Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-07-07 / 54. szám

6 Kiskunhalas Helyi Értesítője julius 7 Gabona és sertésárak Budapest, julius 6 Gabonaárak: búza 30 P 85 t„ rozs 28 P 25 f., árpa 28 P 50 f., zab 82 P Sertéspiac: Prima szedett 1 P. 50 fill., 1 P. 52 fii!., Szedett közép 1 P. 42 fill., 1 P. 44 fill., Szedett könnyű 1 P. 18 fill, 1 P. 80 fill, I. rendö öreg 1 P. 42 fill., 1 P. 44 fül., II. rendű öreg 1 P. 80 fill., 1 P. 82 fill. Az irányzat lanyha. Hagánbirdetések Balogh Józsefné felsöszállási 160 holdas tanyás birtokát összes veté­sekkel és teljes gazdasági felszerelé­sekkel együtt kedvező fizetéssel azonnali átvétellel eladj a. Tudakc» zédni H;.jnal-u 6 sz. alatt Kasziba Péter Jánoshalmán 90 hold elsőrendű tanyásbirtokát haszonbérbe kiadja. Tudakozódni Jánoshalmán Vásártér 995 sz a. Mélykuli utón elveszett egy félig kész sárga nyersselyem ruha, kéretik a becsületes megtaláló Gyeuizse te­metkezésbe ilió jutalom ellenében adja be. Ó burgonya étkezési, mázsája 10 P, Mihaleeznál. Mész, építkezéshez 6 pengi mm-ként Bodiesi mészkereskedésben Dob u 4, Egy szobás lakás kiadó. Érdek­lődni lehet Benedek Albert vasüz­letben. I. rendű vályog és egy csolnak eladó Holló József Fő u. 17 sz. Oláh János balotai 10 bőid szántó és kaszálóját Sebaeiderék szomszéd­ságában haszonbérbe kiadja. Tudako zédni Vitéz u. 18 sí. alatt Hűsítő italok házilag olesón készít« helók Soire esseneiákkal. Málna, citrom, orangade (narancs), erdőgyön­gye etb. kapható. Egyedárusitó Kis­kunhalason Ríez patika Kossuth u. 1 sz. (Takarék-épület) Gyulai Sándor-féie füzesi 11 hold tanyásbirtok Dömötörtől haszonbérbe kiadó. Tudakozódni Jókai u. 14 sz. alatt. Rosenberg féle felsöszállási birtok felső, szántó, legelőből álló része kisebb részletekben is eladó Felvilágosítást nyújt dr. Szabó ügyvéd. Fűszeresnek való jégszekrény és különféle szobabútorok olcsón ela= dók Hurt Avar utca II Elveszett egy szemüveg tokkal hét­főn Vásár-tér vagy Arany János ut- eán. Megtaláló kéretik, hogy jutalom ellenében adja be Kard u. 7 sz. alá Alkotmány u. 8 sz. alatt egy tr&fík helyiség és két lakás azonnal kiadó. Felsősz&lláson a Hodossy-léle bir­tok Dömötörtől több évre haszonbérbe kiadó Tudakozódni Thorma Kálmán­nal Sziiády Áron u. 19 sz. alatt. Egy, esetleg két szoba bútorral vagy anélkül konyha és fáskamrával azonnal kiadó Sziiády Áron u. 25 sz. Építkezéshez meszet, cemen­tet, mázoló és fes ő anyagot Bodiesi mész, cement és festék kereskedés ben vásár'Íjunk. Miért? Mert min denkÍGÓl olesóbb és jobb 1 A Szász-féle Szász Károly u. 15 sz, alatti lakóház a hozzátartozó 2700 n öl területű telek égésiben vagy parcellázva, megfelelő építőéi fronttal parcellánként eladó. Részletes felvilágosítás dr. Sohön Jenő ügy­véd irodájában nyerhető Kossuth u, 3 sz. Makai Antal kalapos bárány gyapjút vásárol. Vetőgépet és összes mezőgazdasági gépeket hosszú kamatmentes hitelre az Or­szágos Faluszövetség akeiókeretén belül elad: Kohn Sebestyén vat és gépárnháza Kos­suth u 8—10 Schvarcz Károly íakereskedő Szász Károly nti üzletében kiváló minőségű porosz cséplő szenet árusít nagyon kedvező felté­telekkel, melyre előjegyzéseket már elfogad. Tizedes mérleg 250 kg, Kalmár mérleg hordók 80 — 170 literfg és többféle ingóságok f. hó 8-án, vasárnap d. u. 3 óra­kor önkéntes árverésen eladatnak Akácfa u. 27 sz. alatt Bort Vásárol a legmagasabb árban Stróh Vilmos Felsőcádor u. 3 sz. A Kiskunhalas! Hitelszövetkezet igen előnyös feltételek mellett (100 °/« ban) folyósít hosszúlejáratú kölcsönöket Király u. 1 sz. lakóház eladó. Adó­mentes, kedvező fizetési feltételek. Tudako­zódhatni n helyszínén Horváth Jánosnál Alkotmány utea 41 ez. ház azon« náli beköltözéssel kedvező fizetési teltételekkel eladó. Értekezni lehet dr. Babó Imre ügyvéddel a Halasi Gaz­dasági baoknát. Szives tudomására hozom az igen tisztelt gizdaközöneéguek és eséplőgéptulaj- donosoknak, hogy miként az elmúlt eszten­dőkben is. ngy az idén is kapható raKtáro- mon minőségben elsőrendű gépuzij minden méretben, valimint varrészij, a leolesóbb árak mellett. Halasi Bőráruház Kossuth u. 3 sz. Kiss R Lajos Sóstó u. 11 sz há­zát eladja. Tudakozódni a helyszínén A kötöoyi gazdsság fejősbirkákat, bárányokat, ökröket és befogni való tinókat ad el. Neumann szesz hajhullás ellen. Megszünteti a hajkorpásodását, a fejbőr viszkető érzését, Huzamosabb használat után dús haja lesz. Kapható a Rá ez patikában, Kossuth n. 1. (Takarék épület) Farkas Kálmán órás a Gazdasági Bank épületében raktáron tart fali, inga, ébresztő és zsebórákat és szemüveget nagy választékban. Brilliáns, arnny, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt (töröttet is) magas áron vesz. Órát és ékszert pontosan javít Réxgálie (kékkő) legjobb minőségű minden mennyiségben n legolcsóbb árban, valamint elsőrendű Baffia kötöző Szente Ist­vánnál kapható Epret veBzek Stroh Vilmos Felső- nádor u< 8 sz. Mosást vállalok darabszámra, hívásra házhoz is kimegyek. Lakás Fő u. 12 Práger Dávid szénkereskedő porosz« eséplószenei éveken keresztül a legjobbaknak bizonyait. Most ugyanazon minőségű szenet áralja. Kéri a gazdaközönség szives pártfogását Elsőrendű porosz cséplőszenet ga­bonahitelre ad Kohn Sebestyén Mentőszekrények felszerelését vagy kiegészítését az előírás szerint szak­szerűen vállalja bármelyik gyógyszertár. ősz hajának régi színét visszaadja a Maló hajfesték, Minden szinben kapható a Rá ez patikában Kossuth u. 1 sz (Takarék épület) Babó Ferenc nyug. városgazda fe­hértói 12*/* kát. hold földbirtokát eladja, vagy október 26 t(i haszon­bérbe kiadja. Szenzációs és két slágeres a mozi vasárnapi műsora! Harmaíh uica 3 sz. alatt egy ló mellé kocsist, esetleg a ló gondozását ellátó bejárót keresnek. Kuglbpálya megnyitás Lovsa kores­márosná), Eötvös utea 8 sz. emeletes házban, vasárnap 8 án, délután. I díj 10 liter finom bor, II díj 5 liter asz taii fehér bor. Akármilyen vörös, akármilyen ke« mény, nem lesz többé vörös és kérges a ló­szerszám, na a Bodolinnal kezeli. Egyszeri használat után a Bodolin újjá varázsolja. Kaphztó Szinte, Hangya, Arvay és Linger- manuál a mázsaház mellett Kőhíd u. 23 ez iakóhái eladó. Tudakozódni a helyszínén. Kissóstó mellett 7*/* bold föld ha­szonbérbe kiadó. Tudakozódni Hunyadi u. 24 sz, alatt. Bort a legmagasabb áron vásárol Adám Dezső Kos­suth u. 3 sz. irodájában (Hofmeister ház) Bóna Lsjosné oki. szülésznő tudatja, hogy lakása Vörösmartby u. 51 sz. alatt vas. Járószéki ‘/« lánc földjét eladja. Tadakozódai a fenti szám alatt Eladó közvetlen a város alatt egy 55 kát hold területű szántó és kaszálóból álló príma birtok, továbbá vaBut állomás mel­lett egy 125 holdas nagyon jó homokbirtok és még több hissbb és nsgyobb tanyásbirtok, szántöfőld, szőlő és városi lakóház. Értesítést ad kizárólagos megbízása alapján, földbir­tokokra olcsó törlesztései kölcsönöket folyó- Bittat már 300 pengőtől kezdve a legmaga­sabb összegig Fűzik Andor OFB irodája Kiskunhalas Eötvös u, 13. Válaszbélyeg Hosszúlejáratú kölcsönöket a leg­előnyösebb feltételek mellett a leggyorsabban minden előzetes költség nélkül, teljes kifi­zetéssel folyósittat Tábori és Czikú Buda­pest VI Szív u 30 sz. Nész, cement, rözgálic, raifia legjobb, legolcsóbb Bodiesi festékkereskedésében van Schneider Gyula Korona u. 3 sz. házánál elsöredü gallai mész kilója 6 fill, mákeemeut 10 fill. Tengerit és tűzifát legol­csóbban árusít. Cséplésbez poroszszenet lehet előjegyeztetek Gabonát vásárol. Uj gabonára előleget ad. Oséplésre zsákokat kölcsönöz, Uj zsákok eladók Sum olaj sportnál, napkuráaál, für« dőzé nél nélkülözhetetlen. Egyenlete­sen barnit. Megvéd a fájdalmas le- sütéstől. Kapható Ráez János gyógy­szertárában Kossuth u. 1 az. (Taka­réképület) Egy féderes stráfkocn és egy könnyű féderes kocsi eladó BINSZKI kovácsnál Motta por a molyok kártevései ellen legjobb védöszer. Kapható a Ráoz patikában (Kossuth a. i Takaréképület) Kiskunhalas r. t. város I. fokú rendőri büntetőbírósága 1928 kih. 391 szám. Dr. Halász D Sándor városi tanács­nok, mint Kiskunhalas r. t. város I. fokú rendőri büntetőbíróságának rend­őri büntelőbirája; tejhamisitási kihá­gással vádolt Babós Benőné kihágási ügyébsD, Kiskunhalas városban 1928. évi márc'as hó 30 napján tartott nyilvános tárgyalás után következőleg ítélt: Babós Benőné kiskunhalasi születésű. 35 éves, református vallása, kiskunhalasi lakost azért, mert vizzel hamisított tejet és magas savó tartalmú túrót teljes tej illetőleg túró névvel Árusított, az 1895: XLVI. te 3§. e. pontjában kihágás miatt 3(1 pengő pénz- büntetésre, ennek behajthatatlanság esetén to­vábbi 15 pengő pénzbüntetésre Ítélem. Kötelezem továbbá a terheltet a kalocsai Vegyvizsgáló Állomás részére 18+15 P vegy- vizsgálati díj 15 nap alatt különbeni végre­hajtás terhe melletti megfizetésére, valamint a végrehajtás és élelmezéssel felmürelendó költségek megtérítésére. Azonfelül az Ítéletnek a Kiskunhalas He­lyi Értesítőjében terhelt költségére leendő közzétételét az 1895 évi XL. te. 7 § alapján elrendelem. Hegokolás Terhelt tagadásával szemben a kaloesai Vegyvizsgáló Állomás hitelt érdemlő vegy- elemezési bizonylata alapján a kihágás elkö­vetését megállapítottam. A büntetés kiszabásánál terhelt büntetlen előéletét enyhítő, a kibágási cselekmény ismétlődését pedig súlyosbító körülményként vettem figyelembe s Így a hírlapi közzétételt is el ksllett rendelnem Dr. Halász D. Sándor sk. városi tanácsnok, mint r. büntelőbiró. Petőfi ucca 24 sz. alatt özv. Nyi- rethy Sándorné féle péksütőde és egy üzlethelyiség azonnal bérbeadó. Értekezni lehet dr. Nagypál Fe­renc és társa ügyvédek irodájában, ahol a szerződés is azonnal mag- köthelő. Ezenfelül mintegy 1 és */» ho’das szántó csalamldó, vagy köles bevetésére ugyancsak kiadó RÁKOSI JENŐ legújabb könyve Trianontól — Rothermereig Kapható: a HORIZONT könyvkiadóvállalatnál Bpest, József körút 42 sz. Első­rendű cséplőszén kapható SCHÖN SÁNDOR-t ál Petőfi u. 19 sz. alatt Vasgerenda betongömbvas, állvány és ácskapocs, ■ ócska épitési sinek KOZMA és VÉRTES Budapest, V., Visegrádi u. 38 ^Telefon : L. 905—54 Saját készítésű gyermek- kocsik, kerti« székek, utazó­kosarak, gyümölcs - szállító kosarak, kocsikasok, sport-kocsik 16 P-tőI és mindenféle kosáráru olcsón KOVÁCS sAnoor kosárfonó üzletében Szász Károly ucca 5 sí. Felelős szerkesztő és laptulajdonos PRÁGER JÁNOS Losodgí tipusu vetőgépre van Önnek szüksége, ha többet és olcsóbban akar termelni! „RECORD DRILL“ sorvetőgép „RECORD VIII“ sorvető- és sortrágyázégép I^U Sorbanvet! "Sorbantrágyáz ! ÚJDONSÁG! 32 soros traktorvontatásu sorvetö- és sortrágyázógép ÚJDONSÁG! Gyártja az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt. Budapest, VI., Váci ut 19- — Telefon: L. 909—33. Bizománylerakat: Neu Jakab és Fia Nagykőrös, Szendrői Testvérek Kiskőrös, Grosz Imre Kiskunfélegyháza, BENEDEK ALBERT Kiskunhalas, Singer Zsigmond Nagvkáta, Meskó Gyula Keczel Ózom kölni minőségben, illatban elsőrendű. Arcápolásnál nélkülözhetetlen. — Kapható Rácz János gyógyszertárában, Kossuth-u. 1. (Takarék épület) Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat-nyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalom