Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-10-22 / 85. szám

október 22 jOshrahalaB Helyi £rte«Itő|e 5 oldal kifli* váró* ülnek eim. •lás el Zsur* m lhető. ER jház >üzlet aellett) árunk tvább scikk tO St- gek- lóan ) / cik- on sr íz* mi :áSt öl t jiege pható seme* !em :fon 3 latom léggel, k cég rettem emet helye* ittlévő i. m. cikkek onyha ekeket i fog' tani. vom a figyel* :n tágra a fenti eállott 2t mi* terezní k, mi* ;ó áru* rövid artani. tel Emil edó icsém n. é. hogy t olcsó rezí s íyír érrel ttam. n kap* ilmí és ;ek ol= n úgy* is bár* >en. el .ER HÍREK 1 — Előfizetések szives megnjitására kérjük tisztelt olvasóinkat. Hírek :a rom. kát. egyházból. A róm. kát. plébánia vezetősége szeretettel felhívja híveinek figyel­mét a tanyai szentmisék következő sorrendjére: Október 26-án, vasárnap délelőtt 10 órakor Alsóbalotán tartanak szt.- misét és szentbeszédet, mindenütt előtte gyóntatás. — A polgári fiúiskolában magánvizs­gálatokat tartanak december hóban. Aki vizsgázni akar, eziránti kérését novem­ber 1-ig nyújtsa be az igazgatóságnál. — Felfedezték a Nemzeti Múzeumban Szent István kökoporsóját. Már több, mint 100 év óta őriznek a Nemzeti Mú­zeumban egy remek kőkoporsót, amely­ről Varjú Elemér, a muzeum történeti osztályának igazgatója most megállapí­totta, hogy Székesfehérvárról került a fővárosba és benne valamikor Szent István királyunk hamvai nyugodtak. — Református pusztai istentiszteletek. Október 26-án, vasárnap d. e. 9 órakor a bogárzói, délután 2 órakor a rekety- tyei állami iskola termében református istentisztelet lesz, melyre ott lakó híveit kéri és várja a ref. egyház. — Szobrot emelnek az iparosok Vass Józsefnek, az igazság nagy barátjának. — Takarékossági nap lesz okt. 31-én. A m. kir. postatakarékpénztár és a ban­kok egyesülete és társadalmi egyesüle­tek karöltve okt. 31-én takarékossági napot rendeznek. Ez a mozgalom Ma­gyarországon három évi múltra néz vissza, a f. évi takarékossági nap lesz a negyedik. Az előkészítő bizottság a takarékossági napra hirdetmény utján figyelmezteti a közönséget. Lesz hát takarékossági nap, csak legyen, amit meglehessen takarítani, mert nehéz ta­karékoskodni, ahol a mindennapra való sincs meg. — Halálozás. Kiss Erzsi zongora- tanárnő hosszas szenvedés után el­hunyt. Nagy részvét mellett helyez­ték örök nyugalomra. Ne csak szóval pártold a magyar ipart, hanem minden vásárlásoddal is. Ezt hirdeti a »Magyar Hét«, mely októ­ber 18-tól 26-ig tart. — Meghívó. A Protestáns Nőszö­vetség f. hó 25-én, szombaton dél­után az előbb jelzett 5 óra helyett 4 órakor tartja évi rendes közgyűlé­sét a reálgimnázium dísztermében. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztári jelentés. 4. Számvizsgálók jelentése. 5. Indít­ványok. A Nöszövetség összes tag­jait és az érdeklődőket ezúton hivja meg az elnökség. — Reklámok a leveleken, a szállító­leveleken és postautalványokon. A posta vezérigazgatóság közlése szerint a pos­ta megengedi, hogy a feladó a postára adott levélpostai küldemények és közön­séges csomagok külsejére, valamint a szállítólevelek és postautalványok szel­vényeinek az Írásbeli közleményre fenn­tartott részén a jövőben nemcsak a saját üzletére vonatkozó, hanem tetszés szerinti üzleti hirdetéseket vagy egyéb reklámot is alkalmazhat. A borítékban postára adott levélpostai küldemények­nél azonban a reklám legfeljebb a borí­ték előoldalának balfelőli egyharmadré- szét, továbbá a hátoldal felerészét fog­lalhatja el. A címoldal kétharmad ré­szét címzésre, a hátoldal felerészét pe­dig postai előjegyzésekre szabadon kell hagyni. — Háromszinü szőlőtermés egy tőkén. Szüret alatt csodájára jártak Kunbaján Latz János szőlőjében egy dúsan megrakott saszla tőkének, mely piros, fehér és tarka fürtökkel ékeskedett. — Meghívó. Az egységespárt a gazdaifjusággal karöltve november 9-én tartja a szokásos teaestélyét, melyet már is nagy érdeklődés előz meg. t MAGYAR HÉT * Télen, nyáron, sárban, fagyban napsütésben, zivatarban — rossz időben, jó időben : járj mindig magyar cipőben! Magyar pénzért magyar munkát! — ez legyen az elved, erre figyelj, ha vásárolsz vásznat, csipkét, selymet. Erre figyelj a. posztónál, vasnál, gépnél, bornál — s magyar cipőt vásároljál, de mindig : FOOOR*nál 1 FODOR GIPŐHÁZ (Városház épület) •— Ä Református önképző Kör »Ä nagymama« c. vígjátékénak elő­adása a városi színházban. A Re­formátus Önképző Kör műkedvelő gárdája ma, szerdán este 8 órai kez­dettel tartja szinmüelöadását a vá­rosi színházban. Színre kerül Csiky Gergely nagybecsű, a régi idők ked­vességét kisugároztató, a budapesti Nemzeti Színház még ma is igen kedvelt müsordarábja »A nagymama« cimü vígjáték. A jó sikerűnek ígér­kező előadást óriási érdeklődés előzi meg, amit a nagy színészi rutinnal rendelkező, ügyes mükedvelőgárda garantál. Jegyek előre válthatók Hurt A. Ferencné papirkereskedésé- sében és este 7 órától a pénztárnál. — Házasság. Holländer Anna, Hol* laender Adolf halasi gabonakeres­kedő leánya vasárnap tartotta eskü­vőjét Feuer Imre félegyházi keres­kedővel. — Ä Hangya Szabadkai-uti fiók­üzletében október 23-án és 24-én, csütörtökön és pénteken nem árusít. E két napon hurcolkodik át a Han­gya a mai üzlettel szemben levő saját uj helyiségébe. — Taggyűlés. Az Ipartestület 26-án, vasárnap d. e. 11 órakor taggyűlést tart, melyre a tagokat az elnökség meghívja. Tárgysorozat: 1. Az ipartörvény mó­dosításáról. 2. A teljes vasárnapi munka­szünetről. — Cstragrádon inségadót vetnek ki. Csongrád város képviselőtestülete in- ségadó kivetését határozta el. Az inség­adót a jövedelmi és társulati adó után progresszív alapon veük ki és az csak a nagybirtokosokat és viriliseket terheli. Az inségadó összegéből szükségmunká­kat végeztetnek. A »Magyar Hét« azokra a kötelessé­gekre tanít, amelyeket minden magyar embernek egy egész életen át gyako­rolnia kell. Pártoljuk a magyar ipart, pártoljuk a magyar mezőgazdaságot! A »Magyar Hét« október 18-tól 26-ig tart. — A Hangya rőfősáruvásárja iránt napról-napra nagyobb az érdeklődés. Az első héten több száz vevő jelentkezett. Úgy az árak alacsonysága, valamint az áru minősége megnyeri az érdeklődők tetszését. A rőfösárun kívül kaphatók már meleg, téli alsóruhák is, továbbá női, férfi és gyermekszvetterek, mellé­nyek, férfi flanel-ingek stb. Saját ér­deke mindenkinek, hogy mielőtt ruha­neműt vásárol, nézze meg a Hangya fő­üzletében a ruházati osztályt. Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonoknak, jóbarátok­nak és ismerősöknek, kik özv. Hat­házi Jánosné temetésén résztvettek s ez által nagy fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek, ezúton mondunk há­lás köszönetét. Ä család. 2531 teljesítménye a legkifino­multabb ízlésű zeneértő számára is élvezeti A készülék éra 484 pengő. V • Részletre is beszerezhető. Philips jótállás és Service­I m Kérjen leírást Állandó raktár — hatalmas választók — PHILIPS rádiókban és alkatrészekben Kohn Sebestyén vas- ás gép nagykeres­kedés rádió osztályában Kossuth u. 8—10. — Orvosi hir. Dr. Vámos Gyula orvos rendelését Fő-u. 11. sz. alatt, a régi helyen újból megkezdte. — Iparosszálló épül Kecskeméten. Kecskeméten az átutazó iparossegédek részére iparosszállót állítanak fel. A szállót az ipartestület veszi kezelésbe. A szálló vendégek egy-egy éjszakáért 20 fillér szállódijat fizetnek. — Hőhullám Angliában. Angliát szer­dán reggel váratlanul késői hőhullám bontotta et. 1921. óta ez volt Angliában a legmelegebb októberi nap. A meleg levegő az afrikai partok felől áramlik Angliába és már teljesen elborította az angol szigetországot. K0Z&AZDASÁ6 Gabona és sertésárak Budapest, október 21. Az uj gabona budapesti tőzsdei árai: Búza 14 P 60 f. rozs 8 P 10 fill., árpa 12 P — fill, zab 16 P 45 fül. Ferencvárosi sertésvásár. Arak könnyű sertés 114—118, közepes 118—121, nehéz 122—124 fillér. Irányzat lanyha. ÍAlku nélkül mmÖSÉGE.OBZDB5flGOSSÍlGfl FÉLOtmÚLHflTflTLRn RGYBATOnYUJLRCT EGYESÜLT IPflRffiŰVEK RJ ! I igen olcsó árban vásárolhatunk ma ruhaneműt «Hangyában

Next

/
Oldalképek
Tartalom