Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-02-18 / 14. szám

Szombat, 1928 február 18 XXVIII. évfolyam 14. szám Kiskun-Halas Helyi Ertesitőj Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. ’’Öttietéai ár agy évre: n<lyb*D ... 12 P 80 fill. | Vidékre .....................16 P K ém éré 12 fillér Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Mígjclenlk aierdán ét szombaton Hirdetmények dija: Egy cm. magsa soronként Qarmondbdl 80 fillér — Petitből 88 lllér Magán hirdetés szavak^ szerint. Kiadóhivatal: Az uj városháza épül* A nép műveltsége egészen értelmes és sajátosan pompás érzékkel halad előre. Ezt a kiválóan nevelési munkát, amely messze túlhaladja a sab- lónpedagógia megszokott és el­nyűtt kaptafáit, olyan lelkes agyak karolták fel, akiknek jó­akaratához még mondvacsinált kétségek sem férkőzhetnek el. A nép művelődésének előmoz­dítása terén már hosszú száza­dok óta rengeteg energia lobog­tatta a zászlót, ami azonban ma és különösen a tanyavilágban történik, az minden vérmes re­ménynek legvérmesebb zenitjére is fölkapaszkodott már. Nehéz ut, tövises akadályrengeteg a kijelölt célja annak, aki ezt a feladatot saját érző szivének ön­zetlen iránytű útmutatására gya­korolja. Itt ezen a helyen nem is azt akarjuk tulajdonképen hono­rálni, amit egyik-másik tanyán kifejtenek. A közvélemény ver­diktjét akarjuk szerte-széjjel kür­tölni arról a nagyszabású ered­ményről, amit ez a munka a nemzeti fejlődés szempontjából jelent ma és jelenteni fog hol­nap. És ha nem csügged, iramát nem fogják az elernyedt- ség lankadt kórusai nyomon követni, jelenteni fog a távoli kódok eljövendő messzeségeiben is. Ezekben a népmüvelódési értékes előadásokban, — ame­lyek a halasi tanyákon megin­dultak, — a magyar múlt nyújtja segítő, izmos jobbját a jövőnek. A jelen fázósan vibráló és önma­gát, súlypontját vesztett gene­ráció még fel-fel pislákoló láng­nyelveit annak az uj nemzedék­nek, amely emberi és nacionális posztját lesz hivatva elfoglalni. A mai Európa gyűlölettől pattogó és forrongó és sistergő kráte róben kell legyen egy pont, egy stabil terület, egy biztos bázis, amely megvesse lábát a balkáni hordák vasabroncsai között. Amely az idegen áradat lavinája elé a vitézség, a lovagiasság és a bátor önérzet mellett odaállíthassa a műveltség sorompóját is. Ez a sorompó készül. A jószándék és jóakarat méhében most érik. Ez a gyümölcs lesz a jövó szállás­csinálóinak egyedüli záloga. A magyarság, a magyar faj köny- nyed útja azon a pályán, ame­lyet simára simítottak, éretté becéztek és eredményesen hasz­nálhatóvá dédelgettek a ma emberei. M—y. A Ház mai ülését fél tizenegykor nyitotta meg Zsitvay Tibor elnök. Az elnök bejelentése után kitűzte a numerus clausus módosításáról szóló javaslat folytatólagos tárgya­lását. Az első felszólaló Gál Jenő volt, aki kérte a tanácskozó képesség megállapítását. uz elnök miután meggyőződött róla, hogy az ülés­teremben csak harminckét képviselő van jelen, az ülést felfüggesztette. Tizenegy órakor azután folytatták az ülést. Gál Jenő beszédében első­sorban hosszasan bírálta Klebelsbergnek a Pesti Naplóban megjelent cikkét, I de beszédének további folyamán elismerte a kultuszminisz« tér nagy érdemeit is. ! Gál Jenő hosszasan foglalkozott a javaslattal és többek közt kijelen­tette, hogy nem kell félni szellemi túltermeléstől, annál is inkább, mert egy nemzet­nek sem lehet hátrányára, ha kapui tárva várják a tanulni vágyókat. Az ülés lapunk zártakor tart. Szombaton reggel akasztják fel a dunaadonyi rablógyilkost Borzalmas rablógyilkosság történt a múlt év január hatodikén a duna* adonyi révkorcsmában. A hajnali órákban vérbefagyva, összeroncsolt fejjel találták az ágyában Müller Vilmost a korcsmá- rost. Nem messze a hálószobától, a konyha közepén hevert ugyancsak véresen, eszméletlenül Mül- lerék cselédlánya. A csendőrség kinyomozta, hogy a gyilkos Steirer János adonyi mol» nárlegény. Letartóztatták és a székesfehér» vári törvényszék, majd a tábla és a kúria is halálra Ítélte. A halálraítélt gyilkos kegyelem» ért folyamodott a kormányzóhoz, azonban nem kapott kegyelmet. Miután a halálos ítéletet jóváhagy» ták, azonnal intézkedés történt arra vonatkozóan, hogy Steirer Jánost pénteken reggel felakasszák. A gyilkost ma délelőtt cellájából átkisérték a siralomházba, ahol még csütörtökön látogatást tett nála Gold Károly, az állami hóhér, akit táviratilag hívtak Székesfejérvárra, hogy péntek reggel végrehajtsa az Ítéletet. Székesfejérváron hamarosan el* terjedt az akasztás hire és a tör« vényszéket valósággal megrohamoz« tak az akasztáshoz szóló belépő» jegyekér, azonban csak kevésszámú jegyet osztottak szét. Az ügyészség kivégzést szombat reg­gelre halasztotta el. A székesfejérvárí ügyészség ud* varán a bitót már fel is állították. Hadridban követséget állít fel a kormán; Politikai körökben befezett tény­ként beszélik, hogy a kormány Madridban külön királyi követ- séget állít fel és erre a célra uj palotát vásároltak. Az uj követ, a hírek szerint, Matuska Péter követségi tanácsos lesz. A kommunista szervez­kedés egyik vádlottját szabadlábra helyezték Ismeretes, hogy a budapesti rendőrség néhány nappal ezelőtt * kommunista szervezkedést fedezett fel és négy egyént tartóztatott le, köztük Róth Lili zongoraművésznőt. A vizsgálóbíró ma délelőtt az iratok áttekintése után Róth Lili szabadlábra helyezését rendelte el. A felsőház ülése A felsőház, holnap, szombaton délelőtt 10 órakor ülést tart. Schandl államtitkár az Orsz. Központi Hitelszövetkezet élén Politikai körökben befejezett ténynek tartják, hogy Schandl Károly főldmívelés« ügyi államtitkár lesz az Országos Központi Hitelszövetkezet vezérigazgatója és báró Prónay György kerül a földmivelésügyí minisztériumba államtitkárnak. Ez azonban csak a költségvetés letárgyalása után tör* t nk meg­Ravasz Lászlóné Halason A Loránffy Zsuzsánna Egyesület elnöknője a kórházi diakonisszákat látogatta meg Dr. Ravasz Lászlóné, a dunamel- léki református egyházkerület püs­pökének felesége, aki a magyaror­szági legnagyobb református nő» egyesületnek: a LorántffyZsuzsánna egyesületnek az elnöke, f. hó 15»én szerdán Halasra érkezett az itteni Bessenyey közkórházban működő diakonissza testvérek meglátogatá­sára. A helybeli Protestáns Nőszö- vetség tagjai szép számban gyűltek össze az állomáson a Főtiszteletü Asszony fogadására. A Nőszövetség nevében az elnök: Dr. Thurőczy Dezsőné üdvözölte meleg, szeretettől áthatott szavakkal a püspöknét. akinek ez volt első látogatása Halason. A Bessenyei kórházban dr. Monszpart László igazgató»főorvos fogadta dr. Ravasz Lászlónét és kalauzolta végig a kórház összes termein A Fötiszte- letü Asszony gyönyörűséggel szem­lélte a kórházban folyó munkát. Mielőtt elutazott volna, hosszasan beszélgetett a Nőszö/etség elnök­ségével és sajnálatát fejezte ki, hogy ez alkalommal a Nőszövetség mun­kájába, az idő rövidsége miatt, mé» lyebb betekintést nem nyerhetett, de. kilátásba helyezte, hogy a közeljövő» ben meg fogja látogatni a Protestáns Nőszövetséget, amikor a Szövetség tagjaival is közelebbről kíván meg­ismerkedni Dr. Ravasz Lászlóné titkárnője kíséretében a 6 órai gyorsvonattal visszautazott Budapestre. ORSZÁG—VILÁG 60 százalékos valórizációt ítélt meg a budapesti törvényszék 600 bácyász- oak. akik a Baoyamunkaeotthon r. t. ellen pereskedtek — A jogi pályát a kultuszminiszter meg akarja nehe­zíteni. 5.év lesz a tanulmányi idő, a kollokviumokat pedig kötelezőkké te­szik. — A munkanélküliek száma decemberben 14368-ra emelkedett, a növekedés november óta 15 5 szá­zalék. - Leugrott B pesten a Muzeum* kröut 85. sz. ház I I. emeletéről Put- cok; Etemér volt putooki földbirtokos és szörnyethalt. — Halálragázolt a személyvonat a nagyzimányi állomá­son egy 30—35 éves ismeretlen nőt. — Felrobbant Leitendorfbau magne­zitipar rt. regenerátora és az egész telep leégett. — Hírlapvállalatot ala­pit Loodooban lord Bothermere 74 V, miil ó sterling alaptőkével, amely Anglia minden nagyobb városiban esti lapot fog kiadni. — Fejbelőtte magát Miskolcon Nitmaus Dezső uy. alezredes. — 30 ezer báoyamunkás sztrájkba lépett Csehországban. — A leégett gyöngyösi mnnkásbiztositó gyújtogatásával Gyulai József sikkasztó pénzkezelőt gyanúsítják. — Báoya» robbanás történt az oroszországi rud- zenkovói vasbáoyában, melynek 12 emberélet esett áldozatul. LEGÚJABB! (Budapesti tudósítónk telefonjelentése péntek délután.) A képviselőház mai ülésén Klebelsberget bírálta Gál Jenő A Ház a numerus clausus vitáját folytatta

Next

/
Oldalképek
Tartalom