Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-01-01 / 1. szám

4 oldal Kiskunhala» Helyi Értesítője jan. 1 ORSZÁG—VILÁG Rótt Nándor veszprémi püspök ma lett 60 éves. — Az országos mezőgazda­sági kiállítás március 20-án kezdődik Budapesten. — A Kisfaludy-Társaság Gregus-diját Dohnányi Ernő nyerte el. — Felemelték a fizetésüket duplájára a belga képviselők. — 15 éves orosz fog­ság után hazaérkezett Szegedre Császár Gyula. — összeütközött Újpesten a vil­lamos egy autóbusszal. A katasztrófának 12 sebesülje van. — Megszüntetik a vízumkényszert Magyarország és Né­metország között. — Motornélküli re­pülőverseny lesz Budaörsön. — össze­ütközött egy villamos és egy autóbusz Budapesten. Csányi István soffőr és Kürthy Sándor nyug. rendőrkapitány sú­lyosan megsérültek. — összerugdosta a lő Oberfrank Jakab dunaharaszti földbir­tokost, aki életveszélyes , sérüléseket szenvedett. — Meggyilkolták az ország­úton Acsaiai János hódmezővásárhelyi gazdát. — Belehalt sérüléseibe Freys- berger Frigyes harci földbirtokos, aki leugrott Budapesten az emeletről. — Agyonlőtte Márkus Sándor kemenessöm- jéni földműves két haragosát, Matocsay Józsefet és Csepreghy Kálmán gazdál­kodókat. — Halálra gázolta a vonat Bu­dapesten Hortj János vasúti munkást. — Nyugdíjazták a szerbek Hoffmann Kál­mán szabadkai alpolgármestert, aki 30 évig állt a város szolgálatában, valamint Miassin Andort, a Vajdaság utolsó ma­gyar tűzoltóparancsnokát. — Megnémult a lórugástól Oláh Imre hódmezővásár­helyi legény. — Letartóztatták Fazekas Józsefet, a nyugati pályaudvar egyik raktárnokát sikkasztásért. — Eltűnt nyomtalanul Budapestről Szundy Sán­dor, a Helvécia r. t. igazgatója. — Ar­zének bort kaptak karácsonyra a madridi elmegyógyintézet lakói, már eddig is négyen meghaltak mérgezésben. — In­dia teljes függetlenségét követeli a lo- horei kongresszus. — Az árdrágítók el­len eljárást indítanak Békésgyulán, mert a drágaság ott 30—50 százalékkal na­gyobb, mint Budapesten. — Havazik az egész ország területén. — Megtámadták elmegyöngeség címén a végrendeletét Leront amerikai gyárosnak, mert minden vagyonát a kör négyszögesítésére hagy­ta. — Három harcsát fogott Németh István pakadi halászmester a Zalában, súlyúk 120 kiló. — XI. Pius pápa ka­rácsony másnapján fogadta a kis trón­teremben az olasz királyi hercegek lá­togatását. — Mikes János gróf püspök 6 remek barokstüusu arany-ezüst kely- het adományozott a szombathelyi szé­kesegyháznak. — Páljai prelátus iett Luttor Ferenc, a vatikáni magyar kö­vetség jkánánjogi tanácsosa, a herceg- rimás utóda. — Kereskedelmi tárgya­lásokat kezd a magyar állam .Romániá­val, Török- és Görögországgal. — C. apáttá nevezték ki Csik József ország- gyűlési képviselő, újpesti plébánost. — Min. osztálytanácsosi címet és jelleget kapott Pöltzel Jenő dr., Dréhr állam­titkár személyi titkára. — Radics Pál gyilkosának, Rasics Pusina szerb kép­viselőnek 33 évi börtönbüntetését har­madfokon is jóváhagyták és az jogr erőssé vá t. — Gázömlés miatt 26 gyer­mek elájult Breslauban egy gyermeki- ünnepélyen, amikor egy orvos végre megállapította a baj okát. — Agyonlőtte magát Zsoldos Sándor 26 éves senye­házai cipész, mert a kedvese n«egverette. — Tűz támadt a budapesti spanyolkor vétség épületében, de idejében ^fojtott- ták. — Felmetszette a hasát és elvér­zett Begovics Péter tönkrement festő­mester