Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-09-26 / 77. szám

4 Kiskunhalas Helyi Értesítője szeptember 26 Egy bécsi kórház-igazgató tudományos előadása Halason A Délpestmegyei Fiók Orvosszö« vétség rendkívül érdekes és a gya­korló orvosokat felettébb érdeklő tudományos összejövetelt tartott február 22-én a halasi Városi Szín­házban. Az előadó dr. Böhler Lo­renz bécsi kórház-igazgató személye mintegy 100 környékbeli orvost vonzott Halasra, az előadás meghall« gatására. Dr. Böhler Lorenzet a színházban dr. Novobdczky István városi fő­orvos lendületes német nyelvű be» széddel köszöntötte a városi ható» ság nevében. Dr. Murányi Károly a Délpestmegyei Fiók-Szövetség el« nöke a Szövetség nevében szólalt fel és üdvözölte az előkelő bécsi vendéget. Ezután dr. Monszpart László a helybeli kórház igazgatója ismertette a még aránylag fiatal orvos-tudós változatokban eléggé gazdag életét. Ezek után nagy érdeklődés közt állt fel dr. Böhler és köszönte meg a szives fogadtatást és megkezdte előadását a csonttörések modern kezeléséről. Minden egyes törés-féle­séget és azok kezelését külön-külön mozgó képekben mutatta be és magyarázatokkal kisérte. Előadása másfél óráig tartott, amely rendkí­vül tanulságos volt és a hallgatósá­got mindvégig lekötötte. Az előadás után a jelenlévők sokáig ünnepelték. Dr. Róna Dezső bajai kórház- igazgató intézett ezután beszédet a bécsi vendéghez, megköszönte neki azt az áldozatot, hogy Bécsből Ha­lasra jött előadást tartani magyar orvosoknak. Este 9 órakor dr. Böhler Lorenz és felesége tiszteletére a Délpest- megyei Fiók Orvosszövetség ban« kettet adott, amelyen az orvosok feleségükkel együtt jelentek meg. A vacsora alatt több kedves felszó­lalás hangzott el. Először dr. Gusztos Károly h. polgármester a kormány­zót köszöntötte fel, felszólaltak még dr. Gluzek Ferenc, dr. Róna Dezső, dr. Murányi Károly és végül dr. Böhler, aki újból köszönetét mon« dott a szives vendéglátásért. Kovács Ferenc kádár mester, VI., |Sarló u. 2 sz. há­zánál, kath. temp­lom közelében, min» denféle nagyságban uj Ai hassn&lt hordók, szőlő- daráló kádak, káposztás, pap* rlkás, kemény- és puhafából dézsák a legjutányosabban kaphatók Javítást váHal. Saját pánzének ellensége, ha 40 fillér árkülönbözet miatt nem Mur« gácsnél szerzi be husszükségletét. Győződ­jön meg a hús friss minőségéről és ne hall» gasson ellenségeimre. Egy kgr. hús nálam 100 deka és nem kevesebb. Osztályozott húsok árai: Marhahús kilója 160 P, Borjú hús 2 00, Belső rész 120, Disznó fej, láb 1-80, Borjú csont külön 40 fill,, Nyári szalámi-kolbász 320, Vegyes fel­vágott 360, Friss tepertő naponta. Elsőrendű sajtoltó kapható. Gyenge borjut, sertést, marhát, birkát, bárányt bármilyen mennyiségben a legmagasabb napi áron vásárol. Üzlete a Gazdasági Bank mellett, Etitvóa ucca 1 szám alatt IQ.MUR6ÁCS nái Ne mulazsza el, ha BUDAPESTRE megy. leikeresni a BOHÉM MULATÓ-ti VII. Rákóczi ul 39. Világvárosi műsor Naponta kezdete 10 órakor. Kávéházi árak. Belépődíj nincs. Mélykút községben három ember meghalt a romlott hústól Most tisztázzák a tömeges szftrencsétlenséanek részleteit Mélykút községben erélyes vizsgálat indult meg, hogy^tisztázzák annak a tömeges szerencsétlenségnek részleteit amelynek eddig több halálos áldozata van már. A vizsgálat eddigi adataiból a következők kerültek ki: Bedakovics Ferenc mélykúti lakos egyik tehene lépfenében elhullott, mire a községi állatorvos intézkedett, hogy a veszedelmes betegségben kimúlt álla« tot ássák el. Bedakovicsék azonban nem hajtották végre az állatorvos rendelkezését, hanem a lépfenés illat bőrét le- nyusatták, húsát pedig negy­venöt pengőért eladták egy mélykúti mésaárosnak, aki kolb&set csinált belőle. Egy mészáros inas és Kovács Molnár János, akik a lenyuzást végezték, súlyosan megbetegedtek bőrantraxban. Röviddel azután Bedakovics Ferenc felesége is súlyos beteg lett; torkában lépfenés fekély támadt, amibe rövi­desen bele is halt. Egyik fővárosi napilapban beleenai Csi8»ár Béla „A pestmegyei tanyák kálváriája“ címen irt hosszabb cik­ket. A cikket, mivel bennünket is közelről érdeke), szószerint alább adjuk : Kedves Szerkesztő Ur! Járt e már a távoli alföldi tanyák között, ahol a kultúra, haladás és egyéb szép frázisok nagyobb dicső­ségére tiz kilóméterre kell vánszorogni porban, tengelyig érő homokban, kanyargós utakon, homokbuckák közt tel és le és igy kell elérni vasutat, vásárt, piacot és civilisációt ?! 0 kedves Szerkesztő Uram, borzalmas állapot uralko­dik a pestmegyei tanyákon! E levelemet mementónak szánom nem éppen halotti történet eié, de olyan kálváriái megvilágítására, mely speciális, lokális és főként magyar: a prónayfalvai, bécsai, ssanki stb. tanyavilágira. A helyzet megértéséhez tudni kell, hogy shonnan e sorokat írom, a legszánalmasabb viszonyok uralkod­nak. Ez a hely — Kiskőröstől és Soltvadkerttöl jónéhány kílóméterre fekvő „nagyközség“ -nek csúfolt tanyavilág, mely messzi távolságokat, értve közéjük Prónayfalvát, Bécsit és még egynéhány tanyai települést foglalva magában. A helyzet a következő: a vasúttól 10—20 kilóméterre terül el egy egy tanyatelep, amelyeket — hogy pa­naszra ne legyen ok a cimkórság idején — nagyközségnek neveztek ki. Ezek a tanyák és ezek a pár házból álló faluk csak nyáron közelíthetők meg. Akkor is csak paraszt kocsin. A szekérvágta utak olyan rettenetesek, hogy nincs ember, aki éjnek idején neki merne vágni ilyen kocsiutnák. Télen ezek az tanyák min­dentől el vannak vágva. Via, sár, pocsolyák és teljesen el­romlott utak gátolnák mindent Gaa- dasági és seellemi törekvésnek vége. Eteken aa anomáliákon csak egy segíthet : a müut. Csodálkozva olvassák bizonyára e sorokat, mert nem hitték, hogy ilyen szerény vágya is legyen a tanyáknak. Ez az ut minden reményünk és vágyunk volt, Bedakovicsnén kívül még ketten háltak meg, akik ettek a lépfenés állat hasából késeitett kolbászból. A három haláleset és két megbetegedés után maga Bedakovics Ferenc is súlyosan megbetegedett, mire beszál« litották a kórházba. Bedakovics kór« házba szállítása előtt tagadta, hogy a lópfenós állatot eladta volna, mikor azonban beteg lett, a vizsgálatot vezető tisztviselőt magához kérette a kórházba és a kórházi ágyon a következőket vallotta: — Most, hogy feleségem már mag­halt és én is beteg vagyok és könnyen meghalhatok, nem akarok hazugsággal a sírba szállni. Bevallom, hogy a lépfenében elhullott tehenet én adtam el. A tömegszerencsétlenség ügyében, amelynek eddig már három halottja és három súlyos betege van, tovább folyik a vizsgálat. csalódásaink és kétségeink ködén át csak ez az egy remény éltetett. Kérelmezés, kérványezés, sirás, kö­nyörgés csak ezért hangzott el mint­egy tiz év óta, Végre két évvel < ezelőtt csoda történt: szerény ké­résünket illetékes körök jóindulatú fejbólintással fogadták kegyeikbe és bizonyos képviselői választás sikere érdekében pártolólag vették kérésün* két. Egy évre rá már annyira haladt a dolog, hogy megtörtént az ut bejárása Soltvadkert és Prónayfalva között és kedélyes Ígéretek között újabb évet értünk meg. Kedves Szerkesztő Ur. Itt állunk újabb tél előtt I A bürokrácia pedig folytatta tovább kisded játékait. Mély csend honol a müut tárgyiban Egy év óta minden munkásság csak Ígéretben, mentegetőzésben és abban merült ki, bogy a jól fizetett ut- kaparók hivatalos komolysággal ka­parják össze az eljövendő müut határait jelző kupacokat. De meddig ó meddig ? Hol késik már e beígért müut? Kérdjük tisztelettel a bölcs illetékesektől. Bizalmas utón hallottuk, hogy a vármegyei főjegyző „ül- az ügyön. Máshelyröl nyert szintén bizalmas értesülitünk szerint a minisztérium halogatja a kezdést. Hát még mi jön ezután. Ugylátszik a szegény tanya- világunk büntetlenül nem kaphat semmit sem. Évtizedekig keli várni minden kis probléma megoldására. ígértek már telefont Is, sőt vasutat Is, de mit csináljanak ugyebár, mikor ígérni oly könnyű és az illúziók oly szépek. Hol vagyuok mi a külföldtől, ahol minden kis falu mellett jól gondozott müut, vasút és telefon van ? Arrtl, hogy nincs templomunk, arról, hogy istillószerü pajtában, mélyet községháznak neveznek, kény télén meghúzódni a jegyzőikar, arról, hogy telefonunk, vasutunk, postánk mncs, nem is beszélek. Leg­alább a megígért és bizonyos ille­tékesek által halasztgatott műutat csinálják már meg. Szerkesztő urnák hálás köszönettel a magyar tanyák lakói nevében Prónayfalva. Szept 14, beleenai Csiszár Béla. Asoltvadkerfi szőlősgazdák horkőzraktár felállítását kérik Soltvadkerten Bocsa és Prónayfalva Is hasonló határozatot hozott Soltvadkert szőlősgazdái f. hó 19»én népes értekezletet tartottak a község­háza közgyűlési termében, ahol Schnutigel József biró, mint szőlő­termelő is vázolta a szőlősgazdák jelenlegi helyzetét. Rózsa Béla rész­letesen ismertette a Duna—Tiszaközi szőlőtermelők nagyarányú akcióját, mely a kormány által létesítendő borközraktárak egyikének Kecske­méten leendő felállítását célozza. Mint az alföldi borvidék hatalmas központja, egyedül Kecskemét van hivatva arra, hogy a homoki szőlős­gazdákat egységes táborba tömörítse, annál is inkább, mert a kecskeméti Bortermelők Első Pinceszövetkezete páratlan felszerelésével, központi fek­vésével és bevásárló telepeivel telje sen készen áll a közérdek szolgá­latára. Az értekezlet egyhangúlag kimon­dotta, hogy a fentiek értelmében csatlakozik az általános mozgalom­hoz, a földmivelésügyi miniszter elé f. hó 27=én vezetendő deputációban képviselteti magát és a Kecskeméten felállítandó borközraktár egyik fiók­telepét Soltvadkert részére kérel­mezi. Bócsa és Prónayfalva is hasonló értelmű határozatot hoztak. Október elsejével érdekes újítások lépnek életbe a vonatokon A magyar államvasulakon október l»én életbe lép a téli menetrend. A jelenlegi helyzettel szemben egyéb­ként is jelentős változások lesznek. így • A menetjegyek érvénytartamát az 50 km*ig terjedő rövid távolság a szóló jegyek kivételével napok sze­rint időben is megállapították. Esze« rint az 51 - 200 km.»en jegyek két napig érvényesek. Az utasok által illetéktelenül le­foglalt minden egyes ülőhelyért 5 pengőt kell fizetni. Ülőhely hiány miatt a magasabb kocsiosztályban utazók kötelesek a menetjegyük­nek megfelelő és az általuk tényleg használt kocsiosztály menetdija kö­zötti különbözeiét pótdij nélkül után- fizet i A csatlakozó állomásokon a jegy­váltásra eddig érvényben \ olt 30 percet 20 percre rövidítették meg. Az utazás megszakítását közönsé­ges jegyeknél egyszer, menettérti je­gyeknél az oda- és visszautazásnál külön-külön megengedik. Budapest keleti és Budapest nyu­gati p u. között a MÁV utipodgyász átfuvarozást létesít, amelynek dija 10 kgm-ként 20 fillér, de darabon­ként legalább 50 fillér. Expesszárut szintén átfuvaroznak. Az átfuvarozás dija 10 kgm-ként 30 fillér, de da­rabonként legalább 60 fillér. A rendes áru féléves bérletjegyek folytatólagosan kedvezményes áru éves bérletjegyekre ki nem egészít­hetők. A havi bérletjegyekre vonat­kozó határozmányokat oly módon egészítették ki, hogy a havi bérlet­jeggyel visszautazó utas, az érvé­nyes viszonylaton túl, a menetdij- nak pótdij nélküli utánfizetése mel­lett tovább utazhat. A vasár- és ünnepnapokon ki- ! adásra kerülő féláru menettérti je« ! gyek megszűnnek és csupán az ugy- | nevezett hétvégi (weekend) jegyek : maradnak érvényben, Ezekkel a me­netjegyekkel azonban kiállításuk nap­ján visszautazni nem lehet. Ul levél a mm tanyák kálváriájáról Prónayfalva, Bócsa, Szánk műutat kérnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom