Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-03-23 / 24. szám

IИ március 23 Kiskunhalas Helyi Ertesitője 3 ii, mai i, S, 0­5 .5­én B8 ;o A íiaii A szombati birkozóverseny A KáC vezetőségéből alakult rea= dezőbisottság már minden előkészüle­tet megtett a szombat esti országos birkozóverseEy megrendezésére s az előkészületekből- Ítélve több mint biso nyosn&k mondható, hogy a jubiláló Club olyan nívós és minden kritikát kiálló programmot fog nyújtani, amely a legkényesebb sportigényeket is ki fogja elégíteni. Az előkészületek örvendetes kísérője ez az áldozatkész pártfogás, mellyel városunk vezetősége, társadalmi egye­sületei és sjportpártoló közönsége a Club versenyét már eddig is támo­gatta a tiszteletdijak adományozásával. Művészi értékű és szebbnél ssebb tiszceletdijak állanak már ma is a ver­seny győzteseinek jutalmazására Eddig a következő egyesületek és sportbarétók adományoztak tisztelet- dijakat : Kiiikuahalas rt, város, GííZt daaági Bank, Mansz, Kereskedelmi Boák, dr. Zilah Benő, Hitelbank, Adám Dazaő, Gyógyszerészek. Taka­rékpénztár, Kereskedelmi Csarnok, Csendírtisztek, Husiparosok, 0£H és Hurth a. Ferenc. A verseny eddigi részleteiből & kö­vetkezőket közölhetjük. Szombaton este fél 7 órakor érkezik megaM&C világhírű birkozógárdája Dr. Varga Bélit világbajnok vezetésével. Az állo­máson dr, Kathona Mihály városi fő­ügyész a város, László Imre clubíít kár pedig a KáC nevében üdvözli a vendégeket, EjIg 8 órakor a városi színházban dr. Thuréczy Dezső pol­gármester nyitja meg & versenyt, vitéz dr. Kossuth Ferenc, a MAC elnöse pedig bemutatja a verseny­zőket, amiutáu kezdetét veszik a mér­kőzések. A birkózás befejezte után Friedrich Lajos, a KaC elnöke adja át a íiss- teletdijakat a versenyzőknek, az Úri Casiaóbau pedig ismerkedési estély fejezi be sz ünnepélyt. A verseny jegyeit elővételben a Preesburger-fóle kereskedés árusítja. Lapunk utján is felkéri a verseny- rendezőség a Club tagjait, hogy a szombatost! fogadtatásnál minél na­gyobb számban jelenjenek meg az j állomáson. íS . VÜ­áO­ЭП. ■tok­pk! •etés ke és kun* ánc­fitja ®gy у és !SO­zes ok :zin­t&ni­Be­mai utca hsán Pesti krónika Lenyelte a pengőpónzeket Molnár Katalin, a Győri-szálloda egyik lakója az esti órákban az utcán megismerkedett egy fiatalem­berrel, akit meghívott szállóbeli la­kásába. Röviddel később a fis tat­ember észrevette, hogy pengő tár­cája eltűnt. Azonnal a leányt vette gyanúba. Molnár Katalin hevesen tiltakozott a iopüs vádja eilen, a fiatalember azonban nem tágított, rásárta a leányra a szoba ajtaját és felhívta a közeíi rendőrposztot. äz egyik sarokban ráakadtak a tárcára, de a pénz hiányzott belőle. Miközben a rendőr a leányt faggatta, Molnár Katalin egyre jobban elsá- padt, majd rosszul lett é3 elájult. Mentőket hívtak, akik aztán meg­állapították, hogy Molnár Katalin csakugyan ellopta a pénztárcát, de amikor a fiatalember rendőrért fu­tott, nagyon megijedt és a pengő- tárca tartalmát: egy pengőst, egy 50 fillérest, egy 20 fillérest és egy 10 fillérest lenyelt. Ettől lett rosszul. Mezőgazdasági gépeket, traktoro­kat, autókat gyorsan és pontosan javít Halasi Villamossági Rt. gépműhelye Gabonapiac-tér 2 sz. Telefonszám 38 Uj szövetkezet alakul a mezőgaz­dasági termények értékesítésére A íöldmivelésügyi minisztérium j által a múlt évben létesített mező- ■ gazdasági terményért ékesítő szövet- j kepeiek működésé nem felel meg a várakozásnak. A kereskedelem ezért j arra számított, hogy a kormány megszünteti ezeket a szövetkezeteket | E helyett az történik, hogy a makói j Hagyma- és Terményértékesítő, az ! Alföldi Gyümölcs- ós Zöidsóg-Értá- I feesitő és végül a Burgonyatermelő- és Értékesítő Szövetkezetek egybe­olvadáséval megalakul a Mezőgaz­dasági Termelők Egyesített Szövet­kezete. Az uj szövetkezet fogja már kapni azokat a milliárdokat, ameiye- lyeket a pénzügyminisztérium a beruházási program ■ keretében a mezőgazdasági terményértőkssitésre előirányzott. A három raegsEüaö szövetkezet a legközelebbi napokban megtartandó közgyűlésén fogja kimondani egybe­olvadását és rövidesen ezután meg­alakul sz uj egyesített szövetkezet. | amelynek vezetője, Bugyi Antal országgyűlési képviselő lesz. Borpiac A Borászati Lapok közli: A bor­forgalomban a szilárd irányzat to­vább tart, azonban az üzißt kifejlő­dését. a fogyasztásnak csökkenése akadá'yózza. A fővárosi kereskedelem lanyha, mig a vidéken egyes helye­ken élénk kereskedelem iDduit meg, ami a tavaszi munkák kezdetére vezethető vissza és a kereseti lehe­tőséggel hozható össze. Árak : Csongrádon literenként 1 P. Gyön­gyösön 72 fillér, Kisnyir 84 fillér. Újra rendezték a tisztviselők, nyugdíjasok lakáspénzét A minisztertanács a március 11-én tartott ülésben elhatározta, hogy as állami, vármegyei, államvasuti és állami vas-, acél- és egyéb alkalma- íottakn&k, valamint a honvédség, csendóraág, vámőrség, folyamőrség бз áiiamretidörség tagjainak, továbbá e csoportoshoz tartozó nyugdíjaackask és özvegyeknek Ia’sáspénséí a május 1-től julius 31 éig terjedő időre újra szabályozta. E határozat kapcsán a kormány most rendeletét adott ki, amely a táblázatos kimutatásokkal együtt a Budapesti Közlöny vasárnapi számában jelent meg. I — Időjárás. A Meteorobgiai In­tézet jelentése szerint túlnyomóan derüli, száras, enyhe idő várható. — A halasi vásár. A tavaszi or sságos Kirakodó vásár március 23 és 24 óu lesz városunkban. A vásár iránt nagy az érdeklődés éa hatalmas méretűnek Ígérkezik. — Adományok a ref. Önképző Kör Otthonára. A kiskunhalasi Re* mormátus Őaképző Kör házépítésére újabban a következő adományok ér­keztek : Schvarcz Mihály fakeres- kedő 1000 drb. tégla beszállítva, Varga Karoly (MÁV) 80 pengő, P. ! Gy. 80 P, özv. Kolozsváry Kis3 j Sándorné 60 P, Keresztes Lsjos 60 P, Borbás Imre nyomdász 60 P, Egregi Horváth István 60 P, dr. i Babó Imre 50 P, Szekér József 50 I P, özv. Gyenizse Istvánná Zilah : Zsuz3ánna 40 P, Sáfrik Kálmán 40 i pengőt. Az adományokért hálás kö- 1 szönetet mond a kör vezetősége. — Vonatelgázolás. Hulman Antal msjsai lakos f. hó 18 án a hajnali vonattal Félegyházára akart utazni, ás ötfai állomáson a meg nem enge­dett oldalon száit az induló vonatra, mikor a jobb lábáról a papucs le­esett. Visszalépett, hogy a papucsot felemelje s ekkor az induló vonat úgy ütötte vállon, hogy elszédült s elesett. Bal lába a vonat kerekei kö­zé került s bokában oly szerencsét­len roncsolást szenvedett, hogy lábát amputálni kellett. — Furfangos lócsere. Raffai Sán­dor és Szabó László kiskunmajsai lakosok lovat cseréitek. Raffai, hogy lovát fiatalabnak, mondhassa s igy jobb cserét csinálhasson, kezébe vet­te a pennát ёз kijavította a járlat- levólben a ló származásának időjét. A csendőrség büntetőfeljelentést tett Raffai ellen közokirathamisitás vét­sége cimén. — A nesiesiteti vetőburgonya megérkezett a Hangyába. Pelkéri tehát a Hasgya veze- tősége mindazon tagokat, akik vetóburgoayát írattak, hogy még e héten feltétlenül vegyék is azt át, mert a jővő héten a fennmaradó burgonyát kiosztják azoa tagok között, akik nem Írattak. — Száz métermázsa műtrágyája érkezett hétfőn a Hangyának. Minden han- gyatsg kaphat belőle tetszásszerinti mennyi­séget — A műtrágyába vetett takarmányrépa dupla termést ad ! — A burgonya is nagyon meghálálja a műtrágyát. — Az íratott réz- gállc kiosztását a Hangya április Hé 4-éa megkezdi. — Ella nemesített veíöbnrgoayát hétfőtől kezdve kicsinyben is, 5 10 kg-ot — Országos vásárok. Izsákon a tavaszi országos vásárt folyó hó 24 én, csütörtökön tartják meg. — Szabad­szálláson 27, és 28 án lesz a vásár, 27-én illat és kirakodó, 28 án pedig csak kirakodóvásár lesz. Miudkét helyre vószmentes helyről bármilyen jószág felhajtható. — Öngyilkosság. Gáspár Johanna 19 éves eoitvadkerti cselédleány, az eimult héten szolgál átadója házánál sxappanszódát ivott. A szerencsétlen leány 5 napi kiaos szenvedés után e hó 16-án meghalt. Tettének oka boldogtalan Szerelme volt. — $ki a biztosítási díjért fel gyújtotta a házát Ntgy tűz volt KatyaSáron a napokban. A közaég Szent a külterületén leégett Krékity István gazdálkodó háza. A helyszíni szemlét máre. 12 éa tartották ^meg, amikor Krékity sopánkodva adta elő, hogy mennyi mindan pusztult bele a tűzbe. A bizottságnak gyanús volt a tűz eredeie óe szorgos nyomozás után csakhamar megállapították, hogy miért kellett leégni a-pür hónappal eiibb majd 8000 pengőre biztosított és 2000 pengőt sem érő háznak. A bi zonyitékok aapjín ugyanis maga Krékity bevahotta, hogy a tűz előtt a padlásról mindent lstakarifott, lovát, tehenét kivezette az istállóból в aztán a szomszédja íeSőSi oldalon gyufával felgyújtotta a nádas te.ő . A biztosítási dijat természetesen nem fogják Krékityaek kifizetni. — A barátságos adós. Haláss Lajos majsai iakost elment S&hin Sándorhoz, hogy négy pengő kölcsön­követelését vissza kérje. Ám az adós felesége és harcias társa Bozóki 1st vánaó nemcsak, hogy megtagadták a fizetést, hanem ráadásul tettlegesen is bántalmazták a hitelezőt. — Lopnak a cigányok. Kolompár István és társai keeeli cigányok Kecel község tulajdonát képező erdőből 28 szál fát kivágtak és elloptak. — Orvosi hír. Dr. Huszár Antal orvosi rendelését megkezdte. Rendel csecsemő és gyermekbetegehnek min­den szombaton d u. 3 — 4-ig és vasárnap d. e. 9—10-ig őzt. Babe nyeez Balázsáé Csónaké. 1 sz. házá­ban. (szanatórium) — Választmányi gyűlés A Gaz­dasági Egyesület í. ho 27-őn vasár­nap d. e. 10 órakor választmányi gyűlést tart melyre oz utón meghív­ják a választmányi tagokat. Dobja el kényelmetlen, stoppolt haris­nyáit, mert 3 pengőért a legfinomabb selyem-flór harisnyát veheti FOOOR divatházában (Városháza épület) Minden létező szinben kapható! ' — Adományok a diákbálra, az Ipartesíület 10 P-t a Villaeygvár Rí. 11 P 40 f-t adományoztak. Áz ado­mányozódnak ezúton mond köszönetét a Rendezőség. — A szerda délutáni szokásos vetitettképes előadás — a vásár miatt — elmarad. — Rin-Tin Tin a világhírű csoda­kutya legújabb filmjét, a falkamestar bosszúja című 7 felvonásos világ- attrakciót mutatja bs ma szerdán *az Apolló. Rin-Tin-Tín ez az osos kutya ebben a filmben is olyan hős­tetteket visz végbe, mely újabb, egészen specialis idomitást igényel. — Pénteken Boldogasszony napján Harry Pielneb legjobb filmje a 10 felvonásos Légikalozok kerül vá* szonra. — A frankfurti tavaszi vásár. Eszperantó nyelvű csinos füzet tájé­koztat bennünket, hogy a világhírű frankfurti vásár, ehol évszázadok óta a földkerekség számottevő ipari és kereskedelmi tényezői találkozni szoktak, ez évben március 27 -töl 80. ig fog tartani. Az előkészületek­ből láthatóan az időn is nagy lesz a -vásár látogatottsága. Külön fi­gyelemre méltóak oz uj árucsoportok, a „modsrn lakás és belső építkezés“ címen rendezett szak kiállítás, a lyoni selyemipar és a német bársony­ipar bemutatása. Frankfurt egyik legelőkelőbb szállójában délutáni tea és tánc keretében Pária elsőrangú cégeinek divatujdonságait fogják bemutatni. Részletes tájékoztató „Mes- samt (Esperanto- Fakó) FrankfurtaM.“ címen kérhető. Anyaikönyvi hírek Március 7 — Március 14 Születtek: Varga Alajos és Macska Ilo­nának Jolán nevű leányok, Maezkó Elek és Molnár Margit Máriának Gizella nevű leá­nyuk, Bor Réz Mátyás Leudér Zsófiának halva született ftuk, Hegyi Fereue és Vö- ueki Amáliának József nevű fiuk. Elhaltak: Molnár Franciska 15 éves, Bo­kor István 7 hónapos, Meeever Oszkár 18 hónapos, Eiler öyöruyné Horváth Juliánná 24 éves, Dícíí Imre |1 hónapos korban. Kihirdetett jegyesek : Farkas Ferenc Far­kas E .«lkával. Házasságot kötöttek : Molnár László szol­noki lakos Pataki Máriával, Orbán József Bp ssti lakos Knunmer Mária Eszterrel, Hé- bék Balázs Pittenauer Máriával, Vajda Jó­zsef Növik Juliánná Jánoshalmái lakossal. ■■■»■■■■■■»■■■■■■■a Közgazdaság Budapest, március 22 Gabonaárak: búza 395—400, rozs 310, árpa 235—245, zab 212—227 ezer korona mázsánként. Sertéspiac : Prima szedett 1 P. 52 fill, 1 P. 56 fill., Szedett közép 1 P. 46 fii!., 1 P. 50 fill, Szedett könnyű 1 P. 32 fill , 1 P. 40 fill., I. rendű öreg 1 P. 42 fill., 1 P. 54 fül., II. rendű öreg 1 P. 46 fill., 1 P. 50 fill. Tudatom a vásárió közönséggel, hogy a Halasi Mészhomok Tégla gyárral megállapodtam és igy nálam is bármilyen menuyiségü tégla- cédula íratható gyári áron. Ezen­kívül minden méretű épületfa, cse­rép és tűzifa kapható. ADLER IGNÁC fakere-jbedo, Felső iskola mellett

Next

/
Oldalképek
Tartalom