egy barátja budapesti lakásán. Január 14-én tiz napos vendégjátékra A hadikölcsönkárosuitak segélyezé­séről most megjelent kormányrende­let felemeli a segélyezettek jövedelmi értékhatárát, vagyis a törvényben megállapított 1500 pengős határnál több évi j jövedelmi egyének is részesül­hetnek támogatásban, ha egyébként megfelelnek a feltéte­leknek. Ha a hadiköicsöntulajdono- soknak 1 házastársa van, 700 pengővel, minden gyermek után pedig 300 —300 pengővel magasabb évi jö­vedelem után is kaphatnak tá­mogatást az arra rászorulók. A segélyek évi összege 100—1200 P közt változik a hadikölcsön-cimletek névértéke arányában. Az uj rende­let már az idei költségvetési évre is irányadó. Halasra érkezik az Országos Művész színház Az országos művész színház már huzamosabb idő óta vendégszerepei az ország több városában és minde­nütt nagy elismerést arat valóban művészi játékával. A művész színház gárdája Hala­son is vendégszerepelni fog január 14-iki kezdettel és tiz na­pon keresztül akar Halason ma­radni. A cél már nincs messze üzeni Rothermere lord Az országos Bem-bizottság elnök­sége üdvözölte a lordot, soproni mű­emlékének leleplezése alkalmából és közölte vele, hogy előbbi levelében foglalt üzenetét befogja vésetni fő­városi szobrának talapzatába. (Le­gyen ez a márvány a világ előtt a magyar felszabadítás szimbo’uma. Lord Rothermere.) A Lord most írja, hogy a szándék nagy megtisztelteés rá nézve, és igy folytatja: — »Bem a fegyverek embere, kato­nák seregét vezényelte, én a sajtó embere vagyok és másnemű erőket vezénylők. De azt hiszem, hogy ezek nem lesznek kevésbbé erőteljesek. Az én katonáimat nem lehet le­verni és ha egyszer menetben vannak, semmi sem képes őket előrehaladásukban megállítani, ök menetben vannak és én szilárdan remélem, hogy az idő, amidőn cél­hoz érnek, már nincs igen távol«. Bízunk benne, de nem összetett ke­zekkel, miként az első évtizedben. Félegyházán hétfőn tartották meg a tisztujitást A régi polgármestert és a fő­ügyészt nem választották meg Félegyházán a községi képviselő­választások alkalmával Kiss István tán is és még több tisztviselő helyett uat választottak. orsz. képviselő pártja győzött. Ép­pen ezért a tisztujitás eredményét a megyében mindenütt kíváncsian vár­ták. A tisztujitást hétfőn tartották meg, amely érdekes meglepetéseket ho­zott. Holló Bélát, a régi. polgármes­tert nem választották meg, 18 szó­többséggel dr. Tóth József ügyvéd- jelölt lett a polgármester. Kibukott a főügyészi állásából Horváth Zol­A városházi állásokra egyébkent rengeteg pályázat érkezett. A meg­hirdetett 13 állásra 135 pályázó volt. A főbb tisztviselői állásoknál a pol­gármesteri állásra 6, az adóügyi ta­nácsnoki állásra 14, a pénzügyi ta­nácsnokira 14, gazdasági tanácsno­kira 18, főügyészire 2, mérnökire 4, árvaszéki ülnökire 12 pályázat ér­kezett. A kisebb állásoknál még tö­megesebb pályázó volt, volt olyan állás, hogy 30-an pályázták meg. A társulat titkára erről most levél­ben értesítette a Helyi Ertesitő szer­kesztőségét, ahol előadta, hogy já­tékengedélyt már szerzett Halason és itt az eddigiek szerint a következő darabokkal kivan szerepelni: Hattyú, Faun, Gazdag lány, IV. Henrik, és Testőr stb. A társulatnak jónevü gárdájára és eddig elért nagy sikereire való tekin­tettel bizton remélni lehet, hogy Ha­lason is megérdemelt sikereket fog elérni ez a kiváló társulat, amely egyedül a művészi szempontokat tart­ja szem előtt. Egy apósgyilkos fiatalembert három évi börtönre itölt a törvényszék Megírta annak idjején a He'yi Értesítői, hogy Pálos-pusztán milyen halálos ve­szekedés történt Nagy István Béla 28 éves fiatalember és apósa között. A kecskeméti törvényszék Hausinger-taná- csa most tárgyalta az ügyet. A vádlott öt évve', ezelőtt vette feleségül Pásztor György leányát és apósa gazdaságában maradt. Komolyabb nézeteltérés r.em igen támadt közöttük, bár — csodála­tos — ezúttal a vő inkább ki tudott jönni az anyóssal, mint az apóssal. Mint­egy két hónappal ezelőtt kocsival répát hordtak egész napon át a tanyába. Mindketten le öntöttek egy kissé a ga­ratra. Estefelé Pásztor György azt az indítványt telte, hogy hozzanak még egy kocsi szárat be. A vő ezt ellenezte, de mégis csak ráállt. Befelé tartottak a megrakott kocsival, amikor ismét össze­tűztek. Az após orronütöite vejét, majd bírókra kel­ték a kukoricáié dön. Közben Nagy István Béla leakasztotta A kecskeméti tisstuiitás megsemmisítését kéri az ottani ellenzék A kecskeméti ^egyhangú« tisztujitás- nak várat an epilógusa keletkezett. Nem kevesebb, mint 31 függetlenségi bizott­sági tag ugyanis panaszt emelt a belügyr miniszterhez a köze'multban lezajlott kecskeméti tisztujitás je'ölései ellen. Ä petíció sérelmezi a jelölések mód­ját a főjegyzői, a négy tanácsnoki, a tiszti főügyészi, a tiszti ügyészi és az aljegyzői állásoknál. A petíció szerint a jelölések nem úgy ! történtek, ahogyan azt a köz érdekje s a törvény szelleme megkívánja. Érdekes a beadvány azon állítása, mely szerint a panasz tárgyává tett állásoknál i egyoldalú volt a j :lölés s igy nem adott módot arra, hogy a ! vá'asztásban, iiletve a szavazásban sza- badon érvényesüljön a törvényhatósági j bizottsági tagok akarata. Ä beadvány szerint a tanácsnoki ál­lásokra felváltott sorrendben vari­álva ugyanazokat jelöl.ék, úgy, hogy két tanácsnoki állás betöl­tésével a harmadikra már tulajdonkép­pen csak két jelölt maradt, a negyedikre j pedig egy. A petició ezenkívül több olyan nevet sorol fel, amelyet mellőztek a jelölés­nél, holott jelölése kívánatos lett volna, viszont olyan nevet is említ, amelyet jelöltek, holott nem volt komoly pá­lyázó. Mindezen okok alapján a felsorolt ál­lásokra megejtett választások megsem­misítését és uj váiasztás elrendelését kéri az érdekes beadvány. v.rs3=-|BM= . - . ■ l ■. . A Gazdasági Gőzmalom mellett íekvő ingatla­nunkat házhelyeknek íelpareelláztattuk, ezeket kedvező fizetési feltételek alapján olcsó áron eladjuk Gazdasági Báni Rt. a kocsi lőcsét s az 58 éves Pásztort fejbesujtoíta vele. flz megiántonv dott, mire a második ütést kapta,- majd elesett, de a harmadik ütés is a fejére zuho­gott. A vő, mikor látta, hogy apósa meg sem mozdul, otthagyta és egyene­sen a csendőrségre ment jelentkezni. A tanuk vallomásából kiderült, hogy Pász­tor veszekedő természetű ember volt s ebben az esetben is ő vqlt a támadó fél. A vádlottat erős felindulásban elköve­tett szándékos emberölésért 3 évi bör­tönre Ítélte a bíróság, amiben az meg is nyugodott. Boldog újévet kivánok n. b. vevőimnek Gáspár János a PÁRISI BAZÁR tulajdonosa a SINGER Y4RRÓGÉFEK mégis A LEGJOBBAK 7 FeleiiBlilíalaflilíisóflseiélfezéselíérlÉlíliaiárit Megjelent az erre vonatkozó kormányrendelet

Next

/
Oldalképek
Tartalom