Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932 (32. évfolyam, 1-105. szám)

1932-01-30 / 9. szám

6. oldal Kiskunhalas Helyi Értesítője január 30 SPORT A »Nagykátozi Sport Kör« vasár­napra hirdetett versenye a Legény- egylet által rendezendő verseny mi­att egy héttel később lesz megtart­va. Kiskunhalas 1932. évi asztali- temndsz bajnoksága a következő ered­ménnyel fejeződött be: Bajnok : Károly Lajos, 2-ik Viziák József, 3-ik Rokolya. A párosbajnokságot Viziák —Károly pár nyerte. Közgazdaság A borpiac helyzete A magyar borpiacion, a vásárlás elég erős mértékben halad, fő-eg a borpárlat! célokra történt nagyobb vétetek követ­keztében az árak további szilárdu'.ása várható. A fözdék kistermelőknél ab pince, fokonkint 0.7—0.8 fillért fizetnek, mig nagyobb termelőknél 0.8—1 fillért is megadnak. Fö'eg maigasfoku óborokban van nagyobb forgalom, igy Verpe’éten, Móron és Szegeden erősebb áremelke­dések vannak. E adatott 100 Ы. ma-gasfoku óbor literenkiint 28 fillérjével. Kecskemé­ten. e'adatott két vagon magas fokú óbor, literenként 24 fillérjével. Ugyancsak itt egy vagon magasfoku ujbor 1.3 filléres alapon. Tiszasason ©adatott egy vagon ujbor fokonkint 0.9 filléres alapon. Hajós vidékén több vagon vegyes ujbor Malii- gand-fokonkint 0.8 fillérrel adatott el ab termelői pince. Itt külföldi kereske- (lŐk a felajánlott borokat svájci számlára veszik, minden válogatás nélkül. Bács­almáson ekeit 270 hl. uj rizlingbor li­terenként 13 fillérjével1. A szeszfőzdék erősen vásárolnak, de nehezen kapnak árut. — Munkapiac és munkanélküliség de­cemberben. Az állami munkaközvetítő hivatal megalapítása szerint dacember havában a különféle budapesti és vidéki munkaközvetitöknél összesen 29.124 munkahelyet jelentettek be, viszont 110 ezer 284 munkataesö jelentkezett. De­cember utolsó napján az egész ország­ban nyilvántartásban maradt munkanél­küliek száma 44.810 volt, ebből Buda­pestre esett 29.060, vidékre 15.750. A Magyar Munkaadók Központjába tömö­rült vállalatok decemberben 143.367 mun­kást foglalkoztattak, ami az előző havi állapothoz képest 0.1 százalékos emel­kedést jetent. •••• Baromfitenyésztők figyelmébe! Az Országos Mezőgazdasági Kiál­lítás keretében az idén is megtartják március 17—21. között az országos tény észál la t v ásár telepen a szokásos barom fikiálltiást. Kiállíthatok tyúkfélék, kacsák, lu- dak, pulykák, házinyulak és galam­bok. Bejelentési határidő február 25. A bejelentésben pontosan meg kell jelölni a fajtát, szint, nemet, kort, árat. Eladásra csak vérvizsgált ál­latok nevezhetők be. — Borpiac mint otyau. A »borpiac« forgalma, alighanem kibővül a közel jö­vőben. Cegléd város — mint megírtuk — megengedte, hogy a szőlősgazdák a piacon árulhassák, mérhessék boraikat. Amennyiben ez az újítás országossá lesz, sok közérdekű tennivaló merül fel. Min­1 deneke'.őtt kijelölendő az uj és szószerint értelmezhető »borpiac« helye. Talán az itcés piac lenne legstilszerübb, na de ez elten már most tiltakoznak egyesek, mondván, hogy itt ráncs jövője, mert hi­szen, ki fia mer ott kóstolót tartani, ahol minden percben meg jelenhetik az — asz- szony. Pedig az uj értelmezésű borpiac legszociiá’isabb jelentősége éppen a kós­tolgatás szabadságában rejlik. Az ember csak végig ballag a piacon, ide kóstolj oda kóstol, aztán aezongya, na majd meglátjuk. Azzal odébb ballag rangosán. Esetleg dudor ászva. Miért hogy bort nem, vesz a magyar. csak úgy találomra. Ki kell annak tapasztalni az erejét, izét, bű­zét, egy-egy kortyot vagy 25—30 fajtá­ból. Aztán majd meglátjuk... — A közszálütók megadóztatását ter­vezik — a racionalizálás érdekében. A kormány a racionalizálási mozgalmaik élére racionalizálási! bizottságot akar ál­lítani. Az első terv az volt, hogy a racio­nalizálási bizottság működéséből felme­rülő költségeket a vállalatok önként vál­lalják. Ez, a terv azonban meghiúsult és most, hír szerint, arról van szó, hogy a közszálffitásokban résztvevő vállalkozók számláiból egy ezreléket helyezzenek le­vonásba a racionalizálási bizottság költ­ségeire. Lényegében tehát a közszál!fiú­sokban részesülő vállaltotok egyezrelékes céladója szolgáltatná a racionalizálási bi­zottság működésének pénzügyi fedezetét. — Hány sertést exportáltunk decem­berben Csehszlovákiába? Prágai jeltentés szerint Csehszlovákia december folya­mán összesen 24.807 sertést importált. Ebből a mennyiségből Románia 13.781, Jugoszlávia 6.978, Dánia 1.116 és Ma­gyarország 546 darabot szállított. Ezzel1 szemben múlt év decemberében Ma­gyarország 8329, Jugoszlávia 2.927, Ro­mánia 2.238 sertést szállított. — 3,800.000 hektó az ország bortermé­se. Az előző évi 4 miliő hektóval szem­ben 1931-ben 3,800.0000 hektó bor ter­mett Magyarországon. Az Alföldön apadt, a dombos vidékeken emelkedett a bortermés. Halasi gabonaárak január 29 Búza 10'60, rozs 11'60 boletta nélkül. Ferencvárosi sertésvásár. Árak könnyű sertés 70 — 78, közepes 78—80, nehéz 80—82 fillér. Irányzat lanyha. Nyomtatványo» kát Ízléses kivi» felben szolid árak mellett készít LAPUNK NYOMDÁJA! Magánhirdefések Eladó Bodogláron 25 hold tanyás birtok. Takarékpénztár. Kizárólagos megbízása folytán Far­kas Elek Szabadkai ut mentén fekvő város alatti tanyás birtokából még 16 m. hold prima fekete kötött ta­lajú szántót ad el sürgősen egy hol­das parcellákban Fűzik Andor OFB irodája Kiskunhalas Eötvös u. 17 sz. Száraz családi házat keresek meg­vételre. Cimet a kiadóhivatalba ké­rem leadni. Eladó Báthory-u. 3 sz. három pad- lós szoba és mellékhelyiségekből álló lakóház 400 n. öl telekkel, mely gyümölcsösből és lugasszőlőből áll. Ugyanott egy utcai lakás azonnal kiadó. Kanadai nyárfát lehetőleg csomó menteset 3 és 6 méter hosszúság­ban megvételre keresek. Adler Ignác fakeireskedő. Sóstói fürdőtelep haszonbérbe, úgy­szintén a Kolozsvár у bazárban lévő Kővári üzlet és Fehértón a Mészöly tanyán levő korcsma a vasútállomás­nál kiadó. Értekezhetni Fő-u. 2 sz. alatt. A kiskőrösi kir. járásbíróságnál március 1-ével havi 60 pengő díja­zással egybekötött irodagyakornoki- állás kerül betöltés alá. Kérvények a képzettség igazolása mellett a kis­kőrösi kir. járásbírósághoz nyújtan­dók be. Gépírásban jártasak előny­ben részesülnek. Farkas Kálmán órás, a Gazdasági Bank épületében raktáron tart fali, in ga, ébresztő és zsebórákat és szemüve­get nagy választékban. Brilliáns, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt, (töröttet Is), magas áron vesz, órát és ékszert pontosan javít. Kereskedösegéd gép- és gyorsírás­tudással állást keres. Vidékre is el­megy. Cim a kiadóhivatalban. — Váisári arcképes igazolványok igénylése. A forgalmi adóhivatal értesíti az érdekek kézmü'parosokat, hogy az 1931 .évre érvényben volt vásári arc­képes igazolványok érvényesség© 1931. december végével lejárt. Az 1931. évben kiadott igazo'ványok dij mentesem hosz- szabbittatnak meg. Az 1931. év előtti időben kiadott igazolványok nem hosz- szabbittatnak meg. Az uj igazolvány ki­váltásához egy 5 cm. széles és 8 cm. magas fénykép, valamint egy darab 10 filléres postabélyeg szükséges. Vásáro­kat látogató ideig’emeisen adőmentesitett kézműiparotok szintén kötelesek vásári arcképes igazolványt igényeim. Börcsök József harkapusztai ta­nyáján 50 drb. hasas birkát elad1. Értekezhetni a helyszínén. Álarcok megérkeztek a Párizsi Bazárba. Kisebb nagyobb üvegek, ballonok, kőkorsók, olajos bádogkannák, fel­vágó és újságpapír .vegyes nagy­ságú papírzacskók, különféle irkák, gyakorlatok és árucikkek, továbbá kétszámyu üvegajtó és egy erős fé- deres stráfkocsi mérsékelt áron el­adó. Értekezhetni délelőttök folya­mán Győrfi Józsefnél, Fő-u. 9. BORT vásárol Adám Dezső bor- kereskedő Kossuth-u. 3. (Hofmeister ház.) Szilády Áron-u. 3 sz. alatt egy üzlethelyiség február 15-re kiadó. Kővári Antal üvegkereskedését megszüntette. Jövőben csak üvege­zéssel foglalkozik. Vállal a legol­csóbb árban minden üveges mun­kákat, Házakhoz és tanyákra is ki- megy, egy üzletállványt elad. Talál­ható Langermann József üz­letében. Értesítik a város közönségét, hogy az 1932. évi tavaszi lóvizsgálatok helye és sorrendje a következőképen állapíttatott meg: Február 15. d. Q. 8 órakor Bodog- lár pusztai, özv. Modok Benőné tanyája, délben 12 órakor Bodoglár puszta,, Gye- nizse Lajos tanyája. Február 16. d. e. 9 órakor Zsapa puszta, Modok Ferenc tanyája, d. u. 2 órakor Fe’sőszállás puszta, Gyevi Antal tanyája. 18-án d. e. 9 órakor Rekettye puszta,, Baki Károly ta­nyája, d. u. 2 órakor Fehértó puszta^ a város tanyája,, 19-én d. e. 8 órakor Tajó puszta, Ba,benyecz Cs. Mihály tanyája, d. e. 10 óraikor Tajó puszta, Halász Sán­dor tanyája,. 20-án d. e. 8—11 óráig Kis­kunhalas megyei városban, a Vásári éren. 22-én d. e. fél 9 órakor Ereszétő puszta Babenyecz Cs. Vendel tanyája, d. e. 11 órakor Alsószá'lás puszta,, Serényi Bai- fcs tanyája. 23-án d. e. 8 órakor Füzes puszta, Rádóczy-féte tanyai, d. ei. 10 óra­kor Fehértó puszta-, Farkas Dezső ta­nyája, d. u. 2 órakor Füzes puszta^ Monda Benő tapyája. 25-én d. e. 8 óra­kor Ba'ota, puszta, Orbán Sándor ta­nyája, d. u. 1 órakor Bai'bta puszta Nagy Pál Sándor tanyája* 26-án d. e. 9 órakor Felsőszálás puszta, Csikós Sándor ta.- nyája, d. e. 11 órakor Felisőszálás pusz­ta, Nagy Páll Ferenc tanyája. 29-én d. e. 9 órakor Felsőkisteek puszta,, Bíró Mi­hály tanyája, d, u. 2 órakor Pirtó pusz­tán, a Sárközi Takarék tanyája. — A fent kitűzött helyeikre a város területén lévő összes lovak, csikók, szamarak és öszvérek eliővézete-ndők. Mindenki kötel­les a vizsgálatra lováról már múlt év­ben kiállított haszonáliatvizsgálati iga­zolványt magával hozni és a vizsgálat előtt felmutatni. A kapcákról a fed-ezte- tési jegy szintén fe'mutatapdó. Aki; a vizsgálatra, lovát nem vezeti elő, azt nemcsak szigoruap megbüntetik, de lo­vait saját költségére fogják megvizsgál­tatni. Л városi hatóság tudatja a kö­zönséggel, hogy a Nagy-tó mellett levő város tulajdonát képező réten mindenki saját részére vághat kutut. Középkora Bő gazdasszonynak vagy házvezetőnőnek ajánlkozik. Cim a kiadóhivatalban. Használt kerékpárt keresnek meg­vételre. Jókai ucca 4 s‘z. A nádvágásokkal felmerült viták elkerülése végett figyelmezteti a ha­tóság a lakosságot, hogy a mostani fagyos időjárás alatt nádas területük megfelelő kijelöléséről (kikarőzás, kimérés) saját érdekükben gondos­kodjanak. Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JANOS lé zamat és iz a sonka lelke „CMWSÄJ pácot vásároljuk meg, mely a sonkáknak, husnemüeknek prágai sonkához hasonló izt és zamatot kölcsönöz. Egy adag ára 70 fül. mely elegendő 10—15 kiló sonka vagy hús hepácolására. 40—50 kiló húshoz, sonkához elegendő adag 2 P. —Kiskunhalason a következő helyeken szerezhető be: Hattyú drogéria, City íllatszertár, Bsrgl Mór és Társa, Zábolfl László, Árvái Lajos, Weisz Emilne és Langermann Józsefnél, továbbá minden gyógyszertárban, drogéiiában és fűszerketeskedésben. — Ha valahol nem kapná, úgy forduljon a főraktárhoz: ________»Baross íllatszertár“ Gyér, Barose»ut 7. Telefon 867.. honnan a pénz előzetes beküldése mellett szállítják._____ Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat*nyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalom