháiyné, Getetáné, Fejesné, Fazekasáé, Sterle- majin Magda, Dénes Mihály, Hironyonyi István, Fai kas Feirenené, Kerék József, A. Z., Taimás Borislka, Bálint Mihály, Gyürüssyék, özv. Kecskésné, Ja'ous Be­nő, Nagy Józsefné, Győrfi Józselfné, Grosz Lajos, Vakó Lőrincné, Hosszú Istvánné, Torma) testvérek, Högyi Ká- rolyné és több N. N. 50—50 fillér. Sey- friedné és Hapold Lfoyd 60—60 fillér. Kisebb állományok összege 28 P 10 fil­lér. ! — Az Iparteetület a szokásos szil­veszteri teaestélyét ez évben is meg­tartja, melyre ezúton is meghívja tag­jait. — Elnökség. • — lechiásnál egy pohár természe­tes »Ferenc József« keserüviz reggel j éhgyomorra véve előmozdítja a gyo­■ mór és a belek működését s köny- 1 nyü székletétet biztosit. Orvosi ta- I pasztalatok dicsérik a Ferenc József ■ viz azon kitűnő hatását, amelyet vese-, hólyag-, prostata- és végbél- bajoknál is kifejt. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogé­I riákban és füszerüzletekben kapható. i Anyakö»yvihireJí — December 18. — december 24. SZÜLETTEK: Mitycjk András és Sziráczki Julian­nának Zoltán nevű fiuk. Bettelheim László és Czilczer Irénnek Mihály nevű fiuk. Vida Sándor és Mészáros Erzsé­beinek István nevű fiuk. Orcsik István és Fleisz Máriának Etelka nevű leá­nyuk. Puskás István és Horváth Erzsé­betnek Jolán nevű leányuk. Bartucz Mi­hály és Patyi Máriának Irén nevű leá­nyuk. Kiss Gyű'a és Kaszás Rozáliának Rozália nevű leányufo. MEGHALTAK: Kávái Benő 2 hónapos, Kovács M. Aranka 6 éves, Góczen Rozália 6 éves, Mozgaji Dezső 40 éves, özv. Körösi Ist­vánná Vájnia Terézia 46 éves, Bereczki Benő 2 hónapos, Pazdernyik Imre 7 napos, Soós Dénes 24 éves, Szal'ai Benő 71 éves. KIHIRDETETT JEGYESEK: FogI Jajkab prónaiyfalvai lakos Tajti Ma-git Ilonával. Kuesora Antal Rőfi Ete'káva/. Tóth István Lehr Juliánná- vaj.. Koimáromy Barnabás Ágoston Gyu'a Mészáros Csordás Et:lka Erzsébet szegedi ajkossai. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Csendes Ba’ázs Huszti Jolánnal. Er­dőd Sándor Toímpa)i Rozáliával. Tegzes Taimás Csapó Eszterrel. Jurisics István baljai lakos Kovács Ilona Etelkává'.. december 28 köszönetnyilvánítás. Mindazon kedves rokonoknak, jó- barátoknak és résztvevő embertár­sainknak, akik szeretett hitvestársam, édes jó gyermekünknek Egyed Izsák Sándornénak szül. Tóth. G. Judith- nak temetésén megjelentek és ezál­tal fájdalmunkat enyhíteni iparkod­tak, hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Egyed Izsák és Tóth G. család. Halasi gabonaárak December 27 Búza 72 kgrros 9"—, rozs 4*20 P. boletta nélkül. Ferencvárosi sertésváeár. Árak icönnyü sertés 74—80, közepes 80—83, nehéz 85—90 fillér. Irányzat élénk. Felelős szerkesztő és kladö: PRAGER JANOS Amerika Felfedezése ШШШИШШИКУ f ORDÍTOTTA: ANONIM Folytatás 6 Már elsötétült e'őtba a világ, homlo­kán pattanásig feszültek az ©тек, a megfulladás másodperceken múlt. hoz a bűnbánókat. Maga köré gyűjtötte va'.amennyiüket s a távolba mutatva, szólt: De ekkoir közbelépett egy magasabb hatalom s nem engedte, hogy közvetle­nül a cél előtt elbukjon a vasakarat s a lángoló szellem, amely évszázadokat volt hivatva átformálni és beragyogni. Közbe lépett a tenger és hullámostort fonva, végigvágott vele a lázadó legény­ségen. A hullám leemelte Kolumbus tes­téről a matrózokat, megsodorta és fel­emelte őket, aztán teljes erővel az óceán mélységébe merítette a vakmerő­ket, akiket úgy e'nyelt a tenger, hogy maga Kolumbus sem tudta, hó* keresse eket. Mire feltápászkodott és magához tért, már üres volt a fedélzet. — Jaj Istenem! — sikoltotta, — hi­szen va'|meninyi matrózom a tengerben van. És kötelet ragadott és leeresztette a vízbe, hogy megmentse azokat, akik néhány percce’ előbb még halált kiáltot­tak a fejére. Voltak, akiket messze sodortak a ro­hanó hullámok, akiket megmenteni sem­miféle eszközzel nem lehetett. De voltak olyanok is, .akik el tudták kapni a le­dobott kötelet, s visszakoztak a fedél­zetre. Tizenkét ember jött vissza a ha­lálból, tizenkét hálálkodó ember, akik nem tudták, hol csókolják meg iménti ellenségük ruháját. Kolumbus, akit soha senki nem látott könnyezni, elérzékenyülve ölelte magá­— Bajtársaitok ott vivják harcukat a közeli halá'lal. Nézzétek csak, milyen segítséget esdeklőn emelkedik ki a hul- lámsirból ott is, amott is egy-egy kéz. Elszorul a szív, nyi’aió fájdalom egész mivoltunk, hogy nem tudjuk megmenteni testvéreinket, akik — nézzétek csak — hogy küszködnek s hogy távolodnak egyre messzebb a száguldó hullámkopor­sókkal. Bajtársaim, imádkozzunk értük s kérjük az Urat, ne kérje számon tőlük emberi gyarlóságukat. Bocsássa meg bű­nüket, hogy elenem törtek s amelyért, ime, megbünhődtek. Szem nem maradt szárazon, szív nem maradt kemény e megbocsájtó szavak hallatára. Mindenki a korláthoz rohant s hangos jajveszékeléssel integettek kelet felé, amerre a vízbe sodort matrózok masíroztak a halálba. Nevek buggyan­tak ki az ajkakon, hogy ez is, az is, amaz is elveszett. Rodrigoz Pietro, a főszakács meg a többiek: mind-mind hatottak immár. Kolumbus pedig arra gondolt, hogy milyen megfogható módon jelentkezett az iménti lázadásban Isten ujja. Amikor már úgy volt, hogy a> lázadók hatal­mukba kerítik a hajót s e teszik őt láb alól, jött egy hullám, jött a szabadító Isten és szempillantás alatt mentett és büntetett. Lám, egy sincs most itt átok közül, akik a lázadást szították s akik a végső sikert mindenképpen meg akarták aka­dályozni. Talán az egy Rodrigoz... <3 talán ár­tatlanul halt meg. Bár ki tudja... titokban talán ő is lázadó volt. A veszede’emnek azonban még ko­ránt sincs vége ! A fedélzeten életveszé­lyes a tartózkodás. A vihar pereröl- percre nő. A hullámhegyek szemláto­mást nőnek. A haddto-hadd még cs3k •mőst kezdődik. — Embereit, mindenki meneküljön a fedélzetről! — harsogott fel Kolumbas hangja. — Akiinek kedves az étele,, aki nem akar szerencséién társaink sorsára jutni, nyomban vonul jon le a hajó belse­jébe. A lejáró fedőlapját pedig el ne fe'edjétefk alulról elzárni, mert mindnyá­junknak végei Desz, ha akár a legkisebb rést is szabadon hagyjuk. A felszólításnak mindenki engedelmes­kedett. Néhány pítenat .múlva már egyeljen lé’iek sem vout a fedélzeten. Kolumbus is bevonult kabinjába, fá­radtan fciroskladit ágyára s buzgó és hosszú imába merült. * Odakünn eza'att vad párharcot vívott az ég és a tenger. A viharparipák egyre szüajabban robogtak a viz hátán. Nyö­gött és jajgatott, hörgött és remegett a tenger. Mint vateimi eüképze’hetet'énül hateíimlas sárkány, viháncolt és dobálta magát az óceán, óriási bubám taraj ával néha úgy-ú gy elkaptál az Albatroszt, hogy azt hitte minden uitaiáa,, nyomban fehajitjíai a felhők közé. A víznek ször- nyetegtjei mind ott tajnyáztak a hajó körül' s hol egymást, hol meg az Al­batroszt pagkofták. Olykor irtózatos csattanások re izkeítették meg a fevegőt. Mintha, felrobbant voljija a világ, úgy tűnt Koliumbusnak néha a csattanás. — Sok vihari megértem már — sóhaj­totta lázban égve és egész léikében gyötrődve — de még ilyent sohasem. Úgy látszik, sokkaj melsiszebb van India, semmint gondoltam. Ki hitte volna, hogy ilyen óriási test legyen a Föld, ilyen iszonyú kerületű csillés;, amely — most már .tapasztalásból tudom — nem tojásaaku, hanem ‘gömbölyű. Mert ha tojása aku lenne), én már nem hány- kódnék reményte'enül itt в tengeren, hanem ott álnék valahol India partjain. Kolumbust nagyon elszomorította ez a gondolat — Lehet, könnyen megtörténhetik, hogy vállalkozásom hajótörést szenved. Hogy Indiát nyugajt felőli nem is lehet megközei'teni. Ez esetben persze nincs kiút a hálát e képterenö! njagy vizbiro- da,'mából. Meg kei tehát barátkoznom bi gonluattoJ, hogy társaimmal együtt itt 'vesszek. Gondolataiból éles zaj verte feli. Mnt- ha újból fclftört volna odalent, a hajó beCsegében a lázadiás, úgy üvöltözött né­hány ember a legénységi appartemán- ban. Mi lehet ez megint, mormolta bosz- szusan, ahogy feüemeCkedölt helyéről!. Odalépett a kerek kis nyíláshoz, ame­lyen át üzenetet lehételtt közvetíteni a legénységhez s beT.ekiá!ltott. — Hű)tó! Mi történik odalenn?! — Hajtó! — hangzott a feléét. — Süllyed az Albatrosz! Felszakadt a bordázéjt s váz ömlik a hajóba. KoOuimbus úgy érezte, hogy ideglázt kapott s egész tesla tüzes parázs lett. — Haló! — bömbölte torkaszakad- tából, — milyen nagy a rés? — Bizony, jckpraü — vá'aszo't a hang. — Már térd'g gázolunk a beom­lott vízben. (Folytatjuk.) Helyi Értesítő Lap vállalat-nyomda, Kiskunhalas

Next

/
Oldalképek
Tartalom