Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-04-23 / 33. szám

április 23 Kiskunhalas Helyi Értesítője 3 nagy­om­3-án "itó 3LA óráig, lij 80 ifju- I lettel Ike ile. anitó. Sk, i au 3Z6­ok fnö* ígi 38 ) SS 1У Ш lett lemü I i le i vá­en. nek­ítok! vetés ila kör- f. hó rtö- óra­V5a- este ;artó 3sté? í az elet- m MOS ísze- ihaj- ké- nap zni 1 Pesti krónika HÍREK Rudolf trónörökös Lajosmizsén Csütörtök reggel érdekes vendége volt a budapesti ügyészségnek: Fe» recz Károly Adolf ki a pestkörnyéki községekben Rudolf trónörökösnek adta ki magát. Körülbelül félévvel ezelőtt történt, j hogy Lajosmizsén elterjedt a hír, hogy Rudolf trónörökös álruhában, teljesen megöregedve és leszegényedve megérkezett a faluba. Gattyéa János gazdaember adott neki szállást és Írásban kötelezte magát, hogy örökös lakást és élelmezést biztosit számára, A falubeliek élelmük javát hordták az öregembernek, ellátták őt a legfi­nomabb szivarokkal, dohánnyal, csiz­mát, ruhanemüekei vettek neki és „Rudolf trónörökös“ csakugyan úgy élt, hogy trónörökös korában sem igen lehetett gondtalanabb élete. A környékbeli falvak proeessziókkal já­rultak üdvözlésére és sz áltrónörökös. nek mindenkihez volt egy-agy ked­ves szava. — En az egész világot unióba fo­gom egyesíteni. — mondotta. Amikor az egyik gazdaember ast a tanácsot adta neki, hogy jó lenne, ha megkoroaá'ítstná magát Magyar- ország királyává, igy felelt: Ea már öregember vagyok nem való már a* ón fejemre Szent István koronája. De meg mi szükségem volna erre: bírom népeim szeretetét és ellátnak itt engem minden jóval, úgy élek, hogy a Burgban sem éltem különbül. Ezek a szavak természetesen szárnyra keltek s eljutottak a főszolgabíró fü­lébe is, aki aztán hamarosan elintézte a régóta vajúdó ügyet és kiíofoneol- tata a községből Ferenc József Adol­fot. De csak rövid ideig volt távol az öreg ur, mert hamarosan ismét vis­szajött Lajos mizsére, mire a főszol- gzbiro újra kitoloaeolt&tta. Többször megismétlődött ez, a vége pedig az lett, hogy a főszolgabíró íeg nap reggel két szuronyos csendőrrel íelkisértette a budapesti királyi ügyész­ségre, mivel időközben különböző vá­dak is hangzottak fel ellene, amelyek­kel kapcsolatban meg is indult az el­járás. A soros ügyáas elé vezették Fe­renc József Adolfot, aki azonban a hozáiníézett kérdésekre nagyon zava­ros válaszokat adott. Az ügyész elha­tározta, hogy elmebeli állapotának megfigyelését fogja indítványozni és meg is tetté az intézkedést, hogy ez mielőbb elrendeltessék. Addig is Fe­renci József Adolfot szabadon bocsá­tották. Sport A KAC első csapata vasárnap dél­után Kiskurmajsán játszik. A csapat vasárnap délután háromnegyed 2 órakor indul autón Váfady Kálmán házától (Kossuth ucca 21. sz.) A ve­zetőség a pontos megjelenésre ezúton is felkéri a játékosokat. Csapat felállí­tás a következő ; Kónya, Kristóf, Kar- kess, Сзарб, Várady, Hadházy, Ke­resztes, Hoífmsnn, Idám, Sonkoly, Czagány. Tartalék : Sárkösi. Mezőgazdasági gépeket, traktoro­kat, autókat gyorsas és pontosan javít Halasi Villamossági Rt. Telefonszám I gépműhelye 38 1 Gabonapiac-tér 2 sz. — Előfizetéseik szives megújító* Sára kérjük fel t előfizetőinket. — Változékony, szeles idő. A Meteorológiai Intézet jelentése sze­rint változékony, szeles idő. helyen­ként esővel és hősüivedésseí később jobb idő várható. — Köszönet A MANSz vezetősége nevében ezúton mondok hálás kö­szönetét az e hó 19-i előadásunkon szerepelt hölgyeknek és uraknak, a Zenekedvmők Egyesületének s mind azoknak, kik az észt «ikerét munkál­kodásukkal előmozdítani szívesek voltak, úgyszintén azoknak is, kik tölülfizetéaei&kel anyagilag támogat­ták egyesületünket. E folülfizetése- ket itt nyugtázzuk: de. Nagy Mór 50, dr„ Zilah Benő 50, dr. Pető Jenő 24, vitéz Dakos Kálmán 20, Vaszilievits Fedor 20, Hurt A. Fe­renc 15, Farkas Elek 10, Wendler Zoltán . 10, Greguss Gyula 5, özv. Fridrich Sándorné 2 és Darányi Károly 110 pengőt. Mészöly Eá- rolyné ügy. elnök. — Fényes húsvéti mulatság Gőböljáráson. A gőböijárási gazda­ifjúság az ottani iskolában, nagy­sikerű sziníelőadást rendezett. A kö­zönség zajos tetszéssel fogadta ax előadást, amelyet Budai Vilma, Batis Kálmán, Rokolya Balázs és Gyanizse Sándor vittek sikerre. Az előadás után hangulatos táncmulatság követ­kezett s ezen a zenét az ifjúság e!ő- exőr szereplő és fényesen bevált saját zenekara szolgáltatta. A mulat­ság bevételét sátorvásárlásra fordí­tották. Valószínű, hogy a szinieíőadást közkívánatra május 1-ón megismétlik. — Nemzetközi vásár és kiállítás Budapesten. 1927. április 30-íól május 9 ig. 50 százalékos utazási kedvezmény. Igazolvány. — mely egyúttal belépőjegyül is szolgál, — P 3 20 fillérért váltható a városi menet­jegy irodában. — A Cegiédkörnyéki gazdasági va­sút engedélyezése. A hivatalos lap mai száma közli a Ceglédkörayáki gazdásági vasút engedélyezési okiratát. A vssut a MÁV Cegléd állomása mellől Törtei és Jásskarsjsnó községek érin­tésével a Szolnok—Kiskunfélegyházái vonal Vezseny állomásáig haiad. — Halálos húsvéthétfői locsolko- dás. Ä jaksbszállési határban husvét hétfőjén a locaolkcdó legények össze­vesztek és Kovács Mihály gazdálkodó fiai úgy találták elverni Endre Ferenc 22 éves gasdalegényt, hogy az a kiskunfélegyházi kórházban, ahova a verekedés után elméletien állapotban beszállították: kiszenvedett. — Hármas leányikreknek adott életet egy kecskeméti földmives asszony. Kecskeméten Fekete Jóssefné földmives asszony a napokban három egészséges leánygyermeknek adott életei. Fekete' Józeefné 35 éves és már eddig 5 gyermeke van. — Felhívás találkozóra. Felhívom azon osztálytársaimat, akik a IV. osztályt a kiskunhalasi ref. főgim­náziumban 1913-ban végezték és azokat, akik az érettségit 1917-ben tették le, továbbá mindazon osztály­társaimat, akik érettségi előtt az V. VI. és VII. osztályból vonultak be katonának, — hogy címüket a 14, illetve 10 éves találkozónak levélben is való közlése céljából velem sürgősen közöljék. — Talál­kozás 1927. julius hó 2-án d. u. 5 j órakor a kiskunhalasi ref. fógim- I názium udvarán. Csapó Ernő Kis- ■ bunhaas, kir. Járásbíróság — A sakk a szótlanság művészete. A sakk azért fenséges játék — s ez döntő fontosságú a sakk pszihoiógiai szemszögéből, — mert megmutat* hatom ellenfelemnek fölényemet anélkül, hogy szerénytelenné kellene válnom; megmutathatom ellenfe­lemnek legalább is pillanatnyi gyen­geségét anélkül, hogy meg kellene azt neki mondanom — ás viszont. A sakkjáték másik nagyszerűsége : a szótlanság. Anélkül, hogy egyetlen szót is szólanánk, megmondhatjuk ellenfelünknek — s 6 kénytelen azt tudomásul venni, — mennyire ismerjük gyengéit, mennyire kiis­merjük terveit, mennyire belelátunk leikébe. Azért azt, aki a szótlanság szentségét sakk közben megtöri s igy a szótlanság művészetét szavak­kal, beszéddel — hogy füttyről, énekről ne is szóljak — meggyaiázza, meg kellene fenyiteni. A sakk a magábazárkózott emberek legnagy­szerűbb megnyilatkozási formája: beszélhetnek anélkül, hogy megszó­lalnának, kitárhatják lelkivilágukat anélkül, hogy beszélnének. — Újból fizetik a hadirokkantak járadékait. Hadirokkantak stb. jára­dékainak kifizetése folyó hó 27, 28, 29 és 80 án történik. — Veres husvét Mélykuton. A húsvéti szent ünnepek csendjét bics­kázás és halálosvőgü revolverlövős zavarta meg Mélykút községben. Husvét vasárnapján Fülöp Antal és Vlasies György Összeszurkálták régi haragosukat': Tubánszki Antalt. — Mikó Antal és Imre meglesték Maczkő György mélykúti lakost és összeverekedtek. Maczkó kést rántott, hasbaszurta támadóját Mikő Imrét, majd rálőtt Mikó Antalra, aki még a helyszínén meghalt. — Szenzációs filmek szerepelnek ez Apolió Mozi mai és vasárnapi műsorain. Ma szombaton Wilde Oszkár halhatatlan müve a Lady Windermere legyezője cimü társa­dalmi film Lubitsch Ernő a világ­hírű rendező rendezésében kerül bemutatóra. Vasárnap két amikai világ attrakció kerül vászonra egy előadásban. A Lord Sharloch Hol­mes komédia 7 felv. és a Vadlovak völgye cimő Wild West történet 8 felvonásban. Utóbbinál Douglas Fairbanks 0з Jack Holt & világhírű lovassal a főszerepben. — A dohánytermelők figyelmébe. Dohánybeváltó hivatal értesítése alapján a halasi hatóság figyelmez­teti a kincstári dohánytermelőket, hogy a kerti dohánypalántákat 30—50 cm,-es kötésben (vagyis növény távolság 30 cm., sortávolság 50 cm.) ültessék és a kerti dohány termelésre csakis magasabban fekvő könnyű müveleíü homok területeket szabad felhasználni. Ezen felhívás­nak már azért is eleget kell tenniök, amennyiben azok a termelők, akik helytelen ültetés folytán elfajzott kerti dohányt fognak beszállítani, a jövö évtől kezdve kerti dohány fajtermelésére engedélyt nem fognak kapni és elfognak tilt&tni a további kerti termeléstől azok a termelők is, akiknél a beszállított kerti dohány alárendeítebb minőségéből egész hatá* rozottsággal arra lehet következtetni, hogy a kerti termelésre nem könnyű jellegű homokos, hanem kötötteb talajokat használtak fel. -дж^шягжтж^тттиуяс; rrr 7 г г»тг гш л т-тутат ни Közgazdaság Budapest, április 22 Gabonaárak: búza 395—400, rozs 310, árpa 235—245, zab 212-227 ezer korona mázsánként. Sertéspiac : Príma szedett 1 P, 68 fill, 1 P. 72 fii!., Szedett közép 1 P. 46 fill., 1 P. 50 fill.. Szedett könnyű 1 P. 70 fill,, 1 P. 74 fiit, I rendű öreg 1 P. 42 fill., 1 P, 64 fill, II. rendű öreg 1 P. 46 fii!., 1 P. 50 fii). Pépege gummitaipú vászon-cipő a legjobb * Minden szinben és nagyságban kapható FODOR DIVATHÁZA (Városház-épület) И@ШТ A világ ura . ü — Édes fiam, keres valakit? kér­dezte a psp barátságosan. — Igen — válaszolt Kíszem alá­zatosan •— de.,, Elnyelte szavát. Felismerte a pap kezét. Az ujjak olyanok voltak, minii a ragadozók karmai, A pap előre hajol!. — Másodosztályú kocsiba szálljon. Kocsisáéin 212, a helyszám 11, — suttogta As ajtó mellett Nem ismer engem. Menjen .., Üldöznek ... Kiszem gépiesen ssótfogadott és keresztülment & termen. Aztán lassan kisodródott. Az ajtó melleit fekete szakállas, alacsony ember állt és óva­tosan, fürkésző tekintettel nézett be a nagy terembe. Szemei szikráztak. Nyugtalanul feszengett. Hirtelen megfordult és a táviró-hi- vatalba sietett. Kiszem hallotta, hogy zsebében acél csörög. Da s pap nem sietett. Míg csak a csengő nem szólt, szép offiirsnőjóvei beüt ült. Aztán lassan feleiheíődött, felszálltak в másodosztályú kocsinak abba a ssakaszába, hol eddig csak ketten ültek; a fekete szakállas em­ber és Kiszem. A fiatál hölgy a sötét emberrel szemben foglalt helyet és a pap ax ablak mellett ült. Kezét ösesekuleeolta, mintha halkan imádkozott volna. A vocat megindult. Kiszem észrevette, hogy Lemér élénken vizsgálja utitársát, akiben felismerte a detektívet. Feszülten fi­gyelte, mi fog bekövetkexni. A következő pillanatban fuldokló kiáltás hallatszott. A fiatal leány a karmantyújában eddig rejtve tartott csukját hihetetlen ügyességgel a fekete szakállas arcába dobta, megrántott egy hurkot, mely a szerencsétlen nyakán ősszehuzódott úgy, hogy nem tudott kiabálni. áz ál pap egyszerre csak elvesz­tette egybáziaa jellegét. Mint valami fiatal tigris, a detektívre vetette ma- gát. Lerántotta a ssafcállát, ami min­den nehézség nélkül le is jött és erős energikus álla, csupaszon maradi. — Gyorsan, — suttogta, mielőtt a kalauz itt lesz. Húzd le a felöltőjét. ‘Az eszméletlen embertől minden ellenállás nélkül elrabolták a felöltőt. Ä fiatal hölgy hossza gyakorlatra való erővel és gyorsasággal dolgozott. Anélkül, hogy egy pillanatot vesz­tettek volna, as ál pap a féiig meg­fulladt embati felemelte, kinyitotta az ablakot, kis erőfeszítéssel átemelte és a töltésre dobta. Ezután lehúzta fe­kete köpeny egét, kidobta as ablakon s kalapját utána. Hajfürtjeit leszaggatta és nedves kendővel alaposan letörölte ax ábrázatát. A ráncok eltűntek. Az­tán felkapta az idegen hosszú fekete szakái iát, gondosan felragasztotta, be- lebujt felöltőjébe és széles kalapját

Next

/
Oldalképek
Tartalom