Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-01-01 / 1. szám

jan. 1 Kiskunhala« Helyi Értesítője 3 oldal Ünnepélyes formák között alakult meg szombaton az uj képviselőtestület í Szép és hangulatos est lett a MANSz szombati teadélutánja A h. polgármester üdvözlő beszéde — Elhalasztották a három év malva választás alá kerülő képviselők kisorsolását Az uj közigazgatási törvény szerint megkisebbedett létszámú városi kép­viselőtestület december 28-án, szom­bat délelőtt 9 órakor tartotta első alakuló közgyűlését. Az alakuló köz­gyűlésen majdnem teljes számban együtt voltak a vasárnap mandátum­hoz jutott választott és a yiriiis jogon kijelö.t képviselők. A magyar Hiszekegy elmondása után az elnöklő dr. Gusztos Károly h. polgármester köszöntötte általános figyelem me lett nagyon szép beszéd­ben az uj képviselőtestületet. — őszinte örömmel üdvözlöm — mondotta a h. polgármester — a kép­viselőtestület tagjait abból az alkalom­ból, hogy itt először összejöttek, hogy átvegyék a város autonómiájának veze­tését. Szives szeretettel üdvözlöm mind­azokat, akikkel már eddig is együtt dol­goztunk itt és igaz melegséggel üdvöz­löm azon uj képviselőket is, akiket a választóközönség most elsőizben tisztelt meg bizalmával. — Nagy és áldozatokat igénylő tevékenység vár az újonnan összeülő képviselő­testületre. Súlyos kötelezettségek, mert a mai nap­tól kezdve ennek a városnak a boldo­gulásáért ez a képviselőtestület felelős. — Nekem erős a meggyőződésem, hogy ez a képviselőtestület föladata magaslatán fog állani Ezután következett volna a képvi­selő testü'eti tagok kisorsolása. Ugyan is a választott képviselők fele három év múlva, másik fele pedig hat év múlva kerül választás alá. Azt kellett volna kisorsolni, hogy három év múlva kik esnek ki. Dr. ZiLah Benő felszólalása után, aki hivatkozott a törvény erre vonatkozó intézkedé­sére, a képviselőtestület a kisorsolás­tól eltekintett és azt három év múlva ejtik meg, mielőtt a választást meg­tartanák. A képviselőtestület utolsó pontja­ként a szakosztályokat és a különbö­ző bizottságokat alakította meg, illet­ve elfogadta az előterjesztett javas­latot. A bizottságokba a következőket vá­lasztottak be: Kijelölő választmányba: Farkas Elek, Szekér Pál. Fehértói bizottságba: Dr. Borbás Im­re, Mészö'y Károly, id. Nagy Pál Ferenc, Széli Sándor. Borvizsgáló bízót ságba: Dr. Musa István, Skribanek Mihály, Körösi Antal, Tegzes Károly, Egyed Izsák Sándor, Széli Sándor, Kis Illés Antal, Fekete Imre. ( Nyugdíjéi!inőrző bizot Ságba: Dr. Ba­bó Imre, Halász D. Sándor, Széli Sán­dor. Pénztárvizsgáió bizottságba: Tegzes Károly, dr. Mészöly István, Halász D. Sándor, Széli Sándor. Pénzügyi szakosztály tagjain!: Farkas E'ek, dr. Zilah Benő, Szekér Pál, Paczo- lay István, Weisz Ignác, Nagy Pál Sán­dor, dr. Musa István, dr. Mészöly István, Pataky Dezső, Egyed I. Sándor, dr. Bor­bás Imre, Figura Lajos, Rásonyi Papp Gedeon, Szét Sándor, dr. Farkas Sán­dor, Kis Illés Antal, dr. Nagypál Fe­renc, Nagy Kálozi Sándor, Fekete Imre, Tegzes Károly, Mészöly Károly, Szabó Zsigmond, dr. Babó Imre, Adám Dávid, Präger János. Jogi és nevelésügyi bizottságba: Dr. Bori Benő, dr. Morava Károly, dr. Zi­lah Benő, Szekér Pál, dr. Präger Jó­zsef, dr. Musa István, Pataky Dezső, dr. Mészöly István, Nagy Kálozi Sándor, Szabó Zilgmond, Stepanek Ernő, dr. Nagypál Ferenc, dr. Babó Imre, vitéz Dakos Kálmán. Közgazdasági szakosztályba: Iíj. Babó Benő, Keresztes József, Gál Mihály, Pá­zsit Antal, Babó László, Makay Károly, dr. Steiner Ignác, Matkó Károly, Kö­nigsberg Károly, Udvardi Illés, dr. Bor­bás Imre, Kis Benő, Kun Benő, ifj. Gye- vi Sándor, Tegzes Károly, Mészöly Ká­roly, Kis O. Imre, Török István, id. Nagy Pál Ferenc, Baki István, Monda Benő. Közrendésziti bizoítsába: Schvarcz Mihály, Szőlössy Elemér, Skribanek Mi­hály, Gyugel Kálmán, Körösi Antal, Tóth G. Imre, dr. Borbás Imre, Rásonyi Papp Gedeon, Csehó István, Suba Imre, Hat­házi Imre, Cseri László, Virág István, Zi’ah János, id. Darányi Mihály, ifj. Gál Imre, Rácz János. A közgyűlés 10 óra után ért véget. Megkegyelmeztek egy férjgyilkos asz- szonynak, aki csak véletlenül menekült meg az akasztófától es mégis arra kérem a képviselőtestüle­tet az újjáalakulás alkalmával, hogy a közdolgok intézésében legyenek minden­kor önzetlenek s legyenek áthatva forró és áldozatos hazaszeretettől Bármily kérdés megité.ésénél ne.az egyéni érdek, sőt talán mindig ne is a város java, de mindenkor az á talános nagy országos érdekek legyenek a döntők. — Nem engedhetjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy széthúzzunk. Tisz­teljük mindig egymás nézetét, felfogá­sát, feiekezet vagy osztáiykülönbséget ne erezzünk, mert ebben a teremben, akik itt a közjóért jövünk össze, vala­mennyien egy szerencsét en országnak egyformán szerencsét en gyermekei va­gyunk. Vádvetve keli együtt dolgoznunk és szolgálni a várost. — Köteiességszerü kérelem ez részem­ről, aki még ezidő szerint ennek a város­nak egyik íe.elős vezetője vagyok. Egy kérelem, melynek el keJett hangzani, amikor elsőizben jött össze ez a testü­let, hogy egy olyan nehéz munkához fogjon össze, amely szeretett városunkat ezen rendkivüd nehéz helyzetéből egy jobb helyzetbe fogja átsegíteni. Abban a mé ységes hitben, hogy vala­mennyien e gondolatokkal és elhatáro­zásokkal vagyunk eltelve, én hiszem, hogy ez a képviselőtestület üdvös mun­kát fog végezni. Erre a munkára kérem a Mindenható kegyelmét és a képviselő- testület minden tagjára és Halas népére az Isten bőséges áldását. A h. polgármester beszédét a kép- viselőtestü et tagjai lelkesen megtap­solták, majd az ünnepélyes megnyitás után a képviselőtestület letárgyalta a négy pontból álló tárgysorozatot. A két első tárgy az uj képviselő- testületben helyet foglaló legtöbb adót fizető, képviselőtestületi tagok és a választott tagok bejelentését ké­pezte. 1920. március 2-án id. Szecsei Sán­comé 44 éves nagykőrösi asszony 25 éves Lajos és 20 éves Ambrus nevű fiaival meggyilkolta férjét, id. Szecsei Sándor gazdálkodót. Ebben az időben a gyilkosságok statáriáüs ta­nács elé tartoztak, Szecseiné és két fia tehát a statáriáüs bíróság elé kerültek, 1929. április 3-án az Aág Miklós tanács­elnök elnöklete alatt működő statáriáüs tanács mindhárom vádlct at bűnösnek mou- d:t.a ki gyilkosság bűntettében és ezért kötél általi halálra Ítélte őket. A statáriáüs tanács a két fiút kegye­lemre ajánlotta, az asszonnyal szemben azonban úgy határozott, hogy nem méltó a kegye'emre. A törvényes rendelkezések szerint a halálbüntetést 24 órán b tál végre kellett volna hajtani és Szecseinél már be is szállították a si- ratomházba. Ebben az időben azonban olyan sok dolga volt a hóhérnak, hogy a kikötött időben n:-m tudott Kecskemétre leutazni az Ítélet végrehajtására. A közben eltelt 24 óra elegendő volt ahhoz, hogy Sze­cseiné rokonai az igazságügyminisztéri­umban kieszközöljék, hogy az ítéletet a miniszter függessze fel. Az Ítélet felfüg­gesztése távirati utón meg is történt. Később id. Sz:cs:iná büntetését életfogytig' lani fegyházra, a két fiú bünteté­sét pedig 15—15 évi fagyházra vál­toztatták át. Szecseinét Márianosztrára, a két fiút pedig Vácra szállították, ahol pár esz­tendő múlva Szecsei Lajos, az időt­sebbik fiú megha’t, Szecsei /Ambrus pe­dig 1929. juüus 4-én kegyelmet kapott és elhagyta a fegyházat. Egy hónappal ezelőtt azután id. Sze­cseiné 8 gyermeke, akik közül a gyil­kosság időpontjában a legkisebb 6 esz­tendős volt, * édesanyjuk érdekében ke­gyelmi kérvénnyel fordultak a kormány­zóhoz. A kérvény kedvező elintézést nyert, amennyiben a mérianosztrai fegy­intézetben példásan viselkedő asszony­nak a kormányzó megkegyelmezet1. Id. Szecsei Sándorné a karácsonyi ünne­peket már 8 gyermeke között töltötte el Nagykőrösön. .....l" 1—-■ 2 milliárd a világ lakossága A Népszövetség Statisztikai Hiva­tala most készült el azzal a gyűjtő munkálattal, amelyben az egész vüág lakosságának a számát mutatja ki. E kimutatás szerint a világ lakosságá­nak a száma 1.950,000.000. Az embe­riség bölcsőjének, Ázsiának egymil- liárd huszonhatmillió lakosa van, ami­ből Kínára 450 millió jut, ami mind­össze 64 millióval kisebb Európa la­kosságánál, amelynek száma 514 mil­lió. Észak- és Déiamerikának lakos­sága 232 millió, Afrikáé 146 millió, míg a fennmaradó 9 millió Ausztrá­lia és a Csendes-szigetek között oszlik meg. A világ összes lakosságának szá­mát 1913-ban 1 milliárd 808 millióra becsülték. 13 év múlva, 1926-ban pe­dig 1.932 nüllióra tették a világ la­kosságának számát, ami 7 százalékos emelkedésnek felel meg. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö­vetségének halasi csoportja szombaton tartotta meg teadé’utánját. Az Egységes Pártkör helyiségében megtartott teadé’után épenugy, mint a MANSz eddig megtartott ilyen összejö­vetele nagyszerűen sikerült és a legjobb hangulatban folyt le. A MANSz teadé’utánjai azért is figye­lemreméltók, mivel a jótékonyság nemes jelszava alatt egy zászló alá sorakoz­tatja mindazokat, — akiknek célja az, hogy elősegítsék a köz boldogulását. Azért van az, hogy a MANSz iránt vá­rosszerte nagy íiszte'et és elismerés nyi­latkozik meg, főképen azért a komoly és tartalmas kulturális és jótékonysági munkáért, ame'yet a helyi csoport és annak vezetői önzetlenül fejtenek ki. Ez a szeretet dominálta szombat este is a MANSz teadé'utánját. A MANSz teadélutánján megjelent dr. Babó Imre kormányfőtanácsos is, akit meleg szeretettel és ovációval fogadtak és ünnepeltek és Babó Imre dr^-nak gyönyörű virágcsokrot nyújtottak át. A MANSz kedélyes estéje után tánc volt, amely a legjobb és legkedélyesebb hangulatban éjfél után két órakor ért véget. A pénzügyminiszter a jövő évben meg a.karja teremteni a forgalmi adóközössóget Wekerle Sándor pénzügyminiszter értesülésünk szerint, nagyjelentőségű reformot készít elő a forgalmi adózás terén. Terve az, hogy a kereskedel­mi és ipari érdekképviselet pana­szait forgalmi adóközösségek intéz­ményével szünteti meg. Ez a reform azt jelenti, hogy ha valamely szakmá­ban az adózóknak legalább 80 szá­zaléka hozzájárul, akkor a szakmához tartozó adózókat egy összességnek tekinti és az egész szakmáira egy összegben állapítja meg az egész év­re fizetendő forgalmi adó összegét. Az egész szakmát terhelő ezen évi adóösszeget az adóközösség tagjai egymás között szabadon feloszthat­ják, de egyetemleges felelősséggel tartoznak a szakmára kivetett teljes összegért. A hátralékos adózókon az adóközösség kívánságára a tartozást a kincstár közadók módjára hajtaná be. Ezen uj adórendszer alapján meg­szűnnék a forgalmi adólerovás mai nagy adminisztrációja. A forgalmi adóközösségnek meg­teremtése, sajnos, a mai magas adó­kulcs alapján történnék meg, holott a gazdasági helyzet leromlása azt iga­zolja, hogy gazdasági életünk nem birja el a mai 2 százalékos kulcsot. Amint több külföldi állam, a magyar pénzügyi kormányzat sem térhet ki a 2 százalékos adókulcs fokozatos le­szállítása elől. A forgalmi adóközösségek intéz­ményét kísérletképpen már az év elején megszervezik a fővárosban. Ha az eredmény kielégítő lesz, vi­déken ju-lius 1-én vezetik be az uj rendszert. Mindenféle nyomtatványokat gyón san, ízlésesen, méltányos árban ké­szít a Kiskunhalas tielyi Értesítő Lapvállalat nyomdája,

Next

/
Oldalképek
Tartalom