Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-10-29 / 87. szám

6 oldal Kiskunhalas Helyi Értesítője október 29 Anyakönyvi hírek — Október 19-től 26-ig. — Születtek: Kirí Mihály és Németh Máriának Er­zsébet nevű leányuk. Lak József és Barta Máriának Klára nevű leányuk. Áb­rahám Imre és Dick Katalinnak Er­zsébet nevű leányuk. Frittmann József és Juhász Vedres Erzsébetnek Imre nevű fiuk. Meghaltak: Szvetnik Sándor 2 hónapos. Szakács Károly 7 napos. Schichta Dezsőné No- vák Emilia 63 éves. Horváth Józsefné Balogh Borbála Róza 40 éves. ördög Vince 25 éves. Szántó Sándor 54 éves. Kolompár Mária 70 éves. Tóth B. Má­ria 13 hónapos. Nagy Lajosné Bársony Mária 28 éves. Kis Péter 50 éves. Mu- csai István 25 éves. Csendes János 65 éves. özv. Lajkó Istvánná Jernei Anna 52 éves. Darányi Imre 38 éves. Fleisz Péterné Farkas Erzsébet 47 éves. Gusz- tos Benő 37 éves. özv. Bereczi Józsefné Daróczi Juliánná 44 éves. Kihirdetett jegyesek: Sztupinszki István Mester Mária kis- szállási lakossal. Csontos János kiskun­ma jsai lakos Gál Annával. Tandari Ist­ván pusztamérgesi lakos Pálfi Rozáliá­val. Szabó V. István Visnyei Máriával. Miklós Illés Benő Pál Berényi Eszter prónayfalvai lakossal. Kossipos István kiskunmajsai lakos Horváth Rozáliával. Süli Csontos Dávid prónayfalvai lakos Temyák T. Margittal. Feketü István Miklós Illés Jolán prónayfalvai lakos­sal. Bogár Ferenc kiskunmajsai lakos Bozsóki Matildal. Farkas Mihály Dobó Júliáiméval. Halász András Mondák Má­ria Antóniával. Patyorek Péter tompái lakos Dárr. Margittal. Feró D. Sándor Szanyi Eleonórával. Valter József Szom- mer Rózával. Házasságot kötöttek: Feuer Imre kiskunfélegyházai lakos Holländer Annával. Kovács M. Balázs Kürtösi Lucával. Kismók János keceli lakos Lehóczki Zsófiával. Tóth B. József Szabó Juliannával. Kószó József Pap Máriával. Birkás Imre páhii lakos Le­hóczki Mária Magdolnával. Horváth Jó­zsefi Rutai Annával. Sipos Imre Rabi Terézia Zsófiával. ■ ................ —wm—iM K ü ZG-AZDASÁG­Gabona és sertésárak Budapest, október 28. Az uj gabona budapesti tőzsdei árai: Búza 14 P 40 f. rozs 7 P 85 fill., árpa 11 P 85 fill, zab 16 P 50 fill. Ferencvárosi sertésvásár. Arak könnyű sertés 114—118, közepes 118—121, nehéz 121—124 fillér. Irányzat lanyha. ■ ............... B ORSAJTÓK Kályhák és háztartási cikkek olcsón kaphatók Langermann Sándor vaskereskedőnél, (Murgáccsal szemben) Egy tanulót felvesz. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 17. Edna nem felelt. Kezei lehanyatlottak s fejét mélyen lehajtotta, tekintetét a szőnyegekre szegezve. Képtelen volt az emberre tekinteni. — Akarja, "hogy távozzam? A lehajtott fej még előbbre hajol, igent intve. A férfi szomorúan feleli: — Istenem! Lehetetlen! Ellenségei lenn vannak, egészen közel. A halál csak néhány lépésnyire leselkedik, — árnyékban bujkálva. Ha én távozom ö suhan be. A nő elég hallhatóan leheli: — Hadd halljak meg... — Hát még a halálnál is jobban gyűlöl? — Annál is jobban félek öntől. — Nem kell félnie. Én önt sohasem bánthatom többé. Pillanatig hallgat. Aztán, komor han­gon folytatja: — S tudja-e, miért Callegari Edna? Mert szeretem! — Ó nem! Nem! — kiáltá Edna az iszonyat felháborodásában. — Ezt ne! Hallgasson! Ez rettenetes! Most már feláll, mereven, egyenesen. Előre nyújtja karjait, karcsú ujjait széj­jeltárja, mintha kisértetet akarna tova- üzni. Ormanni Ugó egy lépéssel előbbre jő. * S halkan ismétli: — Szeretem. Szeretem egész lelkem- ből. Másként ön már halott volna, nem érti? Rettenetes ugy-e? És mégsem any- nyira, mint az ön atyjának, Callegari Deme triónak szerelme, amely megölte anyámat. Az én szerelmem megmenti önt. Igen, úgy van. Én, az áldozat fia, megmentem önt, a gyilkos leányát, ítélje meg hát, hogy mennyire szeretem! Edna feljajdul: — Távozzék! Hagyjon meghalni. — Megint? Szelidebben kellene elbán­nia velem, Callegari Edna. Ne feledje, hogy önért becstelenné válók, elárulom a családomat. Jogot adok nekik arra, hogy megvessenek. Nem közönséges sze­relem az, amely egy férfivé! ilyesmit elkövettet. Igen, Edna, szeretem. És éppen ezért vigyázzon! Még előbbre jő. A fiatal asszony a rémülettől dermedten mozdulni sem tud. Nem is hátrálhatna, a pamiag áll mö­götte. — Hallgasson ide. Én nagyon aláza­tosan jöttem ide, készen alávetni magam mindennek, amit ön akar. S miután ki­ragadtam a halál karjából, mely oda­lenn leselkedik önre, nem kértem vol­na semmit s távoztam volna, önt bol­dogan, nyugodt biztonságban hagyva hátra. De egy pillanat óta érzem, hogy már nem vagyok ugyanaz az ember. S ez az ön hibája. Csak egy szóra lett volna szükség, me'.y megértesse velem az ön meghatottságát. De ön e szót nem ejtette ki. Rosszul cselekedett. Most magamhoz tértem s az ön megvetése erőt öntött belém. Világosabban látok a lelkemben. Most már tudom, hogyan szeretem önt. Nem rokonszenv, nem is szánalom ez érzés, amint gondoltam. Egy Callegari és egy Ormanni között ez érzéseknek nincs jogosultsága. Valami vad érzés ez... öröklött gyűlöletünk, — amely csak nevét változtatta. Edna, én más módon állok bosszút! Akarom önt! S az enyém lesz. — Élve soha! Fehéren, mereven állt előtte, mint egy fantom. S igy folytatja: — Ormanni Ugó, nem leszek az öné, soha! Megölhet, egyebet nem tehet. És biztosítom, nem félem a halált. Öntől, jobban félek. Azelőtt igaz, az ön nevé­nek rémületében éltem, ön volt a go­nosz démon, mely minden álmomban kisértett. Csak egy fiatal leány voltam, aki nem élt, nem szeretett, csak gyáva volt. Most másként van. Lelkem a sze­relmes lelke, akit viszontszeretnek s ki erős szerelmében, öljön meg, teljesítse bandita hivatását, ha úgy tetszik. Meg­vetem a halált, amely az ön kezéből jön, úgy, mint önt magát is megvetem. Úgy, ahogy a férjemet, szerelmesemet imádom! A férfi felordit. — Hallgass! Visszataszította a pamlagra. Edna hi­ába küzd, tágra nyilt szemekkel, meredt szájjal, sikoltani, harapni akarva. A dühös, kemény öklök a mellét tör- idelik s a karcsú test vonaglik az ismos férfikarok között. A halálküzdelemben vonagló lest hirtelen a régi szenvedélyt ébreszti fel benne. Felébred az öröklött gyűlölet. S pilla­nat alatt elébe villan minden, mi eddig Edna ádáz ellenségévé tette. Meggyilkolt anyja, saját elrontott élete. Az előbbi inzultus csak fokozza a gyűlöletet... S ekkor engedve a régi szuggesztiv- erőnek, melyet kis gyermekkora óta be- léoltottak s amely most teljes erejével feléled benne, — hajlik a gyilkosságra. Kezei eleresztik a tántorgó testet s uj- jai átfonják a bársonyos nyakat, egyre erősebben, — mindég erősebben, minél kínosabbra válik a halálhörgés. Vége... a test nem remeg többé, — a fej hátraecsuklik, a tágra nyílt szemek üvegesen merednek rá, mialatt lassan felemelkedik. — Végre! — szólal meg egy hang a sötétből — amelytől minden hajszála égnek meredt. Paole lépett be. Sikerült kimenekülnie a házból. A fát aprító fejszével tördelte szét az ablak redöit, úgy menekült ki s nekifutott a völgynek. Véres a keze, arca, mert útjában, utat tévesztve, nem egyszer bukott a tüskés cserjék közé Abban a pillanatban érkezett, mikor öccse áldozatát a pamlagra dobta. Hal­lotta Edna utolsó szavait és mindent megértett. S elrejtőzve egy sötét sarokba, en­gedte a sors játszmáját utján haladni. (Vége következik). Kevésbe kerül és mégis sokat mutat, értékes, örökbecsű ezüst és china-eziist alkalmi és lakodalmi ajándék tárgyak Menyasszonyi, vőiegényi, ékszerek, karikagyűrűk Arany, ezüst, nickel acél valódi Schweiz! zseb és karórák Ébresztő órák reklám áron Faragó Sándor órás ékszerész és láfsserész üzletében (városháza épületében) %pom Labdarugó mérkőzés. KAC kombinált—KAC B. 7:1 (4:0.) A KAC kombinált tetszés szerint győz. f Bajnoki labdarugó mérkőzés Vasárnap, november 2-án a vásár­téri pályán játszik a KAC I. csapata a KFC és kiskőrösi Move fuzionált csa­pataival a kiskőrösi Petőfi SE csapatá­val bajnoki mérkőzést. A mérkőzés kimenetele bizonytalan, mert a kiskőrösi csapat erős összeállí­tásban fog felállani. Birkózó verseny A KAC birkózói vasárnap mérkőztek a kecskeméti TE kiváló birkózó gárdá­jával és meglepetésszerü 32—13 arányú vereséget szenvedtek. Részletes eredmény: Légsuly: 1. Fekete KTE., v2. Mamlecz KAC, 3. Mósa KTE. Pehelysúly: 1. Kovács KTE, 2. Bör­zsönyi KAC, 3. Balogh KTE. Könnyüsuly: 1. Kovács II. KTE, 2. Lakó KTE, 3. Marókity KAC. Kisközép súly: 1. Bobis KTE, 2. Zá- borszky KAC, 3. Kovács III. KTE. Nagyközép súly: 1. Hegedűs KTE, 2. Kovács Mihály KAC, 3. Bárdos KTE. Vasárnap, november 22-én a KAC bir­kózói a nagykőrösi birkózókkal mér­kőzik Nagykőrösön. Autóbusz délután 2 órakor indul. A kiskőrösi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 12330—1930. tk. szám. A beadványokban erre a számra kell hivatkozni. Árverési hirdetmény-kivonat. A Kiskunhalasi Kerületi Munkásbizto- sitó Pénztár végrehajtatnak — ócs La­josné Tóth Juliánná végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 33 pengő 51 fillér tőkekövete­lés és járulékai behajtása végett a kis­kőrösi kir. járásbíróság területén levő, Prónayfalva községben fekvő s a pró­nayfalvai 1090. sz. tkvi betétben A x 2. sor és 2027—1. hrszám alatt felvett, a KulLancskuti dűlőben lévő, 7 hold 275 n.-öl területű szőlő, szántó és legelőből álló ingatlanra 1482 pengő kikiáltási ár­ban. Az árverést 1930. november 14. nap­ján délelőtt 10 órakor Prónayfalva köz­ség házánál fogják megtartani. Az ár­verés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem adható. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 :LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. te. 147., 150., 170 §, 1908. XL. te. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár­nál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megálla­pított bánatpénzt az általa ígért ár annyi százalékáig kiegészíteni (1908 :XLI. te. 25. §.) Kiskőrös, 1S30. szept. 19. Dr. Fromm s. k. kir. jbiró. — A ki­admány hiteléül: Nagy kiadó. n=====^r====: ==-=■ ..■■■ ...............a K öszönetnyilvánítás. Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen jő édesapánk, testvérünk temetésén reszt­vettek s ezáltal nagy fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek, ezúton mondunk há­lás köszönetét. Faragó-család. Felelős szerkesztő és kiadó: PBAGERJANOS Ózom crém szeplő, májlolt pattanás és mindenféle arctisztátlanság ellen. Napbarnitott arcbőrt kifehéríti. Szépít fiatalit. Kapható pú­derral és szapannal együtt RáCl Ján©S gyógyszertá­rában Kossuth u. 1 (Takarék épület)___________ Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomdájában a ref- körbe Ipartes Értesíte szülőke ifjuság< hetes ft folyam« her hó ^ den e ref., i körbe tén az tületl hó 7-i ken c megke: Tani! a ref. C ben: k« törtök, Az Ipa hétfő, : tek. Beírat! minder hét 1 (Felsőn Tís Fari órás, Bank raktár inga, zsebór. üveget tékba arany. aran’ (törött! áron v éksze Hári iád Árpii

Next

/
Oldalképek
Tartalom