Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-12-25 / 103. szám

14 oldal Kiskunhalas Helyi Értesítője debember 25 HÍREK GLOSSZÁK A HÓRÓL Úgy jött, mint egy tizenhétéves vi­déki lány az első randevúra. Tisztán fehéren és hidegen. Úgy jött, mint egy kedves vendég. Váratlanul. Mint az áldás. Felülről lefelé. * Csillagos ég, csillagos hó, csillogó föld, zuzmarás fák, dércsipte tele­fonpóznák és menyasszonyi ruhába öltözött háztetők. Fehér, fehér, fehér, háromszor is fehér. Decembernek nincsenek toalettgondjai, állandó di- vatszine a fehér. * A múltkor arról beszélgettünk, mi jjs a hó. A tanár azt mondta H20, a kereskedő szerint a karácsonyi sze­zon fecskéje, a fanyarképü uj ságiró pedig felhajtott egy pohár vizet és két cigaretta-korty között igy szólt: — A hó? Ha jól tévedek ,az Isten ingyen citromfagylaltja. 1 * Hóesésben a legegyszerűbb polgár is csillogó érdemrendet visel a télika­bátján. Nem is egyet, százat. A jó Is­ten karácsonyra mindenkit kitüntet az elsőosztályu hócsillagrenddel. i * Ilyenkor jövök rá, mennyire profa- nizáltuk a »hófehér« jelzőt. Tejre, tüllre, felhőre, mindenre mondjuk. A hó szülének meghatározására uj epi- tetont kellene kitalálni. A szegény embernek még a havat is meg kell fizetni? Legalább is erre vall egy jámbor fixfizetéses sóhaja: — Erre a hóra sincs már egy va­sam se! — Lapunk előfizetőinek és olvasó­inak boldog karácsonyi ünnepeket kí­vánunk. — 38 évvel ezelőtt a Bazilikában misézett a pápa. A Lipótvárosi Szent- István Bazilikában szombaton leplez- ! ték le azt az emlékművet, amely azt j örökíti meg, hogy XI. Pius pápa 1891. i júniusában ebben a templomban több j izben misézett. — A MANSz teaestjét, mint ' már előző számunkban is jeleztük, j december 28-án, délután 6 órai kéz- , dettel az Egységes Pártkör Eötvös utcai helyiségében rendezi. Miután külön meghivót nem bocsátanak ki, I a rendezőség ez utón hivja meg a j MANSz tagjait, azok vendégeit, jó- j jóbarátait, ismerőseit. Mindenkit szi- vesemés szeretettel vár a MANSz he­lyi csoportjának elnöksége. — Uj 3 filléres cigaretta az »Ár­pád.« A dohányjövedék nemsokára, talán karácsonyra, uj olcsó cigarettát hoz forgalomba. Az uj cigaretta neve »Árpád« lesz és füstszűrővel lesz el­látva. Ez az uj cigaretta vastagság­ban megegyezik majd a Gellérttel, a dohány anyaga lesz valamivel rosz- szabb minőségű. — A Magyar Nemzeti Bank jegy­forgalma a december 15-iki kimutatás szerint a december 7-iki állománnyal szemben alig változott. — Szilveszter est a róm. kát. le­gényegyletben. Szilveszter estéjén a róm. kát. legényegylet táncmulatság­gal egybekötött teaestélyt rendez az önképzőkör nagytermében. Meghív ók és belépőjegyek kaphatók az egye­sület tagjainál. A teaestély kezdete este fél 8 órakor és vége hajnali 3 órakor. — Nyolc járás rendíz tüzollóversenyt 1930-ban és pedig az alsódabasi, biai, dunavecsei, gödöllői, kiskőrösi, kiskun- fé'egyházai, nagykátai és pomázi járá­sok. A vármegye alispánja már most felhívta az illető járások főszolgabiráit és az érdekelt községek elöljáróságát ezekre a versenyekre azzal a felhívás­sal, hogy támogassák versenyrendezési munkájában a járási tűzrendészed fel­ügyelőt. — A kormány életbelépteti az Or­szágos Ipartanácsot. A kormánynak az a terve ,hogy háború óta műkö­désében szünetelő Országos Iparta­nácsot életrekeltse, annyira előhala­dott, hogy a közeljövőben a tanács tagjainak kinevezése is meg fog tör­ténni. Azok az érdekképviseletek, me­lyek képviseltetésük céljából a Ke­reskedelmi minisztériumtól felhívást kaptak, már nagyrészt megnevezték a minisztérium előtt azokat, akiket képviselőjük gyanánt a miniszter ré­széről kinevezni óhajtanak. Ugyan­csak hamarosan dönt a kereskedelmi miniszter azoknak a névsora ügyé­ben, akiket személy szerint kivan az ipartanács tagjaivá kinevezni. — A báró Kemény Géza oki. hegedű­tanár áll. eng. zeneiskolája megnyílt. Je­lentkezni lehet hétfőn és pénteken 11—lr ig és 3—5-ig Kossuth-u. 27. sz. alatt. Zongora, hegedű, brácsa tanszak, később zeneelmélet is. Zeneakadémiai tanterv. Legjobb előkészítés zeneakadémiai vizs­gákra. Egy havi tandíj 20 pengő. — Köszönet. Egy öreg menekült dr. Jeney Andor utján 15 pengőt jut­tatott a szegény gyermekek karácso­nyára, amiért köszönetét mond a re­formátus egyház leikészi hivatala. — Részeg munkás azonnal elbo­csátható. Az iparjogban bizonytalan­ság uralkodott azon a téren, hogy a munkaadó jogositott-e a részeg mun­kását rögtöni hatállyal elbocsájtani. Volt olyan felfogás, amely szerint az ipari szakmák szerint változhatott a felmondási jog. Most azonban egy­ségessé vált a gyakorlat, amely sze­rint az az alkalmazott, aki ittasságá­val magát szolgálatképtelenné teszi, ezzel visszaél munkaadója bizalmával, tehát állásából rögtöni hatállyal el­bocsátható. — Tea estély a Polgári Olvasókör­ben. A Polgári Olvasókör régi ha­gyományos szokáshoz hiven, a f. év­ben is megtartja szokásos tea esté­lyét, mely alkalomra úgy a kör tag­jait, mint azok családtagjait is sze­retettel várja a vezetőség. Jelentkezni lehet a kör gondnokánál. — Ä róm. kát. legényegylet kará­csony első és második napján 24-én és 25-én, délután 5 órai kezdettel szinielőadást tart a róm. kát. iskola nagytermében. Színre kerül Dickens: »Karácsonya« és egy vígjáték. Je­gyek az egylet tagjainál válthatók. — Agyonütötte az apósát. Október 2- án a Kiskunmajsához tartozó Pálospusz­tán Nagy István Béla földmives apósa- vát, Pásztor Györggyel répát szedett a földön. Közben összeszólalkoztak és az öreg Pásztói úgy találta orrbavágni ve- jét, hogy eleredt az orravére. Később lelökte a kocsiról és a földön is tor- kolászni kezdte. Nagy István, amikor kiszabadult apósa karjaiból, lecsatolta a kocsi vaslőcsét és ezzel többször apósa fejére sújtott. Az öreg ember elterült a földön és percek alatt meghalt. Nagy István Béla ügyét a héten tárgyalta a kecskeméti törvényszék és az enyhítő szakaszpk alkalmazásával 3 évi börtönre ité’te. Az Ítélet jogerős. — Adomány szegény gyermekek karácsonyára. Egy öreg menekült dr. Jeney Andor utján 15 pengőt jutta­tott a róm. kát. plébániára szegény gyermekek karácsonyi segélyezésére. — Bátb Lili zongorás növendékeinek hangversenye január 5-én, vasárnap d. u. fél 4 órakor a közgyűlési teremben. — Műsoron: Liszt: Rákóczi-marsch, két zongorára. Klasszikus és modern szer­zők müvei. Közreműködnek: Balogh Ági, Dohány Médi, DoÜcsek Sári, Doli- csek Nelly, Gretzer Lilly, Goldberg Er­zsi, Hollander Zsófia, Kálmán Magda, Kőrösy Jenő, Kürthy Guszti, Kun Panni, Präger Vera, Pressburger Kata, Rohoska Klári, Schvartz Lilly, Székely Éva, Vá- rady Buba. — Jegyek 1 pengős árban Pressburger-fé'e üzletben kaphatók. — A férjeket ép úgy érdekli, mint az asszonyokat!... A karácsony előhirnökei És a karácsony hangulatát keltik azok az Ízléses, alkalmi kirakatok, melyekben Kun Benő divatáruháza a most kezdődő nagy karácsonyi vásárának fe'tünő szép anyagát elrendezte. A karácsonyi aján­déktárgyak vásárlása már meg is kez­dődött az áruházban. Az idei, rosszabb gazdasági viszonyok mellett főleg a hasznos ajándéktárgyak, mint hócipők, pulloverek, bélelt börkeztyük, gyapjú ha­risnyák, gyapjú sálak örvendenek külö­nösen nagy keresletnek. Ez a régi jó- hirnevü cég mindent elkövet, hogy va­lóban mélyen leszállított áraival még a leggyengébb felvevőképességü közön­séget is minden tekintetben kielégítse. — Értesítés. A róm. kát. egyház- tanács az 1930-ik év folyamán ujra- alakul. Alapszabályaink szerint vá­lasztó és választható csak az lehet, aki 1929. évi december hó 31-ig egy­házi adóját kifizeti. Ezt a körülményt azzal ajánljuk a kát. hívek szives fi­gyelmébe, hogy adójukat mielőbb fi­zessék be, hogy ezáltal községünk éle­tébe hozzászólásuk lehessen. Az egy­házpénztár vezetősége. — Nyugtázás. A Mária Kongregá|> ció hálás köszönettel nyugtázza a sze­gény gyermekek karácsonyi bazárjára beérkezett adományokat: Dr. Tóth Cé- záné, Lájer Józsefné, Flieber Juliska és Iskolanővérek 2—2 torta. Hoffmann Fé­ixné, Csiszár Tamásné, Kinaszt János- né, Lippai Matüd, Czabán Jenőné, dr. Zitkovszky Istvánná, Horváth Istvánné, Berényi Balázsné, dr. Kocsis Mátyásné, Halász Jolánka, Kovács Juliska, dr. Bódy Lajosné, Herceg Mária, Mészáros End- réné, Feró Imréné, özv. Kovács Istvánné, Gaál Jenöné, Horváth Zsigmondné, Pu- ruczki Imréné, Bártfay Dezső, Záborsz- ky Sándor, Molnár Juliska, Schichta Matild, Rizsányi Györgyné, vitéz Vida Ferencné, özv. Pázmány Józsefné, Ár- vay Kálmánná, Iván Sándomé 1—1 tor­tát. Jakus Benőné 150 drb. kiflit, özv, dr. Dobozy Istvánné, özv. Polgárdy Bé- láné, özv. Soós Istvánné, Tóth Lajosnér Kovács Mancika, Schnautigel Mariska, Cserkó Erzsiké, Hegyessy Rezsőné, Ár- vay Ernő, Be'ényi Mihály süteményt, Köztisztvise'ök, ifj. Soós Frigyes, Delia Kálmán, Lippai Ilonka, Károly Zsuzsi­ka, Szekeres Jánosné cukorkát, Árvay Károly és Balogh Mihályné 1—1 üveg likőrt, Farkas Elekné egy malacot, Frid- rieh család 7 kg. húst, Boy Mártonné, Hangody Istvánné, Murgács János hi­deg felvágottat, Várady Kálmán és Önody Balázs 1—1 hordó sört. Lisztet küldtek: Kőrösy Jenő 10 kg., Bárány Erzsiké, Kovács G. Károly, Babenyecz Vendel, Rékasi Ferenc 3—3 kg., Mayer Henrikné, Babenyecz Lászlóné 2—2 kg. és Szabó Sándorné, Monda Lajosnéj Erdélyi Erzsébet. Kézimunkákat küd- tek: Kedves Ilonka, Bor Istvánné és Babenyecz Elvira egy-egy térítőt, Pu- ruczky Kálmánná egy diványpáma és játékszert, Angyal Mátyásné 2 drb. ké­pet, dr. Morava Károly né egy gallért. Kecskés Irénke zsebkendőket, Szesztren- ka Ferenc egy képet, Prácza Teréz egy párna középet. Játékszereket küldtek: Hurt A. Ferencné, Tirmann Konrád, Ádám Gyula, Ván Balázs, Gáspár Já­nos és Hegyi Jolánka, Decker József ajándéktárgyakat. Juhász Nővérek nagy mennyiségű játékszert, Berki Nővérek egy kalapot, Funk Árpád egy china ezüst tálat. Kun Benő gyermek haris­nyát. Schön Samu, Roheim József és Czunterstein Vilmos ruha kelmét, Haty- tyu drogéria 3 drb. szappant, Wolf dro­géria 1 üveg kö-'ni és 3 drb. szapant. Hudi András 6 P és 1 doboz virslit, Paprika Benő 5 P és 4 kg. húst, özv. Kiss Jánosné 1 tortát, 5 1. bor és egy kosár gyümölcsöt, Trapl Dezsöné 1 tor­tát és 1 tálca gyümölcsöt, Greguss Gyu- láné 2 P és 1 tál süteményt, Halász D. Sándor süteményt, bort és gyümölcsöt, Csókási Mária likőrt és cukorkát, özv. Pázmány Józsefné 1 P és 1 tortát, Csorba Lajos 1 P és bort, Bergl Albert 2 P és 8 és fél méter kelmét, Soós Frigyesl 2 P és 4 1. Ibtort, Német Jánosné 1 P és gyümölcsöt, Tallósy Jánosné gyümölcsöt és bort, Juhász Péterné cuk­rot, lisztet és tojást, Csorba Lajos 1 P és bort, E’ő G. Antalt 1 1. mákot, Zábolyi László 10 1. bort, Biró Benőné, Baranyi Gáborné 5—5 1. bort, Karácsonyi La- j,osné 4 i. bort. Bort küldtek még: Gaz­dag Sándorné és özv. Bánóczkyné. Ba­logh Rózsjka egy üveg rumot. Rácz János egy üveg rumot. Izsák Dénesné 3 üveg befőttet, dr. Pjető Jenő 35 P, Fridrich Lajos 30 P, dr. Zeisz Károly 25 P, Szilágyi Imre 1 drb. 10 koronás arany, dr. Monszpart László, Zsótér Zoltánná, Halasi Gazdasági Bank, Ha­lasi Kereskedelmi Bank, N. N.-né 10— 10 P, Nagy Márton 7 P, özv. Bodokyné 6 P, Babenyecz István, dr. Fésűs György, Kovács Erzsiké, Villányi Leó, Tarján Pompejusz, Máriássy, Haidekker Ervin, Márk Lajos, Róna Gábor, Baky József, Schneider cég, Kovács Istvánné, özv. Halász D. Károlyné, dr. Sokét István 5 -5 P, Gulyás Ferencné 4.20 P, Kerék Józsefné, özv. Bukovy Ferencné, Skri- banek Mihály, Halasi Hitelbank 4—4 P, Szalma Dánielné, Szabó Antalné, özv. Katzendorfer Imréné, Puruczky tesvé- rek, dr. Dolicsek Lajos, Szántó Emilné, ßzv. Nemes Sándorné, Sokét Józsefné,

Next

/
Oldalképek
Tartalom