Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-09-24 / 77. szám

6 oldal Kiskunhalas Helyi Értesítője szeptember 24 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 13. Anyakönyvi hírek — Szeptember 14-től 21-ig. — Születtek: Sárvári Miklós Zoltán és Láni Erzsé­betnek Margit Ilona nevű leányuk. Marko- vics József és Eiler Jusztinának Mária nevű leányuk. Kovács Lajos és Korda Juliánná Katalinnak Lajos Sándor nevű fiuk. Batiz Kálmán és Berényi Máriá­nak Mária Ilona nevű leányuk. Kis R. Sándor és Krammer Lucának Károly Kálmán nevű fiuk. Berényi Benő és Fekete Zsuzsáiménak Mária nevű leá nyuk. Rostás György és Kolompár Pi­roskának Mihály nevű fiuk. Kuklis An- j tál és Lukács Rozáliának Mária nevű í leányuk. Elő Lajos és Nyári Ilonának j Balázs Móric nevű fiuk. Császár József ; és Tallér Juüánnának Klára Rozália ne­vű leányuk. Kuzsel Károly és Vank Júli­áiménak Mihály nevű fiuk. Zsikó István és Krisztin Annának Ferenc nevű fiuk. Nemcsók Dávid és Juhász Etelkának Margit nevű leányuk. Vida József és Sütő Juüánnának Erzsébet Mária nevű leányuk. Brecska Antal és Keresztury Erzsébetnek Antal, Attila, Pál nevű fiuk. Meghaltak: Gondán Sándor 82 éves. Modok An­tal 72 éves. Mihalecz János 71 éves. Zakacs Franciska 48 éves. Király Gy. Margit 9 hónapos. Weisz Pinkászné Alt Fáni 74 éves. Faragó Anna 74 éves. Gajdos Klára 3 hónapos. Gyóni Józseíné Busa Erzsébet 42 éves. Bodor Imre 35 éves. Pintér Gy. István 73 éves. Decker József 58 éves. Kihirdetett jegyesek: Steimetz Vilmos Daczi Etelkával. Spit­zer Herman Géza Beer Magdolna kis­pesti lakossal. Markovics Jenő Tóth Isaszegi Katalinnal. Feuer Imre kiskun­félegyházi lakos Holländer Annával. Mol­nár Antal Becze Juliánnával. Rátóti Be­nő Király Gy. Jolánnal. Kránicz Sán­dor Simon Jolánnal. Házasságot kötöttek: Tunyogi Zsigmond gyöngyösi lakos Kapitány Margittal. Vas Molnár Lajos Bangó Judittal. Telekesi Török István Béla Bártfai Ilona Margittal. Katona István Jenei Juliánnával. SPORT Bajnoki labdarugó mérkőzés. Vasárnap, 28-án d. u. 4 órai kezdet­tel vívja meg a KAC az őszi forduló utolsó bajnoki mérkőzését a KFC (Kis­kőrösi Football Club) csapatával. A kis­kőrösiek mindig veszélyesek voltak a legjobb csapatokra is és éppen tavasszal a bajnoki fordulón Halason kapott ki tőlük a KAC csapata akkor, amikor a KAC elég jó formában volt. Ennek a mérkőzésnek nemcsak a tavaszi vere­ség revánsának kell lennie, de a KAC- pak a bajnokság élére kell kerülnie, ha olyan erővel és lélekkel küzd, mint a vasárnapi mérkőzésen. T, * Kiskunhalasi LE—KAC kombinált 4:3 (3:1) Biró: Schwarcz Károly- Az eleinte nagy fölénnyel játszó Legényegyleti csapat, miután három nullra vezetett, nem vette komolyan a játékot, úgy hogy a mérkőzés tel­jesen ellaposodott, melyhez nagyban hozzájárult a biró elégedetlenséget kiváltó ítélete. K U Z ftAZD ASÁ& Gabona és sertésárak Budapest, szeptember 23. Az uj gabona budapesti tőzsdei árai: Búza 14 P 90 f. rozs 8 P 55 fill., árpa 12 P 25 fill, zab 14 P 90 fill. Ferencvárosi sertésvásár. Arak könnyű sertés 114— 117, közepes 117—119, nehéz 119—121 fillér. Irányzat lanyha.____________________ A völgyben egy férfi járt lehajtott | fővel. Lassú léptekkel, mintha sajnál- : kozva léipne előre, habozva és kész- | akarva késlelkedve. Háta görnyedt, mint egy aggastyáné. De felemeli fejét. Az arca fiatal. Ormanni Ugó. Halálos gyötrelem bénitja meg a tag­jait. Elfátyolozva tekintetét. Mintha egy­szerre elrabolták volna merészségét, ere­jét, lelkének kegyetlenségét és energiá­ját. Nem ő maga többé; nem ismer magára. Hogyan! Elhatározta, hogy végez­ni fog s bármi áron végre megsza­badul a 12 év lidércnyomásától, ölni fog végre! Az alkalom úgyszólván ugyanazon pillanatban kínálkozott, amidőn előhívta és ő nem élt vele. Nem sütötte el fegyverét, mert nem merte, nem birta. Gyenge hát és gyáva! Egy Or­manni gyáva, degenerált! Mivé vált büszkesége! és becsű ese? Minő kárhozatos szégyen! Ha egy férfi elő szőr megösmeri az önmagábani két­séget, többé nem szabadulhat tőle, vége! Ugó jól tudja ezt. Ha ma nem mert ölni, többé sohse mer. Gyáván elárulja a halott becsületét. Megcsal­ja apja utolsó kívánságát, melynek teljesítését a haldokló lelkére kötötte. Pirulnia kell testvére előtt. Árulója a családi becsületnek. Hiába súgja egy belső hang men­tegető védelmét : nem mert egy nőt megölni, megbocsátható gyen­geség. Csak megvetőleg vonja vál­lát e gondolatra. Callegari félt-e az ő anyját megölni? Érzette szánal­mat áldozata iránt? Ö, az igazság- osztó riadjon vissza attól, amit a bűnös gyilkos kegyetlenül végrehaj­tott? Szentebb-e Callegari Edna éle­te, mint Ormanni Beatrice-é? Sohasem érezte magát nyomorul­tabbnak, mint e percben. Eddig azért szánta önmagát, mert nem élhette saját kedve szerint életét, hanem fel­áldozta öröklött feladatának. De e kivételes sors legalább kivételes naggyá is emelte saját szemében. S most, ime, még ez a kárpótlás is semmivé foszlik. Egyszerre kie­sett szerepéből. Nem válhat már olyanná, mint a többi ember és bű­nössé sem válhat, amint felesküdött reá. Mit tegyen hát? Megölje magát? E néhány perc alatt olyan tökélete­sen elveszítette önbizalmát, hogy most már kételkedik benne, vájjon ehhez volna e bátorsága. Bármily lassan lépkedett is, átha- Üadt a völgyön s kiért a sikra. Előtte a sziklák, a szakadék... Ez ösmerős hely megpillantása visszaadja ener­giáját. S egyenesen a ház felé siet. A küszöbön megpillantja testvé­rét, aki az ő érkezését lesi. — Szegény Pao’e! — gondolja — Ha egyedül távozom, mindég nyug­talankodik miattam. Fél, hogy vala­mi bolondságot követek el. Ha sej­tené!... De nem sejti, hogy milyen gyáva, nyomorult vagyok!... Gyáva! Paole elébe jő, s szerető gyen­gédséggel néz rá. — Szegény Ugóm! Milyen sápadt vagy! Mi bajod? — Elfárasztott ez az égető nap. Leheverek egy kissé. — Igen menj — feleli a leány. — Igyekezz pihenni. Ugó felmegy a lépcsőn s leveti magát kemény fekhelyére. Itt egyedül van! S fejét falnak szorítva, felzokog. * Hat óra van. A nap sugarai be­hatolnak a szobába. Az ablak nyit­va. Ezernyi bogár zümmög a csil­logó napfényben. Ugó csakhamar magához tér kábultságából. Felül fekhelyén és mereven maga elé te­kint. Egy darázs röpült be az ablakon. Zúgva oda-odacsap az üvegtáblára, ujra-ujra, mintha minden áron át akarna hatolni az áthatolhatatlan akadályon. A fiatal ember fejében is igy zug, repdes, csapkod ,menekül és vissza- visszaszáll egy gondolat. Egy kétség. Először életében, Ugó azt kérde­zi magától, vájjon csakugyan van e joga végrehajtani a bosszú mü­vét, amelyet karja az imént megta­gadott. Jogosáé akár becsületből, akár kegyeletből megölni egy áldo­zatot, ki semmiért sem felelős, csu­pán azért, mert a valódi bűnöst már nem érhette el karunk. Ezideig sohsem hangzott fel lel­kében e kérdés. Az erkölcsök erő­sebbek a filozófiánál. Vitatják-e a párbajozás elvét, amelyet századok tradíciója oltott belénk. Flórenc szü­lötte nem kutatja, mit ér egyébként erkölcsileg, amit a vendetta törvé­nye sugall. S mégis, az imént ezt érezte! ösz­töne lázadt abban a pillanatban, mi­dőn keze sújtani akart. A gyermek­kora óla beléoltott bizonyosság meg­ingott. Egy óra előtt Ormanni Ugó azt kérdezte magától, lesz e bátorsága valaha ölni? Most kételkedésében is­mét előbbre jutott egy lépéssel s azt kérdezi, szabad e ölni? Ez újabb gyöngeség még job­ban felingerli maga ellen. Idegesen ugrik le az ágyról. — Ej, mi ütött belém, hogy lel­kiismereti kérdéseket állitok fel, akár egy teológus. Mikor ketten álltak fegyverem előtt, nem voltak kéte­lyeim. Csak mikor ő magára maradt. Igen, mikor egyedül maradt. Ez az. Együtt megöltem volna őket. De mi­kor csak ő maradt. Azt hiszem, úgy tetszik, szánalmat éreztem... Senki sem volt mellette, aki megvédje... Ott maradt megbízón... És olyan szép volt. Ha nem lett volna olyan szép, bizonyos, hogy nem éreztem volna szánalmat. S elkezdett nevetni, különös mó­don... De hirtelen elhalt a nevetés, mereven nyitva maradt ajkán. Egy gondolata támadt. (Folytatjuk.) legmagasabb árban zölden és sárgán minden mennyiségben Czílczerné fűszer üzletében Vajdara. 2 és Jókaira. 31 Tel. 16 Bettelheim László Vessünk őszi takarmányt Ha védekezni akarunk az ellen, hogy ne maradjunk télire takarmány nélkül, úgy vessünk őszi takarmányt. Hogy mennyire fontos ezen vetemény, iga­zolja Bácska és Dunántúl gazdaközönsé­ge, hol alig van olyan gazdaság, legyen az kicsiny vagy több száz holdas, — amelyben ne volna őszi takarmányvetés. E két utóbbi száraz esztendő talán a halasi gazdákat is reákéiiyszeriti, hogy nagyobb gondot fordítsanak a mestersé­ges takarmány termelésére. Nem termett az idén megközelítőleg sem annyi széna, tavaszi szalma, kukoricaszár, amennyi szükséges volna Halas város hatalmas jószágállományának. A csalamádé, mu­har és kö'.es nem sikerült. Hogy mivel fogja a halasi gazda túlnyomó része jószágáüományát ki teleltetni, az még rejtély. Az ősszel vetett takarmány, ha csak kissé kedvező is a téli időjárás, óriási termést tud leadni. Ennek igazo­lására két halasi esetet hozunk fel. A Hangyának a Mélykuti-ut mentén van egy 480 négyszögöles darab jó földje, amelyet monori keverékkel vetettek be a múlt év október elején. Őszi árpa volt a védő növény. Április 20-tól május vé­géig vágták a lovaknak, ekkor a meg­maradt részt, körülbelül felét, lekaszál­ták s lett 2 nagy kocsi elsőrendű széna. Tiz négyszögöl termése zölden 3 mé­termázsát nyomott, ami katasztrális holdra átszámítva 480 mázsás termésnek felel meg, megszáritva 96 mázsa széna. Hány katasztrális hold halasi kaszálón termett ennyi széna? A Gazdasági Népiskolának (a Minta­kertben) 3 ezer négyszögöl területen volt őszi takarmány vetése. Ez jóval gyengébb talaj a fentebb említettnél, de azért leadott 50 mázsa zöld takarmányt s 70 mázsa szénát, ami összesen 400 mázsa zöld takarmánynak vagy 80 má­zsa szénának felel meg. Tehát nem egé­szen 2 katasztrális hold homokos terü­leten 20 vontató jó széna termett! A Gazdasági Népiskola igazgatója vagy a Hangya vezetősége szívesen ad bővebb felvilágosítást a monori keve­rék termeléséről az érdeklődő gazdák­nak. H. Hirdetmény Értesítem a t. közönséget, hogy üzletemet átszerveztem. Legújabb bu­dapesti összekötietéseim folytán ab­ban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy áraimat nagy mértékben leszál­líthatom. Szenzációs olcsó árak mel­lett tudom t. vevőim cipőszükség­letét kiszolgálni. Nézze meg saját- készitményü raktáram, ahol a leg­jobb anyagból készült cipők rendkí­vül olcsó áron beszerezhetők. Mér­ték utáni rendelések gyorsan és szakszerűen készülnek. Szafeaii Imre Eötvös-u. 3. Megnyílt! Megnyílt! Bornss Gyula füszerkereskedése Piac-téren, Városházával szemben. — Mindennemű fűszer árut, cukrot kávét stb a legolcsóbban itt vásárolhat, a piacon árulóknaké s vásárlóknak legközelebb van. Fegyver és lőszer nagy választékban­Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGEB JANOS g szeplő, májlolt pattanás és mindenféle arctisztátlansag ellen. Napbarnított arcbőrt kifehéríti. Szépít fiatalít. Kapható pu­lt® mUiSU itt Fi |H derral és szapannal együtt Rád JáfttOa gyógyszerta­^ ■■■■! rában Kossuth u. 1 (Takarék épület) __________ N yomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomdájába!

Next

/
Oldalképek
Tartalom