Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-10-06 / 80. szám

6 Kiskunhalas Helyi Értesítője október 6 Hagánhlrdetések ÖíV. Egtegi Horváth Istvánná és gyermekei eladják öregszfl$kbeai Kalmár Mihály éB Czirok kovács szomszédságában levő mintegy 200 n. 51 szőttjüket, valamint Garbai Lajos szomszédságában levő 200 n. öl feketeföldjüket Értekezni lehet dr, Kat« hona Mihály ügyvéddel, vagy dr. Horváth István számtiszttel A Kiskunhalasi Hitelszövetkezet Igen ettnyös feltételek mellett (100 °/« ban) folyásit hosszúlejáratú kölcsönöket árpád u 41 8». lakóház eladó. Tudakozódni a helyszínén Gyenizse Balázzsal, vagy Bánóezky Balázsné balotai birtokán Kisfaludy u. 37 sz. ház */s ad része eladó. Tudakozódni Széchényi n. 27 sí. alatt, vagy Pirtón 87 ez. alatt Oiiíczki Benővel. Öttömösőn jól bevezetett jóforgalma füszerüzlet haláleset miatt sürgősen eladó. Petikin Istvánná Öttömös Jő patkánylrtó kapható R«cz János gyógyszertárában Kossuth u. 1. (Takarék épület) Harangostér 8 sz. alatt szoba, mel­lékhelyiséggel kiadó Lakást adnék munkáért Keceli mű­úton téglagyárhoz közel levő tanyámon. Monszpart főorvos öyömölei konzerváló szerek befő­zéshez sslieyi, eoetsav egyébb hasonló ház­tartási cikkek kaphatók a gyógyszertárakban Szabadkai ut 4 sz. lakóház eladó. Tudakozódni Szabadkai ut 2 sz. alatt, hol 2 kályha, egy asztaleparherdt, borprés és var­rógép eladó Akármilyen vörös, akármilyen ke­mény, nem lesz többé vörös és kérges a ló« szerszám, na a Bodolinual kezeli. Egyszeri használat után a Bodolin újjá varázsolja. Kapható Sztnte, Hangya, Arvay és Langer- mannái a mázsaház mellett Ecetsav, benzin, terpentin, szal­miákszesz, ásványvizek, az .összes háztartási cikkek, mint kefék, seprők, portíisok, mosószerek, szinszappanok legolcsóbb beszerzési forrása City illatszertár ref. templommal szemben. Király u. 1 sz. alatt egy üzlet és műhely kiadó. Tudakozódni Babó Józseffel a helyszínén. özv. Z lah Istvánná városi szőlőjét eladja Tudakozódni Petőfi u. 2 sz. alatt. Arany János u. 8 sz. alatt szoba, konyha és speiz kiadó. Egy családos baromfikertészt, ma­gános beuíartásos fejősgulyást Dömö­törre felfogad Gőböljárási tanyájára Babó Ziltáu. Egődi József öregszőlők 12 sz. alatt nagyobb mennyiségű boroshordót elad. Tudakozódni a helyszínén, vagy Szép ueca 2 sz. alatt. Okt 15*>ére vidékre megbízható főzni tudó mindenes lányt vagy asz BZODyt felfogadnak. Jelentkezhetni Almos u. 5 sz. alatt Háziasszonyok az ősii, nagytakarí­táshoz szükséges összes festék, ecset, kefe árut, tisztitó szereket legolcsóbban a Hattyú drogériában szerzik be Schneider Ignác utódai balotai gaz­dasagába Dömötörre nagyobb CBaládu kom- menoiós cseléd felvétetik JÓ legelőt 238 holdat Császártölté­sen október 7-én d. u. 2 órakor árverés ut­ján Dömötörtől márczius 1-ig bérbe ada&k Ne mulasssa el, ba vásárolni megy, első útja a Párisi Bazár legyen, hol iigyen könyvtár van, olvasnivalót minden vevő kap Hálószobák, ebédlők és mindenféle bútorok a legelőnyösebb feltételek mellett is beszerezhetők Fieisehl bútorkereskedőnél Kossnth u. 27 sz. Megindult ismét a Harangos tó mel« letti gőzmalom régi tulajdonosának megbízható és szakszerű vezetése mellett. Egy próba őrléssel meg« győződhetik, hogy a rendbe hozott malom kifogástalan minőségű őrle« ményt ad. Búzának, rozsnak őrlését IO°/0«ért, darálást, 7°/0»ért felelősség mellett váll lók Liszt, korpa és dara napi áron kapható. Kérem a t. őr­lető közönség szives pártfogását id. Szüle Lajos. Három nap alatt patyolat fehér és bársony sima lesz a bőre, ha City rózsa arccrémet használja. Ajánlatos hozzá a rózsa szappan is. Kapható City Hlatszertárban a ref. templom­mal szemben. FaUőteréshalmin Vúrmegyehatár megállótól félórányira 71 kát. hold lapos homok jutányos áron bérbe vagy felesbe, esetleg 5 —10 holdas parcel­lákban is kiadó. Vitéz Kovács Mihály Bódapest Kossuth Lajos tér 16—17. Gyenizse Benő Akáczfa u. 40 ss. lakóházát 3 házhellyel, részletekben is eladja. Tudakozódni a helyszínén. Csolnak u. 11 sz alatt egy szobs, konyha kiadó. Ugyanott 2'/» hold szőlő eladó. Kőhíd ír. 23 sz. ház eladó vagy azonnal kiadó. Ugyanott modern ebédlő is eladó. Tudakozódni Sertés- piactér 8 sz. alatt. Hattyú drogéria óriási választékot nyújt a legolcsóbb árak mellett. Burgonya eladási Szabolcsi válogatott étkezési piros rózsa 15 fill. Ella burgonya 14 fill. Hópehely fehér 12 fill. Klcainybenl és nagy« báni eladás Piactéren Gyugel«házban levő termónykeraskedésben vagy Farkas Áronnál Kossuth u. 15, Elsőrendű boroshordók eladók Stroh Vilmos Felsónádor u. 3 sz. UJ hordók és kádak min­denféle nagyságban, kizárólag elsóosztályn tölgyfából saját készítés. Pincebsreidezéshez szükséges összes kellékek káposstás, paprikás, tölgy és puhafából. Min­den méretű dézsák a legolesóbban kapha­tók Bulázer kádárnál Eötvös u. 7 sz. Közel a piáéhoz. Javítást vállal Citó psesét-tisztitó, zsír és ételfol tokát leggyorsabban tisztit. Kapható Riói János gyógyszertárában Kossnth u. 1. (Ta­réi épület) Vetőmag burgonyái Neme« sltett, válogatott ^szabolcsi vetőmag burgonya eledé. Őszi piros rózsa 16 fillér, Ella fehér 15 fill., étkezési hópehely vagy Woltmann«féle fehér 13 fill. Kapható és előjegyezhető Farkas Áronnál Kossuth u 15. Elsőrendű boroshordók kap­hatók Adám Dezső borkereskedőnél Kossuth u. 3 sz (Bhfmeietsr-ház) Piszkos és vitelt bőrkabátja uj lesz, ha kifesteti ifj. Csényi József szűcsnél, ahol saját készítésű bőrkabátok, női bórpriszlikok és férfi bőrmeílénvek kaphatók Vörösmarty u. 20 sz. Szerdán a piaeou Ö5V. Fekete Sándorné GsáVelepi lakóházát eladja. Tudakozódni a helyszínén, vagy a Széchenyi-téren levő trafikban Karlebadi, Málnád, Moha», Paiidi, Ágelkai, Ferene József sfb. stb. gyógy ásvány és keserű vizek legolcsóbban a Hattyú drogériában kaphatók. Jövő héten péntek, szombat .és vasárnap négy az elsodort ember az Apollóban. Jegyekről gondoskodjon előre Mustot vásárol Ádám De­zső Kossuth u. 3. (Hoffmeister ház) Hunyadi nfes 2 szám alatt egy pár teljesen uj ssijfejző, 1 garnitúra ko­csikerék éa nagyobb mennyiségű puha ötfa van eladó. A fa megtekinthető Füzes pusztán Monda Antal közbe­jöttével. Szegeden város közepén forgalmas helyen Csekonics a. 6 sz. alatt vil­lanyer öro berendezett mészáros és hentesüzlet ckt. 10-én d. u. 2 órakor önkéntes árverésen betegség miatt minden elfogadható árért eladó. Akáczfa u. 29 sz. sárokház eladó. Egy bőr fúvó, 1 erős igás kocsi eladó Binszky kovácsnál. Must és bormérők, zseblámpák, elemek, öngyújtók, thermosok óriási választékban legolcsóbban City illat« szertárban kaphatók a ref. temp­lommal szemben. Veszek komondor kutyát 4 hónapost vagy egy évest. Eladók politirozott ágyat, éjjeliszekrényt. Márialak, vasút mellett. Hordók eladók Szilády Áron u. 42 sz. alatt. Farkas Kálmán órás a Gazdasági Bank épületében raktáron tart fali. inga, ébresztő és zsebórákat és szemüveget nagy választékban. Brilliáms, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüBtöt (töröttet is) magas áron vesz. Órát és ékszert pontosan javít Szombat és vasárnap két-két vllágsláger egyszerre zz Apollóban Jó házból való fiú tanulónak fel­vétet k City lliatszertárba Prágsr Dávid fakereskedő száraz kemény hasábfát, vasúttól szállítva mázsáját 8'30 P, üzletéból 3 B0 P, apróra darabolt fát 4’30 P, miuden házhoz szállítva értendő A!sóöregsző!ő^ 8 sz. alatt lakés kiadó. Tudakozódni Natkai u. 2 ez a. Száraz akácfa megvételre kerestetik Kálvin-lér 2 sz. alatt. Eladó közvetlen a város alatt egy 55 kát bold területű szántó és kaszálóból álló príma birtok, továbbá vasút állomás mel­lett egy 125 holdas nagyon jó homokbirtok és még több kisebb és nagyobb tanyásbirtok, szántóföld, szőtt és városi lakóház. Értesítést ad kizárólagos megbízása alapján, földbir­tokokra olesó törlesztése» kölosöaöket folyó- Bittat már 300 pengőtói kezdve a legmaga­sabb összegig Fűzik Aador OFB irodája Kiskunhalas Eötvös u. 13. Válaszbélyeg Dspltlator kellemetlen női hajszála« kát (szakáll-bsjusz stb) gyorsai eltávolít. Kapható Báez János gyógyszertárában Kos sath n. 1. (Takarék épület) Autó- és traktortulajdo­nosoknak! Legolcsóbb üzemanyag, adómentes petróleum, benzin és gázolaj, legmegbízhatóbb és legtökéletesebb kizárólag Gar»' goyle Mobiloil olajok, trakto­rok, személy és teherautók ré» szére legolcsóbban VACUM OIL COMPANY RT. főlerakatánál : Kellner Félix cégnél Halas, Petőfi-u. 2. (Zilah°ház) Síremlékek nagy választékban, kedvező fizetési feltételek mellett legolcsób­ban Gulyás József "kőfaragó és márványipar telepén Hl. Akácfa-u. 4. Tűzhelyek 50 P-töl, kályhák 30 P-töl, borprés 200 lt.-es 230 P-töl. berakni valú tűz­hely felszerelve 12 P-től, háztartási edények és más vas« áruk olcsó áron kaphatók LANGERMANN SÁNDOR vaskereskedésében (Murgács hentessel szemben) Felelős szerkesztő és laptulajdonos PRÁGER%)ÁNOS Burgonyát, étkezésre válogatottat és aprót takarmány­nak, valamint káposztát vagontételekben legelőnyösebben ajánl Hoffmann János, Szeged Telefon 1-34- Alapítva 1864-ben-. Á\ Ne mulassza el, ha BUDAPESTRE megy. felkeresni a BOHÉM MÜLATÓ-t I Pénzt földbirtokokra folyósít- tatunk (váltó nélkül) teljes ÍOO százalékos kifizetés­sel, 35 évi időtartamra 3 kataszteri holdtól kezdve, holdanként 600 pengőig, évi 7 és fél százalék kamat­alapon, az iratok vételétől számított 8 napon belül; (II. helyre is.) Házakra pénzintézetünk 9 százalék évi kamattal folyósít 1—10 évig terjedő kölcsönöket, az ingatlan« érték 50 százalékáig. "Váltókat leszámítolunk, váltó- hiteleket nyújtunk. Kernács és Társai banKbizományosoK, Budapest, Terés=Körut 43 B (Válaszbélyeg küldését kérjük) I Vecsey Jenő oki. gépészmérnök Kecskemét Bethlen-körut 16. sz. Lincoln FORD=Fordson AUTORIZÁLT KÉPVISELET Speciális javitőenűhelsr Nagy alkat­rész raktár kivá Koei féle két déli népe pesti felvé d^ar Szí kérv Zá Isk ki imák EZÍpi két kői muni á: IV A I Ap Szón Két játék- te Fölt VII. Rákóczi ut 39. Világvárosi műsor Naponta kezdete 10 órakor. Kávéházi árak. Belépődíj nincs, p*' A ví 6 felt dór ki ben 1 Szc előadi Vasár adás Győs Alma alatti Görlc 81 1 8! kér érkezt érkezt olcaób fizet é melle Korona sósborszesz a legjobb. — Kapható Rácz János gyógyszer- tárában, Kossutn-ueoa 1. sz. (Takarék-épület) Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapváííaíat nyomdabín T

Next

/
Oldalképek
Tartalom