Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1931 (31. évfolyam, 1-104. szám)

1931-10-17 / 83. szám

október 17 Kigknnhalaa Helyi Értesítője 5 oldal — Református pusztai istentiszte­letek Október 18-án, vasárnap dél­előtt 9 órakor a felsőkisteleki, dél­után 3 órakor pedig az alsószállási állami iskola termében református istentisztelet lesz, melyre ott lakó hivei figyelmét ez utón is felhívja a lelkészi hivatal. — A polgári szövetség hivata» los helyisége a Gazdasági Bank emeletén lesz. A Polgári Szövetség hivatalos helyiségét a Gazdasági Bank emeletén helyezték el, ahol minden szerdán, szombaton és va= sárnap lehet tagfölvételre jelentkez» ni és ugyanakkor minden érdek» lődő felvilágosításokat nyerhet a szövetségre vonatkozólag. — Fennállásának száz éves jubileumá­hoz érkezeti a Kecskeméti Kaszinó. Kecskemét város civistársadalma száz évvel ezelőtt alapította meg a ma is virágzó kaszinót. A ritka szép jubileu­mot most megfelelő formában kivánja megünnepelni a város közönsége. Az előkészítő bizottság már ülést is tartott ebben az ügyben, Tassy József alelnök elnökléséve1, melyen részletesen megvi­tatták az ünnepség programját. Elha­tározta a bizottság, hogy a jubiláris diszközgyülést december végen tartja meg a kaszinó, amelyen Fáy István fő­ispán mond ünnepi beszédet, Marton Sándor pedig a százéves múlt kimagasló eseményeiről emlékezik meg. Az esti va­csorán tartandó serlegavató beszédet minden bizonnyal Zsitvay Tibor igaz­ságügyminiszter fogja mondani. , — Tsa-eist. A K.skunhalasi Ref. ön- j képzőkor 25-én, vasárnap este 8 órai ; kezdettel vidám, családias teaestét ren- j dez, mely iránt nagy érdeklődés nyil- : vánul meg. Részvételi jegy személyen- 1 ként tea süteménnyel és felvágottal 1.50 j pengő. Meghívókat a kör nem bocsájt j ki. Jelentkezni lehet a kör gondnokánál : es a kézenforgó iveken. — Halál a cigarettától. Reiner Sebó soroksári fiatalember ittas ál- ! lapotbaxi lefeküdt és cigarettára | gyújtott. Közben elaludt és a ciga- j rettaparázs felgyújtotta az ágyat. ! Másnap holtan találták Reinert. A j szobában támadt nagy füsttől meg­fulladt. — Mintegy ötvenezer cserkész világ- jamborejámk lesz színhelye 1933-ban Gödöllő. Gödöllő lakossága máris ké­szülődik arra a nagy eseményre, amely 1933-ban pompás határában fog lezaj­lani. A vi’ág cserkészei ebben a község­ben tartják meg 1933 júniusában kon­ferenciájukat és táborozásukat az öt vi­lágrész valamennyi állama válogatott cserkészcsapatainak részvételével. A tá­borozáson 27.000 magyar és 25.009 kül­földi cserkész ad egymásnak találkozót, egy olyan óriási méretű sátorvárosban, amelynek több mint ötvenezer cserkész lesz a lakója. — Ha'á! a mustaspincében. Mélykút községben Homány Szilveszter gazdál­kodó felesége lakásának pincéjébe ment. A pincében tiz hektoliter must volt és amikor az asszony a pinceajtót kinyi­totta, elkábuU a széndioxydos levegőtől és eszméletlenül fejjel a pincébe zuhant, ahol a gázzal teli tett levegő nyomban megölte. — Német óráimat kedden és csü­törtökön este fél 7—8-ig tartom a polgári fiúiskolában. Első óra a hó 20-án, kedden este lesz. sz. Csorba Tibor tanár. Pályázati hirdetmény. Kiskunhalas me­gyei város közigazgatásánál megürese­dett egy városi kézbesítői állás betölté­sére pályázatot hirdetnek. Felhívják mindazokat, akik ezen állás elnyerésére pályázni kívánnak, hogy képesítésüket és politikai, valamint erkölcsi magatar­tásukat is igazoló okmányaikkal felsze­relt kérvényeiket a város iktató hivata­lába szabályszerűen felbélyegezve 29-én, csütörtökön déli 12 órájáig annál is in­kább adják be, mert a később érkező­ket figyelembe venni nem fogják. Ezen állás javadalma a 9000—1927. M. E., illetve az ezt módosító 5000—1931. mi­niszteri rendeletben előirt fizetés, to­vábbá a megfelelő családipótlék és lak­bér. — Äz id;i szezon legnagyobb és leg­izgalmasabb detektív és kalandor film­jét mutatja be az Apolló mozi vasárnapi műsorán. Az elveszett hajók szigetei cí­mű 8 felvonásos dráma Virginia és No­í ach Berry-vel a főszerepben a legna- | gyobb élményt nyújtja. Pályázati hirdetmény. A kiskunhalasi } Bessenyei István nyilvános jelegű vá- í rosi kórház gondnoki állására pályáza­tot hirdetek. Pályázhatnak azon magyar állampolgárok, akik a gimnázium 8 osz­tályát, vagy ezzel egyenrangú iskolát végeztek, érettségi vizsgát és állam­számviteli vizsgát tettek. A gondnok javadalmazása a 9000—1927. M. E. sz. rendeletben megállapított és az 5009— 1931. E. M. számú rendelettel szabályo­zott X. fizetési osztály 3. A. csoport szerint járó fizetés, lakbér. A pályázati kérvényhez csatolni kell a fent megje­lölt képesítést, magyar á lampoigársá- got, eddigi működést, valamint erköl­csi és politikai megbízhatóságot igazo­ló, szabályszerűen kiállított okiratokat. A kellően felszerelt pályázati kérvények hozzám címezve, 1931. november 15. napján, déli 12 óráig adhatók be, Kis­kunhalas m. város iktató hivatalába. A később beérkező pályázati kérvényeket nem veszem figyelembe. Kiskunhalas, 1931. október 13. Dr. Fekete Imre pol­gármester. — flgy- és sz véreimeszesedásban szenvedő egyéneknél a természetes »Ferenc József« keserüviz megbe­csülhetetlen szolgálatot tesz azáltal, hogy a béltartlamat kíméletesen tá­volítja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc József viz számos féloldali hüdés- ben fekvő betegnél is megtette a kellő hatást s igy nagy megköny- nyebbülést okozott. A Ferenc József fceserüviz gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzietekben kapható. FIGYELEM! = H&GYON FONTOS! Tisztelettel értesítjük a t. vásárló közönséget, hogy a már is­mert Műszaki és Gépkereskedelmi Vállalatunkat ——_ FOTO CIKKEKKEL-----­egészítettük ki. A fényképészethez tartozó összes cikkekben, tartozékok­ban dúsan felszerelt, a modern követelményeknek és igényeknek telje­sen megfelelő raktárt tartunk. Szakszerű előhívás és kidolgozás. Fel­világosítás díjtalanul. Tekintse meg üzletünket és áruraktárunkat minden vételkényszer nélkül. Győződjön meg olcsó árainkról. Teljes tisztelettel: Gyevy és Vanyiska Árpád-u. és Kossuth-u. sarok. Küzdelmes Evek ''"iiiiiiiniiniiiiiniiiiiiii ..............................iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"1­E LŐSZŐ. Vannak emberek akiket vérük, sajátos egyéniségük hajt arra, hogy másnak bánatot keserűséget okozzanak. Ezek az egyéniek szinte kéje’egve keresik az eszközt, amely a könnyek árját in­dítja meg; kutatják a módokat, miként lehetséges az amúgy is bűnös földre még több bünáradatot zuditani. Nehéz eldönteni, vájjon a gonosztevők csoport­jába tartoznak-e ezek, avagy azon sze­rencsétlenek közé, akik az elmegyógy­intézetbe valók. Csak a pontos vizsgálat dönthette volna ezt el. Ma már a távlat homályából nem csi'lan ki az igazi lé­tétek. Nem tudjuk ezért, melyik az igazi arc? Nem tudjuk, átkozzuk-e, avagy szánalommal gondoljunk reájuk? A történelem lapjai elevenednek meg az olvasó előtt. A kicsiny és jelenték­telen szereplőkön keresztül a kor lelki­világa és gondolkozásmódja domborodik ki. * Sötét éjjel volt. Az eget mintegy gyászfátyol borította. Sehol egy pisláko­ló csillag; a hold mintha elbujdokolt volna. Olyan idő vo’t, amikor a gyenge lélek nem merészkedett ki a hajlékából. Ily enkor terveződ lek a sötét és gonosz cselekedetek és indultak útjukra a go­noszság és elvetemültség bérencei. Csend honolt a tájékon. Csak messzi­ről hallatszott a Tisza zúgása. A viz sebesen rohant. A hatalmas folyam kép­viselte az életet. A csendet hirtelen füttyszó törte meg. A következő pillanatban két férfi köze­ledett óvatosan egymáshoz. — Te vagy az, Péter? — Én vagyok. — Hol vannak a többiek? I — Lemaradtak. Én is csak nagy nehe­zen tudtam a kopók kezeiből kikerülni. ! A két barát megölelte egymást. Mind a ketten honvédtisztek voltak, akik nem j nyugodtak bele abba, hogy a világosi I síkon lekonyult a magyar dicsőség zász- ' laja. önérzetük és büszke magyar ér- í zésük nem tűrhette, hogy a győzőkből i legyenek a vesztesek; nem bírták elvi- : selni azt a gondolatot, hogy a szabad j magyar földön az osztrák csendőr le- j gyen az ur és a magyar saját hazájában ; üldözött vad. Otthagytak ezért mindlent, ! karriert, vagyont, családot és mentek a i tündöklő nap: Kossuth Lajos után. Kossuth Lajos! E két szó egy egész világot jelentett a magyarnak. Szabadsá­got, testvériséget és boldog jövőt. E két szó, amely még ma is be van vésődve a magyar telkekbe, akkor a mindent je- ; tentette a magyar szemében. Jelentette főleg a reményt. Ujváry Péter Damjanich oldalán har­colt parancstisztként; régi iskolatársa és kenyeres pajtása Bozőky Géza Bem- , nek volt bizalmas és megbecsült tisztje, j A forradalom kitöré:e egymás mellett j találta a két barátot; együtt lelkesedtek és együtt haladtak a politika göröngyös . utján. Fiatalos hévvel biztak a holnap- ; ban és biztosra vették, hogy uj korszak ( kezdődik a nemzet életében, amely fel­felé Ívelve erőt és hatalmat tartalmaz. | A szabadságharc minden mozgalmá- ! ban tevékeny részt vetlek. Menekülniük kellett ezért a bécsi udvar bosszúja elől. Különösen Ujvárynak kellett tar­tania, hogy erősen éreztetik vele a »győzők« hatalmukat; erre az szolgálta­tott okot, hogy a fiatal tiszt több eset­ben keresztezte a császári vezér, Lob- kovitz terveit. j — Mit tegyünk? — törte meg a csen- ! det Ujváry. — Teljesen magunkra va­gyunk hagyatva. Nem bizhatunk senki- 1 ben. Fejünkre magas vérdijat tűztek ki, ami serkenti az üldözést és felkelti a kapzsiságot. Veszélyes lenne ilyen késő időben a halászokhoz fordulni; rögtön tisztában volnának azzal, hogy menekülő honvédokkal állanak szemben. Lehetsé­ges, hogy mellénk állnának, de tartani kell az árulástól. — Igazad van pajtás. — Ezt jól tudom. De mondj valami kivihető módot. — Legokosabb lesz, ha átússzak a Ti­szát. Mindketten mesteruszók vagyunk. I Biztosra veszem ezért, hogy baj nélkül ' jutunk át. j — Helyes. ; A két barát nem sokat okoskodott. Ki- j keresték azt a helyet, ahol a Tisza fo- lyása csendesebb és a vízbe vetették i magukat. Erős karokkal szelték a vizet j és hamarosan átértek a túlsó partra, i — Látod, Péter, a sors kedvez. Si- került szerencsésen átúsznunk a vak 1 sötétségben a Tiszát, pedig tartani te- ' heteit volna attól, hogy valamelyikön- J két elsodorja a viz. Eddig tehát meg- í vagyunk. Most az újabb kérdés: mit tegyünk ezután ? — A legfontosabb, — volt a válasz, — hogy megőrizzük a nyugalmunkat, A józan bíráló ész meghozza az ered­ményt, mig ha idegességünkben kap­. kódunk, elhamarkodjuk a dolgokat. Néz- j zük csak, hogy is állunk? Menekülünk és katonai ruha van rajtunk. A legki­sebb gyerek is tudja, kik vagyunk. Első dolgunk tehát az legyen, hogy gondos­kodjunk polgári ruhákról Akár szép I szerével, akár erőszakkal. E tekintetben 1 nem habozhatunk. Nincs kedvem egy­ä szerű formahiba miatt a bécsi véreb kezére jutni. Azt hiszem, nem kell bö- j vebben magyaráznom, hogy kicsoda j Hainau? j — Nagyon jól tudom. Éppen ezért i csak helyeslem felfogásodat. Ez azonban | nem adja meg a cselekvés irányát. j — Bízzuk ezt is a Sorsra. Majd csak I történik valami. j A két barát hallgatagon ment előre. | Az Volt a céljuk, hogy minél hamarabb ( kijussanak az országból és csatlakozza­nak Kossuth Lajoshoz. Szent meggyő- j ződésük volt, hogy a kiváló államférfi J hamarosan helyrehozza azt, amit a fegy- i verek nem tudtak elintézni. Makacs következetességgel hirdették, j hogy a monarchia napjai meg vannak I számlálva és a gőgös Habsburg-ház j megingathatatlannak látszó trónja leom- i ük. Kitörölhetetlenül égett bensőjükben ; a tö ekvé-: függetlenné, naggyá tenni az országot, amelynek egyedüli és méltó kormányzója csak Kossuth Lajos le­het. Benne biztak. Nemcsak képességeit tartották nagyra, hanem a nemzeti eré­nyeket is benne, látták megtestesülve. — Péter — szólalt meg Bozőky — mintha segélykiáltásokat hallanék. — Nekem is úgy tűnik fel. Hallgatóztak. A kiáltások erősbödtek. Majd lassanként elhalkultak. A két barát a hangok felé sietett. Ha­marosan egy alacsony házikó körvona­lat bontakoztak ki. Alig értek a házhoz, a következő pillanatban lángba borult az épület és lódobogás hallatszott, jeléül annak, hogy a tettesek eltávoztak. ! (Folytatjuk). Gépész! vizsgákra bárkit előkészítünk teljes felelőséggel! Bővebb fel világosiié'1 válaszbélyegért. „Mezőgazdasági Gépász“ hetilap Budapest, VII., Hungária« kőrút 173

Next

/
Oldalképek
Tartalom