Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932 (32. évfolyam, 1-105. szám)

1932-01-30 / 9. szám

január 30 Kiskunhalas Helyi Értesítője 5 oldal I ila! fjusá­r árnap 2 án g endég эк tbsn. íctan« !Z0S0 9=én lesz t. p bár» adok. lóra, ülön­tanui­:sike tó. 31 én irakor néma» orban ép­iy i egény ban jlája nusza )an. mozi! I A TANYAI SZENT MISÉK SORRENDJE Január 31-én Alsószálláson Február 2-án Bodogláron Február 7-én Rekettyén — Magyar Nemzeti Bank jegy­forgalma a január 23-iki kimutatás szerint a január 15-iki forgalommal szemben 10.7 millió pengővel csök­kent. E csökkentést a zsiróbefizeté- sek és a váltátárcaállomány apadá­sa idézte elő. — Előadással egybekötött tánc- mulatság Alsószálláson. Az alsószál­lási iskola, az alsószállási Gazdakör helyiségében január 30-án, szomba­ton este 7 órai kezdettel jótékony- célú tánccal egybekötött műsoros estet rendez, amelyre a közönséget meghívja. — Felépült a két jánoshalmai küíteleki és a keiebiai vitéztelepi iskola. Bácsbod- rog vármegyében 1931. évben lefolyta­tott iEko’aépitkezések programja során legutóbb Jánoshalma gyarapodott uj is­kolákká’.. Kelebian felépült a vitéztetepii iskola, Jánoshalmán pedig két к ül lelöki iskola épült fel Mind a három uj iskola építési munkája az elmúlt év végére fe­jeződött be. — Sziüi elöadá,«. Január 31-én, vasár­nap délután 6 órai kezdettel jótékonycélu szinielőadás lesz a róm. kath. iskola nagytermében. Szinrakerül: »János, az uj inas« c. vígjáték és »Napsugárka« c. Színmű 3 felvonásban és egy zárójete- netteil. A tisztái jövedelmet az uj orgona beszerzési költségeihez csatolják. Jegyek a róm. kath. iskolánál kaphatók. Leszál­lított helyárak! — A menettérti jegyek érvényessé­gének meghosszsbbitása. A február 2-iki ünnepre való tekintettel az államvasutak igazgatósága a hétvégi menettérti je- j gyek érvényét január 30-án, szombat déli > 12 órájától február 3-án, szerdán déli 12 óráig kiterjesztette. нпшшшшипншнш — Táncmulatság. A szociáldemokrata , párt január 31-én este 6 órai kezdettel j tartja első táncmulatságát a Népszigeten, ; mely iránt már most nagy érdeklődés nyilvánul meg. I — óriási érdeklődés előzi meg a mozi , vasárnapi: és keddi előadásait. Vasárnap két szenzációs amerikai sláger van mű­soron. Címük: »Egy szépasszony múlt­ja« 8 felv. szerelmi dráma, Bebe Dáni- els-el a főszerepben és az »Anyák Gol­gotája« című 8 felv, filmregény. Kedden, gyertyaszentelő boldogasszony napján minden idők egyik legszebb és legjobb vallásos filmje, Árpádházi Szent Erzsébet 700 éves évfordulójára készült filmcsoda : »Szent Erzsébet legendája.« Ezen film felvételeit a Pápa őszentsége engedel­I mével, Budapesten, Bécsben és Müne- ' henben készítették. ! — Akinek a szívműködése rendet­j len, erőlködés nélkül úgy érhetnek j ! el könnyű székelést, ha naponta j j reggel éhgyomorra megisznak egy i kis pohár természetes »Ferenc Jó- j zsef« keserüvizet. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Ferenc Jó­zsef viz szivelzsirosodásnál és bil- lentyühibáknái is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható. Д IV. ELEMI fiúiskolába beljép a tanító ur, lárma, nagy tolongás az egyik fiú körül. A tolongás köz­pontjába lépve, az egyik fiú hirte­len a pad alá dug valamit, de a tanító észreveszi, s szigorúan rá­szól: Add ide! A gyerek szepegve mutatja s mesék, hogy ma kapta a csomagot a budapesti Szent Ist­ván Cikóriagyártól ajándékba pos­tán. Tovább faggatja a tanító és lassan kisül, hogy a gyerek, szülei­nél a budapesti Szent István Cikó­riagyár megbízottja járt pár nap előtt és egy levelezőlapot adott át. 5 Küzdelmes Evek REGÉNY — IRTA : FIGYELŐ Folytatás 16 A figyelmes hivatalnok ezután, ellátta Fatimát a megfe’elő iratokkal. — Az Isten fizesse meg! — hálálko­dott Fatime. Reggel megjelent Fatime és Flóra a megjelölt helyen és csatlakozott a za­rándokokhoz. A csapat elindult. * Ujváryt Flóra szökésének hire egé­szen felvillanyozta. Lelke megnyugodott. Szinte bizonyos volt abban, hogy szerel­mese, a lehető leggyorsabb idő alatt el­hagyta a számára veszedelmes várost. Nem is tehetett mást; ottmaradása ese­tén állandóan ki lett volna téve annak, [ hogy Mohamed pasa mindenre képes j emberei a hárembe visszahurcolják. Me’egen elbúcsúzott ezért házigazdá- ! jától, annak derék feleségétől és el­hagyta a török birodalom fővárosát, ahol oly sok szomorú eseményben volt része. Ment nyugat felé, kulturáltabb or­szágokba, mert az volt az érzése, hogy Flóra arrafelé vette az Útját. Valami azt súgta, azt hajtogatta : keresd boldogságo­dat a szabadság országában, ott, ahol az eszmék megszülettek. Hol van ez az ország? Nem lehet más, mint a franciák hona; onnan rohant szét a szabadság és testvériség gondo’ata szerteszét a vi- i lágba. A hazátlan honvédtiszt ott vélt mene­I déket találni; azt gondolta, hogy a fran­ciák között meghúzódhattk. addig, amig i a nap újra kisüt a magyar hon fölött. Nagy viszontagságok között, hosszú hónapok alatt, valóban el is jutott Páris- ba, ebbe az európai bábelbe, amely a bűnt és az erényt egyaránt magában foglalja. Ismerős, barát, pártfogó nélkül bo­lyongott Ujváry a nagy városban; a legegyszerűbb helyeken húzta meg ma­gát, mert a magával hozott pénz fogy­tában volt. Takarékoskodnia keltett, mert nem tudhatta, hogy mikor juthat munkához; esetleg gyorsabban beáll a szükség. Kétségék közepette rótta a széles uc- cákat; azon gondolkozott, hogy mihez kezdjen. Ekkor hirtelen egy nő ugrott a nya­kába. — Drágám, mégis megtaláltuk egy­mást! Ujváry szóhoz se juthatott a meglepe­téstől; a hangból1 azonban rögtön felis­merte, hogy Flórával ál! szemben. — Hát mégis valóság? Nem a káprá- zat játszik vetem ? — A valóságot látod! Én vagyok. A Sors elszakított egymástól s most újra összehozott, hogy ezután sohase vál­junk el. Ujváry magához ölelte Flórát s meg­hatott hangon mondta: Elmagyarázta, hogy erre a levele­zőlapra ragasszák rá a Szent Ist­ván cikória dobozok Szent István király képét s ha a levelezőlap meg­telik, küldjék fel á gyárhoz és szép ajándékcsomagot kapnak. A szülők nem törődtek vele, de a kis­fiú összeszedte a házban telhasznált ; cikóriás dobozokat, kivágta azok fe­dőlapján lévő Szent István képet, ráragasztotta a levelezőlapra s mi­kor a levelezőlap ezekkel a képek­kel megtelt, feladta postára. Ma reggel megérkezett a csomag. Persze a tanítónak első kérdése az volt mikor tisztázta a helyzetet, hogy jó-e az ajándék csomag? Az egész osztály kiabálva felelte, soha ilyen jót nem ettünk. A tanító ur odafor­dult a kis bűnöshöz és azt mond­ta, na látom, hogy jó gyerek vagy, mert megkínáltad a csomagból a többi pajtásaidat is ez egyszer nem büntetlek meg, de máskor, ha cso­magot kapsz a kitűnő Szent István készítményeikből, ne hozd az isko­lába. Azóta a pajtások együttes erővel gyűjtik a »Szent István fe- < jeket.« — Leszállítják az ecettermelési szesz j árát. Az országban igen jelentékeny j ecetkészletek vannak, amelyeknek elhe- j lyezését egyrészt a fogyasztóközönség i csökkentett vásárlóképessége, másrészt [ pedig a szeszecet meglehetősen magas ára akadályozza. Éppen azért az Ecetter­melők Részvénytársasága azt a kérést intézte az Országos Szeszértékesitőhöz, hogy szállítsa le az ecettermelésre szol­gáló szesz árát. Evvel az üggyel a hét végén foglalkozik a szeszkartel végre­hajtó bizottsága és hir szerint kilátás van az ár bizonyos mérséklésére. — Még jobban csökkenteni akarják az európai államok cukorlermelését. Rész­letesen beszámoltunk a nemzetközi cu- korkartel párisi tanácskozásairól és je­leztük, hogy Jáva és Kuba nem voltak hajlandók belemenni a számukra meg­— Éltetem célja te voltál!; téged ku­tattatok. S hogy most megtaláltatok, az azt jelképezi, hogy a szerencse ipohénk szegődött. A balsors véget ért és hiszem, hogy a küzdelmes évek helyett boldogabbak következnek el. — Az én telkem mindig telve volt bi­zakodással — válaszolta Fióra — én min­dig hittem, hogy a szomorú órák csak átmenetiek. Ujváry gyengéden megsimogatta Flóra karját: — Etetem napsugara te vagy és az is fogsz maradná'. Áldom a Sorsot, amely összehozott véled. A két szerelmes elmondott mindent; vázolták а к öze'múltak e:©miénye;t. Majd Flóra megjegyezte: — Be kell mutatnom Fatimát, akinek mindent köszönhetünk. Nélküle Moha­med paisa martaléka tennék. — Hol van a derék nő? — kérdezte Ujváry. — Ott áll az oszlopnál és boldogan néz bennünket. Tudja, hogy megtalálta­lak. Teljes szívvel részt vesz örömünk­ben. A szerelmesek Fatiméhez siettek. Uj­váry melegen megszorította a derék nő kezét és megindult an jegyezte meg: — Nem köszönöm meg jóságát. Ahe­lyett csak azt mondom: családot, uj rokonokat nyert bennünk. Amit Flóra Ígért, azt teljességében én is álom. Saj­nos azonban: ma még földönfutók va­gyunk, ma még azon kéjül töprengnünk, hogy honnan kerítjük elő a mindennapi kenyériét. Ha azonban véget érnek a állapított produkeiócsökkentésbe. Ez a kérdés még ma1 is megoldatlan. Az egyezmény vezetői most Berlinben tár­gyalnak a cukoripar képviselőivel és értesülésünk szerint, azt a tervet készítik elő, hogy az európai államok még job­ban csökkentsék termelésüket. — Négy uj főtanácsost választ elsejei közgyűlésén a Mcgyar Nemzeti Bank. A február 1-én délután megtartandó nyol­cadik évi rendes közgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank báró dr. Kornfeld Móric, báró Madarassy-Eeck Marcel és Végh Károly helyébe, kiknek mandátuma le­járt, öt évié újabb főtanácsosokat fog választani. Egyidejü’eg betöltésre kerül herceg Esterházy Pál főtanácsosi tiszt­sége is, aki erről lemondott. — Hányféle hó van? Még a laikus is tudja, hogy nem minden hó egy­forma. Azt azonban csak kevesen tudták, hogy annyiféle hó létezik, mint amennyit egy öreg sitanár Né­metországban most megjelent köny­vében felsorol. Van puha, lágy, fris­sen hullott, állott és fagyos hó. A hó lehet porszerü, lisztes, pelyhes, szemcsés, érdes, sószerü, nedves és Isten tudja még hányféle. Van már- ványkeménységü hó és van üveg- páncélszerü. A siproíesszor ennyiféle havat ismer. — Szolgabirói áthelyezések. Dr. Preszly Elemér főispán a hivatali szolgálat érdekében az alábbi szol­gabirói áthelyezéseket rendelte el: Dr. Keserű Kálmánt a kiskunfélegy- házai járásból a központi, dr. Új­laki Sándort a nagykátai járásból a gyömrői, dr. Viczián Kálmánt a köz­pontból a nagykátai, dr. Kálmán Sándort az aszódi járásból a kiskun- félegyházai járásba osztotta be. д—------------------------------ m Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik személyesen, vagy Írásban enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat szeretett jó férjem, apánk elhunyta alkalmából, ez utón mondunk hálás köszönetét. özr. Török Lajosáé és gyermekei. küzdelmek, akkor nemcsak feleséget, ha­nem uj rokont fe viszek a családi bir­tokra. Fatime szemét könnyek boritorták el. Zokogva mondta: — Nagyobb boldogság nem tehet szá­momra; újra valaki tehettek, akinek vannak hozzátartozói és akit önmagáért szereltnek. Az egymásra találtak ezután részletes tanácskozásba kezdtek. Megállapították, hogy a legokosabb, ha együvé költöz­nek. Éppen ezért a szerelmeseknek meg kell esküdniük. Ezt gyorsan meg is valósították. * Míg az események így formálódtak és az idő gyorS iramban szaladt, az or­szágban kezdett csillapodni az absolu- tfsmus dühe. Hainau hatalma lassanként aláhanyattett; a bécsi udvar reájött arra, hogy az erőszak politikája csak dacot, elkeseredést szül, amely pedig a felke­lések, a lázadások szülőanyja. Arra tö­rekedtek ezért, hogy csillapítsák az el­keseredést és magukhoz fordítsák az elidegenedett nemzeteit. Egymás után ad­ták vissza a bébörtönözöttek szabadsá­gát és felhagytak az emigráltak üldözé­sével. Így került viasza az országba fiatal feleségével Ujváry iis és kezdtek a küz­delmes éviek után uj élteiét. Boldogság, derű és nyugatom költözött Bozóky házába fe; az ős magyar boldo­gan ringathatta unokáit és álmodozott egy szebb magyar jövőről. (Vége).

Next

/
Oldalképek
Tartalom