Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-02-11 / 12. szám

február 11 Kiskunhalas Helyi Értesítője 5 u I a az ifju- udomá* hogy 6-án az slola írben Szives kér: tel ILMüS tó. 12-éa, acöstét ) az ifjú lelettel elépődij Slgyki- äzetnek. mozi br. 11. filmest 1 6 éven ;ek. nas iák szivek játéka : és 11 4 fósze- ad Veidt erber. >k; aárius. t este 8 r 1 ebr. 12. n film! ázlusi tény einya) jezetben. 6 óa 8 helyárak elöntés I vasárnap, és 19 én Imre ógjátéka le t színpadi ilmen és Belvárosi íüvéssei. tanácsos oskodni. A JÓ VIDÉK A brettli és az állatorvos A színművészet, különösen a ví* dékí színészek élete az egyedüli, ahol még napirenden van a bájos romantika. Öreg szeladonok és fiatal legénykék szíve egyként for* rón megpezsdül, ha a világot je* lentő deszkák valamelyik hölgyének szeme feléje kacsint. így azután megindul rendesen egy élettani és érzelem folyamat, amely, mint a láncszem fűződik egymásba. A szív, a szem és a zseb. Lehet a falunak hétvilágra szóló szépsége az mind semmi a hevűlő sziveknek. A szi= nésznő az más. Az mindent jelent. Intelligenciát, sikket, elegánciát. Ez igy van időtlen időktől fogva. Ma a színésznő vezet, arrívál. Egész a zsebig arrívál. Mostani esetünk a határmenti csendes Kele* bía faluban játszódott le. Játszódott ? Gyenge. Mi az, hogy játszódott ? Az éjszakába tombolt bele széles jókedvében. Kelebía színigazgatója Kmetty Lajos — aki valamikor Ha* lason is játszott — társat vett maga mellé. Csendes társat ugyan, de az mindegy. Mégis két igazgató lett. A társulat tagjai ezt nem nézték tétlenül. Tiltakoztak. Miért kell két diri ? — mondották izgatottan. Hogy ebből az igazgató kérdésből ne le* gyen problémák lavinája, úgy ol* dották meg a kérdést, hogy a tár* sulat minden tagja címzetes igaz* gatói címet kapott jelleg nélkül. A címzetes igazgatók ezután nyűgöd* tan játszottak. Vasárnap este pedig a hirdetett előadást nem akarták megtartani. Valami anyagi díffe* rencía merült fel a két igazgató között. Amit nem lehetett áthidalni. Csak pénzzel. Kelebía közönsége egykedvűen vette ezt tudomásul. De nem igy a színházrajongók. Akik lehetnek négyen. Esetleg öten. De ezzel aztán slussz. Közöttük a határszéli állatorvos. R. K., a köz* ismert szinészmecénás. Kijelentette, hogy ő megköti a békét és mégis lesz előadás. Gavallérosan kifizette a zsebéből a differenciát és őrőm- rívalgások közt felgördült a sző* nyegből készült függöny. Az elő* adás végén pedig az állatorvos meghívta a társaságot és reggel hat óráig tomboló cigányzene mellett ratifikálták a sikerült békét. Éjfél után egy óra tájban az állatorvos odafordult a szubretthez. — Na cica. ugye kész a béke ? A szubrett rámosolygott, csűcsö* ritett egyet s csak ennyit felelt. — Maga diplomata. Egy ara* nyos, drága, okos diplomata. Nyomtatványokat olcsó áron és izleses kivitelben kóssit lapunk nyomdája. ■ HliniBBB RÁKOSI JENŐ legújabb könyve Trianontól — Rothermereig Kapható : a HORI­ZONT könyvkiadó­vállalatnál Bpest, József körút 41 sz. Iá jus tizenötén indul mega Simplon express Az uj vonat Halast is érinteni fogja A Simplon express, amely jófor- 1 mán a háború kitörése óta már jj megszűnt, hosszú idő után újból meg fog indulni. A nemzetközi forgalomra világ- viszonylatban is jelentős vonatjárat megindulását és útvonalát hosszas tárgyalások után határozták el, úgy­hogy az most már véglegesnek te­kinthető. A Simplon megindulása a brüsszeli egyezmény alapján történik meg és pedig már, budapesti tudósitónk ér­tesülése szerint, véglegesen megállapított idő­pontban, május tizenötödikén, A uj express nagyjelentőségű lesz különösen a kereskedelem szempont­jából. A Simplon Halast érinteni fogja, Halason is keresztül fut. Háromezer pengőbe Került a városnaK Szilády Áron szobra A kiadásból 724 pengő adományokból térült meg Ismeretes a város közönsége előtt, Kálmán 10, dr.Mamuäich József 10, hogy a közelmúltban a város szob- j Draskovics Géza 5, Újlaki Károly 2, rőt állított Szilády Áronnak, a tudós ; Horváth Dezső 10, Lukácsy Imre 10, halasi papnak. j Örhalmi Imre 10, Kiss Péter 16, A szobor a városnak háromezer \ Szekér Károly 25, dr. Tóth Lajos pengőjébe került, amely összegből ! 40, Nógrádi Ármin 10, Lőrinczy 724 pengő adományokból folyt be. j István 10, Tóth Károly 20, Róbók A szobor költségeihez a követke- í Lajos 10, dr. Szalay József, 20, dr. zők járultak hozzá adományaikkal, i Stimakovics László 5, Mészöly Ká- Rof, egyh. pénztára 100 P. ref. j roly 10, Reveié Pál 40, dr. Schaff- reálgimnázium pt. 100, ref. polg, \ ler 10, Székely Adorján 10, Präger leányisk. pénzt. 100, dr. Müller Já- \ Samu 5, Gyenizse Antal 10, Varga nos 50, Szilágyi Benő 5 dr. Szé- ! Nagy István 5, dr. Dane Ákos 20, kely Vilmos 10, Lőrinczy Kálmán 10, j Vass Árpád 10, ifj. Szekér Pál 15 dr. Fischer György 10, Draskovics ! pengőt. HÍREK — Időjárás. A Meteorológiai Inté* zet jelenti: Egyelőre még enyhe és változékony idő. — A Pénzintézeti Központ revizora Halason. Az idáa úgy látszik koráb­ban kezdte meg a Pénzintézeti köz­pont rendes évi vizsgálatait a bankok­nál. A múlt héten városunkban idősött revizor megtartotta részletes felülvizs­gálatát a Gazdasági banknál és a Takarékpénztárnál. Átvizsgálta a Gazdasági banknak lapunk mai számá ban közölt mérlegét is és teljesen rend ben találta. A két intését ügyvitelével meg volt elégedve. Iparvállalatok nem tartósnak ugyan a Pénzköspont hatás­körébe, de mivel a Gazdasági Bank érdekkörébe tartosik a Villamossági Bt. átvizsgálta ennek üzletvitelét is, meglátogatta a telepet és uj mellék­üzemeit (autójavítót, malmot) és meg volt elégedve a tapasztalt fejlődéssel. A Kereskedelmi Bank és Hitelbank revíziójára később fog sor kerülni. — Dr. Raffay Sándor ág. h. ev. püspök, mint értesülünk, e hó 10-en hivatalos ügyben Kiskörösre érkezik Kruttsebmitt Antal főesperesielkéez és báró Kaas Albert egyházmegyei fel­ügyelő kíséretében, hogy az ottani evangélikus egyház nagyarányú épít­kezési programmes ügyében folytas­son tárgyalásokat — Eljegyzés. Róna Gábor áll. isk. igazgató és Mihaleczky Róza áll. isk. tanítónő jegyesek. (Minden külön értesítés helyett) — jegyzőválasztás Dunaharasztin. Dunaharuszti képviselőtestülete ja­nuár 23 iki közgyűlésén, melyen Ré­vész főszolgabíró is megjelent, fő­jegyzővé Föidváry Aurél hajósi edő- ügyi jegyzőt, adóügyi jegyzővé pedig Tompa Lajos tnsjosházai jegyzőt választotta meg. — Albrecht főherceg a Kiskun* sági Galambiövő Egyesület diszelnöke; A Kiskunsági Galamblövő Egye= sülét legutóbbi közgyűlése Albrecht királyi herceget diszelnökké válasz* tóttá és elhatározta, hogy küldött* ségileg kéri föl annak elvállalására. Értesülésünk szerint a főherceg el* fogadja a diszelnőkséget és a kül­döttséget afrikai útja előtt fogja fogadni. — Farsangi előadás. A kiskunhalasi katolikus diákok Kongregációja feb* ruár 12 én, vasárnap délután 5 óra* kor a róm. kát. iskolában beszer­zendő zászlaja javára farsangi elő* adást rendez. Jegyek Baranyi László hittanárnál kaphatók. — Korház épül Nagykőrösön. A nagykőrösi ref. egyház gyűlésén fog* lalkozott a tanács dr. Csutorás Sán­dor orvos kérelmének tárgyalásával, aki az egyház Kecskeméti uccai árvaház mellett levő telkét kórház­építés céljaira szándékozna megvá* sárolni. Az egyház ezt a telket va lami egyházi középületnek szánta; ue kórháznak kivételesen hajlandó lenne dr. Csutorás Sándor orvosnak átengedni azzal a feltétellel, hogy állandóan kórháznak használja Az egyháztanács megadta az engedélyt j az eladási tárgyalásokra. — A Polgári Olvasókör jelmezes bálja f. hó ll=én, szombaton este 8 órai kezdettel a báli esték egyik ki* magasló estélye lesz. A nagy érdek­lődés előre biztosítja a bál sikerét, j Mindenki, aki megjelenik, kedvesen fog emlékezni az eltöltött estére. — Nezemtközí tavaszi vásár Wien- ben március 11-íől 18-ig 25 százalékos vasúti kedvezmény úgy a magyar, mint az osztrák vasutakon. lágyén vizűm. Bővebb felvilágosítással kész séggel szolgál a városi Menetjegy Iroda. A felsőbácskai lecsapoló társulat Medveczky Károlyt választotta elnökévé A lecsapoló társulat közgyűlése Kedden délelőtt tartotta a jános- halmai községháza tanácstermében nagy érdeklődéssel várt közgyűlését a Felsőbácskai Lecsapoló Társaság. A közgyűlésen a megjelentek él­jenzése közben felolvasták az uj tisztikar névsorát amely szerint el­nökké Medveczky Károly gazdasági főtanácsost választották meg. A lelkes éljenzések után a minisz­teri biztos megválaszlottaknak jelen­tette ki a felolvasottakat, majd Isten áldását kérte a most már önkor­mányzatát visszanyert társulatra. Medveczky Károly, az uj elnök megköszönve a társulat tagjainak bizalmát, kijelentette, hogy a súrló­dások megszüntetése, a hiányok pótlása lesz a legfőbb törekvése. Megéljenzett szavai után Kovács Ignác köszönte meg a miniszteri biztos fáradozását és üdvözölte az uj elnököt. • ••• — Solt iskolákat, kultúrpalotát és uj községházat épit. A Helyi Értesítő beszámolt arról, hogy Solt és Duna* földvár között épül az uj Dunahid. A hid mind a két helység fejlődését nagyban elősegíti. Solton máris megkezdődtek a Dunához vezető ut= épitési előmunkálatok. Az uj úttest kockakövekkel lesz majd burkolva. Egyébként a község Heller Ferenc főjegyző vezetése mellett nagysza­bású kulturprogram megvalósításán dolgozik, Belterületi iskoláit rendbe* hozatja, a szétszórt tanyaságon 75000 pengő értékben három iskolát állít fel, valamint polgári iskolát létesít, amelyhez az államtól csak a tan­erőket kéri és kultúrpalota építését vette tervbe. A Dunahidhoz vezető országút vonalába eső ódon kő ség» házat lebontják és helyébe uj köz­ségházat építenek, amely majd „od* rosházánaku is minden szempont- kól megfelelő lesz. — Nagykőrösön testnevelési ok­tatóképző tanfolyamot állítanak fel. Peatvárinegye törvény hatósági test­nevelés'. bizottsága főleg mezőgazdák illetve mezőgazdasági munkával foglal­kozik részére amennyiben elegendő számmal jelentkeznek Nagykőrösön úgy tavaszi testeeveiési oktató képző tanfolyam felállítását határozta el. — Boldogság a földön akkor igazi, ha a család apraja-nagyja muzsika­szó mellett tölti el az egyhangú téli estéket. Legjobb és legolcsóbb hang­szerek h világhírű Meine! és Herold Hangszergyár magyar osz­tályánál Kiingenthal 334/2 szám szerezhetők be, amiről ingye­nes képes diszfőárjegyzék kérése után önmaga is meggyőződhet. —■ Székelési zavarok, bélgörcs, g,- gyomorszéd 1 «s, izgalmi alpotok, 8zividegessóg, feleíemerzés, bódultság és általános rosszullót ese­tén a természetes „Ferenc József“ keserüviz a gyomor és bólesatorna tartalmát gyorsan és fájdalom női­kéi kiüríti, a vérkeringést előmoz* ditja s tartós megkönnyebbülést okoz. Az évszázad legkiválóbb or* j vosai a Ferenc József vizet úgy fér­fiaknál, mint nőknél és gyermekek­nél teljes eredménnyel alkalmazták. Kapható gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzletekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom