Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-02-16 / 14. szám

február 16 Kiskunhalas Helyi Értesítője 3 a n i vá- he- en. пзк- tok ! 'etós A106 éves spanyolbeteg, — ki vörösborral akarja gyógyittatni magát A budapesti jarvauykórháznak ér­dekes betege van. R4cz István, volt hortobágyi pásztor, aki 1820 ban született, tehát 106 éves. Az öreg pásztort elérte a mai divatos beteg­ség, spanyolt kapott Bölcs nyuga­lommal tűri az orvosi kezelést, bár váltig hangoztatja, hogy nem tej kéne neki, hogy meggyógyuljon, hanem jóféle forralt vörösbor. Rácz szörnyen restell, hogy a láz leverte lábáról s egyre azt hajtogatja, hogy ha a Hor­tobágyon maradt volna, nem kellene szégyenszemre ágyban feküdnie. Az öreg ugyanis 16 évvel ezelőtt abba­hagyta a gulyásságot, egyik unokája, egy 56 éves házmester vette akkor magához és azóta él Pesten. Pesli krónika Öngyilkosjelölt, aki megmentőjét akarja a Dunába dobni Egy szerelmi dráma teljesen szo­katlan epilógusa kerül a törvényszék elé. A múlt év nyarán történt, hogy Soltész István szabómester kési este hazafelé tartott újpesti lakására. Las san sétálva az Összekötő vasúti hidra ért, mikor egy férfit vett észre, aki izgatottan járkált fel-alá a hidon. A szabómester, aki olvasott a mai öngyilkossági epidémiáról, gyanúsnak találta a do’got ét figyelni kezdett. A férfi — mintha habozna — egy ideig még izgatottan járkált, majd hirtelen mozdulattal levetette a felöltőjét, kelipját és a hid karfájára kapasz­kodott, hogy a Danába vesse magát. A szabómester azonban idejében odaugrott és sikerült neki az öngyil- kosjelöltet visszatartania, aki hangos zuhanással visszaesett a földre. A köve kező pillanatban azonban feltá- páazkodott ét tejes dühvei nekiron­tó t megmentőjónek. A megijedt szabómester védekezni, próbált, da ellenfele erősebb volt. — Majd megtanítalak éa téged más dolgába avatkozi! — kiabálta a hangos öngyilkosjelölt — megkós­tolhatod helyettem a Dunát. Es von­szolni kezdte megmentőjét a h'd- korlátja felé, hogy beváltsa fenyege tesét és a Dunába dobja. Soltész kiabálni kezdett. A hely­színére siető rendőr mentette ki szorul: helyzetéből, A rendőr Azután igazoltatta az öngyiikosjeiöltet, aki elmondotta, hogy Mondár Pál laka­tossegéd, szerelmi bánata miatt ön­gyilkos akart lenni és már éppen megvalósította szándékát, mikor a szabómester visszarántotta a híd karfáját ól, Ez azután annyira felbő­szítette, hogy elvesztette lélekjelen­létét és feldúlt állapotban azt sem tudta mit csinál. Soltész István a hálátlan lakatoslegény ellen életve­szélyes fenyegetés és súlyos testi- sértes miatt feljelentést tett, amit a napokban tárgyal a törvényszék. Meghívó A feleökisteleki Gazdakör László K. Benő tanyáján felállított saját helyiségében febr. hó 27-én táncmulatságot tart, melyre a n é. közönséget ezúttal meghívja á rendezőség Jó zenéről italokról, ételekről Makai báesi halasi vendéglős gondoskodik. A terem fűtve lesz. Belépődíj 1 P 20 f. 1 Halasi Gazdasági Gőzmalom tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy gabonát mindenfajta lisztre azonnal cserél, árpát és tengerit darál A rákosi gyilkosok gyanánt két csavargót fogott el a halasi rendőrség Alibit igazoltak, — de sok más bűn terheli lelkiismeretűket Körülbelöl nyolc nappal ezelőtt borzalmas és kegyetlen gyilkosság történt Rákoshegyen. A pályaudva­ron tu5, az elhagyott mező végén, a Szolnok felé vezető vasúti töltés alatt megaludt vértőcsában egy fiatal nő holttestére bukkantak. A holttest el­tépett ruházata már az első szem­lénél arra engedett következtetni, hogy bosszú és vad dulakodás előzte mag a gyilkosságot. Az ismeretlen nő holttestét elő­ször rendőrorvos vizsgálta meg s megállapította, hogy a jobb alsó ál­kapocstól le egészen a gégéig, mint egy 25—30 centiméter hosszú, igen mély vágás v^n, amit a jelek sze­rint valami nagyobb kaliberű, bo­rotvaéles késsel hasítottak rajta. A halál közvetlen oka a sebesülés kö­vetkeztében történt elvérzés volt. A későbbi rendőri nyomozás meg­állapította, hogy az áldozatot Klicsi Máriának hívják. A további vizsgálat pedig kiderítette, hogy abban az időben két gyanús kinézésű egyént láttak a pályaudvar közelében és a legnagyobb valószínűség szerint ők ölték meg Klicsi Máriát. A két csa­vargó ellen egyéb súlyos bizonyi tékok is merültek fel és igy elrendel­I ték az egész országban való körö- ■ zésüket. A személyleirásukat megkapta'Ha- las is A halasi rendőrség szombaton két gyanús kinézésű egyént tartoztatott le. Ssemélyleirásuk erősen illett a rá kosi gyilkosokra, úgyhogy a rendőr­ségen ae első pillanatban ae volt a vélemény: a rákosi gyilkosokat fog ták él. A két csavargót: Rojtos Andrást ás Goldsalk Palt azonnal kihallgatták. Kiderült, hogy hosszú barangolás után kerültek városunkba. Öt nap óta gyalogolnak és a Dunántúlról jöttek. Halason keresztül akaitik át­szökni megszállott területre. Azon­ban csak Pirtóig sikerült eljutniok, amennyiben ott letartóztatták őket. A rendőrség első sorban azt akarta tisztázni: nincs e közük a rákosi gyilkossághoz Rojtos és Goldsalknak sikerült alibit bizonyítani és igy ez a vád elesik ellenük. Az azonban bizonyos, hogy jó fo­gást csinált a rendőrség, amennyiben az eddigiek szerint is sok bűn ter­heli lelkiismeretűket. Bünlajtstromukat most állítja össze a rendőrség. A magyar alföldet, az ország szivét erősítenünk kell, hogy ismét magához fűzhesse az elveszett végtagokat Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület jubiláns közgyűlését Pest vármegye székházának dísztermében, Zichy János gróf elnöklése mellett. A gyűlésen gróf Z ehy János nagy­szabású programmot adott az legkő* zelebbi jövő feladatairól: — Az egész magyarság érdeke, — hogy az úgynevezett Nagy Magyar Alföld, az ország szive erős, egész­séges legyen, mert erre a szívre szükségünk van, hogy tápláljon b»n- nüaket és szükségünk iesz a jövőben, hogy bőséges és egészséges magyar őseróktől duzzadó vénákkal fűzhesse majdan ismét magához egykori vég­tagjait, amelyeket a szerencsétlen vesztett háború és szomszédaink tel hetetlen falánksága következtében vesztett el. — Az Alföld problémája ma a kenyér kérdésével függ össze a leg­szorosabban A tanyakérdés ezer meg­oldatlan feladata: az orvos, gyógy­szertár, szülésznő kilométernyi járó földre található, a tuberkulózis, amely a lakosság 56 százalékát pusztítja, a gyermekhalandóság szörny < nagysága, mind olyan kérdések, amelyek sürgő­sen megoldandók, — Népiniernátusok kellenek a tanyai oktatás sikerének b ztositasára, eke ók a szegény gyermekek felruhá­zására, tanoiieotthouok, nepbázak. elő adások a népbetegségek leküzdésére Az előadáshoz Gssztelyi Nagy László szólt hozzá. ra« Négy bajai kereskedő tragikus szerencsétlensége Egy meghalt közülük Egyik közelmúlt estén egy szekér vágtatott végig Bátaezék Fő uecáján, melyen nem ült kocsis, a járókelők megfékezték a lovakat s a szekér aljában négy embert találtak, akik közül ы egyik halott volt, bárom pedig eszméletlen. A kocsist nem találták meg, valóezinüleg útközben lebukott a bakról. A négy emberről megállapították, hogy Scbwarcz Márton, Buch wild Lajos, Griesz Bertalan és Ripp Ignác j bajai kereskedőkkel azonosak. Vásárra 5 mentek és útközben betértek egy 1 kocsmába inni. A kocsmában valószínűleg faszeszt adtak nekik inni és ez okozta sze­rencsétlenségüket A kocsmából eltávozva mind a négyen rosszul lettek, elvesztették eszméletüket. Az egyik közülük: Schwarcz Márton rövidesen meg is halt Orvosi vélemény szerint, ba tiz perccel később bukkantak volna a többiekre — azok is menthetetlenek lettek volna. A rendőrség szigorú nyomozást indított meg és lefoglaltatta a kocsma pálinkakészletét és azt lezáratta. Elrendelte továbbá Sctwarcz Már­ton holttestének felboncolását. HÍREK — Előfizetési felhívás. Előfizeté­seik megújítására hívjuk fel t. olva= sóinkat. — Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint аг időjárásban vál« tozás nem várható, legfeljebb Keleten lehetséges némi havazás. — Szeretet vendégség. A Protes­táns Nösnöveué«? r. tio 17-en, csü­törtök délután 5 órai kezdettel a ref. Február 16-ig be kell fizetni a földreform eljárási költségeit A földreform törvény úgy intéz­kedik, hogy az eljárással kapcsola­tos költségeket a földhöz juttatottak kötelesek megfizetni. Az állam csak előlegezi a költségeket. A halasi földhöz jutottak a végre­hajtási eljárás folyama alatt, vagyis akkor, midőn részükre a földeket tény­legesen is kijelölték, — kötelezték magukat arra, hogy az eljárási költ­ségeket legkésőbb február hó 16 ig befizetik. Ennek azonban sok halasi föld­igénylő nem tett eleget. Mindazok tehát, akik a földreform során földhöz jutottak, a juttatott terület mennyiség után kath. holdan­ként 3 pengőt, a végrehajtással meg­bízott szerv részére pedig a végre­hajtással járó összes költségek fejé­ben kath. holdanként 12 pengőt tar toznak február 16 ig befizetői. A fizetések elmulasztása esetén a mu­lasztók a földhöz juttatásból ki lesz­nek zárva. A hadirokkantat, badiösvegyek és átvák 3 pengő helyett kát holdan­ként csak 2 pengőt tartoznak fizetni. Azoknak akik eddig eljárási költ­ségek címén fizetést teljesítettek a befizetett összeget javakra beszá­mítják. A fizetéseket a szokott hivatalos órák alatt a város főjegyzői hivatalá- I ban kell teljesíteni. \ Mindazok, akiknek a földhöz jut- : tatás céljából érdemességüket megál­lapították, de a juttatott területek ki jelölése céljából kitüaött tárgyaláson nem jelentek meg, eziránti kéreimü két legkésőbb február 19 napjáig a végrehajtással megbízott vitézek me- zőgasdasági szövetkezete kiküldött mérnökénél a város főjegyzői hivatalá­ban előterjeszthetik. A később elöter- j jesztett kérelmeket figyelmen kívül ; hagyják ée úgy tekintik, mint akik a I földhöz juttatásról lemondtak. ! Ez utóbb megnevezett egyének j szintén kötelesek ugyanazon időpoc- ; tig a kért terület után járó és fentebb j megjelölt eljárási költséget megfizetni. 1 ! Mezőgazdasági gépeket, traktora kát, autókat gyorsan és pontosan javít Halasi Villamossági Rt. gépműhelye Gabonapiac-tér 2 sz. Telefonszám 38 Hirdessen „Helyi Értesítődben! reálgimnázium dísztermében szrre- tetvendégséget rendez. E őadást tart Fiers Elek budapesti lelkész. Lesz ezenkívül zene, szavalat, én sk. Tea­jegy 10COO К (80 fi j M ndenkit szívesen iát a rendező ér. — Eljegyzés Török Mária állami tanítónő es Novák Tivadr állami tanító jegyesek. (Minden kü'öu ér­tesítés helyett.) — Jelmezbál az Őnképző Egyletben. A halasi Őnképző Egylet február 27 én, este 8 órai kezdettel szigo« man zártkörű jelmezbálat rendez. A rendezőség mindent elkövet, hogy a mulatság sikerét biztosítsa, — Előadás a gyümölcstermelésről. A Duna—Tl.-ZrfKÖzi Mezögazd >íági Kamara f. hó 20 vasárnap délelőtt 11 órakor a közgyűlési teremben a gyümölcstermelésről és g ümölcsfa védelemről előadást tart. Figyeimebe ajánljuk a város közönségének hogy ezen mindenkire nézve tanulságos előadáson minél nagyobb szambán jelenjen meg. — Jelmezestély. Az Ipartestület 20 án tartja szokásos jeímezestélyét. Előreláthatólag nagy siker fogja kisérni. — Nánásy kapitány. Két héttel ezelőtt hagyta el a sajtót Kovács Gyula ny. tanfelügyelő értékes müve: a Nánásy kapitány. A mü Halason és a környéken nagy érdeklődést váltott ki kedves és érdekes témá= jánál fogva. Kapható lapunk kiadó» hivatalában is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom