Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1926 (26. évfolyam, 1-104. szám)

1926-10-20 / 84. szám

október 20 Kiskunhalas Helyi Értesítője 3 Az uj városi kölcsön Milyen feltételek mellett adják Halasnak a külföldi kölcsönt t A képviselőtestület ■— mint más helyen megírjuk — úgy határozott, hogy a városnak felajánlott 9 milliárd borona külföldi kölcsönt felveszi. A külföldi kölcsönt a Speyer és Társa newyorki cég adja. Nevezett cég a városoknak 9,000.000 dollár kölcsönt ad, ebből kap Halas 9 mil­liárd koronát a következő feltételek mellett: 1. A kölcsönkamatláb 7 százalék. 2. Készpénzben kifizetendő folyó­sítási árfolyam 89. 3. ;a kamatozás kezdete 1926 szeptember 1., a szelvény fizetési napok minden év január 1 és julius 1. 4. A kölcsön bármely fizetési na­pon visszafizethető hat havi felmon­dás mellett és pedig 1929. julius 1-ig a tőkeösszeg 102 százalékáért, ezu­tán 1931 julius 1-ig a felszabadult kamatokkal együtt a névérték 101 százalékáért és ezután 1947 január 1-ig névértékűén. 5. A kölcsönt 20 évre kapja a vá­ros és az 1947 jan. 1-ig törlesztendő. в —i i щ ми ^—a Halálos szerencsétlenség Kiskunmajsán Az elmúlt napodban halálos sze­rencsétlenség színhelye volt Kiskun- majsa község. Bogár Mihály 67 éves birtokos tanyájáról kocsin akart bemenni Kiskunmajsára, amikor lovai az alsótemetö közelében Péter Sz. Gá­bor zakatoló szecskavágójától meg­ijedtek és őrült iramban vágtattak a község felé. Bogár igyekezett a lovakat meg­fékezni, de ereje arra képtelen volt. A lovak villámgyorsasággal hurcol­ták maguk után a kocsit és egy nagy zökkenőnél megtörtént a ka­tasztrófa. Bogár Mihály nagy Ívben kirepült a kocsiból és olyan szeren­csétlenül esett ki, hogy sérüléseibe rövidesen belehalt. Agyonlőtte magát a menyasszonyánál Kőbányán, a Gergely ucca egyik házában Bikszegi Ferenc 19 éves hidászkatona vendégségben volt menyasszonya családjánál. Este tiz óra után revolverdörrenés verte fel a Gergely-uccai ház csendjét, majd egy fiatal leány haját tépve rohant ki az egyik lakásból és ezt kiabálta: A vőlegényem agyonlőtte magát! A házbeliek a nagy zajra összefutottak, azonban hiába hívtak orvost Bikszegi Ferenchez, már nem lehetett rajta segíteni. Ingatlan eladások a városban Molnár Mihály és neje megvették Sónké Mihály beltelki ház jutalékát (fele rés*) 10,000.000 koronáért, özv. László Sándorné szül. Mészáros Erzsé­bet megvette László Jnlia Lidia és Esz­ter beltelki ház jutalékukat 21,000.000 К-ért, Gál Antalné megvette Ternyák Ferene és Jolán Alsófekete földekben levó 1827 n. öl szántó és rétjét 44,000.000 К-ért, Varga János meg­vette Stimakovits István 4 hold 1844 n. ól felsöszállási szántó és rét ingat­lanát 78,000.000 K-ért. Bodies!Társa Temetkezési Vállalat Mélykutl-ut 3 Értesíti a gyásszal sújtott nagykfizönsé- get, bogy exhumálást, szállítást és teme­tések eszközlését készséggel elvállalja. Mladea érdeklődőt vételkényszer mente­sen szívesen lát ás 20—30 százalékkal olcsóbb ajánlattal szolgál, mint bárki. Halott öltöztetés, ravatalozás és gyászkoosl díjmentesen, — fizetési feltételek a legkedvezőbbek! Százharminc halasi egyén jut földhöz A javaslat szerint 2540 hold földet vesznek igénybe, amelyből 113 törpe­birtokot, 7 családi birtokot és 4 középbirtokot alakítanak Ismeretes, hogy számos halasi birtokos földbirtokát az OFB igénybe­vette azzal a céllal, hogy e földeket földnélküli halasi egyéneknek jut­tassa. E kérdésben most történtek meg a legfontosabb lépések. Dr. Kállay György földreformbiró kijelölte, hogy az egyes igénylők hol és mennyi területet kapnak. Javaslata szerint 2540 hold 340 n. öl terület kerül kiosztásra, ame­lyet 124 halasi egyén fog megkapni. Ez a hatalmas terület így oszlik meg: 113 egyén kap törpebirtokot összesen 328 bat. hold területtel. Családi birtokot ksp 7 egyén 385 kát. hold 893 n. öl területtel. Ezen­kívül még 4 középbirtokot alakíta­nak. E célra 1736 kát. holdfl957 n. öl területet javasol a biró. A javaslat szerint a megváltott birtokok árát az uj tulajdonosok öt év alatt tartoznak kifizetni, áz ár­megállapítás a Földbirtokrendező Bíróság ítélete után fog eszközöl­tetni. Dr. Kállay György fenti javaslatát pénteken délelőtt 10 órakor fogja kihirdetni a közgyűlési teremben. A javaslat 15 napi közszemlére tétel után az OFB* hoz kerül ítéletho­zatal végett — és ha ott rövidesen meghozzák benne a döntést, akkor az uj tulajdonosok nagyon hamar birtokba kapják a nekik juttatott földeket. Bi ■a A Duna—Tisza csatorna tervét kedvezőtlenül fogadták a minisztériumban, mert ötszörannyiba kerülne, mint a békebeli tervek szerint Megírtuk, hogy egy külföldi pénz­csoport a Duna—Tisza csatorna megépítésére tett ajánlatot a kor­mánynak. A csatorna óriási előnyei kétségtelenek az Alföldre, azonban megvalósulása elé egy nagy akadály tornyosul: az illetékes körök a vál­lalkozó pénzcsoport ajánlatát tulma- gasnak tartják. A tervek szerint a hajózási csa­torna építési költsége nem kevesebb, mint 237 millió aranykorona. Ezzel szemben a békebeli tervek mind­össze 50 millió aranykoronában irá­nyozták elő az építkezési költsége­ket. Tehát a vállalkozók majdnem ötszörte nagyobb összegért építenék meg a csatornát, vagy jobban mondva ötszörte nagyobb összegnek kama­toztatását kérik a magyar államtól, mint amennyibe a békebeli számí­tások szerint került volna a csatorna. Illetékes körök szerint, ennek az eltérésnek nincsen semmi indoka. A csatornaépítés legnagyobb költsége, . a földmunkának ára nem több, sőt in • I kább kevesebb mint békében, hiszen ; az alföldi napszámosok nem érték I el a békeparitásf, a kisajátítási költ- ! ségek a csatornaépítésre igénybevett I földterületek után is kevesebbet tesz- ! nek ki mint békében, hiszen a föld- ; árak is a háboruelőtti nívón alul I vannak. A Duna—Tisza csatorna nem j kerülhet továbbá nyolcszorannyiba, 1 mint amennyiben az egész Vaskapu - szabályozás került. , A kamatgarancia nagyon odíózus j elv a magyar pénzügyek történeté­ben, a vasúti kamatgaranciák tették j tönkre a magyar pénzügyeket a 70 es < években. Nem csodálható tehát, hogy • a kormányhatöságok a csatornaépítő 1 társaságnak ezt a tervét jelen tor- jj májában elfogadhatatlannak tartják. A ) Duna—Tisza-csatorna oly kevés for- S galomra számíthat, hogy nincs biz­tosítva az építési költségek ka­matoztatása. A halasi Invak nagy győzelme a nagykörösi lóversenyen Megnyerték a földm. minisztérium vándor selyemzászlaját örömmel hozzuk városunk közön­ségének tudomására, hogy a halasi gazdák lovai úgy itt, mint a környé­ken aratott sorozatos diadalaikat e hó 17-én Nagykőrösön tartott gazda­sági ló- és kocsiversenyen újabb és igen nagy jelentőségű győzelmekkel szaporították, amivel a nagyszámú résztvevő között nemcsak lóanya­gunknak kiválóságát igazolták, hanem hírnevet és dicsőséget is szereztek városunknak. A verseny részletes lefolyásáról a következőket jelenthetjük: F. hó 17-én, vasárnap délután zajlott le igen fényes keretek között, nehéz pályán, de kiváló elrendezés­ben a Nagykörös városa által meg­rendezett első ló- és kocsiverseny, melynek jelentőségét az is emelte, hogy a környékbeli városok igen nagyszámú nevezésekkel voltak kép- t viselve. f A verseny fővédnökei Mayer Já- j nos földm. miniszter, gróf Teleky József V. b. t. t. és Horthy István tábornok voltak, a vármegyét Preszly Elemér főispán, Agorasztó Tivadar alispán és Kövecs Károly főszám­tanácsos képviselték ; a Halasi Gaz­dasági Egyesület részéről Borbás Imre ügyvezető igazgató volt jelen. A versenyek rengeteg nézőközön­ség, katonai és polgári előkelőségek jelenlétében d. u. 2 órakor kez­dődtek. 1. szám: 1200 m.