Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-01-05 / 2. szám

január 5 Kiskunhalas Helyi Értesítője 5 Dia stü­I , ■ meg« 3irat- let va- este 8 tartó at less, jaságot sghivja tó ák, rek tékban, bb kivi« mnemü olcsóbb jható Imii dőnél, lommal :n. rhákban ekben fedezné Szód jön iramról! kóla őrben I Ifjusá- 6«án, ízkereszt gyakorló tartok, kelettel az ifju- jelenlegi második atkozni t. ;ttel rzslke :s illem­tó — Az előfizetések szives megujl tására kérjük előfizetőinket. — A városi hatóság értesíti a kereskedőket, hentes és mészáro­sokat, bogy 1929. évi mosó és kéz­mosó Szappanszükségletét árlejtés utján biztosítja. Szükséglet: 50 kgr. mosó és 15 kgr. kézmosó, esetleg kulcsos szappan. Mintákkal fölszerelt ajánlatok január 9«én d. e. 10 óráig a városgazdái hivatalban megtekint­hetők. — Nyugtázás. A Mária»kongre- gáció halas köszönettel nyugtázza a következő adományokat: Kovácsé- vies Milenkó 26 méter kelme ; Kő- rösy Antal 20 kg. nullás liszt, Adám Gyula 11 pár gyermekharisnya, 3 pár kamasni; Kövecs Imre 3 pár uj és 4 pár javított cipő, Berényi Ilonka egy kosár alma és sütemény, Halász Jolánka liszt, Jababcsics Ernöné liszt, cukor, Horváth Gáborné alma, Arvay Lajos 1 doboz gszaloncukor, Bálint Mihályné 4 pengő. — Az erkölcsi bizonyítványok ki« adása a rendőrségnél. A halasi rendőrkapitányság l&punk utján is­mételten figyelmezteti a közönséget, hogy erkölcsi bizonyítványt legalább két héttel előbb kérjenek az illetők, mert másként a rendőrségnek nem lesz módjában kiállítani. — A város árlejtést hirdet a já« noshalmsi ut építéséhez szükséges fa« anyag fuvarozására. A kiiuvarozandó kőanyag kb. 4000 m. 3, a homok pedig kb. 350 m. 3 körül fog lenni. ▲ végleges mennyiség vállalkozóval január hó 15-ike után fog közöltétől. A fuvarozást fuvarozó által sz f j n- lat elfogadásáról szóló tanácsi hatá« rozat vétele után azonnal megkez­deni és oly erővel folytatandó bogy az 1928 évi február hó 15«re befe« jezést nyerjen. Az ajánlatok a fuva­rozandó anyagok m. 3-kénti egység árával teendők meg s a fuvarozás az építés alatt álló útvonalra Fe­hértó és Vármegyehatár állomásokon levő lerakóhelyekről lesz teljesítendő. Ez ajánlatok 1929 évi január hó 10 napjának déli 12 órájáig adandók be a városi iktató hivatalnál, — Az Oltáregylet karácsonyi ak­ciója. Az OlUregyesület két lelkes és buzgó tagja a Stefánia Anya- és esecsemővédő által gondozott szegény asszonyai síimára gyűjtést végzett a karácsonyi ünnepek alkalmára, össze­gyűjtöttek 37 kg: lisztet, 4 és fél kg. Bsirt, 3 kg. szalonnát, 7 és fél kg. cukrot, 4 kg. mákot, 18 drb. tojást, mézet, lekvárt és még 89 pengőt. Az Isteni kisded áldása legyen az adako­zókon és a fáradságot nem ism9rő lelkes gyűjtőkön. Az összegyűjtött adományokat 17 szegény asszony kö­zött osztotta szét az Oltáregyesület a szegény gyermekek karácsonyi meg« vendégelése alkalmával. A kővetkezők adakoztak: Krammer Balázsné 40 fii« lér, özv. Király Gy. Móricné 1 P és tojás, Fürs Dezső 2 P Bede István 1 P, Faragó Dezső 1 P, Kovács K. Islvánné 1 P, |Nagy Kálmánná 1 P, özv. Teleki Lsjosnó 1 P, Juhász Pál 20 fillér, Győri Istvánná szalonna, lekvár, Török Józsefne 1 P, Szundi Istvánná zsír, liszt, Benedek László 40 fillér, Babenyeez Istvánná liszt, Tajlér Ferencné liszt, Tumó Jstvánné liszt, Farkas Mihályné liszt, Jakus Lajosáé liszt, mák, özv. Tallér Jánosné liszt, Budai lajosné liszt, özv. Gsagány Istvánná liszt, Borbényi Lajos mák, liBzt szalonna, tojás, vitéz Mészáros Mártonná 1 P, Krammer Károlyoé 50 fillér, Feró Imréné 50 fillér. Szóke Zs. Lajosné liszt, tojás, Fülöpné to­jás, Bnday Lajos 1 P, Schneider cég 5 P, Hotter Károlyné 1 P, Gatyás Imréné 1 P, Bognár Győrgynó 1 P, Medgyesi János 1 P, Gabásiné 1 P, Bisányi Győrgyné liszt, méz, Tallér Balázs énkor, N N. énkor, Illés Benő, 1 P, özv. Illés Pálné 30 fillér, övz. N. B.-né liszt, mák, Békasi Mórnó 1 P, Faragó Józsefné szalonna lekvár, Nagy T. Benóné zsir, liszt, Elő G. Antalné mák, Csörgő László 2 P, özv. Benedek "Istvánná liszt. mák. zsir, j Szabó Mátyásné liszt, zsir, mák, özv. Sándor Józsefné liszt, mák, özv, Kiss Jánosné liszt, zsir, özv. Csorba Jó­zsefné liszt, szalonna, Benedek István 2 P, Havas Jenőnó bab, Benedek Antalné liszt, Harnóezi Lajosné liszt, Német Sándorné zsir, tojás, Szües Pál 40 fillér. Király Gy. Sándorné 2 P, özv. Purnczki Józsefné 1 P, N. N. énkor, N. N. liszt, Nagy T. Mártonná liszt, mák és 2 P 60 fillér, Caerkó Ferencné méz. — Búcsú előadások az Apollóban. Szenzációs műsorokkal zárja sze­zonját az Apolló Mozi. Szombaton egy remek 7 felvonásos Rin-Tin»Tin film, a Rinty és Társa kerül bemu« tatóra. Kiséröképnek a szoknyás kapitány című 7 felvonásos fairen« gető vígjáték kérni vászonra. Vasár­nap Zoro és Huruék legújabb és legszebb filmje az Erő és szépség cimü 6 felvonásos burleszk világ­attrakció és az Elvarázsolt sziget cimü vígjáték tartja két óráa át nevető mámorban a közönséget. Mindkét műsor az Apolló tradícióihoz híven szezonzáró ünnepi műsorba illő film- attrakció. — Urlnők és Urileányok otthonai Budapest, V. Alkotmány«utka 4. I. e. Havi teljes etlátás 80 pengő. Kitűnő étkezés, központi fűtés, állandó me» leg viz, fürdés, mosás. — Kellemes újévi meglepetés. T. olvasóinknak egy művészi kivitelű 1929-iki naptárt, mely különösen sorsjegytulajdonosoknak fontos, — teljesen ingyen és bérmentve küld Leopold Gyula igazgató Budapest, VII/92, Erzsóbet-körut 39. Aki ezen gyönyörű naptárra — minden köte« lezaüség nélkül — reflektál, írjon még ma cimére egy levelezőlapot. Köszönet-nyilvánítás Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen leányunk, testvérünk temetésén részt« vettek s ezáltal nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. Kovács József és családja. Gabona és sertésárak Budapest, jatt. 4 Idei gabona hivatalos árai : Búza 24 P 95 fill., rozs 28 P 80 fill., árpa 26 P 25 fill, zab 24 P 50 fill. Sertéspiac : Príma szedett 1 P. 38 fül., 1 P. 40 fill., Szedett közép 1 P. 22 fill., 1 P. 26 fill., Szedett könnyű — IP. — fill,, 1 P. 10 I. rendű öreg 1 P. 40 fill., 1 P. 42 fill., II. rendű öreg 1 P. 28 fill., 1 P. 30 fill. Irányzat lanyha. Magyarország aranykoszorus orthopäd clpészmestere LEANER ATTILA Budapest, Baross°ucca 20. Telefon: J. 342—89. Ajánlja: Mücipőkészitményeit és szab. fémnélküli szilárd lúdtalpbetétjeit a szen­vedő lábú közönségnek. Szolid árak J Címre tessék ügyelni 1 Földbirtokokra törlesztéses (I. és II. helyű) kölcsönt teljes kifizetés mellett szerez WEISZ SIMON bankbízományos Budapest, VII, Akácfa u. 10 Telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokiv beküldendő A betörő iskola REGÉNY Polikarp Alfréd ur régi jószokása szerint ma is pontosan öt órakor ébredt. Amint felnyitotta kissé zavaros sze­meit, melyekben még az alig abban- hagyott álom tieztátalansága remegett, szaporán pislogva körültekintgetett a hálószobában, mintha egyenesen azt kutatta volna, hogy nem loptak-e valamit el a gonosz tolvajok, miköz­ben ó az álom karjaiban ringatódzoti. De. úgy látszik, mindent rendben talált, mert abban hagyta a szemlé­lődést és saját magival kezdett fog­lalatoskodni. Legelőbb is feje mögött lévő éjjeli szekrényhez nyalt a anélkül, hogy odanó'btt volna, egy cigarettát vett eló az egyik skatulyából a ugyanezen mozdulattal mindjárt megmarkolta az ottheverö öngyújtót is. Rágyújtott 8 most már értelmesebb arecal tekintgetett újból körül a hálóban. — Hát felébredtünk — szólott fél» hangosan önmagához és azzal a kezével, amelyikben Dem füstölgőit cigaretta, kétszer-háromszor végigsi mitotta őszülő hajat. Majd hirtelen arra gondolt, hogy megnyomja a csengőt és fölkelti a szobalányt, hogy bekéresse a reggeli lapokat. Már nyalt is a gomb felé, de fele utón megállt a keze. Varrni eszébe jutott. Valami, amitől elíintorodott az arca Az jutott eszébe, hogy mennyi bosszúságban volt része az utóbbi két bét alatt. — Valóban, rettenetes ez az én hivatásom — mordult fel kesernyés haogou — Miuél feljebb kapaszkodók a ranglétrán, annál több a gondom, íme, elértem a létra csúcsát is, a lehető legnagyobb pozieiót is: Paris­nak, ennek a gigászi világvárosnak rendörigazga'ója vagyok, 12 000 rendőr és néhány ezer hivatalnok futkároz a kezem alatt és mégis átkozom a per eet, amikor ezt a szörnyű hatalmat reám ruházták. Polikarp ur ezzel felült az ágyában és megrázta az öklét — Atkozom, mert mindenkinek a célpontja vagyok és minden újságíró, ha rosszul a<udt az éjszaka, raj am tölti ki bosszúját Ha niues már téma: hát itt vaD Polikarp, a rendőrigaz­gató — gondo ják ezek a semmiházi firkászokmárt8uk epébe a tolluukat és rágjunk rajta egyet Mért gázol az autó, a konflis, a villamos, mért lop­nak a tolvajok, mért törnek be a b törők, mért gyilkolnak a gyilkosok — mindezt a kérdést hozzam intézik és engem tesznek érte felelőssé olyan ostobaságok ezek, amelyekre még válaszolnom se lehet De a közönség tapsol és nevet, hogy jól elbánnak ezzel a Polikarppal. Istenem, hát nem kálvária és kiuszenvedés reudőrigaz- gatónak lenni ? A rendőrigazgató dühösen még egyet szippantott, aztán eldobva a cigarettái, halkabban folytatta: — Most is, most is valóságos sajtó hadjárat folyik ellenem Már kezembe se merem venni a lapokat. Megint nagyon esaboskodnak rám az újság­írók. Igen nem tagadom, hogy ez egyszer némi okuk is van rá, mert valósággal tehetetlenül álluuk szem ben azokkal a nagystílű betörőkkel, akik vakmerőségükkel, ügyességükkel, és szerencséjükkel betek óta iazban tartják egész Párizst Es nem, nem vagyunk képesek elfogni őket, sót a nyomukat se tudjuk megköeelieui ezeknek az ördöogós és szeleinek módjára dolgozó betörőknek P dig legalább is száz betö ést köveitek el az utóbbi hóuapok alatt es keveset mondok, ha tízmillió Inukra bee^ulum a kárt, amelyet a uoU*r«»g »« eddig okoztak. Égési Párizs a rendőrségen Irta; BOROS FERENC mulat, hogy képtelen elfogni egy betörőbandát, amely büntetlenül és szabadon garázdálkodhatik s amely­nek kézrekeritésérs nincsenek meg­felelő emberei és eszközei. Polikárp Alfréd ur itt hirtelen el­hallgatott. Hirtelen és minden átme­net nélkül. Pedig még tok egyéb ke­serűség is feküdt a szivén, amit han« gos szóval ki akart önmaga előtt ön­teni, de bát hirtelen megakadt a tor­kán a levegő. Szemei ugyanis egy cédulára téved­tek, amely a hálószoba ajtajára volt szegezve. Polikarp rendőrigazgató az első pillanatban nem akart hinni a sze« mént-k. — Hogyan ? hogy került oda az a cédula ? Mikor és ki szögezte oda ? — kérdezte ülőhelyzetbeu sóbálvány- nyá merevülteu ott az ágyában. Kétszer is megdörzsölte a szemeit s aztán újból az ajtóra szögezett papír felé pislogatott. De a cédula még mindig ott füg­gőit az ajtón. — Ennek a fele se tréfa ! — gon­dolta most már ijedten a párizsi rend­őrség hatalmas ura óa hirtelen felug­rott az ágyából. Egyetlen ugrással az ajtónál termett a most már közvetlen közelről nézett farkasszemet a különös és érthetetlen módon odajutott papir- szelettel A papírdarab rajzszeggel volt az ajtóra erősítve s intelligens írással a következő szavak állottak rajta : .Bocsánat, hogy ilyen rossz tréfát Űztünk önnel, rendőrigazgató ur 1 Ds már régen terveztük, hogy alkalomad­tán önnél is levizitelünk Most aztán eleget tettünk eme óhajunknak s mig ön edesdeden aludt, mi alaposan szét­néztünk a lakásban és összes ékszereit, sót az ön összes kitüntetéseit is ma­gunkkal vittük. N *tn felejtettünk itt semmit, aminek egyáltalában értéket tulajdonítottunk önt is ellophattuk voloa, de hát hasznavehetJen múmi­ákra uineseu szükségünk. ; Egyébként üdvözli önt A „Fekete Csillag* bandája, (Folytatjuk.) ' Pályázati felhívás a magyar rádláelöfizetökhöz Megállapítandó, hogy valamely tetszés szerint választott rádióké« szülékben milyen Tungsram bádíum« csövekből alakitótt csőkészlet szol« gáltatja a legjobb eredményt és megokolandó, hogy miért épen a pályázó által megadott csőkészlet a legalkalmasabb a vizsgált készü« lékben. A pályaműben megnevezendő a készülék típusa és a készülék kap* csolása. Kapcsolási rajz melléklése nem szükséges feltétel. A pályázatban részt vehet min« jj den magyar rádíóelófízetó. A pályaművek legkésőbb 1929 január 31«íg az „Elektrotechnika“ kiadóhivatalába, Budapest, Erzsébet« körút 49. küldendők be jeligés le« véllek A jeligés levélnek tártál« maznía kell: a pályázó nevét és lakcímét. A pályamunkákat egy őt tagból álló zsűri bírálja felül és az ered« mény 1929 február havában az Elektrotechnikában, a Magyar Rá« dió Újságban, a Rádió Amatőrben, a Rádió Szaklapban és a napilapok» ban fog kőzzététetní. Hirdessen a „Helyi Értesítődben!

Next

/
Oldalképek
Tartalom