Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-05-12 / 38. szám

4 Kiskunhalas Helyi Értesítője május 12 Boszorkánymesékkel fosztott ki egy cigányasszony egy soltvadkerti házaspárt A cigányasszonyt letartóztatta a csendőrség Különös mesék és furcsa varázs- latokkal fosztott ki egy soltvadkerti házaspárt egy ravasz cigányasszony. Az esetről a következőket jelenti tudósítónk. Ivota József és neje Argat Márta igen babonás emberek voltak. Véletlenül az udvarukba került Farkas Józsejné cigány* asszony, aki beszédbe elegyedett a szomor* kodó asszonnyal s midőn az az élete sorára panaszkodott, rögtön felismerte az asszony tu* datlanságát és babonás mivoltát. Farkasné tehát mint jósnő mutatkozott be, aki a gonosz szellemeket el tudja hárítani a háztól. Kártyát vetett, selyemkendőbe tojást tört össze, az összetört tojásba döglött békát varázsolt és más ravasz trükkökkel bóditotta meg a szerencsétlen asz» szonyt, ki ekkor szoknyát és sok élelmiszert adott a cigányasszony­nak. Farkasné látva, hogy jó talajra | akadt, most már úgyszólván hetenként megjelent a háznál, szellemekkel és ellenségekkel ijeszt­gette Ivota Józsefnét és ennek idő­közben beavatott férjét és kilenc különféle alkalom* mai kacsákat, lisztet, ruhának való vász* ' nat és egyéb élelmiszert csalt ki a ; szerencsétlenektől. Ivotáék végre is a plébánoshoz fordultak, hogy imádkozza ki belőlük ( a rosszat, mert már rémeket kezd* j tek látni és álmatlan éjszakákat töltöttek a cigányasszony szemfényvesztő ku* ruzslásai miatt. A plébános felvilá- i gositotta azután a házaspárt tudat- i lanságukról s amikor a cigányasz* szony ismét jelentkezett, most már a csendőrséghez fordultak védelemért, aki a csalásért már bün­tetett ravasz asszonyt letartóztatta. HÍREK Hallgattassík mag a másik fái is Széljegyzetek a gazdaság vergő* dé8óhez A legutóbbi városi közgyűlésen eléggé széles mederben tárgyalták a város atyák kőzdolgaínkat s a nyomasztó gazdasági helyzetet. A polgármester ur a viták folya« mán védelmezte is az adózó polgárságot, de mivel a hallgatók soraiban ott láttuk a pénzügyi igazgatás több vezető egyénísé* gét is, kiknek a legalaposabb tájékozott* ságra van szükségük, hogy mellé ne vág* janak az adókivetéseknél — még a legtel* jesebb meggyőződés hangján oly egyén aki az időjárás szülte állapotainkat gya* korlatilag is ismeri, elmondhatta volna az alábbi tárgydolgokat. Az 1927 évi terméseredmény az 1926 esztendeivel szemben kevesebb volt a búza és rozsnál 20°/#»al, az árpánál zabnál 40*/o*al a burgonyánál mintegy 30*/o*al, tengerinél 75—80°/,*al. Köles majd semmi sem termett. Sok helyen a vetőmag is odaveszett. (Gyenizse Lajos gazd. tudósító adatai.) A rozi hozamát lerontotta a mütrágyá* zottaknál különösen az, hogy korábban fejlődött s az uralgott szeles időjárás miatt a kalászokról a virág idő előtt lekőszőrü* lödött s így a kalászok ablakosakká — szemhiányosakká váltak. A búza szem hozamát károsan befolyá* solta a levél rozsda ami fejlődési késést idézett elő s a zsendülés idején beállott 26 C*-on felüli szélnélküli forróság, kény* szer érési folyamatot idézvén elő — gyö* kér pállás keletkezett. így a szem ocsuvá lett s csépléskor a szelelő kifújta a poly* vával együtt­Az árpa s a zab hozamát is a nagy forróság apasztotta le, mert ezek érési ide* jén meg már 32—33 C**ra emelkedett a nappali hőség. A burgonya és tengeri termésben bekő* vetkezett visszaesésnek is a szokatlan nagy hőség volt az oka. Május 11-től aug 5*ig olyan eső nem volt, hogy ekejárásíg meg* áztatta volna a főidet. Széna s egyéb takarmány is csak felé* nyi lett mint normális esztendőkben. Könnyen elképzelhető ezek ismerete mellett, hogy a gazdák — a rendes évek­től eltérőleg — mennyire más beosztással élték át, illetve élik át a folyó évi uj tér* mésig — gazdasági és pénzügyi állapotukat. Búza termés feleslegüket még eladhatták, — már akiknek búzájuk is terem — de abból is kevesebbet mint az előző évben, mert most kevesebb termett. A rozster* mésből már azért sem igen lehetett eladniuk, mert a vetőmag és kenyér szükségleten felül ami még megmaradt is — azt az árpa és zab hiány pótlásául kénytelenek voltak a gazdák felhasználni. Úgy kellett sok gaz* daságban a legszükségesebb jószágállo* mányt is megritkitani sőt olyant adni el — amilyenre vevő akadt. Bzek a körülmények fogatták meg sok gazdával a bankkílíncseket. Úgy kellett odáig jutnunk, hogy sok gazda bankköl* csőnből fizethette csak ki az adóját. Nincs is most nagy tolongás a városi főpénztár körül ahol a negyedévi adók esedékessége idején még tavaly is szép számmal tolongtak — a rendszerető em* berek. Micsoda változás egy év alatt 1 A pénzintézeteknél is elváltozott a kép. Ta* valy még azzal fogadták • subadísz képű kun magyart hogy: .mennyi pénzzel szol* gálhatunk ?* Most meg ha magyarunk be* lép — mielőtt szóhoz juthatna már kérdik is : .mennyi pénzt akar betenni ?“ Pedig ez most ritkaság. Ha aztán a pipát éltévé a subaszőr alól kiszól magyarunk — hogy inkább pénzt akar kikérni betétjéből, — kézdőrzsőlés s egymásra tekíntgetés után bizony megkérdezik tőle hogy nem*e vár* hatna valameddig vagy legalább holnapig mert hát mit csináljunk a sok kölcsőnké* rővel — akiknek ülő csoportját az előszó* bábán be is mutatják magyarunknak — aki azonban természetesen irgalmatlan marad. — No de csak meleg napokat adjon a Te* remtő — meleg esőkkel, — hátha majd job* ban telik kasos ülésre s több lesz a vas* tag szalonna is. Cl. L Két öngyilkosság Soltvadkerten Május 8-án Ladányi Verona aolt- vadzerli varróleány, Damjanich u. 5 szám alatti lakásán az éjszakai órák­ban nagy mennyiségű marólúgot ivott, minek következtében snlyos belső égési sebeket szenvedett. Eleíben- maradáaához kevés a remény. — F'ittmann Györgyné soltvadkerti ei- pészsegéd felesége valami családi nóseteltérésböl kifolyólag f. hó 8 én este marólúgot ivott. Állapota élet* veszélyei. — Előfizetőinkhez. Az uj negyed* év beköszöntővel tisztelettel kérjük előfizetőinket, előfizetéseik meg­újítására. — A Meteorológiai Intézet jelenti: Változékony, inkább száraz éa bűvös idő, fagyveszély nincs kizárva: — A Protestáns Nöszövetség sze- retetvendógsóge. .A Protestáns Nő- szövetség az anyák napjával kapcso­latosan május 18*in délután 5 órakor a gimnázium tornatermében szeretet- vendégaéget rendez Szabó Imre buda­pesti lelkész részvételével. A szeretet- vendégség műsora a következő: 1. Ének, ima. 3. Szaboleska költemé­nyeket ad elő dr. Schuller Imre. 8. a) Techaikowaky: Chanson triste. b) Binding: Melódia. Harmoniumon előadja Bertalan István. 4. Előadást tart Szabó Imre budapesti lelkész, ő. Énekel Hajóssy István. Ő. Petőfi: Az árva leány. Szavalja Simon Piroska. 7. Ének, ima. A nöszövetség vezető­sége felkéri a tagokat, hogy a szere- tetvendégséghez küldendő adományai­kat (torta, sütemény) vasárnap dél­előtt 10—12 ig a gimnáziumi torna­terembe küldjék. — Adomány. Medveczky Károly gazdasági főtanácsos dr. Tóth Károly elhunyta alkalmából a város szegé­nyei részére 150 pengőt adományo­zott. — A 600 pengőn felüli valamint az uj jövedelem vagyonadózók lajst­romát a m. kir. adóhivatal a városi adóhivatalnak megküldötte s az f. évi 9 tői kezdve 15 napon át köz­szemlére van kitéve. Az érdekeltek megtekinthetik és észrevételeiket el­lene megtehetik. — Tanyai istentiszteletek. Május 18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a feisőszállási állami iskolában és május 20-án, vasárnap ugyancsak 10 órakor a régi bogársói állami iskolában refor­mátus istentisztelet lesz. Múlt számunk* ban tévesen volt közölve, hogy 20 án balotán lesz az istentisztelet. — A Mansz vezetősége értesi i a közönséget, hogy az e hó 20-ára tervbe vett és hirdetett kertiünnepélyt nem tartja meg. — Budapesti diáklányok kirándu­lása Halasra és Gőböljárásra. Mint előző számunkban megírtuk, a buda­pesti II. kerületi Csalogány uccai tanitónőképző intézet hetven nővén* aéke tanárnőik vezetése alatt tanul­mányi kirándulást tesz 16 és 17»én Halasra és Gőböljárásra. Mint velünk most pótlólag közük, a programban változás történt, amennyiben a diák® lányok Gőböljáráson M a k a y Károly gyógyszerész kertészetét fogják megtekinteni. A program egyébként változatlan. — Választmányi ülés vasárnap a göböljárási Tanyaotthonban. A május 6*áról egy héttel kitolt választmányi ülését május 13-án, vasárnap d. u. 2 órakor a göböljárási állami isko­lában tartja meg a Tanyaotthon. A tárgysorozaton az egyesület jövőjére vonatkozó fontos tárgyak szerepel­nek. Az ülés nyilvános, azon bárki, akár egyesületi tag, akár idegen érdeklődő is megjelenhet. — A Soltvadkerti Gazdaifjuság tagjai ezúttal a Soltvadkerti Lövési Egyesület javára, a községi nagyte­remben, május 13 án este 7 órai kezdettel szigorúan zártkörű tánc­mulatságot rendeznek, melyre 1 50 P a belépődíj személyenként. — Adomány. Gál Mihály a men* házi ápoltak részére egy élő bárányt adományozott, amiért köszönetét mondanak. — Gólyák harca a fészekért A körmendi osendörlaktanya magas ké­ményén 15 év óta lakik az öreg gólyapár. Vig kerepeléssel az idén is elfoglalták fészküket. Körmendre most olyan gólyák is érkeztek, amelyek fé­szek nélkül maradtak. Ezek közűi öt „lakástnézni“ eljutott a csendőrlak- tanya tetejére és vészes hangzavarral csatasorba fejlődött, hogy ellüzze az öreg gólyapárt. Ezek nem hagyták a tanyájukat. Aztán megütköztek, olyan hevességgel, hogy rengeteg kitépett gólyától! szállt a levegőben és gólya- vér csörgött alá, — Forgács Vilmos m. kir. állat­orvos lakását Sertéspiactér 6 sz. alá helyezte át. — Táncmulatságok A Kiskunhalasi Önképző-Egylet május 37-én székháza építési alapja javára szigorúan zárt­körű táncmulatságot rendez. Kezdete este 8 órakor. Aki tévedésből meghí­vót nem kapott forduljon a vigalmi bizottsághoz. — A Kiskunhalasi Ipa­ros Ifjúság öoképzó Egyesülete május 27-én a Népszigeti vendéglő összes helyiségeiben, szerpentin, konfetti csa­tával és világpostával egybekötött zártkörű rózsabálat rendez. Mindkét mulatság iránt városszerte nagy ér­deklődés nyilvánul meg. — Birkózó verseny. A kiskunha­lasi Atlétikai Club május 19-én orszá* gos birkózó versenyt rendez. Magyar- ország legjobb birkózói vesznek rajta részt. Bővebbet legközelebbi számunk­ban közlünk. — A városházáról. Az Országos Gazdasági Munkáspénztár rendes tag­jai tagságának és segélyezésének fel­tételeit átmenetileg rendezte. A ren­dezésről szóló részletes tájékoztatót a pénztár a tagokkal már közölte, azon­ban nagy számban vannak, akik ré­szére a tájékoztató kikézbesithető nem volt, mert bejelentett lakásukról isme­retlen helyre költözködtek. Felhívja enélfogva a hatóság mindazon O/sz. Gazdasági munkáspéuzt&r tagokat, akik a tájékoztatót kézhez nem vet* ték, hogy tagságuk folytatására való bejelentés végett a közigazgatási rend* őri büntető birói hivatalban jelent- ketzensk. — Életmentő kutya. Kohlman Má­tyás bíldóstói lakos 20 éves leánya a nyitott kutból vizet akart meríteni s eközben beleesett a kútba. Szerencsét­lenségére senki nem tartózkodott a taDjáo. Halálkiáltását azonban a láncra kötött házőrző kutya meghallotta s láncát elszakítva a szomszédba rohant folyton segítségért vonítva. A kutyát követő szomszédoknak sikerűit még, a halállal vergődő leányt, a kutból kihúzni s az életnek megmenteni. — Választmányi ülés. A KAC. 1928 május 12-én este 9 órakor tartja választmány ülését a Gyugel Eugén vendéglő külön termében. Tárgy: a birkezőverseny megrende­zése, — tagok felvétele. •••• Az OHRE közgyűlésén a tiszti­karba több halasi és pestme^ gyei kereskedőt választottak be Az elmúlt vasárnapon tartotta meg az OMKE a Lloyd kaszinó nagy olvasótermében Budapesten évi köz­gyűlését. Hosszú közgyűlési programm után megtörtént választáson a pestmegyei kereskedőit kőéül a következőket vá­lasztották meg: • A választmány vidéki választott tagjai: Aszód: Dénes Márton, Ceg­léd : Erdős Henrik, Hirsch Lajos, Kliebert József, Dunapataj: Kurz Sándor, Gödöllö : Nyiry Lajos, Szabó Artur, Isaszeg : Haas Géza, Kalocsa : Schwarz Ödön, Kiskőrös: Hetényi Lipót, Kiskunfélegyháza: Feuer Sán­dor, Kiskunhalas: Adám Dávid, Fo* dór Dezső, Kiskunlaczháza: Róth József, Nagykőrös : Benedek Sándor, Pesterzsébet: Adler Vilmos, Neu- feld Salamon, Pestazentlőrincz : Föl­des Emil, Ráczkeve: Szagéi Lajos, Soltvadkert: Grätzer Arthur, Újpest: Bolgár Jenő, Vácz: Lövy Dávid. OMKE választmányának hivatalból tagjai: Kerületi elnökök: Aszód: Vasa Mór, Budafok: Borbély György, Cegléd : Pál Imre, Dunapataj: Faragó Ger­gely, Solt: Matern Ferenc, Kecske­mét: dr. Schönberger Dezső, Kis-

Next

/
Oldalképek
Tartalom