Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-08-24 / 68. szám

If I» sz p'ség­sliitva i, ail Isz. f 87. ttság edé ter­*lr fei V. jsta- uovei- erőplö in Л 4 este 0 C8Ó . 28. EAE fiim« net 8 műsor i! st, 9 ara­tőt tagas órá­javit mán Bank levő ben О 'állal )4яво1 ty ’OS XXVII. évfolyam. 68. szám Szerda, 1927 augusztus 24 Kiskun-Halas Helyi Ertesitőj Közgazdaságé társadalmi és politikai heti néplap Előfizető*! ir egy évre: Hílyfoep . . . 160000 kor. | Vidékre . . 200.000 kor Sgy isim ára 12 fillér 1600 korona. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Mzgjelenik szerdán és szombaton Hirdetmények dija; Egy era, magas normt . Oarmondból 10000 korona — Petí'üől 1X000 boras Magán hirdetés szavak szerint. Kiadóhivatal: Az uj városháza épük' MagárMrdetásek. Pincefeloszlatás. Farkas Da­zes a Takarébepiiletbea levő borplnoéjét feloszlatja. A legjutányosabb áron eladásra keríilaek transport és láger hordók. Megbí­zott eladó Adám Dezső Poéta u. 5, kivel bárodkor lehet ertekezoi Mélykúti ut mellett műúton a vá rosházától 3 percnyire, N atkal sziget be­járó sarkától B&esó kereskedésig és Nat­kái sziget hJdjáig újonnan feltöltött 2000 n. öl körülbelül V házhelyterület egészben vagy házhelyenként is eladó, esetleg fatelepnek, vagy szüretelő helynek kiadó. Felvilágosítást ad Sokét József Sziládi Áron u. 10 ez. alatt. Építőanyag azOkiégletét legelőnyösebben a Hitelszövetkezet telepén ezerezbetl be Kifutó fiú fizetéssel felvétetik „Bőr áruházban“ Kossuth u. 8 sz. Gyümölcs konzerváló szerek befő­zéshez, salicyl, eeetsav egyéb hasonló ház­tartási cikkek kaphatók a gyógyszertárakban Elsőrendű báoekal liszt, Jó kenyérllsztek kisebb mennyiségben és zsákezámra Jutá­nyos árban házhoz szállítva la kapható Holländer Adolf terménykereskedőnél Ár­pád u. 4 az. Herceg Antal 3 éves engedélyezett szép bikát, 1 és fél éves bikát, jó fejős te­henet és 6 hizltlnivaló sertést elad. Megte kinthető felsöezállási tanyáján, hol mindenes bérest azonnal felfogad. Tudakozódni Vörös- martby u. 39 sz. alatt. A város 24-óo, d e. 9 órakor a Fe­hérház udvarán több féle ingóságokat ad el nyilvános árverésen. Ozv. dr. Babó Mihályné kaíapári tanyájára egy feles budárt Dömötörre felfo­gad. Tudakozódni Kossuth u. 26 sz. alatt, hol korpa eladó. Vitéz u. 9 sz. lakóház Dömötörre kiadó- Tudakozódni a helyszínén szerdán. Zseni Sándor Schneider telep szom­szédságában 7 és fél hold szántóját haszon­bérbe kiadja. Sóstóparton a Gaái tanyára ba­romfi kertészt felfogad. Tudakozódni Bercsényi u. 4 sz. alatt. Bánóczky Kálmán bodogiiri tanyá­ján egy 14 soros vetógépet elad. Megtekint­hető a helyszínén. Kiskora Paczolay örökösök ssanai 62 hold szántó, kaszáló és legelőből álló ta- nyanétküii birtokukat október 21-től haszon­bérbe adják. Tudakozódni Paczolay István ny. máv. fóellenőrnél Árpád u. 25 sz., vagy dr. Nagypál Ferenc ügyvéd irodájában, 1 vagy 2 iskolás leányt vagy fiat teljes ellátással felfogadunk Natkai u, 12 sz Szoba, konyha szeptember 1-re ki­adó Vörösmarthy u. 48 sz. alatt. Kifutó fiat azonnatra felvesz Bergl Mór és Társa. (Szabadkai ut.) Városhoz közel 2 és fél m. hold föld és nagyobb mennyiségű száraz vályog eladó. Tudakozódni Czucor u. 26 ez. alatt, hol egy uj varrógép eladó. Több évi gyakorlattal bíró kereskedő- segéd álláit keres. Cím Szegfű u. 3 sz. Bakkerrosta, 7-es vaseke és 2 csép­lőgép eladó Kiss István pirtói tanyáján. Uj kórház közelébea Bét u. 12 sz. lakóház azonnali beköltözéssel kedvező fize­téssel eladó, esetleg kiadó. Tudakozódni szer­dán és szombaton délelőtt a helyszínén a tulajdonossal Kovács B. László barka-pusztai birtokának mezőgazdasági munkálatait na­gyobb családos embernek résziből kiadja, vagy baromfi kertéezt felfogad. Tudakozódni Alsó- templomtér 1 sz I. kér. Széchenyi- ueea 59 sí. lakó­ház 28-án, vasárnap délután 3 órakor önkén­tes árverésen elfog adatni Simon Sándor felsőkisteieki tanyá­ján felesbaromfikertészt Dömötörre felfogad- Ugyanott 40 hold erdő-legelőt elad. Tuda­kozódni rekettyéi tanyáján. Vásártér 9 sz. híz eladó Tuda­kozódni ugyanott Bort vásárol a legmagasabb i rábau Stróh Vilmos Felsöoádor u. 3 sz. Özv. Vadász Pálné füzesi 13 holdas tanyája Dömötörtől haszonbérbe kiadó. Mácsay Gergely fárfiszabó tudatja, hegy őszi és téli esővelmintái meg­érkeztek, melyeket hívásra házhoz is elvisz. Fazonmuukát olcsón és pon­tosan készít. Kéri я közönség szives pártfogását. Lakása Szász Károly u. 17 sz Czilcer fűszeres mellett. Egy fiút tanoocaak felvesz. Czinkóczi Benő felsőszállási 5 hold földiét eladja. Tudakozódni Felsőszállás 48 sz. Üzletmegnyitás. Tudatom a t. kö zönséggel, hogy Szövetségtéren Király Gy. Balázs házában hentes és mészáros üzletet nyitottam, hol naponta friss marha, birka és sertéshús kapható. Kérem a közönség szives pártfogását özv. Juhász Istvánné. Járószék u 2 eí. ház eladó. Tuda kozódni a helyszínén. Toidi u. 4 sz alatt 4 család méh és 1 msidiager kályha eladó. Czibolya Mátyás felsőszállási 16 ra­bold tanyásbirtokát haszonbérbe kiadja. Tu* dakozódni a helyszínén. Hunyadi u. 53 sz. alatt 3 szoba, konyha 3 kamrából álló lakóház eladó, Kisfaludi utca 88 ss. alatt 250 kéve szegni és verni való nád van eladó. Károly n. 2 sz. fél lakóház eladó­vagy kiadó. Fly-Tcx lógyölő, Lux szappanfor- gács, Szent Rókus lábsó és az összes külön­legességek kaphatók a Hattyú-drogériában Farkas Orbáuné Kekettyei 224 hol­das birtokát Dömötörtől több évre haszonbérbe kiadja. Tudakozódni Sólyom n. 4 sz. alatt Egy boglya jó széna és lábon álló fü eladó Kőhíd u 20 sz. alatt. Bodogláron Modok Sándor féle 7 bold föld eladó. Tudakozódni Léray Gyulával Kelebián. Befőzésre érett paradicsom házhoz szállítva is kapható Baranyainál (Szász kert.) Mindennemű gyapjút, nyers bőrt és mindenfajta tollat, újat, régit és hizott tol lakat vásárolok. Mindenkor mindenkinél magasabb árakat fizetek. Kérem a t. közön­ség szives pártfogását. Lakásom Boeskay u 1, Fisehóf A Hitelezővetkezet épltőaeyagtelepe rak­táron tart mindennemű építő faanyagot, téglát, oserepet sth. (Telephely a vasntl állomás melletti Gyugel-féle telken) Bort vásárol Ádám Dávid Petőfi a. 15 sz alatt Szekulesz H. Hermann tudatja a közönséggel, hogy mindenféle gabonát, babot, mákot a legmtgas&bb napi árban vásárol. Üzletében lisztet, darát, korpát a legolcsóbb napi árban árusít Goldberg Salamon és Königsberg Károly balotai Borbás-féle ingatlant feles« bérletből kiadják. Felvilágosítást nyújt dr. Szabó Fülöp ügyvéd. Ózom kölni víz. Kellemes illatu, finom kölni. Areápolásnál nélkülözhetetlen főként zsíros, pattanásos arénái. Kapható Ráez János gyógyszertárában Kossuth n. 1 sz. (Takaréképület.) ösv. Németh Jánosáé felsőszáilási tanyáját, Alkotmány u. 5 ez. házát eladja. Eladó továbbá Fő n 18 sz. ház. borfejtőgép tömlőkkel, uj és használt hordók különféle nagyságban Saját termésű tisztán kezelt bor, 25 literenként is. Értekezhetni Fő u. 18 sz. alatt 5 hektó fehérbor eladó. Egy helyi ség műhelynek vagy raktárnak kiadó Fő u, 4 sz. alatt Batopex kitűnő patkányirtószer, amely más állatnak ártalmatlan, csupán az egeret és patkányt pusztítja. Kapható Haschier Hermann füszerkereskedéeében Székely ueea 11. HARISNYA — minden létező divatszinben és minden minőségben a Iegnagyobb választék csak fodor divatházában (vá­rosháza épület) Dr. Ján JáooBnó ez. Sokét Lujzának a várostól 14 kilométerre fekvő zsana- pusztai 113 kát. hold területű földbirtoka e j, ,e/As.zben’ akár részletekben eladó. Érdeklődőknek felvilágosítást ad. Dr. Doli- csek Lajos ügyvéd, Takarékpénztár épület. Mielőtt építkezne, kérjen költségvetést a Hitelszövetkezet építőanyag telepén Láb- és kázmadást Pedin szűntet meg legjobban. Nines többé kellemetlen lábszag, Kapható Ráez gyógyszertárban Kos­suth u. 1 sz. (Takarék épület) Gáspár Lajos eladja Füzesen dr. Mo­rava Károly szomszédságában levő 4 hold szántó és kaszálóját. Értekezni fehértói tanyáján. Termény Kereskedelmi Részvénytársaság (a Magyar Altalanos Takarékpénztár Budapest vállalata) értesíti a gazdaközönséget, hogy a legmagasabb árakat fizeti búza, rozs, árpa, zab, tengeri ó és uj bab, mák és minden más egyéb tér menyekért. Saját érdekében kérünk mindenkjt, bizalommal forduljon fenti cégünkhöz Mindennemű terményt beraktározásra legelőnyösebb félté telek mellett elfogad, amelyre pénzt folyósít Korpát, darát és tengerit еЫипк nagyban és kicsiben. Rak­tár és iroda Fö u. 6. Heixler рек mellett. Kiefa’udi u. 7 sz alatt igáskocsi 2 lóravaló alighasznált lószerszám és egv szeeskavágó eladó. I. kar. Gózcu ucca 19 sz, lakóház eladó. Tudakozódni a helyszínen. Jókai ucca 57. szám alatt szerdán reggel hizott sertés lesz kimérve, kilónként 2 pengőért. V. kar. Csiga ucca 5 ez. lakóház eladó. Tudakozódói a helyszínen szerdán és yas&raap. Csillag ucca 12. ez. atott bor 25 literenként is kapható. Falsőörfigszőlókban 9 kepa szőlő eladó. Tudakozódni Hajnal ueea 25 sz. alatt II kér. Szilády Áron ucca 48. az. lakóház 720 négyszögöl telekkel eladó. Vörösmarty ucca 4. sz. alatt külőn- bejáratn szoba kiadó. Lakás szeptember 1-re családtag­nak kiadó. Fáeán ueea 5. ez. Fajtiszta vetőmagbuza eladó Szondi ueea 1. sz. alatt. Kármán ucca 10 sz. lakóház eladó. Tudakozódni a helyszínen. Kósa Benő füazerkereskedő 2 póni lovat és esézakoesit elad. ö v. Kiiály Lejosné alsóöregszőlők» ben Györfi József szőlőjén kívül 2 kát, hold szőlőjét lakóházzal eladja. Tudakozódni a helyszínén Siobás, konyhás és két kűlönbejá- ratu szoba azonnal kiadó 40 kát. holdas ta- nyásbirtok bérbe vagy feliből kiadó. Tuda­kozódni lehet Nefelejts n. 7 hol trágya van eladó Külőnbejiratu bútorozott szoba kiadó Szilády Áron u. 6 sz. alatt Vásártér 9 sz alatt jó szántóeke, kapálóeke és vasfogas eladó. Tudakozódni’ ugyanott Boroshordók újak és használtak eladók Czuuterstein Vilmosnál Használt keményfs hálószoba ked vező fizetési feltételekkel is eladó- Cim meg- tudható Fleisehl bútoráruházban Kossuth и 27. Sóstóra az autóbus este ‘/*8 órakor csak közkívánatra megy „IRIS“, „IRIS" „IRIS“ Orém, are viz pouder) használata eltüntet mp­Ч1’ Tttessert 8 mis aro­turtátsianaagot, az areot a bőrt alabástroa fehérré üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készit­28* Matmv V^d,eÍ!,,kb*B beszerezhetők csakis Makay „Kígyó" uj patikájában a Kossuth uteán Gimnáziummal szemben a vaa­beJÍVz1 Tlrl*U Mini Víz“ Parfüm különlegességek I Elsőrendű Bav Ram és hsjszesz korpásodás és hajhullás ellen. 4 fí?'oz3vT4ri Sándorné fehértói a !tÜQ rí? J*k*b Gergely szomszéd­kifdUBTDlim3terteii ’;Öbb évre haszonbérbe dakoviid»! .mit é8 polyvát eled Tu­dakozódni Siéshenyi и 5 ez alatt. Dobó telep Vári u. 6 sz. újonnan H iikóh^ “W Portával eladó. Tudako zódni ozv, Horváth Lijosnénál Temsfő и 1 sz. h4íat meBékhblviaégekke! iKP!.rijö ß8nö szomszédságában 15 hold szántó kiadó, azonnal átvehető Tudakozódni Jókai ueea 21. sz. alatt. Taoulóláuyok uőiszabóiághoz felvé­tetnek. Blau Boris Petőfi ueea 3. ez Zrínyi ucca 8 szám alatt jókarban levő konkolyozó felerésze eladó. G*™ Sándor gubodi-uti lakóházét »11 Bodicsi temetkezési Intését társat keres. Cserepes kocsiszínt és pultot elad ÄÄ0« é" 1 a,M B,obs , Ar\°-V J4aoa és Korona и sarkán sziuén lyÍ8ég kÍ*dÓ' TBdikotódQÍ » hely. Musa Pál Vörösmarthy ц 42 87 SiKí"“ “ ■»— «°«s Fa fürdőkád eladó Bocskai и 12 ez alatt. Schwircz Mihály fakereskedő I m,ndkét üzletében á ÄÄ4rb“ frt,sh' A legi°bb minő- 8égu dió koksz, valamiut két óve^ bükk és akáefa minden mennyiségben vason Íétetüe«VS * 1TJ0SÓbbn haptfató. Miután váría"í 2ы“ Г87 ^remelbedések varnatók, ajánlatos még a mostani olesóbb frb*n előjegyeztetni, melynek vételára a drágulás figyelembevétele nélkül esakie a leszállítás megtörténte után lesz fizetendő. Balotapusztán, Kisszállás mellett Orbán Sándor szomszédságában Mayer Gyuláié tanyája 23 m. hold szilм Ubih4.her.ÍSb«uP DSgy kétlakásos cserepes lakóházzal, külön istálló és disznóóllal i«í millióért eladó. Tudakozódni a helyszínén A Kiskunhalasi Hitelszövetkezet építőanyag telepén szerszámfának és esrlnn nak való akáefa korlátlan mennyiségben inti" nyos áron kapható JBtá* Neumann szesz hajhullás eiian* Megszünteti a baj korpásodását a feibőr ketö érzését. Huzamosabb használiután df haja lesz Kapható Ráez János gj gutá­jában Kossuth и. I sz. (Takarék ёрш) Madaras Sándor mélykúti kövem,f szélén 2 kilóméternél szoba L» l , melléképületből álló lakóházát В/Ь* 1? beköltözéssel kiadja. Kováé, ^sev МоГ"*.! nagyon alkalmas. ’ ?,gy eiP^nek Sárkány ucca 2. ez. alatt 2 üzlet helyiség kiadó. HZiet­Iparoeok figyelmébe! Denaturált e;ä'—»'San Szecsöd, György felsőszállási szőlő Tudakozódni ВетеГу"'* í «Ä'LÜr. Ä’i'f «» 1»ш,Ь«гЬ. ИЙ. ТкЫшШ ílígíSSÍ

Next

/
Oldalképek
Tartalom