Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-12-25 / 103. szám

S oldal Kiskunhalas Helyi Értesítője PESTI KRÓNIKA í ......... - ““” | „ Megnyugszom biró ur“ 1 Kifestett lányok, notórius tolvajok, | cselédlányok állnak a budapesti törvényszék folyosóján. Mondani sem kell, valamennyien vádlottak s tiiruk*- kölva várják, hogy mikor kerül rá- j juk a sor, mikor kell az egyes biró í elé állmok. A legnagyobb részük lo- | pással van vádolva. A díszes társaság | tagjai néhány perc múlva már isme- : rik egymást. Beszélgetnek... — Mondja, nagysád — szólít meg egy kopott kis cselédlány egy feltűnő­en öltözött nőt — elitélhetnek-e en- | gém? Egy brosstűt kaptam a nacs- j óságától és most feljelentett lopás miatt... — Ki van zárva — hangzik a fele- i let — én értek hozzá, én már negyed- j szer vagyok itt... Äki a naccságától »kapta« a brosstűt — Roboz Rozália! — kiáltja a te- íremőr s a kis cseléd remegve lép a biró elé. A vád lopás. Roboz Rozália egy szép napon, amikor munkaadója nem volt otthon, kinyitotta a szekrényt, egy brosstűt és 20 pengőt ellopott és megszökött. — Nem loptam kérem — védeke­zik a lány —* 1 a brosstűt a naccságá­tól kaptam. Oda adta a báliruháját és abba volt betűzve az ékszer, a pénz pedig amit nálam találtak, az enyém volt. A tanuk ellene vallanak s már kész is az ítélet ,négy heti fogház. — Nem vagyok bűnös, de meg­nyugszom — hajtja meg magát Ro­zália. Ä »világszép asszony« — Kunz Lidia sikkasztási ügyét fogjuk tárgyalni — veszi elő az ira­tot a bíró. A kifestett »nagysád« lép a terem­be. Ruzsos ajkából cigarettafüst tó­dul. Épp akkor dobta el a folyosón cigarettáját, amikor szólították. — Maga sikkasztással van vádolva — kezdi a biró. — Egy Rákóczi-uti ékszerésztől karkötőt, aranyórát és nyakláncot vásárolt részletre s még mielőtt az árut kifizette volna, min­dent eladott. Különben is én nem akartam semmit- sem venni, de az ékszerész minden este megfogott az utcán és igy szólt: »Lidi, maga világszép asszony, kár a szép nyakáért, hogy nincs rajta nyaklánc. Vegyen ékszert, hogy hó­dító legyen.« Ö akarta, hogy vegyek mindent. Napi százezerkoronás rész­letre adta azokat a vacakokat, de mé­gis megfizetem. Elítélték. A »világszép asszony« há­rom héttel úszta meg az ékszerügyet, de még az ítélethirdetés után sem akarta elhinni, hogy ülnie kell. — Hiszen én nem loptam — méltat- j lankodott, majd sirt egy kicsit, végül S térdig érő szoknyáját meglobogtatva, bosszúsan távozott. A változatosság kedvéért egy bi­ciklitolvaj, Burkus Géza lépett a biró elé. Azt »hitték,« hogy el akar­tam lopni — Kérem, — kezdi magyarázni — az úgy volt, hogy ki akartam próbái­ul a gépet, felültem rá s azt hitték, el akartam lopni. Három hónapot kapott. — Köszönöm szépen — búcsúzott az »ártatlan«. Kaufmann Zsigmond, mint aki biz­tos a felmentésben, büszkén állt a bíró elé. A »ma született bárány« — Hogy engem zsebtolvaj ássál gya­núsítanak, ahhoz legalább is szemtif­lenség kell — -szólt fennhéjázőn. — Meg is motoztak villamoson, de semmit sem találtak ít^jam. Pechem van kérem, engem má r negyedszer vádolnak zsebroetszéss«.^ négyszer kellett már idejönnöm teiijesen ártat­lanul. Ma született bárán,v vagyok kérem... A »ma született bárányt« hatj hó­napra ítélték és rögtön letartóztatL-ák. És jöttek sorban a többiek. Mind »ártatlan« volt. Az egyiknek úgy tet­ték a lopott pénzt a zsebébe, hogy őt gyanúsítsák a lopással, a másik véletlen hasonlatosság miatt került a vádlottak padjára, a harmadik aljas rágalom, hamis tanuk áldozata. És mi történik a végén ? I besitettek in. ' Házhoz kézbesítettek: 22 ezer 491 ajánlott levelet, 866 értéklevelet, 42 betétcsomagot, 107 kézicsomagot és 32 ezer 547 rendes csomagot. Postai megbízási okmányt 938-at. Postautalványon érkezett pénzt 852 ezer 577 pengő összegben, mig pos­tatakarék és csekk-kifizetést 766 ezer 942, pengő összegben. Közönséges le- | vélpostai küldeményt házhoz 503 ezer 726 darabot kézbesítettek ki. j Atrovatoltak Halason 2 ezer 957 | ajánlott küldeményt, 290 értéklevelet ; és csomagot, 4 ezer 94 sommás cso­magot és 452 ezer 628 közönséges i levelet. Átrakás történt a pályaudva­ron 10 ezer 808 kézi csomag és 43 sgzer 745 sommás csomag, i A posta ezenkívül felvett 7 ezer 412 táviratot. Átmenő tranzit távirati forgalma 7 ezer 186. Kézbesítettnél ; V ezer 826 távirat, 1 ezer 553 express levél és más küldemény és 217 táv- I beszélő meghívás. Express csomagot 368-at kézbesítettek ki. A távbeszélő forgalma is óriási méretet ért el. A postahivatalban volt helybeli beszélgetés 34, vidéki beszélgetés 1 ezer 678. Más telefon- beszélgetés 40 ezer 143 esetben folyt. A telefonelőfizetök száma: 78. j Ebből a bár száraz, de nagyon szemléltető statisztikából élénken ki­tetszik az a tény, hogy a halasi posta , egészen nagyvárosias forgalmat ért ! mcu Kecskeméten szünetel a halálozás : Kecskemét közegészségügye a leg­utóbbi időkben annyira megjavult, 1 hogy már meghalni sem aka-'11^ ott az emberek. Illetőleg úgy áll a &>k>g, | hogy az elmúlt héten 8 nap afift : mindössze egyetlen természetes ha­láleset fordult elő Kecskeméten, ami egy 80 ezer lakosú városban a ; lehető legnagyobb ritkaság. i Hosszú évtizedek óta nem fordult * elő hasonló eset Kecskeméten, ahol j mostanában por lepi a halotti anya- i könyveket, mert senki sem akar meg­halni, miután a máskor oly serényen tevékenykedő halál napokra beszün­tette működését. Ha továbbra is igy megy Kecske­méten, úgy el lehetünk készülve arra, hogy az ottani temetkezési vállalatok egytől-egyig kénytelenek lesznek be­szüntetni üzemeiket. — Megnyugszom biró ur... KARÁCSONY. Karácsony... karácsony... gyönyörű karácsony. Érkezésed mindig szivrepesve várom, Megtelik a lelkem ünnepi rnalaszttal, / Boldog áhítattal... Karácsony... karácsony... gyönyörű Olyan vagy Te, mint egy tiszta, fehe ' álom. Észrevétlen suhansz — pille szárnyon ■sz^va A gyermekszobákba... Karácsony... karácsony... gyönyörű karácsony Ajándékaidat ámulva csodálom... Maga vagy a jóság, a mennyei béke, „Idők teljessége.,.“ Karácsony... karácsony... gyönyörű karácsony, Télapó toppan be vígan, zuzmaráson — Hó pihéz... Könnyű szán fut versenyt a széllel Nagy csilingeléssel... Karácsony... karácsony... gyönyörű karácsony, Buzgó fohász, ének, buggyan elő számon, — S amikor elmondtam ünnepi imámat, Megcsókolom öreg, dérhaju anyámat, Édes jó anyámat... Karácsony... karácsony... gyönyörű karácsony, Ezer gyertyaláng gyűl zöld fenyőágon, S ezer gyertyánál is tündöklőbben égve Ragyog a szeretet szétsugárzó fénye, Örök büszke fénye... Á halasi pia forgalma liz százalékot emelkedett az 1928 évi tolómhoz Ionost Nagyvárosias munkát végez a halasi posta A posta a maga nagyszabású tech- , nikai és adminisztrációs munkájával ! kétségtelenül erős munkát végez és | ez a munka elismerésremél tó an rep­rezentálja itt Halason is azt a jó véle- j ményt és hitet, amelyet világszerte ismernek nemcsak szakemberek, de a nagyközönség is, hogy a magyar posta preciz munkája messze felül­múlja egész Európa postáinak hírét. A postai intézmény az idők múlásá­val lassan minden életmegnyilvánulás felé ügyesen terjeszkedett annyira, hogy a posta iránti bizalmat a leg­teljesebb mértékben elérte, és a mely bizalom biztosítja a pos­tának, hogy a közönséggel harmoni­kusan működjön együtt. Olvasóközönségünkre nézve nem lehet közömbös az, hogy milyen munkát fejt ki a halasi postahivatal és ezért munkatársunk illetékes he­lyen beszerezte a halasi posta statisztikáját, mint olyat, amelyből leghívebben le­het tájékozódni és eligazodni a ren­geteg munkatömeg komplexumában. A halasi posta 1929. január 1-től a következő felvételeket eszközölte. Ajánlott küldeményeket felvettek 39 ezer 226 darabot, értékleveleket 684 darabot, betétcsomagot 28-at, csoma­got 46-ot. Rendes egyes felvételnél 17 ezer 862 csomagot. A pénzfeladás 24 ezer 269 esetben történt, összesen 1 millió 480 ezer 455 pengőt adtak fel. Postai takarékköny- ! vekre 184 esetben fizettek be 12 ezer | 469 pengőt. Csekkbefizetést 56 ezer : 293-szor teljesítettek. A befizetett ! összeg 6 millió 883 ezer 434 pengő 1 volt. i Közönséges levélpostai küldeményt I Halason felvettek 516 ezer 464 dara­bot. (Itt lehetséges bizonyos diffe- : rencia, mert a közönséges levelek számát nehézkes volna pontos statisz­tikába foglalni.) Kézbesítések a postahivatalban : ! Ajánlott küldemények: 13 ezer 121. j Értéklevelek és értékdobozok: 165. Betétcsomagok: 26. Kézicsomagok: J 52. Rendes csomagok: 6 ezer 380. j Postai megbízási okmányok: 146. ! Postautalványok: 4 ezer 311 darab i 438 ezer 877 pengő összegben. Pos- I tatakarék és csekk kifizetések 1 mil- j lió 354 ezer 412 pengő értékben tör- ; téntek. Közönséges levélpostai kül­deményt 311 ezer 110 darabot kéz­Adókérdéseket tárgyaltak a kereskedelmi minisztériumban A kereskedelmi érdekeltséget meghív­ták a kereskede m! minisztériumba, ahol Búd miniszter vezetésével az adókérdé­seket tárgyalják meg. Az értekezlet a jövő héten is tart, amikor a tranzitot* kereskedelem ügyét, a kiskereskedelmi hitel kérdését és más problémákat tár­gyalnak meg. Bevonják a Szent István- bélyegeket A posta vezérigazgatóságának közlése szerint az augusztusban kibocsátott 16 és 32 filléres Szent István-bélyegeket december végéig végleg kivonják a for­galomból. Január elseje után az ilyen bélyegek küldemények bérmentesítés • re nem használhatók. A megmaradt készleteket a posta január végéig köteles becserélni. Mindenféle nyomtatványokatgyor« san, ízlésesen, méltányos árban ké­szít a Kiskunhalas Helyi Értesítő Lapvállalat nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom