Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-12-29 / 104. szám

december 29 Kiskunhalas Helyi üirtesitő 3 Halas Tiros száz legtöbb adófizetője Az első virilis: Farkas Elek 2320, az utolsó Dékány Ferenc 414 pengővel Ismeretes, hogy a legutóbbi kő*» gyűlés az 1929. évi virilis névjegy* zéket elfogadta és a képviselőtestö- latba a régiek helyett ezek kerülnek be. A névjegyzék fissseillitásiaál, mint mondták nekünk, alapul az állatni« adót (főid-, ház- és az általános ke­reseti adót) vették, azonban a jöve­delmi és vagyonadót és a pótadókat nem számították be. Ilyen alapon történt a névjegyzék ÖSBseállitása. A 100 legtöbb adófizető és a pót­tagok névsorát (csillaggal jelzettek adója kétszeresen számítódik) alább adjuk: Rendes tagok: Farkas Elek* 2320 pengi 44 fillér, Dr. Tóth Lajoh* 1888 p 42 f, Haíaei Takarékpénztár rt. 1767 p 78 f, Dr. Thuróezy De*só* 1549 p 72 f, Schvarcx Mihály 1541 p 54 í, Ko lozsváry Kiss Lisaló* 1497 p 06 f, ösv. Kolozsváry Kiss Sándorné 1437 p 26 f. Dr Bori Benő* 1808 p 48 t. Halasi Gazdasági Bank rt. 1293 p 27 f, Dr. Zitáit Benő* 1248 p 12 f, Dr. Morava Károly* 1124 p 52 f, Sző- 1Ő38J Elemér 1101 p 46 f, Baform. Egyhás 1074 p 92 f, Bác* János* 1050 p, Makay Károly* 1029 p 38 f, Dr. Práger József* 1028 p 72 f, Weisz Ignác 970 p 20 f, Kórősi Antal 963 p 24 f. özv. BabsDyecz Kálmánná 952 p 41 f, Dr. Sokét István* 941 p 44 f, Babó Benő 911 p 74 f, Hofmeister Mór 890 p 59 f, özv. Zseni Istvánná 889 p 28 f, Dr. Mészöly István* 875 p 58 f, Skribanek Mihály 857 p 70 f, Dr. Darányi Mihály* 858 p 40 f, Dr. Steiner Ignác* 848 p, Keresztes Jó­zsef 822 p 44 f, Ozurda Bszsó* 820 p, Kolozsváry Kiss Pál 819 p 09 f, Nagy Pál Sándor 798 p 66 f, Gaál Mihály 795 p 90 f. Dr. Hoíaider Ignác* 795 p 28 f, Pázsit Antal 781 p 59 f, Szekér Józsel* 780 p, Dr. Nagy Pál Ferenc* 774 p 72 f, Far­kas Dezső 750 p 49 f. özv. Dr. Babó Mihályné 741 p 87 f, Gyugel Kálmán 785 p 14 f, Dr. Monszpart László* 700 p 88 f, Dr. Kun Andor* 686 p 40 f, Práger Sándor 685 p 40 f, Dr. Kovács Vines-* 078 p 48 f, Sehönfeld Izidor 673 p 05 f, Nagy Szeder István 657 p 62 f, Pataky Dezső* 650 p 26 f, Szabó Zúgmond* 634 p 72 f, özv Matkó Károiynó 634 9 72 f, Kun Benő 629 p 69 f, Gyenizse Lajos 629 p 05 f, Halasi Hitelbank B 619 p 92 f, Figora Lajos 612 p 62 f, Kérőé; Jenő 612 p 01 f, Schlachter Lipótné 604 p 80 f, Tallér Antal* 597 p 28 f, Stern Pal 587 p 88 f, Pusztai István 586 p 22 f, Bergl József 585 p 20 f, Biandstein Manó 580 p, özv. Stern J^zsefué 565 9 40 f, Gáspár Mihály 564 p 38 f, Dr Kathona Mihály* 561 p 20 f, Dr Dolsesek Lajos* 550 p 72 f, ifj. Tóth B Ferenc 537 p 69 f, özv. Pázsit Istvánná 559 p 2L f, Árvái Lajos 535 p 74 f Szekér Pál 525 p 65 f, Dr Szabó Fülöp* 517 p 16 f, Király Gy. Balázs 509 p 97 f, Schön 8amu 508 p 74 f, Vasxilievics Fedor 508 p 08 f, Váradi Kálmán 500 p, Bicskevi Gyula 499 p 60 f, Dobó Kálmán* 498 p 72 f, Szabó Mátyás 490 p, özv. Orbán Imráná 486 p 63 f Gyugel Eustéu 486 p 24 f, Dr Gaál Gyula* 479 p 52 f, Kristóf Józsel* 472 p 50 f, Sokét József 472 p 13 f, Széli József 471 p 60 í, Brinkus Sándor 470 p 34 í, kk. Sréter Andor 459 p 36 f, ifj. Nagy K. József 453 p 07 f, Dr. Babó Imre* 450 p 86 f, Keresztes László 450 p, Kis Gergely 449 p 64 f, özv. Borbás Itnréné 445 p 12 f, Babó László 442 p 37 f, Fábián létrán 440 p 85 f, Kálmán Dezső 480 p, özv. dr. Pázsit Pálnó 429 p 64 f, Babó Elek 428 p 81 f, özv. Pázsit Józsefné 422 p 91 í, Babó József 421 p 16 f, Dr. Molnár Kálmán* 418 p, Dr. Fráter andrát.* 410 p 56 f, Práger Z-igmond 418 p 04 f, Biró Benő 415 p 65 f, Dékány Ferenc 414 pengő. Póttagok : Jangreisz Márton 413 pengő 28 fillér, Almáai Imre 412 p 10 fill., Balász D Ferenc 411 p 97 fill, Beck József 409 p 90 fi !„ özv. Práeza Pálné 406 p 52 f, Csnnter stein Vilmos 404 p 34 f, Gyulai János 400 p 65 f, Caaut Ambrus 400 p, Hurth A. Ferenc 360 p 02 f, özv Fridrich Sáodorné 886 p 26 f, Jakab Antal 385 p 90 f, özv Sze kulesz Péterne 884 p 09 f, dr. Keresz­tes BÓK* 883 p, dr. Gesmai JózbjI* 382 p 80 f, Horváth Gyula 881 p 40 f, Decker József 380 p 44 f, vitéz Dakos Kálmán 378 p 11 f, Fi­gura Károly 873 p 78 f, Ho! aider Adolf 371 p 82 f, Fridrich Lajos* 871 p 74 f, Borbónyi Lajos 371 p 17 f, Benedek István 865 p 66 f, özv. Fridrich Lajosáé 364 p 92 f, Adám Gyula 864 p 40 f, ösv. Ztish Istvánná 362 p 84 f, özv Szathmári Sándorné 357 p 50 f, O.bán Sándor 353 p 45 f, Tegzes Károly 852 p 92 f, özv. Fadgyas Áronná 352 p 23 f, Széli Antal 358 p 48 f, dr. Osehó Lajos* 348 p, dr. Zsiez Ká roly* 848 p, ifj. Darányi Mihály 846 p 92 f, Harcsa Antal 345 p 90 f, Schön Dávid 344 p 38 f, Sárközi Takarékpénztár 843 p 52 f, Stimabo- vies István 389 p 80 f, Bádóezi Pál 388 p 51 f, Babenyecz Ca. Vendel 387 p 13 f, Práger Mór 321 p 84 f, Adám Dávid 318 p 61 f, Mészöly Károly* 317 p 44 f, Baki István 816 p 96 f, Nagy Pál Ferene 316 p 72 f, ifj. Nagy K Imre 316 p 40 f, Borisz Józsefné 816 p 31 f, özv Sere Istvánná 813 p 36 f, özv. Va* dász Pálné 318 p 08 f, Czunterstein Lajos 803 p 02 í, Babó Dezső 303 pengő 54 fillér. Az egyszerű emberek örök érvé* nyü jgazságkeresése és a termé szetfölötti dolgokba való menekülé« sértek, különös és furcsa követkéz« ményei észlelhetők Halason. Az emberek eleinte csak suttog» tak róla, későbben már mindhango- sabban beszéltek arról, hogy a városban eddig tel» teljesen ismeretlen és a meglévő szektáktól eltérő vallási mozgalmak vannak a lakosság között. Házakban gyűlnek össze és ott vég» zik el ájtatossági gyakorlataikat ahol, az „igazságot keresik“ az igazságot kereső és hozzájuk csatlakozott em> bereknek Ezekről a hirekről értesült tudó» sitónk is és utána járt a dolognak, amikor egészen ismeretlen szektatö« rekvéseknek bukkant a nyomára. A szektatörekvésekről a következő tu« dósitásunk számol be. Zimankős, dérlepte reggel indulunk neki felkutatni az istenes embereket. Kint a külvárosban a2 úgynevezett Sándortelepen az egyik házba nyitunk be. Csinos ház, rendes udvarral, barát« ságos kutyával. A szobában szintén rend. Szombat van. Ahitatos csend a szobában. Atszelemült arcok. Há» rom nő és egy férfi a szoba sarká« ban. KöröskörQl bibliák és vallásos kiadványok hevernek. A férfi renie« sen megvetett ágyon hever. Előtte nyitott biblia. Olvas. A nők nézik és egy öregasszony Szintén. Gyors egymásutánban meg­tudjuk, hogy a férfi passzusonként olvassa a bibliát és utána elmagyarázza a töb­bieknek is. Az egyik fiatalabb asszony kezd beszélni. — Az Istent keressük bé­rem — mondja — a bib­liából. Nekünk hiába be« szélnek büntető istenről, mi azt úgysem hisszük el. Nem lehet az, hogy legyen kinzó Isten. Az nincs Csak igazságos és jóságos. Minek nevezik magukat — kér­dezzük. — Viionisták vagyunk mi, az Ur kedvencei. Keressük az Istent és meg is talál­juk, ha mindig keressük őt. Valami szokatlan tompa hangon beszél átszellemült arcai. A nők bó­logatnak hozzá és helyeslik, amit mond. Később ezt mondja az öregasz* szony. — Mi buták vagyunk még, hogy megértsük az ür teljes szózatát. Nincs papunk, aki elmagyarázzon némely dolgot. Szombatot ünnepelünk, mert ezt olvas­suk ki a bibliából — ugye» bár gyermekeim. Erre egyhangúan feleli vala« mennyi. — Úgy van bizony, égé» szén úgy. Rövid sürgönystilusban tudjuk meg, hogy az egész szombati napot igy elmélkedik át, vallási rendszerük nincs, mert azt bűnnek tartják. Ök csak keresnek és kutatnak. Néha vitáznak. Különös, de ez meg van engedve nekik Azt is bűnnek tart* ják, ha a másik álláspontját nem respektálja valamelyikük. Eddig még csak néhány család csat* lakozott hozzájuk, de mint mondják már igen sokakat érdekel az „igaz­ság“. Innen egy másik házba megyünk át. Másik szekta. Disznóvágás van épen. Ezek nem a szombatot ün neplik, mert szombat van és az egész ház dolgozik. Bevisznek a la* kásba és ott az ágyban súlyos be­tegen fekszik egy öregasszony, aki mozgató 'lelke a szektának. Beteg és fáradt, beszélni is alig lúd. Ami» kor rátérünk a vallásukra, hirtelen megmozdul, élni kezd és tűz lob­Vássó és folyószámla Iteötssönökef kedvező feltételekkel folyásit, Takarék» és folyó» számla betéteket legjobb kamatozáss*l elfogad, átutalásokat bel« és külföldre eszközöl, a hankiizist körébe wégó mindennemű megbízást pontosan teljesít a Halasi Gazdasági Bank Részvény társaság (i Pesti Magyar Keresi. Beák leáaylntézete) ban fel a szemében. Hatalmas fanatizmus lobog az arcán és azzal kezdi, hogy min­den eddigi vallás tévely­gés. Csak az övék az igazi. A szeretet nálunk van — mondja — és mi vagyunk hivatva az egész embe­riségnek terjeszteni. — A biblia a mai erősségünk. Mi olvassuk ki belőle azt, ami Istennek tetsző. Mi adventisták vagyunk, de nem olyanok mint a többi, hanem egészen más módon keressük az igazságot. Ifi köhögni kezd és nem bir tovább beszélni. A szobában itt is szanaszéjjel mindenfele vallásos iratok hevernek. Az egyik férfi megszólal és mint­egy folytatja a köhécselő asszony abbahagyott beszélgetését — Boldogok, akik bennün» két követnek, szászor bol­dogok. Ezek már, mint mondják, többen vannak és ezekhez a környékből is járnak vasárnaponként és közösen imádkoznak. A rendkívüli módon fanatikus emberek közt egyre terjednek ezek a tévlanok. Mindegyik magánál hiszi az igazsá« got és terjeszkedni akar. Megtudtuk azt is, hogy az említett két szektában is akadtak már szakadárok, akik újabb vallást akarnak alapitani. J6 üzlet lehet az Istenkeresés. ■ Will»« .............................................. S záraz hasáb tűzifa 3 P 30 fill, métermázsája ADLER IGNÁC fakereskedőnél Közkedvelt kiváló minőségű dupla éles nullás lisztünket 38, főző lisztünket 35 fillérért árusítjuk kilogrammonként készpénzfizetés ellenében. Bergl Mór és Társa Szabadkai ut. B '"Iliin mmmmrnmmmmmÉmmm „Michelin“ „Express“ „Lucifer“ „Griffon“ Minden jobb szak üzletben kapható! Bias fis fmtss stMnM tarjínzaii Halason Megdöbbentő tévelygésbe fullad egyszerű emberek Istenkeresése

Next

/
Oldalképek
Tartalom