Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-09-14 / 74. szám

Kiskunhalas Helyi Értesítője 5 — Ä vánots területén a köztenyésztésre szánt mének megvizsgálását rendelték el. A városházáról közük, hogy a ma­gántulajdonban lévő mének vizsgálata október 5-én d. e. 8 órakor lesz a Vá­sár-téren. A földmive'ésügyi miniszter május 18-án kelt rendeletével Kiskun­halas megyei város területére a közte­nyésztésre nem szánt mének megvizsgá­lását is e’rendelte. Felhivják a lótulajdo­nosokat, hogy f. évi október 5-ének dél­előtt 8 órájára az összes egy éven fe­lüli méneket vezessék a Vásár-térre, mert az elmaradt méneket a tulajdonos költségére kü’ön fogják megvizsgáltatni. A vizsgálatért semmiféle dij nem jár, csupán a köztenyésztésre alkalmasnak talált mén tenyészigazolványának kiál­lításáért kell 5 pengőt fizetni. — Erős, vérbő, kövér embar k szá­mára a természetes »Ferenc József« keserüviz naponként való ivása a leg­kisebb erőlködés né kül könnyű és ren­des bélmüködést biztosit. Számos szak­orvosi jelentés bizonyítja, hogy a Ferenc József viz szív- .és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvény- ben és csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz, s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Ferencz József keserüviz gyógyszertárakban, drogériák­ban és füszeriieletekben kapható. — Sok éves kisérlat zés és fáradha­tatlan tudományos kutatásokra volt szük­ség, hogy egy gyártmányt teremtsenek, mely ma már az egész vi'ágon el van terjedve s kbl. 32 év óta minden ország népei körében osztatlan kedveltságnek örvend. Az Aspirin-tabletták jóságát számtalan orvosi szakvéemény és a közönség széles köreinek önkéntes di­cséretté elismerte. Minthogy tudvalevő­leg csak jó és á talánosan kedvelt gyárt­mányokat utánozzák, természetes, hogy gyakran megkísérlik éppen az Aspirin- tabletták utánzását. Ezek az úgyneve­zett »pótszerek« azonban hatástalanok, sokszor még hozzá károsak is, amíg az eredeti tabletták a szívnek nem ártanak. — Halál korcsmái verekedésből. Kö­rösi László bócsai korcsmájában szóvál­tásból Turcsik József és Mihály agyon- szurták B. Varga István ottani legényt. Az elmúlt héten ítélkezett a legények felett a kalocsai törvényszék, amikor is Turcsik Józsefet 3, Mihályt pedig 2 és fél évi fegyházra Ítélte. Az ítéletet megfellebbezték s igy az ügy nem jog­erős. — A kiskőrösi önkéntes tűzoltó­ságnak 152 kötetből álló könyvtárt ajándékozott a földművelésügyi mi­nisztérium. — Tom Mix, a bravúros covboy-szi- Diész legújabb filmjét, a Vörös lovast mutatja be az Apolló mai két sláger es műsorában. A Vörös lovas egy typikus texaszi film káprázatosán mozgalmas és izgalmas történetle1, — a vadnyugaton játszódik le, ahol a puska és a kötél az egyedüli törvények s ahol! a banditák és rablók uralkodnak. Kisérő képnek egy szenzációs exotikus film, a Hold leánya kerül vászonra. — Vasárnap ugyancsak kiét slágeres napja lesz az Apollónak. Várkonyi Mihály, a nagy magyar film­művész és Marie Prevost főszereplésé­ben A kecskék és a káposzta című 8 felvonásos farengető komédia és az Asszony a viharban cimü 8 felvonásos dráma van műsoron. — Mindkét napi műsorokban minden található, amire csak egy tökéletes fi’mnek szüksége le­het: rendezői trükkök tömege, izgalmas és kacagtató jelenetek hosszú sora és végül még egy: abszolút biztos, tökéle­tes alakítások. szeptember 14 ____________________ H ARC A SZERELEMÉRT REGÉNY (9) Irta: BOROSS FERENC Heléna eleinte pompásan bírta a nem könnyű gyaloglást, a sötétben való bo- torkálást. De körü’belül három órai ut után annyira .kimerült, hogy egész tes­tében remegett és vánszorogni is alig tudott. Géza mit tehetett mást, minthogy az ölébe kapta az ellopott gyermekéit s úgy menetelt édes terhével tovább. Az öröm s a boldogság megkétsze­rezték erejét és szárnyakat adott akara­tának a tudat, hogy a legdrágább szív, ime, együtt dobog az övével. Hallgatta és élvezte a taktusra össze­verődő sziv-muzsikát és ment ujjongva, mámorosán, könnyedén. Mire szürkül­tem kezdett, akkorára a javasasszony házát is elérte. János kisbéres már ott állt az ajtóban és boldogan rohant a különös terhet cipelő gazdája elébe. — Pszt! Alszik az édes. Nagyon ki­fáradt, szegény — suttogta Géza. János kerekre nyílt szemmel bámulta a piros arccal szunnyadó leányt, alig tudott betelni vele és hangtalanul kezeit csapkodta. — No, de ilyesmit?... Istenem, ilyes­mit!... Géza ur ellopta Popescu Helé­nát... — suttogta révetegül és bambán Jani gyerek. — El bizony... — mosolyogta egy hős nyugalmával Géza és belépve a szo­bába, ágyba tette a mélyen alvó leányt, óvatosan, féltőn. Majd intett az anyókának és Jánosnak, hogy kövessék öt a pitvarba. — Elrabo’tam Popescu ezredes leányát — kezdte Géza a beszédet. Az ezredes nagy ur és haragja ránk nézve rettene­tes lehet. Rajongásig szereti Helénát és most halára fog kerestetni engem, mert tudja, hogy én vagyok, csakis én lehe­tek a tettes. Éppen azért fokozott elő- vigyázatra van szükségünk. Egész zász­lóalj román katona fut talán már ebben a pillanatban a szélrózsa minden irá­nyában széjjel, hogy élve, vagy halva elfogjanak bennünket. Biztos vagyok benne, hogy egészen idáig el fognak csatangolni a katonák. Ágnes néni, ma­gára vár tehát a nagy szerep, hogy el­rejtsen bennünket. De jól és alaposan ám, mert az életünk forog kockán. In­kább a halál, semmint Helénát élve ki­adjam a kezemből! A vén javasasszony befittyent állal, kerekre nyílt szemmel hallgatta Géza urfi előadását, majd szipogatni kezdte az orrát és háromszor is megvakarta szénaboglyához hasonlatos fejét. — Hm!... Hát igy áll a dolog? — hüm- mögött, hápogott az anyó. — Baj, baj! igen nagy baj... No de majdsegitünk a dolgon... Valahogy majd csak segítünk... Igen, megvallom őszintén, volna egy megfelelő búvóhely, egy földalatti, titkos alagút, amelynek ott van a bejárata, ott, ott... És kinyújtott karral, a ház mögött fekvő és zsupszalmával fedett jégve­remre mutatott. — No, az Igazán pompás helyen van! — örvendezett Jani gyerek — istenuecsie, pompás egy helyen! De van annak a bejáratnak kijárata is?... mondja, nagy­mama? — De van ám!... — mozgatta meg ar­cának mind a száz ráncát kuncogva a vénasszony — még pedig ott la! És most meg a körülbelül háromszáz méterre fekvő nádasra mutatott. — No, ne mondja?! — rázta meg fejét hitetlenkedve Géza urfi. — Olyan hosszú volna az az alagút? — Bizony, az olyan hosszú! — erös- ködött az anyóka. — Betyárok csinálták valamikor, még a nyo’cvanas években, amikor én is tüzes és fiatal menyecske voltam s nekem is jutott belőlük egy­két szerető. Úgy ám, iíiurak, nagyszerű egy alagút az, sok betyárnak megmen- ; tette már az életét. Remé’em hát, hogy az nektek is hasznotokra lesz majd és teljes biztonságot nyújt az üldözők ellen. De... de mintha már jönnének is!... Néz­zenek csak arra... Jól látnak az én öreg szemeim, vagy csak kápráznak? Bizony nem kápráitak az öreg szemek, hanem még a kellő időben felfogták a közeledő veszélyt: a láthatáron felbuk­kant román katonákat, akik számszerint öten sebesen közeledtek Szentkirály irá­nyából. — Popescu pribékjei! — kiáltott fel Géza és elsáppadt arcán düh és rémület tükröződött. — Azok! Szentuccse, azok! — hördült fel Jani is és sebes mozdulattal a pitvar­ajtóhoz támasztott fegyveréhez kapott. ~ Ne, ne lőjj! — ugrott Janihoz Géza. Csak tetéznénk vele a bajt! Inkább me­neküljünk le az alagútba! És eszeveszett ugrásokkal rontott be a szobába, ahol az ellopott leány, Heléna aludt. Egyetlen rántással az ölébe kapta s erősen magához szorítva, aközben fel­ébredt és nyöszörgő gyermeket, kirohant vele a pitvarba. — Gyerünk! — kiáltott rá Janira s az anyóra és futva ment a düledezö jégve­remhez, felrántotta rozoga ajtaját és be­lépett a sötét üregbe. — Istenem, vigyázzon! — sikitotta az anyóka, — a sötétben még le talál bukni és összetöri magát is, meg a kisasszonyt is. Majd én megyek előre, kitapogatom, hogy hol van a lépcső... így ni! már meg is van!... Tessék csak utánam jönni, de óvatosann... ne féljen drága kis­asszonyka, fogja meg inkább a köté­nyein sarkát. így ni! Már lent is va­gyunk... Most pedig gyerünk az alag- uthoz... hol is van? ahá! itt... itt... Jani! segíts hamar, mert nehéz ez a nagy kő, nem birom megemelni. Jani a jégverem fenekén sietve gyufát gyújtott és az anyóhoz lépett. — Ezt a követ toljad befelé! — muta­tott egy hatalmas és látszólag a falba erösittet terméskőre mutatva az öreg­asszony. Jani nekirugaszkodott és erősen taszí­tani kezdte a követ, amely csakugyan megmozdult és engedve a nyomásnak, a fal mögötti üregbe csúszott. — No, most bújjanak be ezen a nyílá­son! — suttogott az anyóka. — Siesse­nek, mert már hallom a román katonák hangját... Ha mindnyájan bejutottak, ta­szítsák vissza a (követ a helyére. A nyl- láls mögött falba vájt üreget találnak. Az üregben egy csomó faggyugyertyai van, gyújtsák meg s úgy menjenek át az alaguton. No, Isten vezérelje ma­gukat! — szólt és kisietett a jégveremből (Folytatjuk.) — ŐSZI — AJÁNLAT 18.­21._ 18. Í 19. Í Női fekete antilop=cipő |£| __ alacsony fasarokkal Iwi Női drapp divatcipők ftfl) 5o alacsony és magas sarok»««“ Női fekete sevró cipők legújabb mintákban Női lakk divatcipők garantált minőségben Női barna sevró cipő alacsony sarokkal Férfi fekete sevró cipő fél vagy magas Fiú cipő prima minőségijei So 36—39 számban »Wu­st; Nézze meg három kirakatunkban az őszi cípődivat ujdosságait és figyelje meg szenzációsan olcsó árainkat ! FODOR eiPŐHAZ (Városház épület) SPORT Labdarugó mérkőzés. Vasárnap szeptember 15-én d. u. 4 órai kezdettel a KAC combinált csapata barátságos mérkőzést tart a keceli Sport Egyesület csapatával a Vásár-téri sport­pályán. He’yárak: ülőhely 80 fillér, álló­hely 50 fi lér, diákjegy 30 fillér. A KAC I. csapata vasárnap Kalocsán bajnoki mérkőzést játszik a Vass József Levente csapatával. — A KAC vezető­sége a mérkőzésre autóbuszt indít. Je­lentkezni lehet a Hoffmann-trafikban. A jelentkezést szombaton délután 7 óra­kor bezárják. ■ ----------t ................ K ÖZ&AZLASA& Gabona és sertésárak tíua p- t, szept. 13. id*n j bons hl»», • »•■■■ ,»r-i riuz« 22 P 35 fiti. rt.zs 16 P 90 <» , árpt 16 P 20 fii!. z*b 13 P 75 Ferencvárosi sertésvásár. A-te: ■ón yn* ne» 142—158 közepes 160—166 n-h- *68—171 futár. A vásár irányzata lanyha. s Förráskezelöség, Moha. Midőn a Mohai Ágnes-forrásvizről, — mint kitűnő gyógy- és asztali víznek, különös, hurutos bántalmak, székreke­dés, vérszegénység és étvágytalanságnál észlelt nagymérvű gyógyhatása és kelle­mesen élvezhető ize miatti teljes meg­elégedésemnek kifejezést adnék, egyúttal nyilvánítom, hogy ezen üditő és egész­séges gyógyhatású hazai ásványvizet fo­gyasztásra mindenütt, ahogy tehetségem­ben áll, melegen ajánlom. Dr. Rkasztin Jusztin! városi főorvos Eger. MEGHÍVÓ. özv. Szabó Mártonná vármegyehatári Vendéglőjében 15-én, vasárnap, a fe­hértói ifjúság népies táncmulatságot ren­dez, melyre a t. közönséget tiszte’ettel meghívja a rendezőség. Kezdete d. u. 4 órakor, vége éjfél után 2 órakor. Be- léptidij személyenként 1 pengő. Zenét Meggyesi József zenekara szolgáltatja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom