Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-06-11 / 47. szám

ayagofc, ok, ni, iramú ss sze- yagok minő* a si ssági ;elepén ők ám 38 junius 11 Kiskunhalas Helyi Értesítője lton adás! mius 12 regénye inose jele) detektív feiv. i kisárfr órakor, yárak! i'dán színmű ÍO mt les ás, )É ellett nnemü ÉS Ő t IM c lök Ш a vá- r ke­iben, yének- ujtok! gvetés tudja. A kenyér és péksütemény ela­dáséval foglalkozó kereseíüzók az általuk vásárolt kenyérről és péksüte­ményről szintén kötelesek számlát kérni és azzal igazolni, hogy az ált. forgalmi adó alapjából mekkora összeg levonására jogosultak. Az őrlemények, továbbá a kenyér és péksütemény bizományi értékesítésével ipsrszerüen foglalkozók a bizományi jutalék után továbbra is kötelesek az ált. forg. adót leróni. Az adózók a beszerzett szám­lákat öt évig megőrizni kötelesek. — Árajánlati felhívás. A kiskun- halasi ktr. járásbíróság irattárába szilitandó és felállítandó két iratállvány, melyek magassága 3. 15 m. szélessége 3. 75 m, mélysége 0. 40 m. 23 m/m. puhafa deszkából, 60 fülkével. Felhi­vatnak az asztalos iparosok, hogy ajánlatukat az ár pontos megjelölésével a kiskunhalasi kir. jbiróság elnökéhez 8. nap alatt adják be. — A bércséplök forgalmiadója. Bőrcséplők ölt. forgalmi adózására vonatkozó 1925. évi 101.179—Vili. b. sz, pénzügyminiszteri rendelet szerint, amennyiben a cséplőgépnél alkalmazott részes munkások a gép­tulajdonosokkal kötötték meg a munkabérszerződést, az esetben a teljes gép kereset (munkásrészek levonása nélkül) után köteles az ált. forgalmi adót leróni Faíhivják az összes bércséplőket, hogy a f. évi csőplési idény megkezdése előtt mázsakönyvek átvétele végeit a hivatalnál jelentkezzenek, amely alkalommal nyilatkozni kötelesek, hogy a cséplőgéphez alkalmazott réózes munkásokkal ők, vagy a csápeltető gazda fog-a szerződéses viszonyba lépni. Figyelmezteti a hivatal a cséplőgéptulajdonosokat, hogy azt a körülményt, miszerint a gépről alkalmazott részes munkások a c8ópeltető gazdával kötöttek szer­ződést, a csépeltető gazda a községi elöljáróság előtt kötött Írásbeli szer­ződéssel tartozik igazolni. — Adományok. A leventék sóstói vacsorájára a következők adakoztak: Dr. Halász D, Sándor 6 P, dr. Zilah Benő, Körösi Jenő, Halasi Hitelszö­vetkezet, Kinaszt János, Halasi Gaz­dasági Bank, Halasi Takarékpénztár 5—5 P. Olvashatatlan aláírások 6 P, Takács János 4 P. Széli József, özv. Babó Mihály né, dr. Babó Imréné, Skribanek Mihály 3—3 P. Körösi A. Szabó Gusztáv, Gazdasági Malom Bt., Orbán Ferenc, Baranyi Gábor, Balogh Mihály, Dobó Kálmán, özv. Berki Antalné, Tegzes Károlyné, dr. Gaál Gyuláné, Kereskedelmi Bank, dr. Farkas László 2—2 P. Pusztai József, Makay Károly, (Kaszás Lajos, Jakus Mihály, Orbán Károly, Babó Gábor, ifj. Meszes Márton, Bacsó Ferenc, Gross Tivadar, Fekete István, Viziák Péter, Makai Antal, dr. Szabó János, Emezt Bezsö Grünvald Simon, Práger Ignác, Árvái Lajos, Maján György, özv. Pázsithné, Henze Imre, Hitel­bank, Szente István Gál Antal 1—1 P. Bacsó Ferenc 2 kg. liszt 1 kg. tészta 5 tojás, dr. Mészöly Istvánná 5 kg. liszt, id. Csényi József 4 kg. liszt, Bicsányi Józse 30 kg. burgonya, 16 drb. tojás, 2 kg. liszt. További ada­kozásokat a rendezőség a kővetkező számokban fogja közzé tétetni. Az adakozóknak köszönetét mond ezúton is a rendezőség. — Az Oltáregyesület vezetősége közli a tagokkal, hogy a hétfői gyű­lést és munkadélutánt pénteken, 17 én tartja, a vasárnapi szentségimádást azonban a rendes időben végzik. Közli még, hogy julius és augusztusban elmaradnak a gyűlések és munkadélu­tánok, a szentségimádást azonban a hónap II. vasárnapján megtartják. —- Conan Doyle világhírű regénye a Nabob kincse (négyek jele) cimü 9 felvonásos detektív regény kerül ma szombaton bemutatóra. — A Protestáns Nőszövetség kirándulása. A Protestáns Nőszövet­ség junias 16 án, tartja szokásos évi kirándulását a fehértói erdőben. Az egész napos kirándulásra a reggel 7 órakor induló különvonat viszi a kirán­dulókat, visszajövetel este. A közős ebéd a Vadászlak udvarán lesz s műsorról is gondoskodik a rendezőség. A kiránduláson tagok és azon család- tajai minél nagyobb számban vegye­nek részt, de a Nőszövetség szeretettel hívja és várja mindazokat, akik mun­kája iránt érdeklődőek. Jelentkezéseket 1 pengő útiköltség lefizetésével junius 12-ig fogad el a rendezőség a polgári iskola tanári szobájában. — A város képviselői a nagy­kőrösi szoborleieplezésen. Nagykőrös város hősi halottainak emlékművet állíttatott fel. Az emlékmű leleple­zése vasárnap lesz, amelyre Nagy­kőrös város meghívta városunkat is. A város képviseletében a szobor­leleplezési ünnepélyen résztvesznek; dr. Thuróczy Dezső polgármester, dr. Gusztos Károly, közigazgatási tanácsnok, dr. Kathona Mihály fő­ügyész és Gaál Jenő tanácsjegyző. A város az emlékműre koszorút is helyez el. A — magyar kőzmivslődés egylet* osztályt létesít Halason. Az A. M. K. E. nagyszabású feuiturtevékanységánek minél sikeresebb megoldása végett a vármegyék és városok hatóságának felkérése alapján osztályait és fiókjait már legközelebb felálltja és illetve már fennállott, de a kedvezőtlen viszonyok folytán megszűnt ezen szerveit újból életre kelti a következő helyeken: Pestvármegyében: A bony, Aszod, Bia, Kiskőrös, Kunszentmiklós, Monor, Nígykáta, Biekeve községekben, mint járási székhelyeken Bndafok, Cegléd, Kaloess, Kiskunfélegykáss, Kiskun­halas, Kispest, Pesterzsébet, Szent­endre, Újpest és Vác városokban. — Adományok. A kiskunhalasi Jó­tékony Nőegylet által a szegény gyermekek számára fenntartott Nap­közi Otthon részére a következő adományok érkeztek be május 11 »tői jun. 10»ig: özv. Kolozsváry Kiss Sándorné máj. 17, máj 25, jun. 8*án ebéd, 1 és fél 1. kása, özv. Berki Antalné jun. 9 én ebéd, özv. Szat­mári Sándorné jun. 2=án ebéd, özv. Czagány M. Istvánné máj. 11-én ebéd, Záboji Lászlóné 3 kgr. lencse, özv. Babenyec Balázsné 1 kgr. rizs, 1 kg. cukor, Dr. Bori Benőné 1 kosár burgonya, 10 tojás, Szente Istvánné 1 kg. rizs, 1 kg. cukor, 10 tojás, Vitéz Dakos Kálmánné máj. 19*én ebéd, Decker Józsefné 1 kosár burgonya, 2 kg. liszt, 6 tojás, 1 üveg lekvár, fél liter zsir, Bodoky Zoltánná 1 kg. rizs, 1 kosár bur­gonya, 3 kg. liszt, özv. Fridrich Alajosné máj. 28-án ebéd, Fridrich Lajosné máj. 30=án ebéd, özv. Fad- gyas Aronné 1 liter zsir, özv. Buda Istvánné 4 kg, liszt, 1 kg. zsir, 2 kg. bab, Kósa Istvánné 6 tojás, fél kg. rizs, Tulit Péterné 1 kosár búr* gonya, 1 zacskó bab, 10 tojás, Pu* rucki Kálmánné 1 nagy zacskó bab, 1 kosár burgonya. Gaál Mihályné máj 31-én ebéd, id. Figura Lajosné 2 kg. liszt, 10 tojás, Gaál Istvánné jun. 10*én ebéd. A FÜRDŐ IDÉNYRE! Fürdőruhák, fürdősapkák és fürdő- cipők nagy választékban a legmél- tányosabb árakon kapható KUN BENŐ Divatáruházábsn, a ref. templommal szemben. A magyar lucernamag Érdekes és tanulságos előadást tartott kiváló tudósunk, dr. Dégen Árpád kiaérletügyi főigazgató, a m. kir. Vetőmag viszgálóállomás vezetője a magyar lucernamagról. A magyar lucernamag ügy a termelés, mint а kivitel szemponjábói egyik legérté­kesebb terményünk, amely kiváló sajátságai folytán a külföldön nagy keresletnek örvend és amelyet 20*30 százalékkal magasabb áron vásárolnak, mint a déli országban termelt lucerna- magot. Köztudásu, hogy a hazai mag után termelt lucerna elég fagyáió, rendkívül dúsan sarjad, évenként 8—4 eredmé­nyes kaszálást ad és hosszú életű. Ezzel szemben a déli országokban termelt magból való lucerna a fagyot nem bírja, csak az első kaszálás ad elegendő szénát és rövidebb életű, mint a magyar lucerna. Mindezen jó tulajdonságainál fogva a magyar lu­cerna magot különösen az északi országokban: Svédországban, Norvégi­ában, Dániában észak Németországban vásárolják nagy előszeretettel, ahol az éghajlat a luesniamag termelésére egyébként sem kedvező. Oda kellene tehát törekednünk, hogy a hazai lacernamagot eredeti tiszta­ságában megtartsuk és azt külföldről, főként a déli államokból be került maggal ne keverjük és értéktelenitsük el. Különösen nagy veszély fenyegeti a magyar lucernamag tisztaságát mosta* nábau, amidőn nemcsak Olasz és Franciaország, de a dél Afrikai államok és Argentina is nagy menyiségtt, meg vesztegetőén szép és tisz'a lucerna- magot hoz a hazai magnál lényegesen olcsóbb áron az európai piacokra és amely bekerült hazánkba is és szép­ségével, oleaó árával arra indítja a gazdáinkat, bogy hasonló magot ves­senek. Pedig ez a mag az éghajlati viszonyainknak nem megfelelő, nem olyan tartós és nem ad annyi kaszá­lást, mint a drágább hazai magánk és e mellett elrontja hazai lucernamag jó hírnevét. Óva intjük a gasdaközönséget attól, hogy külföldi származású olcsó lucerna* magot vásároljon, mert ez által nem­csak magának, de a hazai lueerna mag jó hírnevének is kárt okoz. к viros hivatalos hirdetményei A városi tanács 1050 mm. koksz szállítására árlejtést hirdet. Zárt írás­beli ajánlatok folyó hó 23-ig déli 12 óráig, az iktatói hivatalnál adan­dók be. Közgazdaság Budapest, junius 10 Gabonaárak: búza 34 P 90 t„ rozs 80 P 75 f., árpa 27 P, zab 26 P 20 f. Sertéspiac : Prima szedett 1 P. 56 fill., 1 P. 58 fill., Szedett közép 1 P. 46 fill., 1 P. 50 fill., Szedett könnyű 1 P. 80 filL, 1 P. 34 fill., I. rendű öreg 1 P. 40 fill., 1 P. 46 fill., II. rendű öreg 1 P. 34 fill., 1 P. 38 fill. Az irányzat lanyha. Pontosai, gyorsan, finoman darál a Halasi Villamossági Rt. daráld malma Gnbonapine-tér fi NŐI FEHÉR VÁSZONCiPŐ fasarokkal * PENGŐ FODOR DIVATHÄZA 11 (Városház*épület) *nr A világ ura 12 Vad sietséggel valaki felrohant a lépcsőn. Pammer revolvere után kapott. Holtsápadtan, lelkendezve egy ember rohant feléje. Kezét szívére ssoritva, megállt előtte. — Evening inass, — szólt Biaads. — Mit akar? Beszéljen... — Sir, szerencsétlenség... borzasztó szerencsétlenség... Gazdám meghalt, meggyilkolták... Ti* perccel később, hogy ön eltávozott, találtuk meg őt. A kertben feküdt, arccal a földre borulva. Egy hosszú kés volt a hátába szúrva, egyenesen a bai lapockája alatt.» Az isten irgaimaszou nekünk! Alig tiz perc múlva, már Evening lakásán voit a két detektív. Pammer megindulta« nézte a kihűlt, sovány testet. — Könnyű, gyors halállal halt meg, — szóit halkan és a késre mutatott, melynek psugéjót vékony vérfolt fod­rozta és még a halott hátában volt. — Nem volt kezdő, aki leszúrta, — folytatta. - A kés közvetlenül a la­pocka mellett az ötödik és hatodik borda között egyenesen a szívbe hatolt. Itt nincs már többé semmi tennivaló... A gyilkos kézrekeritésén kívül. A főkapitányság folyosóin izgatott hangulat uralkodott. Az emberek szakadatlanul jöttek, mentek. Hatalmas egyenruhás és polgári ruhás detektívek legkülönbözőbb típusai elegyedtek össze. Nem beszéltek sokat, de a gondterhelt arcok, a nagy sietség azt igazolta, hogy a bűnügyi osztálynak nagy napja vau. A titkosrendőrség főnöke tágas iro­dájában ült; kemény és erényes han­gon adta ki parancsait. — Megbízom önben Brands — mondta előtte álló alárendeltjének. — Eveninget meggyilkolták a háza előtt. De egy nyomunk máris van. Es van emberünk is, ki üldözni fogja őket. Egy külföldi. A detektív s&vanyu arcot vágott. De szerencsének tarthatja, ha vele együtt dolgozhat. — Különb ember, mint a legtöbb kollegánk. Neve Pammer. — Igenis, már ismerem- Es a nyom? — Pammer nyomozása közben egy orosz anarchistára bukkant, a azt tartja Evening gyilkosának. * Brands és Pammer a kikötőben nyomoztak. Kutatták a megszökött bankárt és társait. Egy este sikerült is reájuk buk- kaniok, éppen akkor, midőn egy gőzbirkiba szálltak. A gőzbárka teljes gőzzel tódult а nyílt tengerre. A detektívek gyorsan egy kis hajót helyeztek üzembe, s üldözőbe vették a menekülőket. Hajnal tájban a gőzbárka, mely gépét teljesen kihasználta, körülbelül egy angol mérfföldnyi előnyben volt Bolond iramban haladt előre. De a rendőrség kis hajóján senki se gon­dolt arra, hogy a hajszát abbahagyja. A következő éjszaka a menekülő gőzbárka megkísérelte, hogy a sötét­ségben megszökjék, amennyiben észak felé kanyarodott. A cselfogást azonban hajnali szürküléskor észrevették. Lassanként bekövetkezett az, amire Brands várt; a távolság egyre csökkent. De a hullámverés oly erős volt, hogy nehezen lehetett volna a rendőr hajónak a gőzbárkához hozzáíérkőzui, annál

Next

/
Oldalképek
Tartalom