Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-12-25 / 103. szám

lO oldal Kiskunhalas Helyi Értesítője debember 25 A TANYAI POSTA Irta : Dr. GAÁL GYULA A kiskunsági sárga homoktenger ut­ján vergődő kocsi olyan, mint a csiga, — lassú. Legtöbbször azonban a lovak kiállnak a nagy homokban s ilyenkor meg olyan a kocsi, mint a döglött csiga, — mozi- dulatlan. Sokan azt tartják, hogy ezen a vidé­ken még meghalni sem érdemes, hát még élni. Hej pedig de sokan élnek itt és pedig boldogan, megelégedetten, sőt — sze­relmesen is. — Szerelmesen ? — Igen, szerelmesen. De hát az egymástól — sokszor — igen messze eső tanyák fiatal szerel­mesei, hogy adnak hirt egymásnak? Gyors üzeneteiket, miként küldik egy­máshoz ezeken az uttalan utakon? De meg van ám mindennek a maga csinja-binja... Ennek a kiskunsági homoktengernek, ennek a sárga sivatagnak van tevéje is. Közönséges nyelven úgy hívják, hogy csacsi, ezen a vidéken azonban cucel névre hallgat. Lovaglásra is jó, teherhordásra is. Az átalvetőben gazdájának egy heti elesé- get, szalonnát, kenyeret, tarhonyát és egyéb eeleeulát — minden erőlködés nélkül hurcol légelőről-legellőre. Saját eleségét sose cipeli, mert utszélen, dülőut mentén sajátmaga keresi kenye­rét. Boldog, ha maroknyi kutyatejet ka- lászolhat, ha pedig harmatos szamárru- zsot legelhet, a Gecsamáné-kerliben jó- szagu szentbarkákat ropogtató kollégá­jával se cserélne. Ha térő van rajta, lassan halad, de teher nélkül olyan gyorsan kutyagol, mint egy rosszul telelt ló. Az öreg gazdag kunparaszt tanyája sürü akácos között toronymagasságu ho­mokdomb tetején kevélykedik. Dölyfösen néz le a távoli buckák közt szerénykedő, egy-két holdas kisbirtokokra. Nemcsoda tehát, ha az öreg gazda is rátartós. Teheti, mert van három-négy fejőstehene, sok ridegmarhája, nagy falka birkája. Szamara ellenben nincs, mert azt tartja, hogy szamárnak elég nagy a kint1- kosztos gulyás Gergő. Gergő ellenben másként vélekedik ön­magáról, mivelhogy igen okos embernek tartja magát. Van is mindenkiről külön véleménye. Mindent a saját eszének szij- táján szűr át. Véleménye szerint a vi­lágon legelső a marha, a többi egyszerű marhaság. Ezzel a különös teóriájával a tanyán mindenkit magához bilincsel, ki­véve a marhákat, mert ezek most is nagy összevisszaságban legelik a mezőt. De mintha Gergő maga is észlelni akarná eme he'yzetet, botjára támasz­kodik és sallangósra cifrázva fütyüli: «Szomorúan szól a furulya, Szerteszét legel a gulya.» Nagy jóestét köszönt a gazda fiatal leányának Juliskának. Ennek megtörtént­té után pedig igazi magyaros lendületé tel elkezdett káromkodni. Hogy igy, az Atyauristen, a megmondhatója, hogy ki- a jó Úristen, hogy amúgy az a jóságos nek a jószága legeli az irtást. — Hiába! Az ügyet nem tudom kio- kumlálni, — fejezte be elmefuttatását. — Ugyan ne mérgelődjék Gergő bácsi, — vágott szavába Juliska, — édesapám­nak meg éppen ne szóljon a dologról, inkább holnap adok dugva egy köcsög bort. — Jól van no, — dörmögött a vén gulyás megjuhászkodva. Mikor azonban Juliska távozott, nem bírta kiállani, hogy bojtárját szapora pofonokban ne részesítse. — Ugyan ne tapsikoljon már annyit a pofámon, — sivalkodott a kölök. — Hát csak valakit meg kell verni, mi­kor olyan förgeteges kedvembe va­gyok __ válaszolt Gergő s távolbanéző szemmel ügyelte, hogy közben leszállt az est és csillagokkal pitykézett, viola- szinü subát terített a távoli homokién- • gerre... II. A rezgőnyárfa irtásra is ráboru't az alkonyat. Elnémult a rigófüttyös erdő. Juliska a távolba figyelt. Kis idő múlva a távolság ködéből egy csacsi vágtató alakja bontakozik ki. — Isten hozott cucelkám — becézte meleg hangon a lány a csacsit s kö­ténye zsebéből sóskenyérrel kedveske­dett neki. A lekenyerezett csacsi igy aztán meg­engedte, hogy Ju iska átölelje nyakát és egyik taslafüléből kihúzza az odarej­tett irkalapot. A lány a holdfénynél silibizálni kezdte az írást: — «Édesapád rájött, hogy szeretjük egymást. Ei akar bennünket tiltani egy­mástól. Gondolj néha rám, mert én — «Elbujdosok a világ végére, Hogy ne legyek senkinek terhére.» Ju’iska arca a sápadt holdnál halvá­nyabbra változott. Megfordította az irkalapot s ennyit irt rá: «Bubánatos könnyem hull az orcámra, Meglásd rózsám, meghalok nem sokára.» Az elsírt könnyek, az esti harmat fjedig összefolyt az irkalapon. A cucel ekkorra gömbölyűre telele­gelte gyomrát a rezgőnyárfa halvány­zöld gyöngegallyából és nyugodtan tűr­te, hogy Juliska fülébe helyezze a vá­laszt tartalmazó irkalapot. — Vigyed egyenest gazdádhoz izene- temet — szólt könnyes szemmel a lány s a nyargaló csacsit mindaddig figyelte, mig annak sötét kis alakját el nem nyel e a csillagsugaras nyári éjszaka. A fölöttünk lakó jó Isten úgy végezte, hogy a cucel — a helyett, hogy haza kocogott vo'na — gondolt egyet s Ju- üskáék lucernásába ügetett, egy-két zöld­falat kóstolóra. A csillagok fenn fényesen ragyogtak, a lucernás illatos virágai pedig hervad- tan ropogtak a kotnyeles csacsi fogai között. III. — Gazduram, gazduram, nézzen csak oda! — Ne óbégass már annyira Gergő hisz ha van is ott valami, elszalad a nagy hujjagolásra. Rögvest szaladok sé­tapálcikámért és rendist csinálok. Az öreg gazda nagy hirtelen előkapta a sarokból kocsirudvastagságu, sétapál­cikának becézett — furkósbotját. — Ugy-e mondtam, hogy beleszalatt valami idegen jószág a lucernásba, — kiáltott Gergő a gazda után. — Csakhogy végre ráeszméltél azzal a fáradt eszeddel — kiáltott vissza sza- ladtában az öreg gazda... A sarjuszénaboglya mögé bujt. Figye'te a legelésző sötét tömeget. A hold kibújt a felhők mögül. — Nini, ez meg alighanem csacsi, ám­bár mégsem egészen olyan, mint ami­lyen a csacsi leginkább szokott lenni. A hold teljesen levilágított a tájra. — Rihtig csacsi ez, — motyogott ma­gában az öreg gazda —. s két marokra kapta furkósbotját s olyat vágott a cucel füle közé, hogy Juliska levele boltiv- hajlásban repült ki a zöld lucernára. A gazda álmélkodva kapta fel az irka­lapot, a szamár pedig, — amint csak tőle telhetett — elrohant csalfa tettének színhelyéről. Patáinak dobogását, pár pillanat rnul- elnyelte a holdvilágos, méla éjszaka. A távo'i legelőről pedig, valami igen szomorú furulyaszót hozott erre a kósza szellő... A nóta juhászról, birkákról, cucelről szólt és azzal végződött, hogy: «Viseli a szamár nevet, Szenved is érte eleget...» IV. — Ugy-e szamár volt, ami belegelt a lucernásba? — kérdezte a visszakullogó gazdát Gergő. — Szamár vagy te, mert ha tudod, | miért kérdezed, — fe'elte félvállról a gazda s egyenest bement a családhoz. Gergő pedig a bojtár és a dohány­kertész előtt fejtegette, hogy akárhogy is történt, mégis kár a szamarat hábor- ! gatni, mert az vezeti a bürgét, me’yből I édös mindnyájan paprikást szoktunk en- j ni, — ha ugyan nincs elpusztulva az ét- l vágyunk. Meg aztán márcsak azért se j szabad megriasztani, mert Jézus urunk ' is azon lovagolt. Mostanság ugyan sza- i maragolásnak hívják ezt a csacsigolást. : Erről különben a biblia is megemléke- ; zik, hogy hol az a papok dolga. A kiskunsági ember a kulacsot tartja ‘ szoptatós édesanyjának, pipáját mézzel kent cuclijának. i Amig ezzel a kettővel ki nem szóra- 1 kozza magát, fontosabb ügyeket nem szokott firtatni. j Az öreg gazda is csak akkor szólalt meg, mikor fél kulacs bort elkoptatott, jó pár pipa dohányt elpampogott. — Ejnye, én meg majd el is felejtet­tem, hogy egy levelet találtam a lucer­násban. Olvasd csak el Juliskám. Neked jobb a szemed. Juliska a levélre nézett. Onnan édes­anyjára vetette tekintetét és záporeső módjára elkezdett sírni. A halotti nagy csendben, messze távol­ból, mint halk lélekzés, olyan halkan zokogott a pásztornóta: ; «Sárgahomok borítja a testemet, Mikor ugyanis azt látta, hogy a «ked­ves anyukom» Juliska pártján áll, ő is a békülékenység citeráját kezdte pen­getni. Hogy igy, meg amúgy, de vég­tére is az a legény, lehet nagyon jóra- való. Meg aztán nem is aprajából van, de meg olyan egyenes, mintha pálma­jegenyéből faragták volna. No meg — nem azért, hogy az én lányom, de — Juliska is sudárjegenye termetű szép lány... hát... hát... mert úgy mondom, ahogy igaz — az unokák se lesznek formát'an törpejegenye formájú güly- mők... — Lássa apjukom, mégse olyan sza­már kigyelmed, amilyennek sokszor te­teti magát... I... á! I... á! — hangzott a lucernás felől. — Hol a furkósbot, hol a puska, hadd sörétezem agyon azt a tiősban legelő, taslafülü, éhenkórász, idegen cucelt, — kiabált az öreg gazda. — Csillapodjon édös apjukom. Taláu- csak nem lenne hozzá lelke, hogy a postást agyonverje? Ki vinné el akkor azon levélbeli izenetüket, hogy vasárnap eljöhet annak a csacjsinak a gazdája hoz­zánk háztüznézőbe... Juliska leborult az asztalra. Zokogott. Zokogásával, mintha az a nóta kelt volna szárnyra, hogy: »Vetettem violát, Várom kikelését, Édes rózsám siratsz-e majd engemT?» Mikor az öreg gazda átértette a hely­zetet, e'öntölte volna legott a méreg, — ha véletlenül a kiskunsági tanyákon — nem a konty parancsolna a sapkának. Az én kedvesemnek Várom érkezését...« A teljes pompában tündöklő hold pe­dig elnézően mosolygott le a lucernás­ban legelésző kiskunsági tanyai postára. üj magyar értékek olasz kiadásban A közeljövőben megjelenik Milánóban Mesterházy Ambrus két politikai könyvének olasz fordítása Ismeretes lapunk olvasói előtt, hogy Mesterházy Ambrus, a kitűnő iró és újságíró egy év leforgása alatt meg­írta a »Rabok vagyunk mostanáig« és az »Uj mézesek és az a bizonyos vö­rös tenger« című könyveit, amelyek kizárólag a magyar kisebbségek problémájával foglalkoznak a megszállott területen. A két könyvet, mint külpolitikai eseményt, vala­mennyi komoly magyar újság és folyóirat úgy üdvözölte, mint az újkori külpolitikai irodalom rep­rezentatív munkáját. A Corriere della Sera, a legnagyobb olasz lapok egyikétől indult ki a kezdeményezés, hogy Mesterházy Ambrus könyvét olasz nyelvre fordítsák le, hogy a kiváló magyar iró munkáit köz­vetlen anyanyelvén olvashassa az olasz közönség. A könyv fordítása az eredeti köny­vek megjelenésének sorrendjében ke­rül-fordításra és annyiban különbö­zik az eredetitől, hogy az olasz kiadáshoz egy újabb elő­szót irt az iró. A könyv fordítását az eddigiek sze­rint legtöbb valószínűséggel a buda­pesti olasz kir. követség sajtóattasé­ja végzi. A két könyv Milánóban kerül ki­adásra. Az olasz kiadást már bejelentették az olasz újságok és valószínű, hogy a könyv angol fordításban is megje­lenik. Legszebb és legolcsóbb Karácsonyi ajándék egy STANDARD rádiókészülék, amely 6 pengős heti részletre és Conus hang­szóró heti 1 pengős részletre kapható: Kohn Sebestyén vas és gépái uházában Kiskunhalas, Kossuth ii. &—ÍO. gz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom