Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-12-06 / 98. szám

Kisicanhala« Helyi Értesítőit 5 oldal ila! ifju- e hó nap óráig ven* ártok tbßn telet meg ot. :1 tiké Sk­z rógép* ett. néter ivet ék >— 60 jara= yer- i ré­gen szóért üljük. mán :dasági tében t (Űr. :tő és ; szem­válasz* lliáns. pénzt üstöt magas »rát és ltosan Félmillió pengő passzívával csődbe került Szabadszállás A községi főjegyző ellen bűnvádi eljárás indult A törvényhatósági kisgyü'és keddi k ütésének kétségtelenül Dgszomorubb ügydarabját a póttárgysorozat 65. pontja képezte. »Szabadszállás köz­ség szanálási tervezete« — mind­össze ez a négy szó állt a 65. pont mögött, de ez a pár szürke szó is elég volt arra, hogy a kisgyülési tagokból a legkellemetlenebb érzel­mek váltódjanak ki. Dr. Szelényi Károly aljegyző re- ferádájában szinte filmszerű drámai- sággal pergett le a kisgyülés tagjai előtt egy ballépés minden következ­ménye, amelynek végeredményben egy patinás múltú, jó magyar pest­megyei község lett az áldozata. Szelényi előadásából megtudtuk, hogy néhány évvel ezelőtt Villamos- sági rt. alakult Szabadszálláson, a melyben a község több mint 90 szá­zalékos részesedést vállalt. A rész­vénytársaság még 1926-ban 144.000 pengős kölcsönt vett fel, amelyért a község vállalta a fizetési kötelezett­séget. A Villamossági Rt. rövidesen csődbe jutott, 251.000 P passzívává]. A részvénytársaság természetesen a községet is magával rántotta a fize­tésképtelenségbe, mert a részvény- társaság úgyszólván egyet jelentett a községgel, hiszen részvénypakettjé­nek 98 százaléka volt a község zse­bében. Több alapos rovaneso’ást és egyéb vizsgálatot tartott már úgy a vár­megye, mint a belügyminisztérium is ebben az ügyben, amelynek, egyik következményeként Kálmán Lajos fő­jegyzőt is hosszabb szabadságra küldték. A vármegye mindent elkövetett, hogy a község kikerüljön nehéz helyzetéből. A különféle módozatok között, amelyek Szabadszállás sza­nálását lettek volna hivatva megol­dani, egy nagyobb kölcsön felvételé­ről is szó volt. A kölcsön felvételét azonban a belügyminiszter nem en­gedélyezte; ellenben utasította a vár­megyét, hogy megfelelő tervezetet dolgozzon ki a község szaná’ása cél­jából. A részvény!ársaság csődje most újabb fejleményeket vont maga után. Pest vármegye főügyésze úgy a sza- badszál'ási vilarr.ossági rt. igazgató­sági tagjai, valamint Kálmán Lajos főjegyző ellen (aki szintén igazgató- sági tag volt) bűnügyi feljelentést tett a kecskeméti kir. törvényszéken. Egyben vizsgálat indult azok el­len a vármegyei tisztviselők ellen is, akik részt vet ek a másodfokú jóvá­hagyásban. Az előadói referáda után Preszly Elemér főispán adott érdekes fel­világosítást. A szanálási tervezet­ből, mondotta a főispán, a belügy­miniszteri intenció értelmében ki kel­lett kapcsolni a kölcsönfelvétel lehe­tőségét. Kölcsönnel ugyanis már nem lehet segíteni Szabadszálláson. A kölcsön felvétele évi 55.000 pengő­vel emelné a község költségvetését, ami elképzelhetetlen és lehetetlen valami. Oda irányul tehát a törekvés, hogy Szabadszállás 451.000 pengős pasz- szivuma más utón elimináltassék. Felvetődött a gondolat, hogy a köz­ség 900 holdat kitevő erdőterületét eladnák a földművelési kormánynak, ami cirka 300.000 pengőnyi összeget teremtene a község szanálására. A passzívum többi részének eltüntetésé­hez a részvénytársaság igazgatósági tagjai, a villanytelep anyagának ela­dása, a belügyminiszter 100—120.000 pengős segélye s a vármegye já­rulnának hozzá. HÍREK — Ä Protestáns Nöszővetség kará­csonyi vásárja. A Protestáns Nőszövet- ség karácsonyi vásárja a Református önképzőkör helyiségeiben gén eken dél­után 5 órakor megnyílt. A vásár szom­baton délelőtt és délután s vasárnap dél­előtt tart. A kiállított tárgyak sokasága, ételek, italok változatossága alkalmai kínálkozik arra, hogy a város közönsé­ge gyakorolja jótékonyságé t:s igy töltse be a szere ei törvényét. Mindenkit ez­úton is hiv a Rendezőség. — MSíZiói előadás Vaséi Matild misszionárius, aki évek hosszú sorá óta működik Kínában, jelenleg Csangsa városában, vasárnap délután vetitettképes előadást tart a Szi- lády reálgimnázium tornatermében Kínáról és a kínai keresztyén misszió munkájáról. Az. előadásra a rendezőség minden érdeklődőt ez utón is meghív. Az előadás délután 5 órakor kezdődik. Perselyadomá­nyok a kínai missziói céljaira for- di itatnak. — Festet a rendőrség. A rendőrható­ság 1., 2 , 5. és 9, számú helyiségének kifestése vétetett tervbe. A kivit©! egy­szerű alap, egyszerű girlanddal. Az ér­dembe hozott összegét a munka befe­jezése után a szegedi kér. rendőrföka- pitányság csekken fogja kiegyenlíteni. A nyugta 2.5 százalékos bélyegilletéke vál­lalkozót terheli. Az ajánlatok beadásának határideje december 10. — A Kiskunhalasi Református ön­képzőkör mikulí s-cslj?. A Kiskunhalasi Református önképzőkör f. hó 7-én, va­sárnap este 8 órai kezdettel a kör he­lyiségeiben igen kedélyesnek ígérkező vidám műsoros mikulás es et rendez, melyet szé'es körben nagy érdeklődés előz meg és a hangulatból ítélve, a kör egyik legsikerül ebb estéje lesz. Részvételi dij tea és süteménnyel 1 P 50 fill., e részvé erö jegy egyúttal sors­jegyül is szolgál. Részvételi előjegyzési liv a kör gondnokánál áll az érdeklődök rendelkezésére. — Gázvédelmi akciót beszélnek meg Halason. A nemzeti munkavédelmi hi­vatal vasárnap délelőtt 10 órakor a városi közgyűlési teremben a gázvédel­mi akcióra vonatkozólag megbeszélést tart. A megbeszélésre a lakosságot ez­úton is meghívják. — Névnapmegváltások. Vitéz Vi­da Ferenc és Fráter András dr. 30 30 P-t fizettek be á városi köz­pénztárba itevnapmegy$täs címén. — A tfizoltóparancsnokság 12 rend téli ruha szállítására pályázatot hirdet. A szövetminta és a ruhaforma a lak­tanyában tekinthető meg. Aján'atok zárt borítékban december 14-én déli 12 óráig ugyancsak a laktanyában adan­dók be. Szállítási határidő az ajánlat elfogadásától számitott 14 nap. A szál- i látást elnyerő vállalkozó a nyugtára 2.5 százalék illetéket tartozik leróni. — Előfizetések szives megújítására j kérjük tisztelt olvasóinkat Karácsonyra cipót?... természetesen csak FODOR CIPÖHÄZBAN, ahol a legtöbb cipő az eddigi áraknál 3—9 pengővel olcsóbb most. A férfi és női böreipők négy egy­ségár-csoportba vannak beosztva és pedig: ÍJ 80 * J5 80 * ig 80 * 23. Általános feltűnést kelt, hogy már a legolcsóbb 11.80-as árban , mindenfajta cipő kapható: fekete, drapp, barna, lakk és antilop női cipők, valamint fél és magasszáru férficipök. Nézze meg Ön is FODOR CIPÖHAZ szenzációs karácsonyi kifaka­— Szent mise a kormányzó névnapja a'kalmából. F. hó 6-án, szombaton dél­előtt 8 órakor a róm. kath. templom­ban hálaadó szent mise lesz nagybányai vitéz Horthy Miklósnak, M3g/aroroszág kormányzójának névnapja alkalmából. — A Protestáns Nőszövetség által ki- bocsájtott gyüjtöivekrs a következő ado­mányok érkezek. Készpénzben: Kiss K. Józsefi 2 P, Tegzes Károly 2 P, S;ent- pétery Istvánná 2 P 50 fül,, Halász La­josné 1 P, dr. Rupnik János 2 P, Török Józsefné 1 P, Füredi Lajosné 1 P, Dús Károly 2 P, özv. Fridrich Sándorné 5 P. — Természe bani adományok: özv. Musa Benőné 25 kg. liszt, özv. Frölich Adorjánná 22 ing, özv. Bornemissza Benőné 2 ing, Gyenizse An!alné 5 kg. liszt, Sütő Imréné 22 drb. szappan, Beck József 2 pár harisnya, Tegzes Ká­roly né liszt, Nagy Czirok Antal liszt és bab, Szentpétery Istvánná szvetter, sap­ka, Kovács Lajosné 1 zsák krumpli, id. Paczolay Győzőné liszt, cipő, Bátory Gáborné ruhanemű és liszt, Gyenizse Lajosné 2 kg. zsir, ljszt és 10 kg. bab, Babó Káro.yné 20 tojás, 4 kg. lisizt, Brandslein Manó 2 pár cipő, Farkas E'ek 1 zsák krumpli, 1 zsák liszt, zsir, szappan, Gyenizse Istvánná sza’onna, bab, liszt, krumpli, tojás, Borús Lajos 10 kg. finom liszt, Darányi Lórika ruha, cipő, Pázsit Józsefné krumpli, N. N. liszt, Babó Sándor 10 tojás, 5 kg. liszt, Széli Sándor 25 kg. rozs, Szűcs Nagy Sándor 5 kg. liszt. (Folytatjuk.) Nagykörösnek is fáj a feje hogyan hidalja át a súlyos helyzetet, . amit adózó polgárainak elszegénye­dése teremtett. A város folyó évi költségvetésében mintegy 240.000 P bevételi visszamaradás mutatkozik, ami pótköltségvetés készítését tette szükségessé. Körülbelül 120.000 pen­gőnyi fedezetről kellett sürgősen gondoskodni, ami csak igen nehezen vált lehetővé. A fedezetlen hiány el­tüntetése csak úgy vötl megoldható, hogy igénybe vétetett a nyugdíjalap tőkevagyona, körülbelül 78.000 pen­gő. A még mutatkozó 50.000 pengő hiányt rendkívüli erdővágással fog­ják pótolni. Csak ezzel a komplikált művelet-. tel vált elkerülhetővé a pótadó fel­emelése. Hírek a róm .kát. egyházból A róm. kát. plébánia vezetősége szeretettel felhívja hiveinek figyel-: mét a tanyai szentmisék következő sorrendjére: December hó 7-én Felsőkisteleken, december 8-án Bo- gárzón, december 11-én Alsó-Zsanán — Nyila kozat. A Pesti Napló 1929. évi november hó 12-én megjelent szá­mában a »Bugaczi adó« cime alatt köz- zétett tárcánkban többek között szerepel egy Iicsik János név is. Tekintettel arra, hogy a tárca megírásakor költött nevek­kel is dolgoztunk és nem vallunk tu­datában annak, hogy Iicsik János név egy létező személyt is jelent, kijelentjük, hogy a cikknek az Iicsik János névvel jelölt'személyre vonatkozó kitételei nem a létező Iicsik Jánosra vonatkoztak s ezért vele szemben sajná kozásunkat fe­jezzük ki. Benke Tibor, Nagy Czirok László. — A Hutter József szappangyár-olaj­ipar r. t. magához csatolta á Lever és Társai k. f. t. budapesti fiókját s cég­szövegét egyidejüeg Hutter és Lever részvénytársasággá változtatta meg. A Hutter gyár 99 éves múltja e’egendő ga­ranciát nyújt arra nézve, hogy a Lever cégnek immár belföldön előállított cik­kei, a Lux, Vim és Rinso, változatlanul elsőrangú minőségben, mint teljes egé­szében magyar gyártmányok fognak forgalomba kerülni. — Asznia és szívbetegség, mell­es tüdőbaj, görvély- é9 angolkór, pajzsmirigynagyobbodás és golyva­képződés eseteiben a természetes »Ferenc József« keseriiviz a gyo­mor és belek működését kitünően szabályozza, Európai és amerikai kli­nikusok tuberkulotikus egyéneknél tapasztalták, hogy a betegség kez­detén jelentkező székrekedések a Ferenc József viz használata foly­tán lényegesen enyhültek. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. — Uj doktor a megyeházán. Danóezy György vármegyei tb. szolgabirót a Pázmány Péter tudományegyetemen no­vember 29-én az államtudományok doktorává avatták. **«*e..-***■•**•• ■--«***»••*«.iwwwftMeweeHwwwyawshesKHw Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JANOS hajnali szent mise. December 14-én Bodogláron, december 18-án Tajón hajnali szent mise. December 21-én Füzesén tartónak szt. misét és . szí.■ beszédet, mindenütt előtte gyóntatás. December 28-án az alsószállási szt.* mise elmarad.., í : A szentmisék délelőtt 10 órakor, a hajnali szentmisék pedig reggel 6 órakor kezdődnek. Magpiaci |eien'és , A Mauthner Ödön magtermelő és mag-, kereskede m! rt. heti jelentése. Lóheremagnak irányzata múlt héten1 tovább szilárdult, ára lényegesen emel­kedett. Kínálat alig mutatkozik, viszont, a külföldi kereslet állandóan élénk. Lu- cemamag irányzata némileg javult, jobb tatódott; néhány tétel külföldön talált külföldi keresletre az áresés nem foly- elhelyezést. Tavaszi bükköny továbbra is csendes, forgalom alig fejlődött ki. Baltacimmag iránt jobb kereslet mu­tatkozik, ára kevéssé emelkedett, a kí­nálat gyenge. Takarmtnyrépamag. A ve­vők tartózkodása következtében üzlet nem fejlődött ki. A budapesti árü- és: értéktőzsde hivatalos jegyzései 100 ki­lónként, nyersáruért, budapesti paritás­ban: káposztarepce 25—26, köles 10.50 —11.50, lucerna 145—155, lóhere 125~ní 140, tavaszi bükköny 15—17, szöszös-- bükköny 28—32, lenmag í. 33—34, len­mag II. 30—31, napraforgómag 14.50— * 14.75, muharmag 13 14; esillagfiirt fe­hér 11.50 -12, Viktória borsó 15-18,’ Express borsó 14—16 pengő. Előkelő biztositó intézet a már meglevő nagy stokjára keres ovadékképes ínte.lígens urat, ki megfelelő összköftetésekke! bír és aki a jövő üzlet fejlesztésére ga- rancíáképés. Levelek: „Biztos jő* vedelem” jeligére a kiadóhivatal* ba kéretnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom