Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1931 (31. évfolyam, 1-104. szám)

1931-02-11 / 12. szám

február 11 Klsknnhala» Hely! Érteiftflfe 5 oldal Egy dorozsmai asszony a tiltott műiét dacára élveszüleíeíf csecsemőiét zseb­kendővel fojtotta meg A bűnös asszony férje a szalmakazal tövébe ásta el a holttestet — Egy névtelen feljelentés derítette ki a bűntényt Az elmúlt héten súlyos vádakat tar­talmazó bizalmas feljelentés érkezett a dorozsmai rendőrségre. A feljelentés arról szólt, hogy egy dorozsmai földmivesasszony megölte és elásta újszülött gyermekét. A névtelen levélíró meg is nevezte a gyanúsított asszonyt, akihez másnap már csendőrök állítottak be. A csendőrök faggatni kezdték az asszonyt és a férjet, de mind a ketten tagadták a gyer­mekgyilkosságot. Sőt az asszony még azt is tagadta, hogy az utóbbi időben áldott állapot­ban lett volna. Miután a házaspár körömszakadtáig tagadott, a csend­őrség orvossal megvizsgáltatta a gynubaa vett asszonyt. Az orvosi vizsgáját határozottan meg­állapította, hogy az asszony rövid idő­vel ezelőtt valóban gyermeknek adott életet. Hová telték a gyermeket? — kérdezték a csendőrök a házaspárt. — Nem tettük sehová, mert nem is volt semmiféle gyermek. A csendőrök látták, hogy igy nem mennek semmire, tehát tárgyi bizonyi- * 3 Nagy siker jegyében zajlott le ai , Szilády Reálgimnázium Sportkörének \ propaganda athletikai fedettpálya versenye. A megjelent, mintegy száz­ötven néző nem távozott csalódottan, mert a beígért versenyzők mind le­látogattak a gimnázium versenyére s nem egyik élete legjobb eredményét produkálta s ragadtatta tapsra a lelke­sedő nézőket. Azonban nem lenne teljes a beszámolónk, ha meg nem dicsérnénk a gimnázium alsós nö­vendékeit, akik tudásukkal s stílusos ugrásaikkal bámulatba ejtették a ha­lasi közönséget. Úgy hisszük, hogy ez nem lesz vég, hanem igazán a fejlődés csak ezután fog következni. Részletes eredmények: Magasugrás: 1. Bácsalmási Péter TFSC 181 cm. 2. Obitz BEAC 181 cm. 3. Czakó BEAC 175 cm. 4. Monatu TFSC 175 cm. Bácsalmási kísérletet tett a 186 cm.-es magas ágon is, de azon nem tudott ték után kezdtek kutatni. Felásatták az egész udvart, ahol az egyik szalmakazal tövénél, egy méternyi mélységből egy kifejlett csecsemő holtteste került elő. A kis holttest láttára részben vallani kezdett a házaspár. Annyit beismertek, hogy néhány hétlel ezelőtt valóban meg­született a gyermek, de holtan jött a vi­lágra és mivel nem volt pénzük orvosra és temetésre, abban a hiszemben, hogy úgysem lesz abból semmi baj, elásták a cse­csemőt. A csendőrök azonban keresztkérdések alá fogták az asszonyt, aki végül is bevallotta, hogy öreg édesanyja tiltott műtétet vég­zett rajta, mert már a meglévő két gyermeket is alig tudják felnevelni és a születendő harmadik csak nö­velné a gondokat. A tiltott műtét dacára a gyermek élve született meg, akinek a szájába egy zsebkendőt tömtek. Hz újszülött erre megfulladt. A hazaérkező férjet azzal fogadták, hogy ássa el a holttestet. így került a cse­csemőholttest a szalmakazal tövébe. átkerülni. Nagyon szép verseny. Magasugrás helyből: 1. Czakó BEAC 147.5 cm. 2. Dolicsek Halas 140 cm. 3. Obitz BEAC 137.5 cm. — Czakó közkí­vánatra megpróbálkozott a 150 cm.-el is, ; de hajszálnyira ütötte. Távolugrás: 1. Sárkány TFSC 583 cm. I 2. Bácsalmási Péter TFSC 578 cm., i 3. Monaki TFSC 561 cm. — A kevés nekifutó miatt gyöngébb az eredmény. Hudugrás: 1. Bácsalmási Péter TFSC 320 cm., 2. Monaki TFSC 310 cm., 3. Farkas gimnázium 270 cm. Súly dobás: 1. Bácsalmási Antal BEAC 13.61 cm., 2. Sárkány TFSC 13.12 cm., 3. Bácsalmási Mihály BEAC 12.52 cm., 4. Kalló gimnázium 12,20 cm. — Bácsal­mási közeledik élete legjobb formájához s meglátszik mozgásán a komoly munka. Középiskolás eredmények. Magasug­rás: (11—12 évesek versenye): 1. Weisz Illés 120 cm., 2. Nagy Sándor 110 cm., 3. Paulinyi Zoltá nllO cm. (13—14 évelek versenye): 1. Farkas Kálmán 130 cm., 2. Goldberg László 125 cm., 3. Kovács Balázs 125 cm., 4. Bodicsi Imre 125 cm. ? (15—16 évksek versenye): 1. Bakos 150 cm., 2. Winter 145 cm., 3. Biró 141 cm., 4. Nagyajthay 141 cm. 16 éven felüliek versenye: 1. Hóry 155 cm. 2. Görbe 145 cm. 3. Schöffer 140 cm. Távolugrás: (13—14 évinek versenye): 1. Goldberg 437 cm. 2. Farkas 432 cm. 3. Weisz Illés 400 cm. Nagyon jó ered­mény. — Előfizetések szives megújítá­sára kérjük tisztelt olvasóinkat. —Preszly főispán székfoglalója az Arany János Társaságban. Nagykő­rösről jelentik: Az Arany János Tár­saság vasárnap délutáni /ülésén tar­totta székfoglalóját dr. Preszly Ele­imér Pest vármegye főispánja. Az előadót, aki Madáchról irt tanulmá­nyát olvasta fel, lelkesen ünnepelte a közönség. A műsor további részében dr. Törös László főtitkár méltatta Szabó László amerikai költő-pap hős­költeményét, a »Hun király«-t, Pato- nay Ica pedig Madách-költeményeket szavalt. , — A kalocsai főegyházmegye egyik kanonoki stalíumát Gonczlik Kálmán bajai apátplébánossal töltik be. A ka­locsai főegyházmegyében több kano­noki stallum betöltetlen. Mint feltét­lenül jól informált helyről megtud­tuk, az egyik kanonoki stallumot Gonczlik Kálmán bajai apátplébános­sal fogják betölteni. Gonczlik apát kanonoki kinevezése osztatlan öröm­mel találkozik a főegyházmegye pap­ságának köreiben, mert Gonczlik Kál­mán apátplébáanos egyik legtehet­ségesebb és legkiválóbb papja a fő­egyházmegyének. — Alföldi városainkban nem kö­vetkezett be az a pangás, ami a Du­nántúlon. Az OMKE szolnoki tisza- menti kongresszusán Klebelsberg Ku­nó gróf kultuszminiszter beszédében többek közt az alábbiakat mondotta: »A mai nehéz viszonyok az Alföldön is éreztetik hatásukat, de az a pan­gás, ami a Dunántúlon megállapít­ható, alföldi városainkban nem kö­vetkezett be.« > — A legényegylet február 1-én tartotta közgyűlését. A róm .kát. le­gényegylet február 1-én délután 3 ’ órakor tartotta évi közgyűlését, ame- * lyen a tagok 95 százaléka jelent meg. Az elnöki megnyitó után évi beszá­moló és a költségvetés elfogadása következett. Utána folyt le a tisztuji- ‘ tás. Védelnök: dr. Kovács Vince esp. j plébános, elnök: Szolnoky János, vi- j lági elnök: Szabó Péter Pál, alelnök: j ifj. Soós Frigyes, ügyész: dr. Bódi ; Lajos, pénztáros: Csorba Balázs, j jegyzőnek: Ferenczy Kosa Istvántvá- í lasztották meg. >j — A legényegylet farsangi estje. A legényegylet február 14-én, este 8 órai kezdettel (szombaton) csalá­dias farsangi estélyt rendez az Ön­képző Egylet nagytermében (Szabad- kai-ut 1.), melyre a meghívókat már szét küldte. — A Gazdasági Egyesület felhív­ja azokat, akik Ella vetőburgonyát rendeltek, hogy annak árát a Gazda­sági Egyesületnél azonnal fizessék ki, mert az árát február 16-ig be kell fizetni. Akik tehát a burgonya árát be nem fizetik, nem tarthatnak igényt a vetőburgonyára. 15—16 évfcsek verseny«: 1. Bakos 512 cm. 2. Maján 506 cm. 3. Winter 472 cm. — Úgy a magasugrás mint a távolugrás eredményei kiválóak. Függeszkedésben: 1. Gesmai Károly Halas, 2. Bácsalmási Péter TFSC, 3. Irsa Tibor TFSC. Mászóversenyben: 1. Práca Zoltán III. gimn., 2. Lukács II. gimn., 3. Ugray , I. gimn. — Minden számban izgalmas j verseny után dőlt el az elsőség kérdése. — A Be?, önképzőkör farsangi tea­estje nagyszerű siker melleit zajlott le. A Ref. önképzőkör farsangi teaestjét vasárnap este tartották meg a kör helyi­ségében. Ebből az alkalomból zsúfolásig megtelt a kör helyisége. Tiz óra után kezdődött meg a tánc és a megjelentek egy nagyszerűen eltöltött estély emlé­kével a hajnali órák után hagyták el a kör helyiségét. — Megadóztatják a rádiót és a mozit. Klebelsberg Kunó gróf kul­tuszminiszter kijelentette, hogy ko­molyan foglalkozik azzal a tervvel, hogy a rádióelőfizetők, a mozisok és még néhány kategória külön adóval járuljanak hozzá a vidéki színészet megmentéséhez. — Felüífizetések. A leventék január 18-iki társas vacsorája alkalmával a kö­vetkező adományok folytak be: Dr. Fe­kete Imre 20 P, Halasi Takarék Rt. 5 P, Róm. Kath. Legényegylet 4 P, Kereske­dők Egyesülete 3 P, Varga Jenő, Gaz­dasági Bank, Kereskedelmi Bank, Hitel­bank, Farkas Elek, dr. Kathona Mihály, Schvartz Károly, Róm. Kath. önképzőkör 2—2 P, Czurda Rudolf, dr. Komlós Ba­lázs 1—1 P, Tornay István 50 fillér. Azonkívül dr. vitéz Kun Bertalan 1 zsák burgonyát, Berki Andor 12 liter bort, Berki László 8 1. bort, Farkas Elek 20 1. bort, Dúl Istvánná 10 1. bort és 6 kg. lisztet, Solti Mihályné 15 drb. tojást és 6 kg. lisztet, Heister Istvná 4 kg. ke­nyeret adományoztak a leventék vacso­rája részére. A nemeslelkü adakozóknak ezúton fejezi ki köszönetét a Levente Egyesület vezetősége. — A róm. kath. Önkápzcegylei köz­gyűlése. A róm. kath. önképzőegylet (Szabadkai-ut 1. sz.) évi rendes közgyű­lését 22-én, d. u. 3 órakor, határozatkép­telenség esetén máre. 1-én délután három órakor tartja meg székháza nagytermé­ben, tekintet nélkül a megjelent tagok számára. A közgyűlésen csak azon tagok vehetnek részt, akik hátralékos tagdíjai­kat a közgyűlés napjáig kifizetik. — Tárgy: Elnöki jelentés. Zárszámadás be­mutatása és íelrr.entvény megadása. Jövő évi költségvetés bemutatása. Tisztujitás. — Nyugtázás. A magánóvoda ré­szére, mióta nyilvános működését megkezdte, a, következők adomá­nyoztak: Farkas Elek az ovoda véd­nöke 50 P és nagymennyiségű cuk­rot, dr. Bódi Lajos 5 P, Tumő Jenő 40 P-t. Természetbeni adományokat adtak még özv. Borbás Imréné, Ma- kay Károlyné, dr. Borbás Imréné, Ár- vay Károlyné, Präger Sándorné, Bergl Józsefné, Zeidner Sándorné, dr. Bódi Lajosné, dr. Szabó Fülöpné, Camerle Rajmundné, Maján György- né és Grünwald Zsigmond fakeres­kedő. — Országos vásár Kiskőrösön. A kiskőrösi téli országos állat- és kira­kodóvásárt február 23-án, hétfőn tart­ják meg és pedig az állat -és kira­kodóvásárt egy naopn. Az állatvásár­ra szabályszerű járlattal, vészmentes helyről mindenjéle jószág felhajtható. I I I Figyelem! Halié! Figyelem! Megkezdődött az a u k t i ó á « u s i t á S a M ö mI i s z ív 18 e 1 áÜtu él, (a Nagy Szállóval szemben) t dob- 550 gr. szardínia 3 „ ‘l^-es szardínia 1 kg- aszalt szilva 1 „ trappista sajt finom 1 „ sertés zsír L— P. -.95 ,- .98 , 2.— , 1.70 . 1 kg. lencse ! „ tarhonya 1 „ teasütemény 1 „ bolognai rizs 1 „ kockacukor-•40 P- -.86 . 1.40 „ -.52 „ M6 „ Tűzifa, szén és koksz házhoz szállítva bármilyen mennyiségben állandóan a iegoicsóteföajii kapható! SPORT Vasárnap délül** tartatta meg a gimnásitam sportköre nagyszabású atlétikai versenyét HÍREM

Next

/
Oldalképek
Tartalom