Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-01-01 / 1. szám

2 Kiskunhalas Helyi Értesítője jan. 1 I Halasi Gazdasági Bank Rt.§ 0 co a g: 1 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank | J5 leányintézete ft. kölcsönöket Beérkezfaft a pályázatok a tisztviselői állásokra I Rat palgá mesterjelölt — A főügyésznek nincs ellen-1 ! jelölije — A főjegyző: állásra hárman pályáinak ; Újévi gondolatok Ilyenkor Szilveszter napjának es­téjén az ember igyekszik likvidálni kétségeit, vidám gondolat-injekciót szed a borúlátók ellen és élete ala­kulását szelid vizek fodraiba szeretné kormányozni. Az uj esztendő őrség­felváltást jelent, ami elmúlt, a jövő­vel, ami lesz, az ismeretlen, ami kö­dök sejtéseiben él csak legfeljebb, az ember ilyenkor számot vet önmagá­val, az életével, a gondolataival és minden tervével együtt. * És épen ezért nem szabad, ó pil­lanatra is dőreség volna azt gondolni, hogy az újév jelzőosz'.opa kalendá­rium! piros betű csupán, az uj esz­tendő nem naptári dátum szürke sablonja, hanem az élet történéseinek komoly fordulópontja is, amely nem ismer haladékot, nem ismer tréfát, az életé, amely harc a min­dennapi kenyérért, küzdelem az eg­zisztenciáért, csatározás egy újabb 365 nap berendezéséért.- * Máskor a régi, boldog, jó időkben az uj esztendőtől szép pirosra sült malacot vártunk, egyetlen gondunk, töprengésünk ebben a vegetációban merült ki, de ma — ki" merné ma ál­lítani, hogy élete hétköznapjai na­gyon hűségesen várják a vasárnapot, a hétnek azt a napját, amikor váló- j gatottabb asztal várja a ház lakóit, j Uj esztendő! Hoz-e valami vigasz­talót? Vájjon megelégedettebb lesz-e a gazda, vidámabb-e a kereskedő, derűsebb képü-e az iparos? Vájjon a gazdasági krízis gyógyulással vég­ződik-e? Történelmi időket élünk két­ségtelenül, történelmi időkbe illeszt­hető gondokkal, küzdelmekkel és ví­vódásokkal. Az élet nehéz tövisekkel kirakott koszorúja vájjon szúrósabbá válik-e vagy talán lecsiszolódik a hegye, például ezt is az uj eszten­dőnek kell megoldani. * És végül nemzeti szerencsétlensé­günknek lesz-e uj esztendeje. A meg­szállott területek árva elhagyott, vér­ző magyarjai milyen változó év kü­szöbét lépik át az idén. Lesz-e szá­mukra megváltás, tartogat-e a Gond­viselés felszabadulásnak boldog ígé­retét a jótétemények sorában. A ma­gyar élet nagy álomlátásai megvaló­sulnak-e, szivárvány és zöld olajág feltünik-e a magyar horizonton. ,* És érdekes, hogy az élni akaró j magyarság mégsem csüggedt, az élni erős magyar nép élni ákar és ma is bizakodva várja az uj esztendőt, az ; idén is harsányan megéljenzi január elsejének hajnalát. M—y í A halasi városházánál betöltésre ke­rülő állásokra a pályázatok határideje szombat délben járt le. Széleskörű érdeklődés kisérte, hogy a tisztujitás- sal kapcsolatban betöltendő állásokra kik adnak be pályázatot. Ma már aztán megállapítható a pá­lyázatok beérkezéséből, hogy mely állásokért lesz nagyobb küzdelem és milyen állásokban lesznek egyhangú választások. Az érdeklődés előterében elsősor­ban a polgármesteri állás áll. A pol­gármesteri állásra 6 jelölt adta be pályázatát. Péntek délután elsőnek érkezett be dr. Balogh Géza menekült vármegyei ügyész, Pest vármegye tb. főügyészének kérvénye, majd dr. Thu- róczy Dezső, dr. Gusztos Károly, dr. Borbás Imre, Nagy Pál Ferenc és dr. Fekete Imre budapesti ügyvéd kérvénye. A közigazgatási tanácsnoki állásra egy pályázat érkezett, az állást je­lenleg is betöltő: dr. Gusztos Károly pályázati kérvénye. A főjegyzői állásra hárman adták , be pályázatukat: dr. Borbás Imre, dr. Musa István és dr. Bori Benő. ; A főügyészi állásra szintén egy j pályázat érkezett: dr. Kathona Mihály eddigi főügyészé. A rendörbirói állásra dr. Halász D- Sándor eddigi rendőrbiro és dr. Bon Benő ny. rtanácsos adták be pályáza-' ' kukat. A főmérnöki állásra: Dobó Kálmán, az árvaszéki ülnöki állásra: dr. Gaál Gyula, a tanácsjegyzői állásra: Gaál Jenő, a közgyámi állásra Gyenizse Balázs, a pénztárnpki áíásra Szanyi Mór, az ellenőri állásra Erdélyi Ár­pád, az iktatói állásra Fazekas Árpád pályázati kérvénye érkezett be. Ezek­nél az állásoknál csak a régi tisztvise­lők kérvényei futottak be. A kataszteri nyilvántartói állást Kecskés Imre és dr. Földváry Balázs pályázták meg, az adóügyi alszámve- vöi állást pedig dr. Kocsis Mátyás és Paczolay Győző. Az irnoki állásokra dr. Farkas Lászlóné, Paczolay Ilonka, Pap Já­nos, Thuróczy Balázs, Zsemberi Ödön Tóth Ferenc, Tarján Béla, dr. Föld­váry Balázs, Koschir István és Mikó István adtak be pályázatot. A három adótiszti állásra: Berky István, Hatházy László, Szily Kál­mán, Nagy Czirok László, Nagy Czi- rok István, dr. Földváry Balázs, — a négy számtiszti állásra Paczolay Győ­ző, Tyukody Dezső, Nagy Czirok László, Nagy Czirok István, Martinyi József, Vadász Pál, dr. Földváry Ba­lázs, Mikó István, Koschir István és Lakatos Vince pályázati kérvényei érkeztek be. A számvevőségnél betöltendő állá­sokra is szombat délig kellett a ^pá­lyázatokat beadni. A föszámvevöi ál­lásra egyedül Hoffmeister Gyula, a számvevői ál'ásra Kerekes Sándor és Lindenstein József, a számtiszti ál­lásra Pataky Kató pályáztak. A pályázati kérvényeket a város már felterjesztette a főispánhoz, mert a számvevőség tagjait a főispán ne­vezi ki. a sikkasztót ma reggelre sike­rült elfogni. A sikkasztó ugyanis menyasszonyá­nál tartózkodott, aki előkelő fővárosi uricsalád gyermeke. A sikkasztót menyasszonyával együtt letartóztatta a rendőrség. Januárban kétszáz MAY- alkalmazottat léptetnek elő Budapesti tudósitónk feltétlenül meg­bízható he'yről azt az "értesülést sze­rezte, hogy január hónapban kétszáz MÁV alkal­mazottat léptetnek elő. Elhalasztották a városi tisztujitást január nyolcadika helyett későbbi időpontban uj határnapot tűznek ki Nyolc betörőt fogott el az el* multéjjel a bpesti rendőrség A budapesti rendőrség az elmúlt éjjel nyolc betörőt fogott el, akik 27 helyen követtek el nagyszabású betöréseket. Lapunk egyik legutóbbi számában megírtuk, hogy a tisztujitást január . nyolcadikára tűzi ki a vármegye alis- ! pánja és azon a napon választja meg : a képviselőtestület a tisztviselőket. j Megbízható helyről azt az értesü­lést szereztük, hogy a január nyolcadikára terv­be vett kitűzés elmaradt, a vá­lasztás határnapja még bizony­talan és arról illetékes helyen ké­sőbb intézkednek. LEGÚJABB! (Budapesti tudósítónk telefoujelestáse) Az újságírók üdvözölték elnöküket Vass József minisztert A magyar újságírók egyesülete kül- j döttségileg üdvözölte ma délelőtt az j egyesület diszelnökét dr. Vass József népjóléti minisztert. A miniszter az üdvözlésre meleg hangon válaszolt és is­mételten kijelentette, hogy milyen nagyrabecsüléssel viseltetik az újságíró hivatással szemben. Egy trieszti sikkasztót a menyasszonyával együtt elfogtak Budapesten A budapesti főkapitányság tegnap értesítést kapott a trieszti rendőr­ségtől, hogy egy ottani bankhivatal­nok 300 ezer lírát sikkasztott és a pénzzel valószinüleg Budapestre szö­kött. A budapesti rendőrség detektivjei- nek Jeges orkán Európa felett Néhánynapos szünet után újra tom­boló erővel zúdult a téli fergeteg Európa egyes részeire. A legkülönbözőbb or­szágokból érkeznek a jelentések a viha- Irok, a fagy és a hó pusztításairól. Ma­cedóniában kétméteres hó borítja a föl­det, a Finn-öbö’.ben negyven orosz és külföldi gőzös befagyott a tengerbe, Dortmundban harmincméteres vasbeton- szerkezetet könnyű kártyavárként sö­pört el az orkán. Pusztítást je’eníenek a táviratok Nyu- gat-Európából is. Franciaország nyu­gati és délnyugati részeiben ismét erős vihar dúl. A lehavrei kikötőben a szél­vihar fe’döntött egy emelődarut, amely lezuhant és egy uszályra esett. Az uszály elsüllyedt, személyzetének három em­bere pedig a tengerbe fulladt. Ma dél­előtt a hajóforgalmat egészen be kel­lett szüntetni. A szélvihar az összes távbeszélővonalakat megrongálta. A vasárnapra virradó éjszakán Bel­gium fölött is végigsöpört a jeges or­kán, amely jelentős károkat okozott* Néhány ember megsebesült. Antverpen- ben a hajók köteleit meg kellett kétsze­rezni a kikötőben. Az antverpeni ki­állítás francia részében egy csarnok ösz- szeom’otl s a pavilion- szerkezetét el­ragadta a szélvész. Ipa jani tánc dép az mel tÍ5Z Változékony idő várható Az időjárásban az utóbbi 24 órá­ban változás nem volt. Budapesten ma délben 4 fok volt a hőmérsék. Idöjóslat: Változékony és enyhe idő várható. Ma (Kór Megk férj _9V _s ki me J Of nr

Next

/
Oldalképek
Tartalom