Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-02-13 / 13. szám

Kiskunhalas Helyi Értesítője február 13 Érdekes részietek a gabonakivitel akadályairól ——~UWAAz~ Miért vesztettek a gabonán a gazdák és miért nincs a gabonának ára ? A különféle kártevők többet pusztítanak el az ország gabonaterméséből, mint amennyi Pest vármegyének egyévi szükség­lete' A növényvédelem kérdése egyike t legfontoasbb problémáknak mező- éa nanuetgazdatigi szempontból, mert hiszen a különféle növényi éa állati kártevők pusztítása következtében több* millió pengős kárt jsiant évről évre a mezőgazdasági termelés különféle ágaiban. Hogy példát említsünk, rá­mutatunk arra, begy a gabouaüsaök a gabonában, Magyarország egyik főtér- mónyében állami kimutatás szerint öt százalék kárt okoz. Ez az elpusztult gabonamennyiség teljesen elegendő volna Pest vármegye egyévi kenyér­fogyasztásának a fedezésére és ha ezt a gabonamennyiséget vetőmagnak hasz­nálnék fel, úgy az ország kétharmad részét bevethetnék vele. A propaganda végrehajtásával a földmivelésügyi kormány a Földmi- velésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Növényforgalmi Irodáját bízta meg, amelynek igazgatója dr. Bádai Gyula miniszteri tanácsos e kérdésben a következő felvilágosítást adta munka­társunknak : — Irodánk propagada tevékenységét már több év óta folytatja és az egyre nagyobb és nagyobb mértéket ölt. Díjtalan növényvédelmi tanácsadót állí­tottunk fel először is a gazdák részére, amelynek révén a gazdák, ha levél­ben hozzánk fordulnak, azonnal fel­világosítást kapnak minden növény­védelmi vonatkozású szakkérdésben, sőt szakembereink még a szükséges rovar­tani vagy mikroiegiai vizsgálatot is díjtalanul végzik el a tanácsért hozzánk fordulók részére. A szaktanácsot kérők száma évről-évre növekszik és a múlt évben például már több mint tízezer szaktanácsot kérő érdeklődést kaptunk. Be mi ezzel nem elégszünk meg, hanem hírszolgálatunk révén, ha valamilyen betegségnek vagy kár­tevőnek a fellépéséről értesülünk, a megtámadott vidéket azonnal eláraszt­juk a betegség vagy kártevő leküz­dését ismertető utmutatókksi és igény- bevesssüs a dobolásíóí a rádióig min­den eszközt, bogy a gasdák figyelmét a veszedelemre felhívj ok. A minisztéri­um megbízásából évente többször színes szemléltető plakátokat bocsátunk ki, még pedig olyan nagy számban, hogy minden 400 lélekre az országban •gy plakátot függesztünk ki. E plakátok­kal kapcsolatos útmutatóinkat 100 ezer példányban küldjük meg a községi és városi elöljáróságok részére, ahol azokat az érdeklődök díjtalanul kap­hatják meg. — Ily módon a felvilágosítás és tudás terjesztésével, már eddig is jogosan mondhatjuk, igen nagy ered­ményeket ériünk el. Büszkén mosd­hatjuk, hogy a gazdák bizalma irántunk napról-napra növekszik és egyre többen éB többen fordulnak hozzánk szak­tanácsot kérő leveleikkel. — Igen nagy segítségünkre van propagadánkban két lapunk a „Növény- védelem“ és „Kertészet“, amelyeket nagyon olcsón, önköltségi áron bocsá­tunk a gead&kőzöaség rendelkezésére. — Nehéz és fáradságos se az ut, amelyen haladunk, azonban reméljük, hogy iíymódon is sikerül elérni azt, hogy minden gazda rövidesen tuda­tában lesz annak, milyen nagy fon­tosságú a kártevők és a betegségek elleni rendszeres védekezés, amellyel nemesak, hogy évről-évre elpusztuló termésének nagyrószét megmentheti, hanem a termés minőségét is lenya- geseo javíthatja, Nyomtatványokat «leső áron és ízléses kivitelben készít lapunk nyomdája — Budapesti tudósítónktól — A gabonaexport kérdése a nyár óta állandóan foglalkoztatja a köz­véleményt. Ahány érdekeltség, annyifóleképsn magyarázza, illetve tárgyalja ezt a fontos gazdasági problémát. Nem látja senki a kérdést világosén. Az idén, sajnos, lekéstünk úgy a búza, miut a rozs exportfeleslegeink idejében való értékesítésével, pedig az idén 25 miiiió métermázsa búza és 3 millió métermázsa rozs termé­sünkből 6 millió métermázsa búza és 8 millió métermázsa rozs kiviteli feleslegünk volt. * A bajok kútfúrása ott van, hogy az idén, a cséplés befejezése után, egyesek propagandát indítottak, hogy a gazda ne adja el gabonáját, — mert akkor a spekuláció olcsón összevásárolja — holott akkor a húz a ára 29—30 pengő volt, a rozsé pedig 26 pengő. Ezek uz ér­dekeltségek hatalmasan tévedtek és ezzel a magyar mezőgazdaság nagy A hétfői nappal a farsangi mulat­ságok befejeződtek városunkban. A farsangi hangulat bája, megkapó va­rázsa mindenkit elvont pár pillanatra a mindennapi élet nehézségeitől. A diákbftt Szombat este szépszámú közönség jelenlétében folyt le az Ipartesíü- letben a di&kbál. A kedvesen összeállítóit, ötletes műsort 0 □ o d y Pál konferálta be. Ezt követte egy melodráma, amelyet Dencinger Gábor szavalt H u- szágb József zongora kísérete mel­lett. „Kata néni libát vess“ c. kis je­lenettel vonult be a humor. A ked­ves, kis bohózatban nagyszerűen játszottak: Szántó Erzsébet, Brezsnyánszky Anns, Trap! László és Kovács István. E kedves jelenet után zenét ka­pott a közönség. Fr. Seit: D-dur konzertjót adta elő hegedűn Gold­berg István, H u s z á g h József zongorakisérate mellett. „Hamis asszony“ c. kedves paraszt- jelenet is tetszett a közönségnek. A szereplők: Brezsnyánszky Anna, Dencinger Gábor és 0 n o d y Pál jók voltak. „Magya­rázom a bizonyítványt“ c. mono­lógot Beck László adta elő tét- szós mellett. Utolsónak maradt az előadás leg­hosszabb és legszellemesebb darabja: kárt szenvedett. A termelők nem adták el a gabonát, ennek ellenében az történt, hogy Jugoszlávia 1 és fél pengős olcsóbb áron hajózta be gabonáját a Dunán és el­árasztotta vele, — jóval olcsóbban, mint a magyar busa került volna, — Ausztriát, Cseh ős Morva­országot. Négy-öt héttel ezelőtt, mikor a búza a budapesti gabonatőzsdén a legmélyebb ponton állt, volt némi külföldi érdeklődés. Azonban azóta, minthogy 1 és fél pengővel emel­kedett nálunk a búzaár, iámét el­maradt a külföldi érdeklődés. Az osztrák éa cseh fogyasztás nem tud é3 nem akar megbarátkozni a ma­gasabb árakkal. Annyira beidegződött az olcsóság tudata, hogy abszur­dumnak tartják a magasabb árakat. A budapesti buzaeiésssl egyidejű­leg érkezik az a reánk nézve uem kellemes hir, hogy az argentioisi termés befejezéshez közeledvén, nagy rekorderedményt mutat. Az Ipsrtadiiíeí bálija A halasi Ipartestület vasárnap es'e tartotta meg zártkörű jelmezbálját. Az Ipartestületben nagyon szép kö­zönség jelent meg és a mulatság pompás hangulatban kezdődött meg és tartott a reggeli órákig. Az Önképzö-Egylef is vasárnap tartotta meg táncmulat­ságát. A Kör nagyterme teljesen megtelt közönséggel és ez i bál is igen jól sikerűit. A jól sikerült mu­latságnak a záróra vetett véget. A Kaszinó-búi Hétfőn este tartotta meg a halasi Őri Kaszinó jelmezes bálját. A rég elmúlt idők hagyományos kaszinó bálja elevenedett meg a jelenlévők előtt, amely fényben, hangulatban és vidámságban semmivel sem ma­radt el a régi bálák mögött. A Ka­szinó sgiiis rendezőgárdája mindent megtett az est sikere érdekében és fáradozása nem volt hiábavaló, mert a reggel felé oszladozó báli közönség számára ez az éjszaka felejthetetlen kedves emlék maradt. Fél tiz óra felé kezdett a közönség gyülekezni. Tiz őrá után a tűzoltó- zenekar hangjai mellett vonultak be a jelmezesek & Kaszinó termébe. Szebbnél-szebb jelmezeseket láttunk és különösen a „szépnem“ felvonu­lása aratott általános tetszést. Utána, amikor a „városi dobos" kihirdette hogy 1929 et írjuk, rossz gazdasági viszonyok vannak, s elfelejtettünk mást is, ezt is, hogy az utca 22 fokos szibériai; hidege ’’ jégrőzaákat rajzolt a bálterem ablakaira. A mulatságon a következők jelen­tek meg: Asszonyéi*: őzt. Szathnaáry Sán- dorné, Dobó Kálmánná, Nagy Gyuláné, Török Józsefné, T-piczky Józiefné, Dr. Fráter Andrásáé Dr. Holiioder Ignáeznó, Mikár Kálmánná, Pataky Dezsőnó, Dr. Franki Áronné, Keresz­túri Lajosáé, Dr, Szabó Lajosáé, Dr. Zeisz Károlyné, Kovács Lajosná, Dr. Sokét Istvánná, Dr. Farkas Lász- lóné, Baky Józsefuá, Farkas Áron*#, Gál Istvánná, Dr. Domonkos Sándorné, Dr. Pázsith Pálné, Berki Lászlón# Pássith Zsófi, Dr. Horavszki Endrén#, Dr. Dolicsek Lajosáé, Sokét Józsefné, Dr. Molnár Kálmánná, Tirmann Konrádná, Paezolay Istvánná, Dr. Tóth Gézán#, vitéz Kun Bertalanná, vitéz Bíró Bőláné, D. Turcsi Jolán. Leányai: Pataky Katő, Dobó Ella, Prégler Ilonka, Katbona Manci, Keresztury Bözsi, Keresztury Ida, Paczolay Ilonka, Gál Makká, Gát Ida, Rohoska Pannika, Sokét Anezi, Liptay Bözsi, Révai Alexandra, Pa- ciolay Emma, Dobozy Évi. Takács Rózsi, Biczó Margit. a ................................mm—Mw« ! Megfagyott szobájában egy mérnök Megrendítő haláleset történt hét- | főrevirradóra Cegléden Gerzabek Vilmos 25 éves mérnök saját lakásán meg­fagyott. Gerzabek Vilmos szombaton tette le utolsó vizsgáit a Műegyetemen és mint végzett mérnök utazott haza. Otthon utolsó vizsgájának örömére mulatságot csapott es többet ivott a kelleténél. jóval éjfél után tért haza és fűtetlen szobájában akart nyugvóra térni. Készülődés közben valahogyan meg­botolhatott, elesett, a fejét beütötte éjjeli szekrényének sarkába olyan erővel, hogy elvesztette eszméletét. Reggelre azután a nagy hidegben megfagyott. Mi­kor a tragikus halálesetet felfedezték, a szerencsétlen mérnökből már eltűntazélet. Gerzabek Vilmos megdöbbentő tragikus halála nagy résztvétet kel­tett Cegléden. Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonoknak, jóbarátok­nak és ismerősöknek, kik felejthe­tetlen jó édesanyánk temetésén részt- vettek s ezáltal nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon­dunk hálás köszönetét. Fehér István és János. Uj női kalapszalon! Értesítem a n. é. hölgyközöoságet, hogy Kiskunhalason Cseitgori- ucca 4 SZ. saját házunkban, (Úri Csainóval sEemben) e hó 15-ön modern női kalapszalont nyitok, hol állandó dús raktárt tsr tok a legkényesebb ízlést kielégítő női és gyermek kalapok­ból. — Eredeti modellek 1 Tisztelettel Berger Rúzs! A farsangi utolsó báli mulatságok Jókedvben múlott el a Farsang „A nyu!.“ Sokat mulattak a jelen- a lévők a szellemes fordulatokon és a ; sok tapsból kijutott mindegyik sze- : röptűnek. A főszerepben Goid- ; b e r g István nagyszerű alakítást j nyújtott, a többi szereplők: j S c h 1 a c h t a Irén, Nagy Miklós, F 1 e i s c h 1 Károly és Dekán; Margit játékáról is a legszebbet ír­hatjuk. Ez volt az utolsó szám. Hatalmas tapsviharral ismerte el a közönség az előadás minden szereplőjének játékát és nagyszerű hangulatban kezdődött meg a tánc. Néhány perc és az egész terem 1 megtellik táncoló párokkal és az tart a | legjobb hangulatban reggel 4 óráig. * a „hirdetményeket*, kezdetét vette a tánc. Nyilas Pista bandája húzta a talp&lá valót. Éjféiután a figyelmes rendezőség kabaréval kedveskedett a közönség­nek. Kaboss László, Turcsi Jolán, Danisa Győző, Takács Rózsi és Biczó Margit adtak elő különféle számokat a közönség nagy tetszése mellett. A műsor és a szünóra után ismét megkezdődött a tánc. Három óra után már tetőpontját érte el a jó­kedv és folytatódott reggelig. A kaszinói mulatság az eddigi farsangi mulatságok legsikerültebbje volt. Egyetlen éjszakára elfelejtettük,

Next

/
Oldalképek
Tartalom