Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-03-13 / 21. szám

1929. március 13., szerda XXIX. évfolyam, 21. szám Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Helyben ••• ....... 12 P 80 fill. I Vidékre ................. E GY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította. PRÁGER FERENC Szerkesztőségi Molnár u. 2. — Telefon 45 (mellékállomással) Kiadóhivatalt Városháza épületében Hagánbirdetések Bori vásárol Adám Dávid Petőfi n. 15 st. »I»tt Tisztelettel értesítem a t. közönséget kogy saját érdekében cselekszik, ha gyász« •set alkalmával felkeresi temetkezési vál« lelátómat, hol temetéseket az alanti olcsó árak mellett vállalok és intézek el. Egy- srerü festett koporsós temetések papír szemfedéllel 35 P*tő1 55 P«ig, tapétás ko« porsós temetések papír és kelme szemfe« déllel 65 P«töl 90 P-íg, érc utánzat kopor* sós temetések különböző kelme és selyem szemfedéllel 160 P-tól 200 P*ig, tölgyfa koporsós temetések különböző kelme és selyemszemfedéllel 220 P*töl 260 P*ig, érckoporsós temetések különböző kopor* sók és különböző selyem szemfődökkel 320 P.töl 4Ű0 P«ig. Az érckoporsók nem vas hanem garantált horganylemezből dí* szes kivitelben értendők. Klottal, selyem« mel vagy bársonnyal bevont koporsós te« metések a fenti árakhoz mérten szintén a lehető legolcsóbb árak mellett intézteinek el. Továbbá exhumálásokat és szálitásokat bárhonnan bárhova szintén a legolcsóbb árak meljett intézem. Az igen t, közönség becses figyelmébe ajánlva magam vagyok tisztelettel Vanyík István tem vállalkozó. Körösi emeletes ház a malom mellett. A temetéshez értendők halott vivő emberek, gyászkocsi és a ravatalozás. Nyolc napon belüli fizetéseknél a fenti árakból is enged* Kényt adok. Egy öl buzspoiyve Vili tauyán •Iádé. Tudakozódni Akácfa u 32 sz. slat Szabó Z*. Jánosáé Öreg8zőlőkbent Nagyszeder István szomszédságában levő szólóját eladja. Tudakozódni Szabadkai at 34 sz. alatt Hegyi Imre öregszőlőkben 1 */» bold szólóját eladja. Tudakozódai Köti a. 1 sz. alatt Hunyadi a. 25 ss. alatt egy üzlet­helyiség lakással májas I«tól kiadó Bánoet-ki János Eressfőn s»énát elad. Tudakozódai Pázmány u. 2 sz. alatt Felsőöregezólókben 1 hold jó szőlő eladó. Tudakozódni Vörösmarty a 5 sz. zlztt Ctibolyx Mátyás Íele6eí>»líáei 16 hold tanyásbirtokát eladja. Tudakozódni a helyszínén I(. kér. Rigó u 5 Ft alatt nagyobb mennyiségű Ó bor vaa eladó Ö u. 4 sz. ház eladó. Tudakozódai Szabadságtér S sz. Farkas D zt-5 sóstói villájába egy lakút Szeutgyörgynapra felfogad. Tudako­zódni Petőfi n. 36 sz. nlatt Szanyi Balázs harkai birtokán na­gyobb mennyiségű takarmányrépát elad Szép Benő Pirtóo Borbély Sándor tanyáján szénát, earjat, tisztabaza. zab és rozsszalmát es 150 kéve nádat elad, Tuda­kozódai Török n. 2 sz. alatt Gál Lajos harkai 58 hold szántó 6a erdős legelőből álló földjét Csorba József szomszédságában eladja. Tudakozódni feiSŐ- sséltási tanyáján Bognárnak való akácfák, 370 kéve nád és egy öl kemény tűzifa eladó. Tuda« kozódi Kisfaludy a. 87 sz. alatt Sonkolyt, viaszkot, élőinéhet véstek, viaszhfeldolgozást düh!épre bármily méretre 20'/. levonással vállalok. Tudakozódai Ceerkó Ferenoaél Páva a. 3 sz. Megnyílt az első modern női és férfi kalapformáló és festő. Elvállalok min­dennemű kalap tisztítást ée formálást. Bár- milyen régi kalapból újat készítek maakámért 1926«ben aranyéremmel lettem kitüntetve. Tisztelettel Seh ld Jóisef úri és férti kalap- készítő Körösi ház Fürdőmallett K-szili Imre feisókisteieki 21/* hold szőlőjét rajta levő lakóházzal eladja. Tudako­zódni a helyszínén 319 tanyaszám alatt Bacsó Antal Alecsiálláeon árpa és zabszalmát elad VilianygyárbüBegyAülósesButó eladó Egy kommeneiós kocsist fiával együtt kocsisnak felfogad Pázsit Antal Igáakocsi éa eke eladó Jókai a. 36 sz. alatt Dsmjacies a. 24 sz. háznak fele­része eladó. Tudakozódni n helyszínén Sólyom D. 4 ss alatt egy külön álló lakás április 3«re kiadó. Tudakozódni a hely» sziaéa szerdán és vasárnap Rácz rum és likőr esseceiáival olcsón és könnyen készíthet kitinó italokat- A kisüsti pálinka izét és zamatját megjavít­hatja. Kapható Báez János gyógyszertárában Kossuth a. 1- (Takarék épület) Oláh János Bslotán Sehneidarék szomszédságában 9 hold szántó, szőlő és kaszálóból álló birtokát eladja. Tadakozódai Vitéz a. 13 sz. alatt AJsóbaíctaí iskola melleit 10 hold szántóföld, debeákon 10 m. hold föld éB I. kér. Gőzön a. 15 sz. lakóház eladó. Tndako- aódni I. kér. Gózon a 7*/* sz. alatt Jakab Antal rekettyéi birtokán a koesiködskedést betiltja. Az ez ellen vétőket raadőrileg bűntettet! Krammer Mihály pirtói tanyáján rozsszalmát elnd. Tudakozódni a helyszínen özv. Monda Aatainé szénát elad Széchenyi a 7 sz. özv Szilágyi Lsjasná Öregszőlőkben levő szőlőrészeit eladja. Tudakozódni Petőfi a. 21 sz nlatt Vigyázzon, nehogy mást kapjon, mint a Bodolin torv. véd. lószerszám puhitót és feketitőt, mely újjá teszi vörös éa kérgea lószerszámát. Kapható Arvay, Hangya, Szente és Langer« mannái mázs&ház mellett Id. Kocsis Sándor Pipa uccai 2 szoba, % kitinre, istalóból áí ó lakó­házát 330 n. öl telekkel melyből a kert 180 □. Öl eladja. Tudakozódni a helyszínén Balog Mihály felsőszállási 200 holdas Unyasbirtckit egészben vagy részletekben eladj«. Tudakozódni a helyszínen vagy Szentháromság-tér 3 sz alatt Kamcsatka! fagybalzsam fagyó, kéz és labgyegyitasara. Megszünteti s fagyáétól eredő viszkető érzés/, pflt- ftidtségat, a kéz és láb vöröseóget. Kapható a Báez patikában. (Takarék- épület) Megnyílt a 20 filléres vására Párisi Bazárban. Csupa érdekesség. Tekintse meg mindenki 24. 30, 35, 40 fiilé« rés áruk mind 20 fillér, 140, 1’50, 1'60-as áruk mind 120 fillér. Sza« bad bemenet vételkényszer nélkül Kát üzlethelyiség és egy szoba, konyha, speizből álló lakás kiadó Bimbó utcában s Dobó telepre vezető utón. Értekezni lehet Bánfai Dezső cukrásznál Suba Imre Szabadságtéri lakásán nagyobb mennyiségű takarmányré­pát, vetni való árpát, zabot és 2000 szál gyökeres fekete szöiőresszőt elad öregszőlőkben müuttói 200 méterre 3 hold bzőló bérbe vagy felibe kiadó, esetleg eltdó. Értekezni özv. Sárköny Sáudorséval Gimnárinm n. 10 sz- nlatt. ügyanett 80 káva venyige eladó TraktorbörBzintist nagyobb terflle tea ölesén vállalok. Levelezőlapbivásra me­gyek Tamás FereneiSoltvadkert Aadráesy n 81 n Egy nmrant gyártmánya cséplő- garnitúra kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Tudakozódni Harkai Sándornál Kiskun« maisán régi Posta u. 1046 sz. alatt, vagy tejéi tanyijáa Jó kárpitost Sezlonok, díványok, ms'rscok. szakszerű javítását, elvállalja Schön Dávid bútoráruházában, ahol bu orofc nagy választékban meglepő olcsó áron részletfizetésre is kapha* lók Fő utca 14 tz. Gvugwl Eugén házában egy bolt» helyileg május 1-re kiadó A Kiskunhalasi Hitelszövetkezet Igen előnyök feltételek mellett (100 */, ban) folyósít Soeszniejáratu kölcsönöket Adám Dezső borkereskedő Kossuth ü 3 ez. alpst. Mindentéle minőségű bort vásárol. K ü ödbej3ratu bútorozott szoba ki­adó SziUdy Áron n 30 ez alatt. Szebben még nem ünnepelték márc. 15-ikét mint a Magyar Rapszódia bemu­tatása lesz Megvételre keresek g—10 holdas tanyasbirtokot. Ajánlatokat kérek Kis« pest Kisfiludy u. 114 sz. alá Kovács Jenöne cimin Avar u. 8 sz. lakóház eladó. Tuda« hozt dai a helyszínén Czsgány Kálmán Sziíády Áron u. 29Vi az. uj lakóházát eladja özv. Prágsr Dávidaé a Mihalecz- féle üzlethelyiséget májastól haszon­bérbe kisdja lfj Matkó Károlyné gőböljárási birtokán f. hó 14-én d e 11 órakor nagyobb meny* nyiségü idei vágású akácszálfát önkéntes árverésen elad Venni szándékozókat ez» utón hivjemeg. A vonat indu 10ó.50perckor Bíró István tulajdonát képező 7 kát. hold felsCezillási szántóföld (özv. Németh Jánosáé birtoka mellett) eladó. Érdeklődők­nek felvilágositáat ad dr Delietek Lajos ügyvéd. Takarékpénztár épület Francia nézkocsonya kirepedezett kifújt éides keret egy éjszaka bársozy simává teszi Kapható Bkot (Tarék gyógyszertárában Kozsnth n. 1. Janos épület) 2 szoba, konyha, epri» mslléképfile« tekkel kiadó Szabadkaiét 14 sz. alatt Báoóezky Kálmán pgy Eszterházy kocsit és szénát elad Arany János n. 13 sz. sslat* Három nap megy a Magyar Rapszódia az Apolló moziban, de jegyeiről gondos­kodjon azonnal. Kaphatók Hurt papirke- reskedősben Traktort keresek bérezántásra. Ot hónapos izdlőssunkást, gulyást veszek fel. Tima Tibor földbirtokos Pirtó Jelentkezni szerdán 10 órakor Keresztes vendéglóben Balogh Vincéiénél Téglagyár közelében egy hold szőlő« föld olesón eladó- Tudakozódéi Hajnal n 18 ez. Széchenyi o. 9 sz. alatt egy keveset használt kerékpár eladó N«>kai sziget mellett nádat elad Bzbó Ferene nyng. városgazda öregszőlőkben 11U hold szőlő lakó­házzal azonnali beköltözéssel eladó. Tudako­zódni Haszár n. 4 sz. alatt Szecsödí • György felsőszállásí szőlőjét feliből kiadja. Budárt esetleg azonnali be­lépéssel felfogad. Tudakozódni Bercsényi u. 10 sz. házánál Csapó József örökösei eladják Kölesei u. 3 sz. lakóházukat és öregszőlőkben levő szőlőjüket. Értekezni Szentpétery István városi helypénzkezelővel bármikor Kőtőnyi gazdaság feles dinnye és pap­rika kertészt, nagyobb családu kommeneiós kocsist felfogad Lovag u. 4 sz. ház kiadó- Tudakozódni a helyszínén Egy lakás kiadó Barína telepen Kiss Imrénél Kőrösy Jenő szomszédságában Ha köhögés és reketség kínozza a torkát, szopogasson Rákóczi cukorkát. Kapható egyedül Szekér József gyógyszertárában a posta mellett „IRIS', „IRIS' „IRIS' Jrem, »re víz (szappan, ponder) használata eltűntet szop* (9t, «áj fel tot, mittessert s minden más wrs- tlsrtátalaaaágot, az areot, a bort alabástroaz fehérré, üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készít­mények eredeti valódiságukba« beszerezhetők esaciz Makay „Kígyó“ aj patikájában * Kossnth-nieán Gimnáziummal szemben a vu- (ntl allemAatól bajdvet. rlrl»“ Kölnivíz és Párfám kűíöolegesaégok 1 Elsőrendű Bay Bam és hsjszeez korpásod»* és hajhullás ellen, nzoinali átvétellel eladó Űzőn fogpép, ózon szájvíz fontos kellékei a fog es száj ápolásiak Megakadá­lyozza a fogak romlását, megszünteti a kel­lemetlen száj bűzt, fogai ragyogó fehérek lesznek tőle. Kapható Báez János gyógyszer- tárában Keesnth n. 1. (Takarék épület) Szalmát adok trágyáért. Cimbalom eladó Kmeth Sándor«u. 9 sz. alatt Kossuth*u. 9 sz. ház 2 részre osztva, üres telekkel és házzal eladó. Érdeklődni (ehet ugyanott Répa eladó Harangos«tér 6 sz. Huszár»u. 6 sz. lakóház eladó Dr. Kraftman-féle China vasbor vér» szegényeknek; úgy felnőtteknek mint gyér* mekek részére kellemes izü, erősítő, Égye« dűl kapható Szekér József gyógyszertára« ban a posta mellett Schvarcz Károly fakereskedő legalább 4 középiskolai végzettséggel azonnali be« lépésre gyakornokot keres Vilonya Sándor sóstói villájában külön« álló lakás Szentgyörgynaptól kiadó D. kér. Kisfaludy u. 40 sz. Botor 1 Megnagyobbított raktáram­ban óriási választék a legújabb háló, ebédlő is uriszoba berendezésekben, valamint kár­pitos mannák (sezlon, diváiy ás garnitúrák) Ismert jóminőségben részletre Js beszerezhető Fieiahl bútoráruházban Kossuth n, 87 Fö'dviry László két lovat, sziímáí, trágyát elad. Zrínyi n. 33 nlatt Baki kastól? kósslébea */, hold szőlő elndó. Tadakozódai Kisfaludy«. 79 sn. ». B dio és rádió alkatrészek olcsó bndzpesti árakon kapható Soha Sebestyén vas es gépárnhánában Kossuth n. 8 Gózon«u. 3 sz. ház, 10 kupa szóló és 850 drb. szőlőkaró eladó Alsófekete földekben 1770 négyszögöl szántó és Huszár*u. 11 sz. lakóház eladó. Értekezni Gyenízse Sándor vásártéri Iá» kásán Gaáhtelepen egy házhely eladó. Tuda« kozódní Uj«utca 21 sz. alatt Kis« V Mária Bem a. 10 es lakóházét eladja. Tadakozódai a helyszínén az emeleten Pa8ká3 Jáaoané Atilla u. 9 ss. lakóházát eladja Szanyi Ferenc bárkai tanyáján tiaz- tabuza szalmát és tavaszi szalmát elad Petbő Jóssef örökösei uj temető melletti szőlőjüket eladják. Tadakozódai Eöt­vös n. 20 sz. alatt. Ugyanott ó és nj bor eladó Egyed I. Sándorné a bodoglári kereszt mellet! 4 hold príma szántóföld hagyatéka eladó. Tudakozódni a Kun«térí trafikban özv. Németh Jánosné Alkotmánya. 5 sz házát három szobás beköltözhető lakással eladja. Szőlőkarót, gyökeres vesszőt elad. Értekezhetni Fő»u. 30 Rozs polyva eladó. Csiszér irodatisztnél a külső mázsaház mellett 20 mázsa répa eladó IV. kér. Törők n 10 sz. alatt Babenyeez Antalnál Marton Imre Uj n. ’/* ez lakóhása eladó, esetleg kiadó Felsőöregszőlőkben Makai kalapos szomszédságában s/4 hold szőlő lakóházzal haszonbérbe, vagy teliből kiadó. Tndakozédni Jókai n. 55 sz. alatt Trenkovica Márton III. kér. Vörös* marty n, 3 sz, háza eladó Téglagyár közelében kővesut mellett 8 hold termő szőlő gyümölcsössel, szép lakó­házzal, mellékhelyiségekkel kedvező feltéte­lekkel eladó. Cím a kiadóhivatalban

Next

/
Oldalképek
Tartalom