Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-05-11 / 38. szám

Kislrunhalas Helyi Értesítője május 11 Tetszéssel és elismeréssel fogadta a kö­zönség a Zenekedvelők kedd esti hangversenyét A Halasi Zenekedvelők Egyesülete kedden este ismét hangversenyt rende­zze tt, a melyeket a város közönsége min­denkor nagy érdeklődéssel szokott kí­sérni. A mostani hangversenyen is nagy számban jelentek meg és azon valóban művészi élvezetben volt része a közön­ségnek. A műsor értékben kiemelkedő szá­mai közé tartozott Mihó Ernő ének­művész, a Nemzeti Zenede tanára, akit zajosan megtapsolt a közönség és több Ízben megismételtette vele számait. Ugyancsak tapsai honorálta a publi­kum a Szegedi vonósnégyes társasá­got is. Több sikerült szám szerepelt még mű­soron és köztük a halasi zenekar szá­mait is zajos tetszéssel és elismeréssel fogadták. Szerdán tartotta meg közgyűlését a halasi Gazdasági Egyesület A szalonna-figjlei és mis ügyek a közgyűlésen iO ezer pengő államsegélyt utaltak ki a Gazd. Egyesületnek ORSZÁG-VILÁG Serédi Jusztinián pünkösdvasárnapján szenteli fel Esztergomban Breyer Ist­ván dr. segédpüspököt. — József Fe­renc kir. herceg és neje inkognitóban Szófiába érkeztek. — Samarjay Lajos, a magyar vasutak elnöke látogatást tett Dorpmüllernél, a német vasutak vezér- igazgatójánál Berlinben. — Lord Sy­denham, lord Nevton és sir Róbert Goverhem, akiket a budapesti Pázmány- egyetem diszdoktori fokozattal tünte­tett ki, közük a magyar nyilvánosság­gal, hogy a legnagyobb örömmel és nagyrabecsüléssel fogadják az őket ért megtiszteltetést. — Mayer János és We- kerle Sándor minisztereket a tiszafü­redi járás küldöttsége kereste fel és fagykár segélyt kértek. — Grandi olasz államtitkár üdvözlő táviratot küldött a miniszterelnöknek, amelyre gróf Beth­len meleg hangon válaszolt. — Agyon­lőtte magát a budapesti országzászló talapzatán Imre Frigyes volt gyáros. — Leütötte sógorát Cs. Nagy István hevesi napszámost Pintér Lajos, aki nővérét védelmezte urával szemben. Cs. Nagy István koponyaalapi törést szen­vedett és sérüléseibe belehalt. — Kilé­pett a szociáldemokrata pártból Pikier Emil volt szoc. dem. képviselő, mert elitéli a szociáldemokraták revizióelle- nes határozatát. — Vonat alá vetette magát Szaniszló János kereskedő Nyír­egyháza és Görögszállás között, a kere­kek tőből lemetszették mindkét lábát és mire a mentők kórházba szállították, elvérzett. — A borfogyasztási adó meg­szüntetését követelték a magyar szállo­dások és vendéglősök országos szövet­ségének mai közgyűlésén. — Motor­törés miatt kényszerleszállást végzett Pápateszár község határában a Szom­bathely— Budapest között közlekedő pos­tarepülőgép, a gépen csak a pilóta ült, sebesülés nem történt. — Egy millió font értékű aranyat adott el az angol banknak a magyar nemzeti bank. — Lugköoldattal arculöntötte Gelencsér Teréz budapesti szolgáló Nádor Osz­kár magántisztviselőt, aki balszemén sérült meg. Kékvirága­A halasi Gazdasági Egyesület évi közgyűlését szerdán délelőtt fél 11 órakor tartotta meg a városi köz­gyűlési teremben. A közgyűlésről, amelyen az Egye­sületet érintő több fontos ügyet vi­tattak meg, a következőket írhatjuk: Mészöly Károly elnök elnöki meg­nyitójában a Gazdasági Egyesület el­múlt évi működéséről és azokról a körülményekről szólott, amelyek az Egyesület fejlődését gátolták. Bejelentette Mészöly Károly elnök azt a körülményt is, hogy a Gazda­sági Egyesület adósságainak nagy részét kifi­zette, ami a fejlődése elé akadályokat gör­dített. Megemlékezett még dr. Kolozs- váry Kiss István haláláról, akinek emlékét jegyzőkönyvben örökítették meg. Az elnöki megnyitó után a választ­mány jelentését ismertették, amely­hez Borbás Imre szólott részletesen. — Két éve —- úgymond — hogy a Gazdasági Egyesületnél viselt tiszt­ségéről lemondott, mert a vezetőségnek több intéz­kedésével nem értett egyet Azóta az idő igazolta, hogy kinek az álláspontja volt helyes. Rátér ar­ra, hogy a tanyai gazdakörök fel­osztása gyöngítette a városi egye­sületet és ma az a helyzet, hogy a városi egyesületnek 300 tagja van és azok közül is 210 nem fizette ki tagdiját. Ilyenformán az erők szétforgácso- lódtak, amiért helyesnek tartaná, hogy az együttműködést újra felven­nék a tanyai egyesületekkel. — Az áruelosztások veszteséggel zárultak és ennek okát helytelen el­osztási szerv megválasztásában lát­ja. Borbás Imre további beszédében a szalonna-ügyletet említette meg és kéri a közgyűlést, hogy azt az Egyesület ügyletének ne is­merje el. A jövő programja az lehet, hogy most már az Egyesület adósságai nagyrészétől megszabadulva, a fej­lődés irányába tegyen lépéseket. Tu­domásul veszi, hogy a földmivelés- ügyi kormány 10 ezer pengő állam­segélyt utalt ki az Egyesületnek. Mészöly Károly elnök rögtön vá­laszolt a felszólalásra. A vezetőség a tanyai gazdakörökkel a kapcsola­tot szívesen fenntartja és nincs ki­fogása az ellen, ha az életerős tanyai egyesületek fennmaradnak. A szalon­na-ügyletre elmondja, hogy az elmúlt évben a Gazdasági Egyesület 100 mázsa szalonnát vásárolt kö­rülbelül 20 ezer pengő értékben. Ebből 46 mázsát adott el, amiért 14 ezer pengőt kapott és a még meg­maradt 56 mázsát most árusítja. Re­mény van rá, hogy eltudják adni és a szalonna-ügyletből nem lesz vesz­teség. Egyébként is ez nem a Gazdasági Egyesület ügylete, itt kár az Egyesületet nem érheti, az ügyletért 18 egyesületi tag vállalt felelősséget és ha veszteség áll elő, azt azok saját pénzükből fedezik. Borbás Imre válaszolt ezután az elnök szavadra. Megnyugvással ve­szi tudomásul a választ, amely sok pletykának véget vet. Ezután a tava­lyi lóverseny-ügyet hozza elő, szól arról, hogy a lóverseny rendezésére az Egyesület ráfizetett és érte ki vál­lalja a felelősséget. Kiépül a Kalocsa—gerjeni törvényhatósági ut A kalocsa—gerjeni (meszesi) törvény­hatósági ut kőburkolattal való kiépitésé- éllandóan, napirenden van. Mint ismeretes, a vármegye Halas várostól H100.000 pengő hozzájárulást kért az útépítés költségeihez. A város jelenlegi pénzügyi helyzete azonban ezt a terhet semmi képpen sem tudná elviselni, igy a képviselőtestület csak 50.000 pengő I hozzájárulást ajánlott meg. A vármegye f. hó 24-ién tartja az em­lített közút helyszíni bejárását. Minden j remény meg van arra, hogy a tárgyalá­sok sikerrel végződnek s igy a hagyfolV galmu útvonalat hamarosan kis kocka­kövekkel fogják burkolni. Az útépítési költség összege 450.000 pengőben van előirányozva. Egy kecskeméti ember leharapta különváltan élő felesége orrát és napokig nem engedte orvoshoz lucerna vetésével még nem késtünk el. Első­rendű, fehérbárcás, arankamentes vető­magot szerezhetünk be a Hangjánál Különös és ijesztő sérüléssel je­lentkezett a kecskeméti kórházban egy 22 éves asszony. Az arca volt kötözve. Amikor a kötést kibontotta, borzadva látta az orvos, hogy azt csúnya sérülés ékteleniti el, az orra egy része hiányzik, a seb pedig több napos, hegedt. — Mi történt magával, mért nem jött hamarabb? —■ kérdezték tőle. — Nem engedett az uram, — mon­dotta. Azután a faggatásokra az aláb­bi furcsa és elszörnyülködtető tör­ténetet mondotta el. Férjétől hosszabb idő óta külön­váltan élt. Férje azonban addig un­szolta, mig a napokban visszatért hozzá. Ekkor történt a merénylet. J Férje úgy tett, mintha meg akarná i csókolni, az asszony odatartotta ar­cát, a következő pillanatban aftm- j ban éles fájdalmat érzett. A férj ke- 1 gyetlenül elharapta a felesége orrát. | A leharapott orrdarab a férfi szájá- | ban maradt, a sebből pedig patakzott j a vér. Az asszony — mint mondja — orvoshoz akart menni, de a férje nem engedte. Állítása szerint napo­kig zárva tartotta a lakásban, hogy ki ne tudódjék a kegyetlen cselekedet. Amint az asszony elmondja, most is csak szökve jött el hazulról, A sé­rültet ápolás alá vették. 700 pestvármegyei gyermek fog nyaralni az idén Pest vármegye törvényhatósága alá tartozó városokból és községekből 700 gyermeket vont be a főváros a nyaraltatási akcióba. Különösen a pestkörnyéki városokra és községek­re terjedt ki ebből a szempontból különös figyelem, ahol tudvalévőén sokkal nagyobb a nyomor s a sá­padt, beteg gyermekek száma, mint a vidéki jellegű közületekben. Dr, Preszly Elemér főispán hosz- szabb leiratban fordult az érdekelt városok polgármestereihez és a köz­ségek elöljáróságaihoz, amelyben ki­jelöli az ingyén nyaraltatásban része­sülő gyermekek arányszámát, egy­ben azt is megjelöli, hogy a 700 gyer­mek közül hány gyermek nyaraltatási költségeit kell egy-egy városnak és községnek viselnie. Többtermelés és közegészség. Dréhr Imre államtitkár a népjóléti minisztérium beruházásáról Dréhr Imre államtitkár a minap előa­dást tartolt a népjóléti minisztérium be­ruházásairól. Ki kell ragadni ennek la felette érdekes előadásnak anyagából egy fejezetet, amely joggal számot tart­hat az ország, de különösen a falusi agrárpolitika érdeklődésére. Az állam­titkár a népjóléti feladatok legfontosab­bikának a preventív intézményeket je­lölte meg. Nem vitatható az a megálla­pítás, hogy az egészségügyi kultúra igazi fokmérője nem a kórházi fekvő­helyek számának szaporodása, hanem ellenkezően, a helyes prevenció ered­ményeképpen a beteglétszám és az ápo­lási napok számának csökkentése. Teljesen fordított, feje tetejére állított népgondozás az, amely tétlenül várja be, hogy a gondozására bízott nép tíz­ezrei tuberkulózisban, vagy tífuszban megbetegedjenek. Vitán felül áll tehát, hogy a preventív intézményeknek óriá­si gazdasági jelentősége is van, ez eset­ben főleg mezőgazdasági. Ha a falvak­ban csökkentik a kórházi ápolási költsé­geket, redukálják a halandóságot, akkor gyarapítják a nemzet erőállományát s „ növelik a produktív munkanapok szá­mát. Különösen áll ez a mi viszonya­inkra, ahol éppen az államtitkár ur meg­állapítása szerint a falusi népbetegsé­gek szempontjából Magyarország tartja a szomorú rekordot. A világhírű Busscsio szlii*féle takarmányrépamagot Kiskunhalason egyedül a HANGYA árusítja Bártf cukrás n. é. hogy í jegeské megke; dóan a nőségb Tejha szintén kaphati sittemé cut leszól árusítói szives Gyei a legír vitelb olcsó válasz hatók, ágyak P 9.80 hívón asszoi mét, 1 kávé, r őssse szüksés lám szí legolc! egy d vét vá: kap eg páccá Is Építész- kozók felhivoi ményi hely sz nálam be °gí< ben, leg árban, colásho rány Lang j! üzletébe házzal Tánc! a 48-as Értesifeeyri got, hogy vasárnap óráig tár vendégesi melyre a: tiszteleti m Tiszt Béres oki. tár órás, a < Bank ép raktáron inga, ébr zsebórákat üveget naj tékban. 1 arany, ezt aranyat, (töröttet i áron v sz, ékszert j jai

Next

/
Oldalképek
Tartalom