Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-02-05 / 11. szám

Klstamhala« Helyt Értesítője 5 oldal ét- febr. 5 eg HIRES ll!lll!lllllill!llll!llll!ll!l!!IIIH1lllll! ÍZ 3b r a­rt ásl /en dé= IY dás VA > és lóa* tor dás 9 k 1 1 ál sági en ali, és em­asz« ns, ínzt öt igas és ;an Milyen idő várható t Szegény időjósokra csúnya világ jár. Azt mondja a krónika, hogy a »csalhatatlan« Siriusz mestert a guta kerülgette, amikor január közepén, az általa kilátásba helyezett nagy hó­viharok, kemény fagyok idején, lan­gyos napsugárban fürdőit a minden- ség. »Milyen idő várható?« Állandó rovat hirdeti a napilapokban e cim alatt a holnap beköszöntő nap klí­máját. De az időjárás »áprilist« járat a jósokkal, a hiszékeny emberekkel Igen sok időjós kénytelen pályát vál­toztatni. Munkatársunknak alkalma nyílt eszmecserét folytatni egyik ki­érdemesült időjóssal, aki a követke­zőkben volt szives informálni az időjárás szeszélyének okairól: — Hogy miért nincs hó? Istenem, ez természetes. A magyar társadalom forró egybeolvadásának melegétől el­olvadnak a fehér pelyhek, a hágai sikerek derültté varázsolják felettünk az égboltozatot. Véleményem szerint célszerű volna, ha megértené a kor­mány, az egész világ az idő intő szavát. Nincs tél, itt a tavasz, itt a május. Gyerünk utána. Holnap feb­ruár elseje (tisztviselőknek guba), holnapután március elseje (... guba), három nap múlva április elseje (... ismét guba), no aztán jöhetne a három fagyos szent, aztán meg­indulhatnának az autóbuszok a sóstói strandokra; csapra kerülhetnének a finom tavaszi sörök... miért ne?! Ha hűtlen lett hozzánk a tél, elvonta fehér takaróját, ne várakozzunk rá, gyerünk az idővel addig, mig mehe­tünk vele, mert ki tudja: »milyen idő ; — Tanyai szt. misék. F. hó 9-én, í vasárnap szentmise és szentbeszéd lesz a felsökisteleki iskolánál. Feb­ruár 16-án, vasárnap pedig Felsőzsa- nán, az utána következő vasárnap február 23-án Pirtón lesz a tanyai szentmise és szentbeszéd. Minden al­kalommal előtte gyóntatás. — Teadéluíán. A Kiskunhalasi Izr. Nőegylet leány csoportja f. hó 9-én, va­sárnap dé'után 4 órai kezdettel jóté­konycélra teadélutánt rendez, a hitköz­ség tanácstermében, me’yre a Nőegylet és Leányegylet tagjait tisztelettel meg­hívja. Vendégeket szívesen lát. — Az Oltáregyesület mimikádéin- i tánja. Február 5-én, szerdán délután ; 2 órakor az Oltáregylet megtartja ! munkadélutánját s utána rendes gyű­lését. — Az Ipartestület március 2-án tartja szokásos jelmez bálját | — FELHÍVÁS! A Zenekedve'ők Egye­sülete legutóbbi közgyűlésén elhatározta, | hogy az énekkultura fejlesztése s ez által majdan a rendezendő hangverse­nyek teljesebbé télele céljából is megki- ! sérli az u. n. vegyes énekkar megszer­vezését. E határozatból kifolyólag az Egyesület vezetősége tisztelettel felhívja I azon igen t. hölgyeket (soprán és alt hanggal) és urakat (tenor és basszus hanggal), akik a vegyes énekkarba mű­ködő tagokként belépni óhajtanak, hogy a szervezkedés érdekében f. hó 7-én, j- pénteken d. u. 5 órakor a ref. főgim­názium dísztermében tartandó értekez­leten megjelenni szíveskedjenek. várható?!« — Az előfizetések szives megújítá­sára kérjük Igen tisztelt előfizetőinket. — Uj yáráibiró Halason. Dr. Farkas Sándor járásbirósági alelnök nyugdíj­ba vonulása következtében a halasi járásbíróságnál megürült egy birói állás. Az igazságügyminiszter dr. Bo­ros Géza újpesti jbirósági titkárt ne­vezte ki járásbiróvá a halasi járásbí­rósághoz. — Jelmez-bál az Úri Kaszinóban. Az Úri Kaszinó március hó 1-én, szombaton este jelmez-bálát rendez. A meghívókat a napokban bocsájtja ki a vigalmi bizottság. — Felhívás háborús emlékérem elnye­résére. A város főjegyzője a következő felhívást bocsájtolta ki. A kormányzó háborús emlékérmet alapított, melyet igényélhetnek elsősorban azok, akik a háborúban a tiszti, altiszti, vagy le­génységi állományban bármilyen minő­ségben tényleges katonai szolgálatot tel­jesítettek. Igényelhetik továbbá hadiöz­vegyek, hadiárvák, valamint azok, akik hozzátartozóikat a háború folytán el­vesztették, végül mindazok a polgári egyének, férfiak vagy nők, akik műkö­désűkkel a fegyveres erő érdekeit elő­mozdították, avagy a sebesültek ápolá­sával, háborús jótékonykodással érde­meket szereztek. Az érmek elnyerésére szolgáló kérvények dohánytőzsdékben kaphatók és a város főjegyzői hivata­lához nyújtandók be, ahol egyúttal az j összes további felvilágosítások megtud- | hatók. — Pompás hangulatban folyt le a Református önképző-Kör jelmezes bálja. A Református önképző-Kör vasárnap este tartotta meg Köhid-uc- cai székházának nagytermében nagy­szabású jelmezes táncmulatságát. A jelmezestélyen igen sokan vettek . részt és szép jelmezekben vonultak fel a táncosok. A bál minden tekin- j tetben nagyszerűen sikerült és a j megjelentek a legkedélyesebb han- ! gulatban hajnalig maradtak együtt. I — Közgyűlés. A Kiskunhalasi Iparos Ifjúság Önképző-Egyesülete 9-én tartja évi rendes közgyűlését tekintet nélkül a megjelent tagok számára Kőhid-u. 1. sz. helyiségében, melyre a tagok ezúton hivatnak meg. Tárgy: Évi jelentés, költ­ségvetés előirányzat megállapítása, a fel ment vény megadása stb., esetleges in­dítványok. — A vezetőség. — Az Oltáregylet farsangi társas­vacsorája. Folyó hó 12-én, szerdán este fél 8 órakor az Oltáregylet meg­tartja szokásos farsangi »Pöttyös Bankettjét« a róm. kát. önképző Egy­letben a katolikus templom beszer­zendő orgonája javára. Pöttyös ruha­anyagok a nagy Hangyában kapha­tók. A vacsora ára ital nélkül két pengő. Evőeszközökről mindenki maga gondoskodik. Jegyek a róm. kát. iskolában előre válthatók. Sze­retettel kéri a rendezőség a nemes szivü hölgyeket, hogy régi szép szo­kásaikhoz híven a vacsora buffettjé- nek sikerét szives adományaikkal biztosítsák. — Cserkész-ünnepély. Kedves kis ün­nepélyt rendezett a helybeli ref. Szilády- reálgimnázium 289. sz. Bocskay István cserkészcsapata vasárnap délután a reál- gimnázium tornatermében. Miután a cserkész-induló a cserkészfiuk ajkáról elhangzott, Jerémiás Lajos tanár, a cserkészcsapat parancsnoka mondott be­szédet s megemlékezek arról a hasznos nevelő munkáról, melyet a »Magyar Cserkész« c. újság immár tíz éve foly­tat derék cserkészeink között. Az ünne­pély további folyamán cserkészdiákjaink gyönyörködtették a hallgatóságot sza­valatokkal, zongora-számokkal és két kis színdarab előadásával. A szereplő cserkészek közül különösen Bácsi Fe­renc, Bocsor Lajos, vitéz Jávor Dénes, Kopasz Gábor, Németh Sándor és Tóth Kálmán tűntek ki, de a többiek is jól megállták helyüket. A megjelent nagy­számú közönség bizonyára azzal a meg­győződéssel távozott a szép ünnepélyről, hogy a halasi cserkészdiákok kiváló pa­rancsnokuk, Jerémiás Lajos vezetésével valóban jó munkát végeznek. — Diákbál. Szombaton, február 8- án, este 8 órai kezdettel tartja a kiskunhalasi ref. Szilády-reálgimnázi- um műsorral egybekötött mulatságát Református Önképző-Körben. A mű­sort a következő számban fogjuk közölni . — Európa államai közül Magyaror­szágon legmagasabb a fejadó. Magyar- országon a fejadó 1927-ben 141.5, Auszt­riában 132.33, Olaszországban 113, Bel­giumban 113, Csehszlovákiában pedig 108 pengő volt. — A város erdőmunkásokat keres. A város a fehértói erdejében nagyobb akácos terület kiíisztogatására keres munkásokat fele részesedés ellenében. Vállalkozni akarók jelentkezzenek a városgazdái hivatalban, vagy a helyszí­nén Berky Károly erdőőrnél. —- Magyarország lakossága a nápsza- porodás alapján kiszámított adat szerint 1929. végén 8,603.922 volt, ebből a legnagyobb egyházhoz, a római kato­likushoz 5.5, a református egyházhoz 1.8 millió tartozott. A magyar anyanyel­vűek száma 7.7 millió volt, az utána legnagyobb nemzetiségű, a németé 587 ezer, tót anyanyelvű csak 149, oláh 25, horvát 39, szerb pedig 17 ezer él az országban. — Az Országos Mezőgazdasági Egye­sület f. évi március 20-től 25-ig Bu­dapesten mezőgazdasági kiállítást és te­nyészállatvásárt rendez. Látogatók, mint az előző években is, féláru vasúti ked­vezményben részesülnek. A féláru jegy váltására jogosító igazolványok már gőért válthatók a városi menetjegyiro- megérkeztek és darabonként egy pen- dában. — A báró Kemény Géza oki. hegedű­tanár áll. eng. zeneiskolája megnyílt. Je­lentkezni lehet hétfőn és pénteken 11—Ír­ig és 3—5-ig Kossuth-u. 27. sz. alatt. Zongora, hegedű, brácsa tanszak, később zeneelmélet is. Zeneakadémiai tanterv. Legjobb előkészítés zeneakadémiai vizs­gákra. Egy havi tandíj 20 pengő. — Aki 5 növendéket hoz az iskolának, az egész évben ingyen tanulhat. — Meghívó. A kiskunhalasi róm. kát. önképzö Egylet (Szabadkai-ut 1 sz.) folytatólagos közgyűlését február 9- én, délután 3 órakor tartja. A ta­gok kellő számú megnem jelenése esetén február 16-án, délután 3 óra­kor a megjelent tagok létszámára való tekintet nélkül hozza meg haté1- rozatát. A közgyűlésen azok vehet­nek részt, kik az 1929. évi tagdija­kat a közgyűlés napjáig befizették. Az elnökség. — A leventék január 18-iki vacsorája alkalmával a következő természetbeni adományok folytak be: Jakus Benőné, Kocsis Sándor 20—20 kg. kenyér, Heis- ler István, Radojevics Illés, Lakos Zol­tán 10—10 kg. kenyér, Kőrösy Antal, Kőrösy Jenő, Székely Sándor 15—15 kg. liszt, Borbás Imréné, özv. Keresztes Lajosné, Suba Imréné 10—10 kg. liszt, Dúl Istvánná 6 kg. liszt, Babó Imre, Hor­váth Sándor, Horváth Imre, Biró Imre, Szűcs Nagy Sándor, Darányi Mihály 5 —5 kg. liszt, Bártfai Dezső 2 drb. torta, Babó Károly 30 1., Keresztes László, Baki Károly 25 1., Horváth József 20 1., Hangya 20 1., Holló József, Babó Elek, Baranyi Gábor 10—10 1., özv. Szatmári Sándorné, Marokity József 8—8 1., Gál Lajos 7 1., Cseri László, Gyevi Imre, Horváth Gyula 5—5 1., Viziák Péter 4 1., özv. László Lajosné, Berger Ignác 3—3 1., Molnár Lajos, Török Ferenc, Mészöly Károly, Korda Ilona 2—2 1. bor, Farkas Bek 5 mm., Lázár István 50 kg. fa, Szekulesz H. Hermanné 30 kg., Schvarc Károly 25 kg. koksz, Hangya 50 kg., Gál Mihály 30 kg., özv. Zseni Istvánná 25 kg. burgonya, ifj. Babő Sándorné 4 kg., Fü’e Sándor 2 és fél kg., Fekete 14 napos olcsó vásárunk alatt féláron vehet cipőt fodor! CIPŐHÁZ (Városház-épiüel) (|3ind?*sei|«ojeA) x?H6d!3 jdoaoj IQdjO 191|0A UOJe|0J ue|B >|unjBseA osojo sodeu M Vllágzsinatot hív össze a pápa XI. Pius pápa már első nagy encik- likájában jelezte azt a szándékát, hogy az 11869-ben a politikai események folytán elhamarkodottan megszüntetett világzsinatot ismét összehívja és méltó módon fejezi be. Amíg a Vatikán és a Kvirinál között fennállott a feszült viszony, a pápa nem tudta a világ államainak kiküldöttjeit saját földjén fogadni. Most a lateráni szerződések uj he’yzetet teremtettek, amely lehetővé teszi a zsinat folytatását. Ha az elterjedt hírek beigazolódnak, ak­kor olyan zsinatról van szó, amely nemcsak a függőben lévő egyházi kérdéseket, hanem azon túlmenő általános emberi feladatokat fog megoldani és ez további alappillérül fog szolgálni a béke számára. Istvánné 1.5 kg., Paprika Benő 1.25 kg., Laczi K. János, Brinkus Sándorné, Gál Mihály 1—1 kg. zsír és szalonna, özv. Keresztes Lajosné, Keresztes Józsefné, Borbás Imréné, Skrlbanek Mihály, Dúl Istvánné 15—15 drb., Biró Imre 10 drb., Szűcs Nagy Sándor 5 drb. tojás, Da­rányi Sándorné 2 kg. túró 'és 1 1. tejfel, Király Gy. Máténé, Nacsa Iliésné 1—1 bögre tejfel, Viszmeg Jánosné 1 kg. tú­ró, 1 bögre tejfel, Péter Mariska 1 1. tejfel, Szentpéleri Balázsné fél liter tej­fel, Monda Antalné 1 kg. túró. — A nemes lelkű adakozóknak ezúton mond köszönetét az Egyesület vezetősége. — A hiTES asszony — Lengyel Meny­hért egy táncosnő cimü nagyszerű szín­darabját mutatja be az Apolló-mozi ma, szerdán, kizárólag 16 éven felülieknek. Svil Danita, a nagy művésznő Sonja szerepében mesterit produkál. Ez a bri­liáns Damita-film, bravúros és dicsőséges vizsga, amely a nagy művésznőt dia­dalmasan juttatja be a német filmművé­szet halhatatlan mesterei közé. Szom­baton és vasárnap Az égő asszony — Olga Csehovának, az idei szezon legna­gyobb sikert aratott uj filmje van műso­ron. Olga Csehova... a szemeiben nej- tett, feneketen mélységek, édes meny- brszág... a csodás asszony, az utolérhe­tetlen. A film mülermi munkálatait kül­földön, de az összes külső felvételeit teljes egészében Magyarországon készi- téfc s igy bátran mondhatjuk magyar filmnek. A film két napig lesz műsoron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom