Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-12-25 / 103. szám

15 oldal Kiskunhalas Helyi Értesítője Véres lakodalom Tavankuton Borzalmas gyilkosság történt va­sárnap éjjel Tavankuton egy jómódú gazdálkodó házában. Egy ittas ta- vankuti legény szivenszurta Vidáko- vics Bláskó gazdálkodót, akinek fia éppen ezen a napon tartotta esküvő­jét. Vidákovics Blaskó idősebb fia va­sárnap tartotta esküvőjét és a legény szüleinek házában rendezték meg a nagy menyegzői lakomát. Az esketés délután folyt le és az esti vacsorára számos tavankuti lakos hivatalos volt. Rudics-Kozma Géza fiatal tavan­kuti legény, aki a meghívottak között .volt, éjfél tájban ittas állapotban az udvaron összeszólalkozott Vidákovics Blaskóva^ aki szintén ittas volt. A két részeg ember egész csekélységen veszett össze. Először csak szidal­mazták egymást, később lökdösődtek és eközben az ittas legényt teljesen elöntötte a düh. Bent a szobába vigan szólt a zene és táncoltak a fia­talok és senki sem sejtette, hogy ez­alatt az udvaron lepereg a véres drá­ma. Rudics-Kozma Géza dühében elő­rántotta kését teljes erővel Vidákovics Blaskó szivébe döfte és megrántotta. A gazdálkodó hangtalanul összero­gyott és mint később megállapították, a kés pengéje kettészelte szivét, úgy hogy Vidákovics nyomban meghalt. Valaki ekkor ment át az udvaron és látta az utolsó jelenetet. A gazdál­kodó fiai kirohantak a szobából és anélkül, hogy tudták volna, mi tör­tént, botokkal és ököllel agyba-főve verték Rudics-Kozma Gézát. Eközben ész­revették, hogy Vidákovics meghalt. A lakodalmi nép ijedten rebbent szét a borzalmas hírre, a megölt gazdál­kodó fiai pedig, amikor megtudták, hogy apjuk halott, kést rántottak és valósággal összekaszabolták a gyilkos legényt. Rudics-Kozma Géza több sebből vé- rezve maradt a földön. Török Lajosné 3—3 P, özv. Halasi Bé- láné 2.50 P, Gadó Lajosné, Hodossy Gé­za, Tarján Béla, Goór István, dr. Schul­ler Imre, Babó Gáborné, Delia István, Bálint Mihály, Garamvölgyi Józsefné, Takács János, Ternovszky Ferencné, Hoffmann Jánosné, Kecskés Imréné, Tú­lit Péterné, Babenyecz Balázsné, Goór Goór Istvánná, dr. Halász D. Sándor. HVárady Kálmánná, Király Pál, N. N. 2-2 HP, Lévay Ferencné, Sterlemann Magda, Szántó Ferenc, Dér Mihályné, Janó Ferencné, Fazekas Ilona, László Imréné, Csincsák Kálmán, Ungváry Gyu- láné, Salacz Ferencné, Széli Sándorné, Gubás Imréné, Babenyecz Pál, Modok Istvánná, Menczel Vilmos, Szolnoky Já­nos, Füle Béla, Fekete József, özvl Istvánná, Csorba Albert, Katona Mar­git, Szabó Pál, Tonkovits Györgyné, özv. Csorba Józsefné, Gazdag Istvánné, özv. Fadgyas Áronné, özv. Gulyás Mi­hályné, Lázárné, Kiss Margit, Holló Jói zsef, Szanyi Mór, dr. Kocsis Mátyás, Per tics Mihály, dr. Domonkos Sándor, Bártfay Dezső, Jakus Benő, Faragó Sándorné, Cserkó Ferenc, Mihaleczné, Szölőssy Elemér, Palcsó Károly, Mar- tinyiné, Brunkusné, Schön Vilmos, Cza- gány Kálmán, Temyák Benő, Kuthy An­tal, Brusznyai Józsefné, özv. Tóth Ist­vánná, Sándor Józsefné, özv. Király Benőné, Szanyi Mómé, Iván Sándor, Schreiber, Harnóczi Józsefné, Kovács János, Budai Lajos, Tóth Lajos 1—1 P, Búza Balázs, Farkas Béláné, Kuszka Antalné, Somogyi Istvánné, Mucsi Ká- rolyné, Lampel Dezsöné, Jerucsek Jó­zsefné, Tajti Balázsné, György Ilonka, Radvánszkyné, Gajág Károlyné, Pajorné, özv. Réti Pálné, Kocsis Sándor, özv. Teleky Lajosné, Kiráíy Gy. Móric, Elő Mihályné, Csorba János, Csbora József­né, Babenyecz István, Dűlné, dr. Doli- esekné, Körösi Antal, Goretka Etelka, G. H., Varga Sándor, özv. Fekete Sán- domé, Szabó V., Barna Sándor, Vörös B., özv. Biró Jánosné, özv. Tóth Imréné, Sz. J., 'Kulcsár Jánosné, Gerzsány Fe­renc, Szilágyi A., Fülöp Pál, Czifra Jó­zsefné, özv. Horváth Lajosné, Dudás János, Kovács József, Oláh Balázsné, özv. Benedekné 50—50 fillért. N. N.- ek, olvashatatlan aláírások és 50 fillérnél kisebb adományok összege 43 P 30 KU. Halasi Takarékpénztár 2 P, Szántó Emilné egy kosár almát, Kintzler Rozin- ka játékszert, Puruczky Balázsné 10 drb. tojás, özv. Babenyecz Kálmánná 3 P, Szilágyi Imre 5 P, Kovacsevics MI- . lenkó 11 és fél méter vászon, Gavallér j Mártonná 2 leány ruha és 1 kg. szalon- i cukor, Skribanek Mihályné 18 drb. zseb- , kendő, Halász Jolánka egy tálca mézes­kalács. i .: I — Mesébi illő ünnepi műsorokkal ked­veskedik közönségének az Apolló-mozi. Karácsony első ünnepén Rex Ingram, a világhírű rendező Allah kertje cimü 9 felvonásos rendkívül izgalmas keleti dráma Petrovich Szvetozárral a fősze­repben kerül bemutatóra. Ez a film fe­lejthetetlen állomás a filmtörténelem szá­guldó utján. Nem lehet egy tárca kereté­ben elmélyedni ennek a csodafilmnek részleteiben. E szűk hasábokon csak az általános elragadtatás hangján tudunk írni e szezonuralkodó filmattrakcióról, amely az attrakció jelzőt a szó legnemie(- sebb értelmében megérdemli. Karácsony másnapján Lon Cjhaney, a világ egyik legnagyobb maszk-színésze legkiválóbb szerepében a Rémnapok Szibériában e. hatalmas drámában mutatkozik be kö­zönségünknek, mellette Ricardo Cortez és Barbara Bedford visznek napsugárt a rendkívül sötét és komoly témába. Mindkét napi műsor csupa izga’om és meglepetés, ragyogó felvételekkel ko- szoruzott világattrakciók. Itt hivjuk fel a közönség figyelmét a szombati kizá- lag 16 éven felülieknek engedélyezett szenzációs filmre és a fütött mozihelyi­ségre. készülékek és hangszó­rók 6, 12, 18 havi részletre BENEDEK ALBERT cégnél Kiskunhalas, Piac-tér Felelős szerkesztő és kiadó: PHAGES JANOS — »Jól jár — aki Fodor-cipőben jár« -— ezt a népszerű jelszót igazolja a Fodor Cipőház karácsonyi vásárja is. Hogy csak néhány időszerű cikket említsünk: fekete posztó téli cipő csattal, bőrözéssel 6.90 — »Dollár« védjegyű női hócipő 11 pengő. Lát­tunk kitűnő minőségű kockás teve- szőr házicipőt, felcsukható gallérral 5.90 P. Hasonlóan olcsók az árak a dús vá­lasztékú férfi, női és gyermek bőrci- pökben, valamint a világhírű svéd hó- és sárcipőkben.. A cég törekvése sohasem az, hogy egyik-másik áruja szemfényvesztőén olcsó legyen — a minőség rovására, hanem — a vevőközönség érdekeit tartva szem előtt — mindig a legjob­bat igyekszik adni — szolid, szabott árakon. Ezért vásárol mindenki teljes biza­lommal a Fodor Cipöházban s ezért nem üres reklám a cég jelszava: »jól jár, aki Fodor-cipőben jár.« — Társasutazások. Az Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Részv.- társaság' mint a Máv. Hivatalos Menet­jegyirodája társasutazásokat rendez a tél folyamán az olasz és francia rivierára. Indulások: 1930. január 7-én, február 6-án és 18-án. A társasutazás időtartama 14 nap. Részvétel dij: II. osztályon 620 pengő, III. osztályon 490 pengő. A rész­vételi díjban benfoglaltatnak: Az utazás Budapesttől—Nizzáig és vissza, három főétkezés italok nélkül, szálloda, kocsi érkezés és indu’áskor, szállodai adók és borravalók, sétakocsizások, kirándulá­sok, be'épődijak stb. Végső jelentkezési határidő: indulás előtt 8 nappal, amikor ; előlegként a részvételidij egy tized része befizetendő. A hátralékos dij legkésőbb az indulás előtt 3 nappal egyenlítendő ki. Bővebb felvilágosítással a városi menet- I jegyiroda készséggel szolgál. Szekeres Ferenc áll. eng. magánzene­iskolája, József-körut 52. Gyermek és felnőtt csoport-tanítás. Felvétel egész éven át. ? Amerre \ a szem ellát, | vígan hullámzik a sárguló kalász. § Még néhány nap és megindul a I munka, megcsendül a kasza. Az Isten bő adományát az ember veritékes munkája teszi teljessé. Hajnaltól napestig görnyed a gazda, a béres a földeken, s ember legyen a talpán, aki fá­radtság nélkül bírja a kemény robotot. S Am az okos ember könnyít ! magán, mert a tuleröltetésnek az egészsége látná a kárát 1 Egy üveg valódi S Diana sósborszesz minden tarisznyában kell, hogy legyen ilyen nehéz napokban. Ez a kipróbált háziszer arra ké­pesít egy embert, hogy kettőnek a munkáját végezze el s még mindig friss maradjon. Fogadja meg a jó tanácsot | s otthon ne feledje I s Diana sósborszesz felfrissíti az elbágyadt izmokat, gyorsabb mozgásba hozza a vért, edzi és kitartóvá teszi az egész szervezetet, hűsíti a veritékezó homlokot, megszünteti az itt-oft fellépő szédülést, émelygést, szó­val valóságos újjászületést jelent B a munkában görnyedőknek. I Mindenütt kaphatói Utánzatot ne fogadjon ell d j i december 25 Magánhirdetések R volt központi fiúiskola udvarában levő raktár, illetve üzlethelyiség bérbe kiadó. Érdeklődni lehet a ref. egyház gondnoki hivatalában. Széchenyi-u. 28. számú, Szalai K. Ist- ván-féle ház 1929. december 28-án d. e. 9 órakor bírói árverésen, a biróság hi­vatalos helyiségében eladatik. Hasábos tűzifa ö'enként 30 pengőért kapható a Keresztes-vendéglő udvará­ban. Alig használt Thonet székek, kis asz­talok, billiárd asztal olcsón eladók. Ér­deklődni Bem-u. 8. sz. Karácsonyi újságok szerdán délelőtt a rendes időben kaphatók a Pressburgier k öny vkereskedé sben. Rácz János zsanai tanyájára egy sző- lőbudárt felfogad. Tudakozódni a hely­színén. Hajnaí-u. 12. sz. alatt egy lakás kiadó. Egyed I. Imre Fe'sőöregszölőkben 684 n.<-öl jfsapi Antal-féle szőlőjét eladja. Tudakozódni ugyanott. Elsőrendű koksz, szén, száraz hasáb és vágott tűzifa, házhoz szállítva is a legolcsóbban Práger Dávid-féle fakeres­kedésben Fő-u. 9. sz. kapható. Öreg brács és egy hegedű jutányo­sán eladó Fő ucca 22. Téli szőrcsizmák, hócipők, női posz­tócipők, gyermekcipők, bakkancsok, bőrsapkák, téli keztyük, harisnyák, legolcsóbban Jeges-féle üzletben. Tóth Lajos emeletes házában egy üzlethelyiség kiadó. Egy lámpás rádió eladó Szilády Áron ucca 62 sz. Zseni Sándor felsökisteleki tanyá­jára egy baromfikertészt felfogad. Szép László Bessenyei telepen 365 n. öl veteményesnek ,vagy házhely­nek való telkét eladja. Tudakozódni Kertész ucca 29 sz. alatt, hol rizling bort is elad. Vincellért keresek. Jelentkezni min­den vasárnap délelőtt 9-ig Petőfi-u. 15 sz. lakásomon. Adám Dávid. Kék virágú akác, piros virágú hibiszkusz, mogyoró orgonák, szagos fák nagy mennyiség­ben eladók. Megrendelhetők Arany János u. 7 szám alatt Apolló Mozi ■inufíifihri • imriiín —nimnmm Szenzációs karácsonyi ünnepi műsorok! Karácsony első napján Ailah kertje dráma 8 felvonásban 3 előadás 4, 6 és 8 órakor Rendes helyárak! Karácsony második ünnepén! Rémnapok Szibériában dráma 8 felvonásban 3 előadás 4, 6 és 8 órakor Rendes helyárak Szombaton, dec. 28-án nagy kacagómiisor Hind szamarak a férfiak 8 felvonásban Csak egy előadás este 8 órakor Rendes helyárak

Next

/
Oldalképek
Tartalom