-es síkfutás, indult 23 ló. A nagy mezőny miatt a futamot két részletben indították ; az első csoportban 12 ló közül győztes lett Borbényi Tériké Cviki- puszi nevű lova 800 000 korona díjjal. A második csoportban indultak Babenyecz Vendel Borbényi Imre Lady-ével és Gábor Kálmán Jásó-ja ; azonban a nagyon éles kanyarulatnál az élen haladó Jásó kitört, Lady pedig felbukott. A sikversenyt díjugratás, majd bocsiverseny követte nagykörösi és környékbeli kisgazdák lovainak rész­vételével. Az igen népes mezőnyök miatt nagy késéssel, naplemente felé következett az ünnepély fénypontja: a 2400 méteres kisgazda sibverseny, melynek nagy értékét nemcsak a magas pénzdijak adták, hanem az a selyemzászló, melyet a földrn. mi nisztérium nagyon értékes és szép kivite'ben azzal a rendeltetéssel adó mányozott, hogy azt mint vándor zászlót a győztes ló városa nyeri és mindaddig megtartja, míg más város lova azt el nem nyeri. Indult a nagydijért összesen 2l ló, képviselve a vármegyének összes nagyobb városait; a hdasiak közül Babenyecz Géza, Gabor KáimáD, Babenyecz Gyula neveztek be; a kitűnő formában levő Borbényi lovak a verseny feltételek abpjan nem indulhattak. A futamot itt is két csoportban indították ; az első с-ю portban 11 ló közül első et Bibe­nyecz Géza Gidrá-ja, melyet Babe­nyecz Vendel lovagolt, második lett Gábor Kálmán Jásó ja. A második csoportban indított 10 16 közül elsőnek bejött Babenyecz Gyula Futár nevű lova. Az elért leg­jobb idő alapján a verseny győztese lett Babenyecz Gyula Futár-ja, — kapott 3 millió korona első dijat, azonkívül megnyerte Kiskunhalas vá­rosának a vándor selyemzászlót. Második lett Babenyecz Géza Gid- ránja, a harmadik Gábor Kálmán Jásója s igy a nagydij nyertesei csupa halasi lovak lettek. Az elnyert selyem zászlót annak Ieérkeztekor a Gazdasági Egyesület nagy ünnepséggel fogja átvenni; a közönség részére közszemlére teszi ki, azután pedig társasvacsora kere­tében fogja a Gazd. Egyesületben elhelyezni, — ahonnan reméljük, hogy nem kell soha más városba vándorolnia. Színház Három estén át (péntek; szombat és vasárnap) a Gsókos Эзвгопу c. operett szerepelt a színtársulat mű­során. Az egész országban nagy sikert aratott operette Halason is á nagy siker jegyében zajlott le. A közönség élvezettel hallgatta végig a pompás, gördülékeny jeleneteket és sokat tapsolt a szereplőknek. Hétfőn egy francia vígjáték : őnagy- sága két férje ment. Málnaffy Otti, Zilahi, Korda, Egyed Margit és Torma Guszti játszottak benne és arattak szép sikert. Kedden este Marika, szerdán Ne- bántsvirág kerül színre. A színházi iroda közleményei Csütörtök, péntek, szombat és vasárnap a budapesti Városi Szinház páratlan és szenzációs sikert ért operett-slágere, Farkas Imre „Királyné rózsája“ kerül színre. János vitéz óta színdarabnak ekkora sikere még nem volt. Csodaszép magyar tárgyú, poetikus szövegével és gyönyörű me­lódiáival belopta magát a közönség szivébe. Szombat d. u. fél 4 órakor, olcsó helyárakkal gyermek előadás lesz. Színre kerül a legmulatságosabb és legbájosabb gyermek mese : „Hüvelyk Matyi az óriások között.“ A szülők­nek különösen figyelmükbe ajánljuk ezt az előadást. HÍREK Előfizetési felhivás Október elsejével uj előfizetés nyílik meg lapunkra. Azt a mun­kát, amely a város érdekeinek istápolását, a minden szép iránti megértő támogatást célozza, — csak иду fejezhetjük be sikeresen, — ha olvasóink támogatnak ben­nünket épp oly hűségesen, mint a múltban. Felkérjük lapunk helybeli és vidéki előfizetőit az előfizetések szi­ves megújítására. — Naptár. Október 20, szerda Vendéi, október 21, csütörtök Or­solya, október 22, péntek Kordula. — Változékony, szeles, hidegebb idő. A Meteorológiai Intézet jelen­tése szerint változékony, szeles, hi­degebb és többnyire csapadékos idő várható. — Leleplezték gróf Tisza István első szobrát Debreczenben. Vasárnap !• pleztek le országos ünnep kereté­ben gróf Tisza István első szobrát Debreczenben. A leleplezési ünne­pé yen a kormányzó és a kormány t»gjai is résztvettek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom