Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-01-26 / 8. szám

XXVII. évfolyam. 8. szám. Szerda, 1927 január 26 Kiskun-Halas Helyi Ertesitőj Közgazdaságé társadalmi és politikai heti néplap. Biáfisetésl ár egy évre: Helyben . . . 160000 kor. I Vidékre . . 200.000 kor. ____Egy Mám ára 12 fillér 1600 korona I Hirdetmények dija: Egy cm. maga« «oronk^ Oarmondból 10000 korona — Petitből 11000 koron» Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Mígj®/ienik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épQle' Hágán hirdetések. MENYASSZONYOK és KOSZORÚS LEÁNYOK SZIVES FIGYELMÉBE! Menyasszonyi koszorúk és fátyolok a legújabb mintákban, gySnyörü újdonságok színes ás mirtusz koszorusleány virágokban, fém és szalag fejdiszekben, ruha csokrokban és virág tOzékokbon a legolcsóbbtól a legfinomabb minőségig. Alkami cl- pák: lakk, brokát, anlllop, arany ezüst; keztyük, harisnyák, selyem salak, toll, marabu és flltteres ruha díszek, fővárosi válaaztékban a legméltáayoaabb árban kap hatók : E UN BENŐ dlvatáruházában a ref. templommal szemben A Halasi Gazdasági Bank kedve zően ad kölcsönöket, bevált Idegen pénzeket, vesz és elad értékpapírokat, gyorsan és jutányosán elintéz átutalásokat bármely valutában a külföld akármelyik helyére Bort vásárol Adám Dezső Posta utca 5 ez. alatt A Kiskunhalasi Hitelszövetkezet által létesített épltöanyagtelep a Gyugel Kálmán féle telken (a Hangya r»ktár közvetlen szom szédeágában) az árusltáat megkerdte. A telepen mlodeafajta építő faanyag, osorép, tégla, asztalos áru stb. a legkedvezőbb áron beszerezhető Meló hajfesték tökéletesen fest, nem fakul, nem kopik, nem piezkit. Kapható Ráez János gyógyszertárában Kossuth u. 1 sz, (Takaréképület) ágóee Illés gőböljárási 46 kát. hold tanyásbirtokát eladja. Tudakozódhatni a helyszínén Bsbós Benő özv. Csere Istvánné füzesi haszonbérelt birtokán 10 vontató sarja szénát elad, Tndakozódni a helyszínén Nagypál Antal hsrkai korcsma mel­letti szoba, konyha, műhely, istálló éi kuko- riesgóiéból álló házát i hold földdel eladja, üzleti célra is alkalmas. Tudakozódni a helyszínén Lantos Farkas Öregszőlőkben kiste­leki utón Lócskay József szomszédságában 8 hold szőlő, erdő, szántóból álló ingatlanát 2 szoba, konyha és pincéből álló lakóházzal elköltözés miatt sürgősen eladja. Tudako­zódhatni a helyszínén Mélykúti utón Feró- ház mellett 780 n. öl föld elad. Tudakozódni Bacsó Kereao vendéglőjében szerdán és vasárnap délelőtt Bármiféle föld és kubik munkára elmennék. Cimem Túri István, Csongrád Ka- zinczi u. 22 ez. Hímző u. 4 sz. lakóház eladó. Tu­dakozódni a helyszínén Néhány középiskolát végzett ügyes fiú, Szász Károly ut 3 ez. (Mélykúti ut) fakereskedésben gyakornoknak felvétetik, hol egy erős tölgyfa tizedes mérleg eladó Eülönbejáratu bútorozott szoba teljes ellátással 1-2 ur részére olcsón kiadó Arany János u. 13 sz. A Moulin Rouge fantomja baj- meresető film megy vasárnap as Apollóban. Francia mézkocsouya kirepedezett, kifújt, érdes kezet egy éjszaka bársony si­mává tesz. Kapható Báez János gyógyszer­tárában Kossuth u. 1 sz. (Takaréképület) Brilliánst, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt (töröttet is) magas ároi vesz és órákat pontosan javit Farkas Kálmán a Gazdasági Bank épületében levő órás üzletébei Moczkó Sándor Hsrka pusztán a korcsma szomszédságában 40 m. hold tanyás­birtokát egészben vagy felerészben eladja. Tudakozódhatni a helyszínén A rom. kath. egyházi adóhátra­lékok fejében a IV. kerületben le foglalt ingóságok elárverezése feb­ruár hó 5 én, szombaton d. e. 9 órakor, szükség esetén február hó 12 ón d. e. 9 órakor fog megtartatni a Fehérházban. Árverésre kerülnek küiönfele állatok, bútorok stb. A Halasi Gazdasági Banknál jó! és jövedelmezően helyezheti el pénzét betétül akár hosszabb, akár rövidebb időre Egy fiút tanulónak felveszünk. Cim a kiadóhivatalban. Pusztái István és Fia cégnél leg­olcsóbban kapható szemestengeri, csöves ten­geri, árpa, zab, dara és korpa házhoz szál­lítva is Ugyanott vásárolnak legmagasabb árért mindenféle gabonát Zongoraleckéket ad Siántóné, Kötő u. 18 sz. Bort vásárol Ádám Dávid Petőfi u. 15 sz alatt Eeetsav. ásványvizek, tápszerek, illat szerek kaphatók a gyógyszertárakban Hederit tyukszemirtó, szemölcsöt, tyúkszemet, bőrkeményedést gyorean és ala­posan kiirt. Kapható Báez János gyógyszer- tárában Kossuth u. 1 sz (Takaréképület) Csikós András kopolyai állomás mellett 2 lánc főidet elad. Tudakozódni Sóstón felül Gerzon-féle tanyán Gaál Lajos vasúton belül 30 ház­helynek való földet elad Babó Dezső 80—40 óv körüli em­bert, ki lóval bánni tud, kocsisaik felfogad Petőfi u. 14 sz, alatt Harka pusztán a vasút közelében szalma és kukorieaszár eladó. Tudakozódni VII kér. Tompa u. 17 sz. alatt Vidékre megfelelő egyének ügynö­köknek regények házanként! terjesztésére kerestetnek Tndakozódni V, Alkotmány u. 8 ez. dohánytőzdében Hunyadi u. 43 sz. lakóház, mely 3 szoba, kamra, istálló, pinee stb. áll eladó. Tudakozódni Szász Károly ut 5 sz. Petőfi u. 2 sz. alatt az emeleten, egy udvari bútorozott szoba kiadó Lakos Imre betegség miatt azonnali átadással eladja a város középpontján lévő, jó meietelü temetkezési vállalat-részét. Tu­dakozódhatni Vásár-tér 9 sz. alatt Birtokot, vagy szőlői keresek feles bérbe. Cim Vadkerti ut 16 ez., hol egy lakó­ház és egy mázsa eladó Felsőszálláson 1 láue föld eladó. Tudakozódni VII. kér, Tó u. 6 sz. alatt Elsőrendű, majdnem uj gyorsvetélős szövőszék teljes felszereléssel eladó VII kér, Pázmáu u. 15 sz. alatt Cs Kiss Károly téglagyár melletti syőlőjében 2 öl száraz puhafát, ültetésre alkalmas jegenyenyár, kanadainyár és termő eperfákat bármilyen mennyiségben elad Karikahsjés jókat ban levő varrógép olcsón eladó Széchenyi n. 34 sz. Két szoba, konyha és kamrából álló lakás kiadó Óvoda u. 5 sz. alatt, bel elköltözés miatt, bálószebabntor darabonként is eladó Lakos Balázs sütőmester jó házból való fiút tanoncnak, vagy hónapszámosnak felvesz Ózom crém szeplő, májfolt. pattanás, sömör ellen Szépit, üdit, fiatalít. Napbarnított arcbőrt gyorsan kifehérít. Kapható: Báez János gyógyszertárában Kiskunhalason, Kos­suth n. 1. Hízott eertéet legmagasabb napiáron vesz Tóth és Vlaszák Gál telep Értesítés. Értesítem a nagybecsű vevő közönséget, bogy minden költséges rész­vény (tagsági igazolvány) kiváltása nélkül minden egyes készpénzen és könyvecskére vásárló vevőnek 2 százalék visszatérítést kí­vánságra készpénzben vagy áruban minden hőnap 5 tői 10-ig visszatéritek január 1-től, amiért kérem a nagybecsű közönséget, hogy a kiadott blokkokat elszámolás végett össze gyűjteni szíveskedjék. Kiváló tisztelettel Záboji László A vén Jcisasseony titka cimü film megy ssombaton. Különbej áratu bútorozott szoba febr. l-re kiadó Bocskai u 12 sz alatt Király u. 23 sz. félház eladó. Petőfi n. 11 sz. alatt egy üzlet kiadó. Keményfa eladó 6 kapa szölőhomok Kernya Mihály szomszédságiban eladó. Tudakozódni Nyárfa u 11 sz. háznál 90 csomó zabszalma Dobó telep mellett Sokét József tanyáján eladó. Tudako­zódni Szvetnik Istvánnal az olajmalomaál, hol egy géppel hajtható körfűrész is eladó Bsdvánszki Gaborné tajói állomás melletti 51 kát. hold tanyáebirtokát eladja. Tudakozódhatni Dobó telep Szállás u. 4 sz. a, Kisfaludy u. 10 sz. ház fele része azonnali beköltözéssel eladó. Ugyanott egy jó varrógép is eladó Mindenest, aki lóval is tud bánni, elsejére felfogad Füle Sándor mászáros Egy pár 40—44-e8 férfi és 35-ös női eipő eladó Fő u. 3 ez. Mindenki megnézi a szerdai filmet. Hattyú u. 12 sz. alatt bárom Bzoba és mellékhelyiségekből álló lakóház azonnali beköltözéssel eladó, esetleg bérbe kiadó, Bő­vebb felvilágosítást ad dr, Holländer ügyvéd Natkai u 12 sz. báz eladó. Tuda­kozódni a helyszínén Alsófeketeföldekben fél hold töld eladó. Tudakozódni Szondi u. 23 ez. alatt Jókai u 8 sz. ház ucca felöli része minden elfogadható áron eladó. Tudakozódni Nagykálozi Antallal epreskert mellett Bútorozott szoba kiadó Harmat u. 1 sz. alatt Vásártér 9 ez. lakóház a Schneider telep mellett eladó. Tudakozódni a helyszínén Napraforgót, tökmagot minden­nemű gabonát, kölest legmagasabb árban vásárol Holländer Adolf. Friss dara, tengeri, korpa, árpa állandóan házhoz szál­lítva is kapható öiv. Nyiratby Sándornó és Társa Petőfi n 24 sz. üzletében állandóan fehér, barna kenyér ée sütemény Kapható Keceli köveeut mentén a Téglagyár mellett padlósezoba, koayha, kamra, sertés­hizlaló, baromfi ól, istálló nagy udvarral, esetleg kerttel azonnal kiadó. Ugyanott 1000 négyzetméteres házhelyek termőszőlővel, gyü- mülesfákkal, veteményessel, jutányosán, ked­vező törlesztésre eladók, Korcsma, trafik, ko­vács, bognárüzletnek alkalmas eladó. Cim a kiadóhivatalban Eladó egy rövid keresztburos, modern, jókarban levő zongora. Óim a kiadó­hivatalban. 28 kát. hold legelő járás eladó. Tu­dakozódhatni Weisz Ignáo kereskedő megbí­zottnál Eladó földbirtokok, feketeföldek, városi házak ée szőlőkről készséggel nyújt felvilágosítást, venni, vagy eladni szándéko­zók bejelentéseit díjtalanul nyilván tartja, földbirtokokra olcsó törlesztéséé kölcsönöket kieszközöl Fűzik 0F8. irodája Eötvös u. 13, Felsőkisteleken Modok-féle főidből 24 holdas birtok. 3 hold rozsvetéssel és a sinter házon felül 22 és fél hold járás jutányos árért eladó. Felvilágosítást ad dr. Mészöly és dr. Zitkovszky ügyvéd irodája, Kossuth u Kamceatkal fagybalzsam fagyoe kéz és láb gyógyítására. Megszünteti a fagyáétól eredő viszkető érzést, pfiffedtséget a kéz és láb vörösségét. Kapható Báez pati­kában. (Takaréképület) Hunyadi u. 55 ez. lakóház eladó. Árverést tart a forgalmi adóhiva­tal. Az ált. forgalmi adóhátralékok fejében lefoglalt különféle ingóságok: uj porcellán edények, borosüvegek és poharak, férfi fehérnemüek, több ágyterilő garnitúra, lópokrócok stb. és 1 Wertheim kassza árverezését a forg. adóhivatal f. hó 29 én, szom» baton a városi Fehérházban tartja meg. „IRIS“, „IRIS“ „IRIS“ Orém, »re viz stb (szappan, ponder) használata eltüntet szép* 13t, nájfoltot, mittessert s mindem más aro* tlsztátalanságot, az areot. a bőrt alabástrom fehérré, üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készig mények eredeti valódiságokban beszerezhetők csakis Makay „Kígyó“ uj patikájában a Kossuth-uteán Gimnáziummal szemben a vat- (utl állomástól bejövöt. „Irls“ Kölnivíz és Párfiiu különlegességek I Elsőrendű Bay Bum és bsjszesz korpásodás és hajhullás ellen. Három négy hold szántóföld, kaszáló és */i hold szőlő eladó. Tudakozódhatni Nyi­ratby Sándorné Petőfi u. 24 sz. alatt Báez rum és likőr eszenciával ol­csón és könnyen készíthet kitűnő italokat kisüsti pálinka-izét és zamatját megjavít­hatja. Kapható Báez János gyógyszertárában Kossuth ucca 1. (Takarépépület) Csinosan berendezett szoba villany­világítással 1—2 fiatal ember részére kiadó, esetleg teljes ellátással is Ugyanott lJ/i zsák korpa eladó. Cim a kiadóhivatalban Mészáros örökösök Kormányos-féle harhai 5 hold szántó és kaszálóból álló földjüket eladják. Tudakozódhatni Mészáros Imrével Vitéz u. 8 sz. há­zánál mely szintén eladó. A Diana vadásztársaság az alapszabá­lyok 26. § ának 4 pontja alapján feb­ruár 4-én d. u. 2 órakor az elnök lakásán (Kígyó u. 2.) választmányi ülést tart, melyre a választmányi ta­gokat ezúton bivja meg az elnök. Üzletáthe|yezé3. Tisztelettel tudatom a közönseggel, hogy Petőfi n. fiók üzletemet Szabadkai ut 10 sz. alá helyeztem át Horváth István házába. Kérem a o. é. közönség pártfogását tisztelettel Holló József fodrász. Egy lóhoz idősebb embert kocsis­nak felvesz Győrfi József. Városhoz közel mintegy 25 kát. hold területű tnnyás ingatlan eladó. Felvi­lágosítást ad dr. Schön Jenő ügyvéd Kos­suth u. 3 sz Hofmeister báz Kínai, angol orosz és indiai tea különlegességek, rum és likőr esseneiák, me­leget tartó Themos palack denaturált szesz olcsón beszerezhető a Hattyú-drogériában A Gyug I féle vasúti vendéglőben friss dunai vegyes halból minden csü­törtökön este haipaprikás, kirántott bal és turóscsusza. Terítékenként 36000 koronáért kapható. Üzleten kívül is. Meister terpentin szappan minden foltot tisztit kapható olcsón, továbbá mosó­szerek és pipere szappanok nagy választékban a Hattyú drogériában A város a szigeti csószház tetejét újonnan nádaztatja és a íehérházi és a régi kórház jégvermek nádtetejét kijavíttatja. Vállalkozók zárt ajánlatu­kat f. hó 28-ig adhatják be az iktatói hivatalba. Felvilágosítást a v. gazdái hivatal ad. Hőmérő, Lysoform, Dianna sósbor­szesz, Pekte csokoládé köhögés ellen »z összes betegápolási oikkekkél együtt jó minőségben beszerezhető elesón a Hattyú drogériában A halasi Hitelszövetkezet Ga­bonaosztálya tudatja a gazdaközön­séggel, hogy Musa Pál ny. MÁV fő­raktárost, mint az intézet alkalma­zottját, a gabonának Kiskunhalas és környékén való bevásárlásával is megbízta. Nevezett a vásárolt gabo­nára előleget folyósít; a zöídhitel, valamint n letétüzlet tekintetében teljes felvilágosítást nyújt. A testével törődő, annak erejét, szépségét előidézni igyekvő nő aszta­láról nem hiányozhat a női testápolás kézikönyve, amely második kiadásban most jelent meg. Ara 40000 korona. Kapható lapunk kiadóhivatalában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom