Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1931 (31. évfolyam, 1-104. szám)

1931-10-24 / 85. szám

október 24 Kiskunhalas Helyi firfesitöle 5 oldal l! ár­áig i tok en m, en ef. en k; és en in» lók ke s ii S ink on ;b­kat >gy Hi­st üs» na­rát ;an ■ Zl /I S rű í\ ii! — Református pusztai istentisztelet. Október 25-én, vasárnap délután 2 óra­ikor a régi bodoglári állami iskola ter­mében református istentisztelet lesz, melyre ottani hívei figyelmét ez utón is felhívja a lelkészt hivatal. Egy-két nap múlva döntenek a minisztériumban, hogy megvaló­sul-e a Kamara fejős-kecske akciója Egy-két nap múlva igen érdekes indítvány fölött döntenek ä minisz­tériumban, amelyet a Kamara ter­jesztett föl. Az indítványról Kemény Szilárd kamarai főtitkár mondja: — A Kamara területén levő nagy­tömegű mezőgazdasági és földmun­kások köréből már régóta megnyil­vánult az az óhajtás, hogy részükre, főleg gyermekeik táplálására, fejős­kecskéket szereztessenek be. Évek óta egymás után jönnek a jelent- i ke zések a Kamarához ebben az irányban. A kecske ismeretesen na­gyon igénytelen állat, úgyhogy még télen is eltartható falevéllel, dudvá- val stb., emellett napi 2—3 liter tejet is ad, ami pedig egy munkás háztartásában számottevő. Kama­ránk az igényléseket összegyűjtve a földművelésügyi miniszterhez fordult, hogy a tenyészállatbeszérzés mintá­jára, amelyet a földművelésügyi mi­nisztérium nyújt, hasonló módon ez is keresztülvitessék. A Kamara tár­gyalásokat kezdett olyan egyének­kel is, akik a kecskebeszerzést meg­tudnák csinálni. A kecske árát rész­letben fizeti vissza az igénylő. — Négy ikrek. Rácz Istvánné kis- ‘ pesti asszonynak négyes ikrei szülét- tek. Mind a négy gyermek fiú. — Tsa-?st. A Kiskunhalasi Ref. ön­képzőkör vasárnap este 8 órai kezdettel vidám, családias tea-estét rendfez, mely iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. Részvételi jegy személyenként tea süte­ménnyel és felvágottal 1.50 pengő. Je­gyek aznap este a pénztárnál kaphatók. — Drágább lelt a szátiitóleyéi. Októ­ber 19-től kezdve a postai szállítóleve­lek és szállitójegyzékek ára darabonkint 9 fillérrel emelkedett. Az egyszerű szál­lítólevél és szállitójegyzék ára 11 fillér, az utánvételeteké 13 fillér. — Ä Kiskunhalasi Iparos Dalkar a nyári szünet után újból megkezdte mű­ködését és november 8-án rendezi meg első dalos napját. — Marschell Ferenc és Lukács Béla képviselők a föidteberrendező bizottság uj tagjai. A miniszterelnök Ivády Béla földmivelési minisztert és Prónay György báró nyugalmazott államtitkárt a földteherrendező országos bizottsági tagsági tisztségük alól kérelmükre fel­mentette. Helyükbe. Marschall Ferenc dr. és Lukács Béla képviselőket nevez­ték ki a bizottság tagjaivá. — Meghívó. A »Kiskunhalasi Szőlős­gazdák és Gyümölcstermelők Egyesü­lete« november 8-án, d. e. fél 11 órakor rendes közgyűlést tart a Makay-vendég- lő külön termében, melyre a tagokat meghívja az Elnökség. Tárgy: ürese­désben Levő tisztségek betöltése s a számadatok felülvizsgálása. — Megszűnt a tengeriimport, erősen keresik az uj kukoricát. Az idén valami­vel jobb volt a? országban a tengeriter- més, mint tavaly, mivel pedig vahitáris nehézségek miatt a behozatal szünetel, élénk érdeklődés nyilvánul meg a hiz­laldák részéről az uj kukorica iránt. A csöves tengeriért Budapesten kilenc pengő körüli árat fizetnek, míg a kis­mértékben kapható szárított uj kukorica ára 14.5 pengő körül mozog. Tekintet­tel arra a körülményre, hogy az idén ki- sebbarányu az állathizlailás, mint tavaly, előreláthatóan, nem szorulunk majd kül­földi kukoricára. — Sertésvész Bácsalmáson. Bácsal­más, Katymár, Tompa községben több ragadós sertésrregbetegedést észleltek az utóbbi időben, s ezért a járvány ter­jedésének megakadályozása céljából bi­zonytalan ideig nem engedik meg az állatvásárok megtartását. — Orvosi hir. Dr. Novobáczky István belgyógyász, városi főorvos, f. hó 15-től Fö-u. 5 sz. alatti uj lakásán (Kolozsváry-ház) d. e. 8-tól 11-ig, d. u. 2—5-ig rendel. — Munkanélküliek, nyugdíjasok figyel­mébe! Pénzkeresésre kitűnő alkalom a naptárárusitás, mely 3 hónapig szép és jó jövedelmet biztosit, minden különö­sebb befektetés nélkül. Felvilágosítással készséggel* szolgál, Méhner Vilmos nap­tárkiadó vállalat, Budapest, IV., Egye- tem-u. 4. — öngyilkosság Mélykuton. Bálint Jo- ákim 57 éves mélykúti lakos családi perpatvarból kifolyólag felakasztotta magát. Mire rátaláltak, meghalt. — Ingyenes gyorsirási tanfolyam kez­dődik november 3-án a fiú polgári isi- kola I. oszt. tantermében. Ugyanott szí­veskedjenek megjelenni ezen s a követ­kező héten kedden és pénteken este 6 órakor mindazok, akik a tanfolyamra jelentkezni óhajtanak. Népművelési bi­zottság. — A belügyminiszter megtiltotta a külföldi világjárók levelezőlap árusítá­sát. Évek óta valóságos vándorlás fo­lyik az országon át idegen világjárók­ból, akik ütjük költségeihez levelezőlap árusításával könyöradományokat gyűj­tenek. Ennek végétszakitó szigorú ren­deletet adott most ki a belügyminiszter, amely szerint az állam érdekeire aggá­lyos gyűjtési módszert beszünteti. Meg­tiltja, hogy az idegen világjáróknak le­velezőlap árusításra, vagy hasonló mó­don való gyűjtésre engedélyt adhasson a hatóság. A rendelet ellen vétő idege­neket kihágási eljárás alá vonják, büntetésük letöltése után pedig kitolon­colják az országból. i I I I I i — Agyvértódutás, szivszorongás, nehéz légzés, félelemérzés, ideges­ség, fejfájás, lehangoltság, álmatlan­ság a természetes »Ferenc József« keserüviz használata által igen sok­szor megszüntethetők. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Ferenc József viz a makacs szék­szorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. A város területén járványosán uralko­dott sertéspestis megszűntté nyilvání­tása előtt az összes sertésólak, hizlalók és szállások kitisztítását és fertőtleníté­sét elrendeli a városi hatóság. A kitisz­títást úgy kell végrehajtani, hogy a ser­tésólakban a hidlásdeszkákat fel kell szedni, a hidlás alatt levő szemetet és trágyát össze kell seperni. Ha a sertés ól talaja föld, vagy homok, azt arasz­nyira ki kell ásni, kihordani és tiszta homokkal, vagy földdel újra feltölteni. A hidlások, ólak, szállások falai éles seprővel leseprendők. A tisztogatás al­kalmával összegyűlt szemetet az udva­ron található sertéstrágyával együtt olyan szekérbe kell rakni, amelyből semmi sem hullhat ki és ilyen módon félreeső helyre szállítva, azt el keli égetni, vagy mélyen elásni, illetőleg alá­támasztani. A tisztogatás gondos vég­rehajtása után a sertésólak, hizlalók, szállások stb. falai és berendezési tár­gyai 1 rész mész és 10 rész vizből fris­sen készített mésztejjel alaposan be- meszelendők. A kitisztítást és fertőtlení­tést november 1-ig kell végrehajtani. Azt az állatbirtokost, ki a fenti határ­időre a fertőtlenítést nem hajtja végre, kihágás miatt szigorúan megbüntetik. Heti 100 pengőt kereshet lakhelyén háztartási cikkek eladásával. Díjmentes ismertető Stei­ner, Budapest, Szövetség ucca 26. Küzdelmes Evek 9EGÍNY — IRTA : FIGYELŐ Folytatás 2 A két bujdosó tiszt a házba ro­hant. Tudták, hogy segítségre van szükség. Valóban így is volt. A konyhában összekötözve, betö­mött szájjal egy fiatal leány feküdt. Eszméletét elvesztette. Teljesen ki volt szolgáltatva a dühöngő tűz pusztításának. A támadók a tüzhalált szánták neki; ezt bizonyította az a tény, hogy a testét két oldalról for­gácsokkal és rőzsékkel vonták kö­rül. A két tiszt a gomolygó füstből hamarosan a szabad levegőre vitte a leányt. Ott megszabadították kö­telékeitől és száját is megtisztítot­ták a betömött rongyoktól. Közben Ujváry újra a szobába rohant. — Mit csinálsz, szerencsétlen? — kiáltott reá Bozóky. — Bizd csak re ám, — volt a nyugodt válasz. Ujváry abban a meggyőződésben volt, hogy a belső szobában ruha­neműnek is kell lennie. Szeren­csére a tetőtüz még nem terjedt a szobába és erősen ,megvilágította a helyiséget. A sarokban egy láda hevert, a melynek teteje nem volt leszegezve, > Ujváry lázasan dobálta le a fe­delet és valóban ruhaneműt talált. Egy nagyobb csomót felnyalábolt abból és kirohant. — Nézd pajtás, mit hoztam? — mondta Bozókynak. Hamarosan olyan fess bojtárokká változunk, hogy meg az édes testvérünk sem ismer reánk.; Bozóky ezalatt a leány élesztge­tésével foglalkozott, aki hamarosan felnyitotta szemeit. — Hol vagyok? — kérdezte resz­ketve, félő hangon. — Jó emberek között. — Biztos, hogy nem bántanak. — Miért bántanánk? A leány válasz helyett fájdalmas sírásban tört ki. Látszott rajta, hogy a könnyeken keresztül lelke meg­könnyebbüléshez jut és megnyugvást talál. A -két férfi hallgatagon figyelte a leány minden mozdulatát. Tulajdon­képpen most vették élesebben szem­ügyre. Az egyszerű ruhák gondosan ápolt testet takartak és az arc ta­nulságot és jó nevelést sugárzott. Vagy negyedóráig tartott a fiatal leány sírása, ekkor úgy ahogy meg­nyugodott és megmentéihez fordult. — Nem tudom, kiknek köszönjem meg életemet. Nem ismerem önöket, de azt látom, hogy nemes szivü, de­rék emberekkel állok szemben. Meg­mentettek egy rettenetes haláltól és talán egy család romlását akadályoz­ták meg. — Két földönfutó nyújtotta a se­gítséget — volt a válasz. — Mi­ként láthatja, menekülő honvéd­tisztek vagyunk, akiket szerte az országban űzött vadként hajtanak. Nincs hazánk, nincs családunk. Nem tartozik ezért hálával, köszönettel. Megmentettük, mert mindig a gyen­ge mellé állunk és az igazságot védjük. Magával pedig, nem is kell mondania, valami nagy bűn és ke­gyetlenség történt; egyszerű köteles­séget teljesítettünk ezért. Szelíd mosollyal felelt a leány. — Bárhogy is forgassuk a sza­vakat ,tény az, hogy életemet Önök­nek köszönhetem, önök nélkül már megszenesedten hevernék a leégett házban. Senki se tudná, hogy hol nyugszik Balajthy Flóra. Rokonsá­gom örülne, mert megszabadult tő­lem és könnyen hozzájuthat az örök­séghez. Mindenki azt hinné: eltűn­tem, abbeli bánatomban, hogy édes­atyámat elhurcolták. — Balajthy Zoltán leánya lenne maga? — tört ki Ujváryból. — Ismerték édesatyámat? — Nagyon jó baráti viszonyban voltam az öreg úrral. Gyakran vi­tatkoztunk vele; ő is azon a nézeten volt, hogy a bécsi erkölcs fertőzi meg a magyar szokásokat. Ö irta a legerősebb és leghatározottabb hangú cikkeket és részt vett a deb­receni detronizációban. Természetes, hogy elsőnek fogták el és családját szabad prédának dobták oda. — Akkor tudják, hogy ki vagyok. Megbízhatnak bennem, mint ahogy én is megbízom önökben. Nyugod­tan fogadhatnak ezért maguk közé. Menekülésük könnyebb lesz ezáltal. Egy nö jelenléte mindig megköny- nyiti az utat. — A kisasszony velünk akar jönni? — Hát hova mennék? Apámon kí­vül önök állnak legközelebb hozzám. • — S rokonai? — Éppen rokonaim azok, akiktől tartanom kell. Anyám meghalt, test­véreim nincsenek. Csupán egy uno­kafivérem van, akinek vagyonomra fáj a foga. Ez a »jó rokon« volt az, aki feladta titkon apámat, s el- raboltatott, hogy ezáltal mint törvé­nyes örökös jelentkezhessék. Az volt a terve, hogy nyom nélkül eltüntet; ez esetben méltán mondhatja: el­emésztettem magamat. Gazságát megkönnyíti, hogy a bécsi udvar szolgálatában áll. Az ottaniak va­lósággal kárörömmel szemlélik, ha a magyar pusztítja a magyart. Apá­mat, mint forradalmárt készséggel megfosztják vagyonától s mivel örö­köse világgá futott és nem tudni hollétéről, az Örökség unokatestvé­remre száll. Láthatják, hogy a gaz­ságot ügyesen kigondolta ro­konom s hogy legokosabb részem­ről az, ha kitérek utjából. Mert higyjék el, hogy aki ilyen gonosz­ságra képes, attól még más ször­nyűbb dolog is kitellik. — Miért nem fortiul a törvény­hez? — Könnyű azt mondani. Mivel bi­zonyítsam, hogy ellenem valóságos összeesküvést szőttek? Ki hinne a veszedelmes forradalmár leányának? Annál kevésbé adnának a szavamra, mert tudják, hogy apámnak éppen én voltam az íródeákja, nekem mondta tollba erős és a bécsiek elleni támadást magában foglaló cik­keit. Mi sem könnyebb tehát, mint azt állítani: a leány is részes az apa cselekedeteiben. Könnyű, mert én is hiszek apám eszméiben és le­tartóztatásom esetén se tagadnám meg azokat. Jobb és célszerűbb ezért, ha eltűnők a világ elől és hagyom, hogy a szívtelen és gonosz rokon diadalmaskodjék. — S mi lesz édesapjával? — Majd csak segít a jó Isten rajta. Az én segítségem jelentékte­len; azáltal csak önmagámnak árta­nék. De eljön még az idő, amikor a Sors haragja lecsap azokra, akik nem a nemzet jövőjét tartották szem előtt, hanem mindenben önös érde­keiket keresték. A leány szemei szikráztak. Arcát élénk ragyogás lepte el. Látszott, hogy leikéből, szivéből beszél. (Folyt, köv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom