Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-09-14 / 74. szám

4 Kiskunhalas Helyi Értesítője szeptember 14 A halasi Sakkor válasza a „sakk-orvos“ nak. Lapunk szerdai számában egy be­küldött közleményt adtunk le, »Re­cept a kiskunhalasi-bajai sakkverseny után« cimmel, amelyre a ha/lasi Sak­kor vezetősége a következőkben vá­laszol: Orvosra mindig csak akkor van szük­ség, ha beteg valaki. Akkor is csak az az orvos irhát receptet, akit hívtak, hogy gyógyítsa meg a beteget. A halasi sakk­élet nem beteg és az ismeretlen »sakk- orvos«-t senki sem hívta, hogy Írjon neki receptet. Ez az első megjegyzésünk. A lap diszkréciója folytán nem tudjuk, hogy ki rejtőzik a titokzatos álnév mö­gött. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy a »sakk-orvos« jobb sebész, mint belgyó­gyász, mert vágni jobban tud, mint diag­nózist megállapítani. Diagnózisa elejé­től végig helytelen. Úgy állítja be a dol­got, mintha a Kiskunhalasi Sakkor ve­zetősége nem állna feladata magaslatán, nem volna képessége a sakkélet szer­vezésére és fejlesztésére, — mintha a sakk kör tagjai fegyelmezetlenek, a ve­zetőséggel szemben üszte-etlenek volná­nak. Ezt mind úgy adja be, hogy dr. Móder Gézát, a Bajai Sakk-Kör nagyra- becsüit ügyvezető elnökét állítja szembe a helyi vezetőséggel. Bizonyára maga dr. Móder Géza lesz az első, aki tilta­kozik az ő tevékenységének ilyen be­állításéban való feldicsérése cljen. Bi­zonyára ő maga, akinek érdemeit a Kiskunhalasi Sakkor tiszteletbeli taggá történt megválasztásával eléggé elismer­te, ő maga fogja visszautasítani azt a beállítást, mintha ő leit volna »az inten­zív halasi sakké>et megteremtője.« Ezt egyébként maga a cikkíró cáfolja meg, ellentmondván önmagának, ami­kor azt írja, hogy dr. Móder Géza ur a halasi Maróczy-szimuitán hatása alatt alakította meg a Bajai Sakk-Kört, ami­ből megállapítható, hogy már dr. Móder ur megjelenése előtt is volt intenzív sakkéiet Halason. Nem értjük a cikkíró ur intencióját. Ha a Kiskunhalasi Sakkor érdekei fe- küsznek szivén, miért átutja be a ténye­ket — tévesen — oly egyoldalúan a Ba­jai Sakkor javára és a Kiskunhalasi Sakkor hátrányára. Miért írja azt, hogy eddig a serlegmérkőzésen három verseny volt, amelyen Baja kétszer győ­zött és a legutóbbi volt a döntőmér­kőzés? Vagy nem tudja a dkkiró ur, hogy még a második mérkőzés sem fe­jeződött be, mert minden évben két for­duló van, egy Kiskunhalason és egy Ba­ján s a kettő eredménye összeszámitó- dik? Nem tudja, hogy az elmúlt évben ugyan Baján vesztettünk, de a kiskun- halasi fordulón fölényesen győztünk s Így az elmúlt évi mérkőzés győztese végeredményben a Kiskunhalasi Sakk- Kör maradt? Nem tudja, hogy ez évben még csak az egyik forduló volt meg Halason és még hátravan a bajai for­duló s könnyen megtörténhetik, hogy a Kiskunhalasi Sakkor a mostani mini­mális arányú vereség ellenére ez évben is győztes marad? A cikkíró egyoldalú elfogultságára, vagy nagyfokú tájékozatlanságára vall az is, hogy a Bajai Sakk-Kör most elért eredményéről szólván, kiemeli, hogy a Bajai Sakk-Körnek három legerősebb já­tékosa nem is vett részt a mérkőzésben. Elfelejti a cikkíró, hogy az elmúlt évben a halasi fordulón ez a három, valóban erős játékos is résztvett és az eredmény akkor mégis 11:3 volt a Kiskunhalasi Sakkor javára. Úgy hangzik az egész cikk, mintha nem a Kiskunhalasi Sakkömek, ha- 1 nem ellenfelének presztízse volna fon­tosabb a cikkíró számára. Ha nem tud­nék, hogy a Bajai Sakk-Körnek nincs egyetlen tagja sem, aki a tények ily el- j ferdítésével vagy legjobb esetben azok Ilyen hiányos ismeretével akarná bírálni a Kiskunhalasi Sakkor vezetőségét és tagjait, — azt kellene hinnünk, hogy a cikket bajai részről sugalmazták. Erre vallana az is, hogy a cikkíró, amint a cikk adataiból kitűnik, jobban ismeri a Kiskunhalasra átrándult bajaiak adatbit (még a motorkerékpárokat is megszá­molta), mint a Kiskunhalasi Sakkor belső életét. Mivel azonban tudjuk, hogy a Bajai Sakk-Körben nem akad senki, aki ilyen cikket sugallana, azt kell hin- j nünk, hogy a cikkíró mégis halasi, de I olyan, aki a Kiskunhalasi Sakkor belső életét nem ismeri, minden valószínűség szerint nem is körtag, soha még a lábát sem tette be a körbe és a sakk-theóriá- . ról Írott szavaiból kivehetőleg magával I a sakkal sincs egészen tisztában. Annál j 1 csodálatosabb, hogy ha - mint cikkéből | kivesszük — szivén viseli a kiskunhalasi sakkélet érdekeit, ilyen utat választ a kritikára és ahelyett, hogy a sakkörbe belépne s ott igyekeznék kritikáját ér­vényesíteni, álnév alatt, burkoltan, tréfás csomagolásban megtámadja a sakkor vezetőségét, tagjait, sőt a közönséget is megleekézteti. Ha pedig a cikkíró ur erre azt mon­daná, hogy ő (nem akarta a kör vezető­ségét támadni, hiszen Schiffert főtitkár érdemeit kiemelte, — akkor vegye figye­lembe, hogy ez a kiemelése a vezetőség többi tagjaival szemben használt hangot (lásd a recept utasítását: »beveendő a helyi vezetőség által«) csak bántóbbá teszi és vegye tudomásul, hogy Schiffert főtitkár ur épugy nem kér az ilyen ki­emelésből, mint bizonyára dr. Móder Géza ur az ilyen dicséretből. A kör vezetősége nem szorult az ilyen ieckéztetésre és a »sakk-orvos« ur által irt orvosságot nem hajlandó bevenni. A Kiskunhalasi Sakkor i j dagabb, legválogatottabb és legfrisebb tartalommal, uj ötletekkel és uj formák­kal köszönti az olvasóit. Mindenki szá­mára nagy meglepetésnek készüt a Bu­dapesti Híriap szeptember 15-iki száma. — Gondatlanságból okozott em­berölés. Kiss Urban mélykúti lakos tanyája udvarán lévő kmat nem lát­ta el kávával, miközben az éjjel ré­szegen hazaieté botorkáló Horváth Mihály mélykúti lakos beleesett a kút gödörbe és ott az isza­pos homokba megiuiladt. A kir. tör­vényszék Kisst ezért az enyhitő kö­rülmények tigyelembevéteiévei 1 heli fogházra Ítélte. — Vallásos délután a Harka pusz­tai iskolában. A prónayialvai ref. leányegyház Harka pusztán a k<. :- segi iskolában f. hó 15-en délután 2 órai kezdettel istentisztelettel kap­csolatosan, vallásos délutánt tart a következő műsorral.. 1) Hiszek egy Istenben ... : Énekli a gyülekezet. 2) XC. zsoltár 1. verse: Énekli a gyülekezet. 3) 102. dicséret 1, 2. ver­se. 4) Ima: Tartja Vásárhelyi Pál ref. lelkész. 5) Egyházának: Énekli a prónayialvai négy szólamu vegyes énekkar. 6) Egyházi beszédet tart Vásárhelyi Pál ref. lelkész. 7) Utó­ima, Miatyánk, áldás: Mondja Vásár­helyi Pál ref. lelkész. 8) Erős várunk nekünk az Isten: Énekli a gyüleke­zet. 9) Szaval: Égető Ilonka. 10) Énekszóló: Szeretlek Isten. Énekli:. Fejes István. 11) Az imádság lelki vi­gasztaló erejéről beszél: Albert Mi­hály prónayialvai ref. preoraus ta­nító. 12) Oh Ábrahám ura: Énekli a dalkar. 13) Szaval: Király Eszti VI. el. o. tanuló. 14.) Énekduett: Fejes Mária VI. o. t. és Király Eszter VI. o. t. 15) Szaval: Fejes Mária VI. o. t. 16) Bezáró beszéd: Tartja Vásár­helyi Pál ref. lelkész. 17) Himnusz: Énekli a gyülekezet. — Ä jánoshalmai gyümölcs- és borkiáil.táíoa a kiskunhalasi Hangya részéről hivatalosan megjelennek: Farkas Elek elnök, felsőházi tag, Nagy Pál Sándor, Ónodi Balázs, Monda Benő, Gyugel Kálmán és Hudi András igazgatók. — Ä bajai vásár. A bajai vásárt f. hó 22-én tartják meg. — A városházáról. Sáírik Kálmán kis­kunhalasi lakos I. kér., Zrinyi-u. 9. sz. alatt villanyerőre és szivógázmotor haj­tásra berendezett daráló, szecskavágó és fűrész telepet kiván berendezni. Mi­előtt a telepengedély megadásában ha^ tároznának, szeptember 24. napján, szer­dán délelőtt 12 órájára helyszíni tár­gyalást tűztek ki. Amennyiben a telep engedélyezése ellen valakinek kifogása lenne, úgy azt a tárgyaláson megje­lenő hatóság előtt élőszóval, vagy írás­ban jelentse. — Ä Duaavölgy Lecsapoló Tár­sulat uj vasúti hidat építtet a Buda­pest—kelebiai vonalon Szabadszállás és Homokszentiőrinc községek kö­zött. A hid alatt vezetik el a vad-.» vízlevezető csatorna egyik főágát e ezt kellett áthidalni megfelelő masz- sziv építménnyel. — A nagyvárosok kemény gránitkö­vezetén testünket korai elfáradástól PALMA cipősarokkal óvhatjuk meg. — Minden lépésünk Loly ruganyossá válik, hogy ezzel úgy testünknek, mint ide­geinknek jóleső érzést okozunk. — Ä kereskedelmi tanfolyamra be­iratkozó .t növendékeket a ref. po'gári leányiskola igazgatósága értesiti, hogy a rendes tanitás szept. 16-án, hétfőn délután 2 órakor megkezdő­dik. HÍREK — Meskó Zoltán dr., a kiskőrösi választókerület országgyűlési képvi­selője, szeptember 15-én nagyszabású beszámolót tart kiskőrösi választói előtt. E beszámoló keretében egyút­tal a legújabb politikai aktuálitások- ra vonatkozólag is kifejti véleményét a népszerű képviselő. Meskó Zoltánt , egyébként számos képviselő fogja le- * kisérni beszámolójára, ahol válasz­tói ünnepélyes fogadtatást készíte­nek elő az ő és kísérete tiszteletére. ! j — Gróf Teleki Józsefet, a törvény- j hatósági bizottság örökös tagját, a t vármegyei nemzeti párt elnökét, disz- j elnökévé kívánja választani a duna- , vecsei járási Polgári Lövészegyesület. J — Magyar propaganda nóta-est a I Városi Színházban. Október 3-án j nagyszabású propaganda magyar nó- j ta-estéiyt rendez a Városi Színház­ban Bodáa Margit fővárosi művész­nő. Az estély prograimmját egyik legközelebbi számunkban közö jük. — Ä Jótékony Nőegylet által, szegény óvodás gyermekek számára fenntartott napközi részére a következő tagok ada­koztak: Kolozsváry Kiss Sándoraé jun. hóban 1 ebéd, jul. hóban 4 P. Berki An- talné jun., jul., aug. hóban 1—1 ebéd. Ádám Gyuláné 5 kgr. liszt, 1 zacskó tarhonya. Baranyi Gáboroé 1 kgr. zsír. Árvay Lajosné 1 kg|r. rizs, 1 kgr. liszt, negyed kgr. cukor. Bánóezki Balázsáé 2 kgr. liszt, 15 tojás. Dr. Thuróczy De­zsőn« 1 ebéd. özv. Zseny Istvánné 1 veidling liszt, 10 tojás, 1 ebéd. Babó Benőné 1 kgr. zsir, fél liter lekvár, 1 kgr. bab. Balázs Józsefné 1 P. Takács Jánosné 1 P. Zábolyi Lászlóné 5 kgr. lencse, özv. Babenyecz Baiázsné 1 P. Szente Istvánné 1 P. Vitéz Dakos Kál­in ánné 1 és fél kgr. zsir. Decker József­né fél liter zsir, negyed kgr. cukor, 1 kgr. liszt, 1 kosár alma, 1 csésze lek­vár. özv. Bodóky Zoltánná 5 P. özv. Fridrich Alajosaié 1 zacskó liszt, 6 tojás 1 drb. füstölt szalonna, fél kgr. porcukor, fél kgr. rizs. özv. Fadgyas Áronné 2 P. Gaál Mihályné 5 P. Figura Lajosné 1 ebédhez való. Gaál Istvánné 1 P. Túlit Petemé 1 ebédhez való. Gaál Jenőné 1 P. Bátory Gáborné 2 P. özv. Halasi Bé- láné 4 P. özv. Fülöp Sándomé 10 tojás. Halász Jolánka 1 ebédhez való. Horváth Etelka 1 ebédhez való. Keresztúri La­josné 1 bögre zsir, 3 kgr. liszt. Kovács Gyuláné 1 ebéd. Kathona Béláné 3 kgr. fiús, 2 kgr. liszt, 5 tojás, fél liter zsir, fél átér lekvár. Dr. Kutny Béláné zöld- főzelékfé.e. Körösi Antalná 2 P. Horváth Zsigmondné í eebéöhez való. Keresztes Lajosné 1 P. Nagypál Sándorné 5 P. Pa­taki Dezsőné 5 kgr. liszt, 15 tojás, 1 kgr. rizs, 1 kgr. griz, 1 kosár alma. — Szüreti bál. A Kiskunhalasi Róm. Kath. önképző-Egyleí Gazda Ifjúsága 22-én, vasárnap este 8 órai kezdettel zártkörű szüreti bálát rendez. A bál iránt már most nagy érdeklődés nyilvánul meg. — Kiesett a iütö a vonatból. Va­sárnap a délután fél 5 órai Pest felé robogó személyvonatból a mély­kúti hatäroan kiesett a vonatból a mozdony fűtője. Már jói elrobogott a vonat, amikor észrevette a moz­donyvezető a balesetet és visszato­latva, nagynehezen találtak rá az egyik árokban eszméletlen állapot­ban a fűtőre. Azonnal a halasi kór­házba szállították be, ahol megálla­pították, hogy belső sérülései vannak és állapota életveszélyes. , — A korcsmái hitelű.akim kiterjesz­tése. A tavaly hozott uj bortörvény tel­jes egészében megtiltja a korcsmái hite­lezést. Ennek folytán a bíróság a korcs­mái hitelt a felperes javára nem ítéli meg. Egy szakmai szakértekezlet meg­állapította, hogy az uj bortörvény nem­csak a vendéglőkre és korcsmákra, ha­nem azokra a kereskedésekre is alkal­mazandó, amelyek szeszesitaloknak kis­mértékben való eladására jogosultak, te­hát zárt palackokban levő szeszesitalo­kat sem szabad ezután hitelben árusítani. — Herczeg Ferenc a Budapesti Hírlap élén. Az egész országhoz szóló nagy eseménye van a magyar újságírásnak. Herczeg Ferenc, aki a klasszikus magas­ságokig eljutott, pályájáit a napi sajtóban kezdte, visszatér régi Íróasztalához. Szeptember 15-től kezdve nevével éke­síti a Budapesti Hírlapot: a magyar ne­mes hagyományok lapját. A félszáza­dos jubileuma felé közeledő újság Her­czeg Ferenc szellemi kincseit adja ettől a naptól kezdve a közönségnek s ehhez a nagy névhez méltóan hatalmas lendü­lettel tör a magyar újságírás élére. Meg­őrzi tisztes hagyómzányait, de a leggaz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom