Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-08-21 / 67. szám

6 Kiskunhalas Helyi Értesitője augusztus 21 Anyakönyvi hirek — Augusztus 11—18. — Születtek: Kovács M. Lajos és Ba- benyecz Juliánnának Lajos nevű fiuk. Zelina István és Horváth Erzsébetnek István Károly nevű fiuk. Gönczi Benő és Orbán Juliánnának Juliánná nevű leányuk. Erdélyi Gábor és Vékei Zsó­fiának Gábor nevű fiuk. Geiger István és Fuszenecker Erzsébetnek Erzsébet ne­vű leányuk. Farkas József és Mulati Veronikának Péter Pál nevű fiuk. Tóth H. Imre és Tóth H. Gizellának Gizella nevű leányuk. Kaszás Kálmán és Juhász Rózának Klára nevű leányuk. Lakatos Sándor és Domásdi Zsuzsánnának Sán­dor nevű fiuk. Mándics Péter és Bá- nóczki Jolánnak Lajos nevű fiuk. Király Sándor és Nagy Pál Erzsébetnek Sán­dor József nevű fiuk. Sándor István és Péter Erzsébetnek Erzsébet nevű leá­nyuk. Csömöre András és Sütöri Má­riának Hona nevű leányuk. Meghaltak: Krammer József 75 éves. özv. Erdélyi Gáborné Csapó Juliánná 68 éves. Cserkó László 67 éves. Sziládi Péter Pál 28 éves. Bosnyák Erzsébet 15 éves. Kihirdetett jegyesek: Lengyel János Németh Etelkával. Lehóczki István ke­celi lakos Ván Eszterrel. Miklós G. Jó­zsef kisszállási lakos Jerucsek Erzsé­bettel. Gyenizse Antal Mészáros Mar­git mélykúti lakossal. Magyar Sándor Róth Hermin budapesti lakossal. Vigh Lajos Jávorka Mária kecskeméti la­kossal. Házasságot kötöttek: Lénárt József T. Gőzön Máriával. A kiskunhalasi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 3882—1929. tk. szám. Árverési hirdetményi kivonat. Präger Ignác végrehajtatónak Rosen­berg Salamon végrehajtást szenvedő el­len indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881 :LX. te. 144., 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végre­hajtási árverést 216 P tőkekövetéls, en­nek jár. és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 15 P költség, valamink a csatlakozottnak kimondott Kálmán Zol­tán 13673 korona, Kohn Sebestyén 400 P, Halasi Kereskedelmi Bank 800 P, Sze- .■Ckulesz Herman 36 P, Schvartz Mihályt 44 P 92 fill., Hesz Péter 47 P 50 fill., Fo­dor Károly 143 P 20 fill., Korda Erzsé­bet 20 P 40 fill., Schächter és Erős Rt. 22 P 96 fill., Első Kiskőrösi Ecetgyár Rt. 161 P 20 fill., dr. Kellner Ármin 166 P 20 fill, tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett, a kiskunhalasi kir. já­rásbíróság területén fekvő, Kiskunhalas Városban fekvő s a kiskunhalasi 591. sz. betétben A x 1. sor. 1645. hrsz. lakház a beltelekben 365 n.-öl területen Rosen­berg Salamon nevén álló ingatlanra 10536 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kiskunhalasi kir. jbiróság hivatalos he­lyiségében, Városháza épület, 2. ajtó) megtartására 1929. szeptember 14. nap­jainak délelőtti 8 óráját tűzi ki s az ár­verési feltételeket az 1881 :LX. te. 150 §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kiki­áltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 :XLI. te. 26. §.) 2. Az árverezni szándékozók bánat­pénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész­pénzben, vagy az 1881 :LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal . számított, ovadékképes értékpapirosban a kikül- (1881 :LX. te. 147., 150., 170. §§; 1908: XLI. te. 21. §.) Kiskunhalas, 1929. május 27. Dr. Fráter s. k. kir. járásbiró. — A ki­admány hiteléül: Mészáros irodatiszt. Regény (3) \z amerikai párbaj — Maga csak mindig elcsíp engem? — nyújtotta kézfogásra kezét Katóka. — De csak addig addig, amig szembe­jön velem... — suttogta nagyon meleg hangon Hadházy — És ha megfordulok, hogy ne le­gyek szembe... akkor mi lesz?... — Akkor... akkor... nem megyék utána — suttogta alig hallhatóan »Jenci«, mi­közben a füle tövéig elvörösödött. — Nagyszerül Akkor mindjárt hátra­fordulok! — kacagott fel Kató. De Hadházy olyan könyörgő pillantást vetett rá, hogy Kató szükségesnek ta­lálta azonnal helyreigazítani a tréfát. — Tudja mit? Meggondoltam a dol­got... Azért is magával megyek! Most meg Hadházy kapott az alkal­mon. — Velem jön? Akárhová viszem? — Ameddig nem veszélyes: igen! — Hát tudja mit? Akkor menjünk ki a Ligetbe. Kató kerekrenyilt szemekkel csodálko­zott Hadházy felé. — No, de mi jut az eszébe? Hiszen még nem is ebédeltem. — Én sem. Majd a Vanpetiesnél meg­ebédelünk együtt. Annyira fontos és sürgős közölnivalóm van magával, hogy egy percig se szenvedhet halasztást. Kató csupa csodálkozás volt. — Nem értem magát, Jenci. Mért kell ehhez a Ligetbe menni? Ha annyira sürgős, közölje most mindjárt. — Itt nem lehet, Katóka. Ez a hely nem alkalmas arra. — Érdekes. Hát miért alkalmas a Li­get? — Mert ott csend van és magány. Ott nyugodtan elmondhatom a dolgot. — Most már végképpen nem értem magát! — bosszankodott egy kissé Kató és alig észrevehetően pirosabb lett az arcszine. Hadházy könyörgőre fogta a dolgot. — Csak egyszer, csak most halgasson meg Katóka. Könyörgöm: jöjjön ki ve­lem a Ligetbe... Most... Mindjárt, egy félórára. — Mit akarhat? — gondolta magá­ban Kató. — Szerelmet akar vallani? Egy pillanatig tűnődött még, de a K józanságot hamiar legyőzte benne a kíváncsiság és elszántan válaszolt. — Hát jó! Kimegyek. Egy félórára kimegyek... Hallja: csak egy félórára, mert a nagymama igy is odalesz, hogy hol maradok olyan sokáig. Az öröm lángja csapott ki Hadházy szeméből. Némi izgalom remegett hang­jában, amikor újból megszólalt. — Köszönöm, Katóka... De hogy menjünk? Kocsin, vagy autón? — Hová gondol?... Villamoson. Tíz perc múlva kint voltak a Ligetben.1. Szótlanul haladtak a sétányon, szótlanul és némi izgalommal. Nem mertek egy­más szemébe nézni és mindkettő az el­következendő vallomásra gondolt. Az egyik elhagyott részen árnyas pád­hoz értek... Leültek s pár másodperc­nyi csend után megszólalt a férfi. — Katóka, most éppen fél három van. Pontosan másfél óra múlva meg­vívom az utolsó harcomat magáért. A leány elsápadt és tágult pupillákkal meredt a férfire. — Csak... csak nem párbajozik?! A férfi lehajtott fejjel, halkan válaszolt. — De igen... Amerikai párbajt vivők. — Kivel! — sikoltott ki a hang Kató elfehérült ajkán. ; Jenci kesernyésen felkacagott. — Kivel? Istenem, hát kivel?! Virgil Gézával! j — Ah!... — suttogta reszketve a leány. I r— Majd rendkívül idegesen kiáltozni kezdett. ! — Nem! Nem engedem meg! Ezt az esztelen őrültséget! Nem! Nem! Nem! — Felugrott a pádról és magánkívül nagyokat toppantott lábaival. Hadházy is felállt és megfogva a leány hadonászó karjait, csendesíteni kezdte. — Katóka! Az Istenért... ne legyen ilyen ideges... Maradjon nyugodtan... Ezen már úgyse lehet változtatni. Üljön le szépen ide és halgasson meg. Percekig tartott, amíg a leány kissé megnyugodott és leült újra a padra. Nagy szemei azonban tele voltak köny- nyel. — Hát szóval pontban négykor pár­bajt vivők Virgillel. Bekötött szemmel kockát huzunk magáért. Aki a feketét huzza: az még a mai nap folyamán főbe lövi magát. Akire rámosolyog az élet s a fehér kockát veszi ki az urnából: az egy héten belül eljegyzi Lévay Ka­tókát. így szól a feltétel. — Uram, irgalmazz! — sikoltott fel halálra sáppadtan a leány. — Nem, nem szabad megtörténnie ennek az őrültség­nek! Hallja Jenci: őrültségnek! Nem! Inkább én haljak meg! Nem engedhetem meg, hogy miattam két fiatal élet a ha­lálba dobja magát. Nem! Nem! Majd feje felett hirtelen összekulcsolta a kezeit és ég felé emelte zilált tekin­teté. — Istenem, ne hagyj el! Te tudod, hogy én ártatlan vagyok. Vagy ha bű­nös volnék, hát engem tiporj agyon! Majd úgy, ahogy volt: összekulcsolt kezekkel Hadházy fe'é fordult. Szép sze­meiből patakként omlottak a könnyek, arcáról minden szin eltűnt, fehér volt, mint az alabástrom. — Jenci... Könyörgöm... Ha szeret, ha egy kicsit szeret, ne menjen párbajozni! Ugy-e megteszi? Ugy-e nem megy? Én kérem, akiért ezt a halálos játékot ren­dezik... Ugy-e nem megy? Ugy-e nem! Nem?! Hadházyt egészen meglágyította ez a jelenet, a leány félelme, felcsukló zoko­gása, könnye, kérése. És tüzes csókokkal halmozta el a leány összekulcsolt kezeit. Majd, mint aki álomból riad fel, hirtelen elkapta a leány kezéről a fejét. — Katóka, édes, ne izgassa magát. A dolgon már se maga, se én nem tudunk változtatni Virgilt is, engem is köt az adott szó és a becsület. Különben is én már elintéztem magamban a dolgot. Látja, nyugodt vagyok. Elkészültem már a halálra. Majd hirtelen mozdulattal újból elő­vette az óráját. — Sietnem kell... Már negyed négy van. Engedje hát meg, Katóka, hogy mégegyszer, talán utoljára megcsókol­jam a kezét... Nemcsak a magam, ha­nem Virgil nevében is. Mert őt is kép­viselem. És... és gratuláljak magának, aki néhány nap múlva már boldog menyasszony lesz... Lehet, hogy a Vir­gilé, lehet, hogy az enyém. Kató látta, hogy minden hasztalan... Hogy a Végzettel áll szemben. S hogy bele kell nyugodni a megváltozhatat- lanba. Már elkésett... a dolgok folyását nem gátolhatja meg. Igen, elkésett! már akkor elkésett s már akkor adva volt a Végzet, amikor két udvarlót is tartott magának. Az ő vétkéért most — ime — más fog meglakolni... — Istenem... nem tehetek róla... mind a kettőt szeretem... egyformán szere­tem. Nem tehetek róla, ha két szivem | van s rrynd a kettő egyformán dobog. J Katóka, félnégy van! — riasztotta i fel tépelődéseiből a leányt Hadházy sza- I la. — Fél négy van s engem már várnak. ______(Folytatjuk.)___________ i na. (KÖZ6AZDASÁ6 L Boross Ferenc _ Gabona é« sertésárak Budapest, aug. 19. Idei gabona hivatalos árai ' Búza 23 P 50 fill., rozs 17 P 60 fill., árpa 21 P — fill, zab 18 P50 fül. Ferencvárosi sertésvásár. Árak: köor.ynt> ries 152—166. közepes 168—176 nehez 178—182 fillér. A vásAr irányzata lanyha. .-a Mapnhfrdetések Hamóczi Józsefné örökösei Batthyány- u. 17. sz. házukat és Szegedi müut 3-as kilométer mellett kb. 7 hold szántóföld­jüket azonnali átvétellel eladják. Tu­dakozódhatni Udvardi Józsefnénál, Him- zö-u. 24. sz. Legolcsóbb bevásárlási forrás! Min­dennemű ruhát, cipőt és fehérneműt, va­lamint más háztartási és használati tár­gyat legolcsóbban és legjutányosabban beszerezhet Babó ny. városgazda házá­ban levő használt ruharaktárban, a vá­rosi uj mázsaházzal szemben, ahol bu­dapesti beszerzésű áru nagy választék­ban kapható. Konkoly Ádám. Ódor Imre füzesi tanyájára marhákat vállal legelőre és telelőre. Tudakozódni kát. egyház birtokán. Füzesi tanyámra kommenciós bérest fiával október 1-re felfogadok. Városhoz közel 150 kereszt rozsszalmát és egy jó kétcsövű vadászfegyvert eladok. Zsótér, Kötő-u. 6. sz. Kifutó fiúi fizetéssel felvesz a Press- burger-könyvkereskedés. Dobó-telep Szegedi-ut szélben, Átlós­ut 4. sz. alatt 480 n.-öl sarok házhely két részben is eladó. Tudakozódni Ki- gyós-puszta 124. sz. alatt Soós József­nénál vagy Paprika Benőnél a házhely szomszédságában. Egy különbejáratu és két egymásba nyíló, különbejáratu bútorozott szoba villanyvilágítással esetleg házi koszttal, szept. 1-re kiadó. Két hold jókarban levő szőlő eladó. Tudakozódni Keresztes József Bem-u. 7. sz. lakásán. Keller Ferenc Alsóöregszőlőkben szőlő és szántóföldjét Lakóházzal keceli mü­ut mellett, Monszpart László szomszéd­ságában eladja. Tudakozódni ugyanott. Gábor Sándor Balota-pusztán 34 kát. hold tanyásbirtokát haszonbérbe kiadja, esetleg eladja. Tudakozódni a helyszí­nén, vagy Zseni-tanyán. Kémery Gyula jókarban levő barna cserépkályhát elad. Éves szőlökapást ke­res 5 holdas szőlőtelepére. Eladó egy Cséza-kocsi és egy jő va­dászfegyver. Kossuth-u. 32. sz. Kántor-kaszálóban Lévő rekettye­vessző, mely kosárfonásra alkalmas, el­adó. Tudakozódni Barina-telep 3. sz. Nem lesz többé vörös, nem lesz már kérges, repedezett többé a lószerszáma annak a gazdának, jaki a Bodolint hasz­nálja. Kapható Árvay, Szenté, Hangya és Langermannál, Keresztes-vendéglővel szemben. • i Galla János Vigyázó-majortól a vá­rosig egy lópasszust, adóivet és 3 drb. 10 pengőst elvesztett. Becsületes meg­találó adja be a kiadóhivatalba. Két iskolás fiút vagy leányt felfogad­nak. Bővebbet Arany János-uccai tra­fikban. Kmeth Sándor ucca 15 sz. alatt egy bútorozott szoba 1 vagy 2 sze» mély részére kiadó Uii famíliánál keres teljes ellátást úri leány. Választ »Állásban vagyok« jel­igére a kiadóba. Felelős szerkesztő és kiadó PRÄGER JÁNOS minőségben, illatban elsőrendű. Arcápolásnál nélkülözhetetlen. Kapható Rá ez János gyógy­szertárában Kossuth-u. 1. (Takarékópiilet.) ____ K iskunhalas Helyi Értesitője Lapvállalat-Nyomda in Keddi vá k drám felv hari 6 felv ték Két és f Szc B 8 felv ti­A v 1 vígját fel Egy e Renc Vas. Efíl dráma ban ízgaln fel Két el< fél Rend Fád órás, Bank raktál inga, zsebór. üveget tékba arany. aram (törötté áron v éksze

Next

/
Oldalképek
Tartalom