Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1926 (26. évfolyam, 1-104. szám)

1926-08-04 / 62. szám

[ lie! :ép lkát úgy it 7 iben, ban illatok ßS íun­эЫб1 а . JTá­Á kö- atornn B5.000 drbja Szives kér, el ózsef 3ster |ÉGS I .észáros »lében ayiségü alonnát Hűtött 26 000 betölt ilf'DDát 'üti has marha- 6 000, ), borjú borja 0, birka zsir- 000 K. lorjnt aünasra ) áron Itó bár- jyiség- któ ! m ráz do- bükk­;yán és ikszot napi ér stételek- illit ilMON ténnagy­MONOR XXVI. évfolyam. 62. szám. Szerda, 1926. augusztus 4 Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben . . 160000 kor. 1 Vidékre - - 200.000 kor. Egy szám ára 1500 korona. " 1 Alapította PRAGER FERENQZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soronként Garmondból 10000 korona — Petitből 11000 korosa i Magán hirdetőé szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épül*7 Magán hirdetések. Halasi Kereskedelmi Bank Rt. Kis­kunhalas, Kedvező feltételekkel folyósít köl­esönöket. Elfogad betéteket magas kamato­zás mellett. Vásárol kényszerkölesön-kőtvé- nyeket, külföldi pénzeket, napi áron. Átuta­lásokat teljesít bel- és külföldre. SZÍNES AUTÓpAtVLAK, autósap­kák és sxemiivegek, lürdööltö- nyök, fürdő sapkák, fürdő cipők remek választékban, igen méltá; nyos árakon kaphatók: KUN BENŐ áruházában, a rel. templommal szemben. A Kiskunhalasi Hitelszövetkezet értesíti a gazda közönséget, hogy s „Futura“ Megbízottja ■ tollat a legmagasabb napi áron, azonnali készpénz fizetés ellenében vásárplja. Az áru átvétele végett kívántra házhoz megy. Bejelentések a Hitelszövet­kezet helyiségében (Eötvös a. 4) és Vásár­tér 23 sz. a. (Csapé féle ház) Lévai Mihály „Futurs“ megbízottnál teendők meg. Gyapjú vásárlást a mai nappal beszüntettük Becker autói a Kávéháztól a Sóstóra személyenként 10 ezer koronáért állan­dóan közlekednek. Családokat megrende­lésre háztól visznek. Oiócsei Ferencné alsósiállási 1 láne jó földjét eladja. Tudakozódhatni Ki­rály n. 36 sz. alatt Kovács Ferenc kádármesternél boros, paprikás, káposztás hordók és dézsák a leg- jutányosabb árban kaphatók gabonáért is elceerélhetök. Lakása IV kar. Sarló u. 2 sz. Hederit-tyukszemirtó szemölcsöt, tyúkszemet, bórkeményedést gyorsan es ala­posan kiirt. Kapható Ráoz János gyógyszer­tárában, Kossuth u 1 (Takarék épület) Egy flat tanulónak felveszünk. Gim a kiadóhivatalban Yán Sándor fehértói tanyásbirtokát október 36-tól haszonbérbe kiadja. Tudako­zódhatni a helyszínén Kommencióe béreseket nagyobb családdal felveszek. Jelentkezhetni Erdélyinél bogárzói birtokán Felsőkisteleken 10 m. hold szántó, gyümölcsös és szőlő eladó, esetleg haszon­bérbe vagy feles művelésre is kiadó. Tuda­kozódhatni II. kér. Csónak u. 5 sz. alatt Darányi Benő pirtói 12 kát. hold tanyás birtokát eladja vagy haszonbérbe ki­adja. Tudakozódhatni Sóstón felüli lakásán Ceerépkályha raktár, samoth betét és vasgyürük, átrakás és jávitás Jannskónál Kiskunhalason, Fáezán n. 12 sz. alatt Mészáros Imre Fejetékben 1 iáne szántóföldjét Szalai István szomszédságában eladja. Tudakozódhatni Vitéz n. 8 ez. alatt Tudatom a n. é. közönséggel, hogy lakásomat Nagy u. 8 sz. alá Németh János szabó házába helyeztem át Tisztelettel Berta Eszter városi szülésznő Két répsvágó, 6 házinyul és gra­mofon békebeli szép lemezekkel eladó Babó Dezsőnél Petőd u. 14 sz alatt Dudás Vince baiotai 53 m. hóid földjét feliből kiadja. Tudakozódhatni a hely­színén Gyenizse Balázs Mdlnár Gábor-féle szőlőjét terméssel és Árpád n. 41 sz. lakó­házát eladja. Tudakozódhatni fenti házánál Azonnal beköltözhető üzlethelyiséget kiad Kovács József szíjgyártó. Tudakozód­hatni régi helyén a husesarnok mellett, hol egy fiat tanonenak felvesz Láb- és kézizzadást a Pedin szüntet meg legjobban. Ninos tóbbé kellemetlen láb­szag. Kapható Ráez gyógyszertárban, Kossuth utea 1 sz (Takarék épület) Szabó János gyümölcskereskedő a eefrébe való szilva és baraek kilóját 500 koronáért vásárolja bármily mennyiségben. Átvétel bármikor Czunteretein Vilmosnál a postával szemben özv. Farkas Orbáoné felsírekettyei 224 hold tanyás birtokát Dömötörtől haszon­bérbe kiadja. Tudakozódhatni a helyszínén A Halasi Gazdasági Banknál jól és jövedelmezően helyezheti el pénzét betétül akár hosszabb, akár rövidebb időre „IBIS“, „IRIS“ „IRIS“ Crém, are viz stb (szappan, pouder) használata eltüntet szép- löt, májfeltot, mittessert s minden más aro- tlsztátalanságot, az areot. a bőrt alabástrom fehérré, üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készít­mények eredeti valódiságukban beszerezhetők csakis Maksy „Kígyó“ nj patikájában a Kossnth-uteán Gimnáziummal szemben a vas­fűt! állomástól bejövöt. „Irls“ Kölnivíz és Párfüm különlegességek! Magános tisztviselő bútorozott szo­bát keres központon vagy annak közelében. Cim a kiadóhivatalban Vörös T. Józsefné baiotai 88 hold ezántó és kaszálóból álló tanyásbirtokát haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni a hely­színén vagy IV kér. Baros n. 2 sz. alatt Széchényi u. 20 sz. lakóház azon­nali átvétellel eladó. Gazdálkodónak nagyon megfelel. Tudakozódhatni a helyszínén Hunyadi n. 42 sz. lakóház eladó. Bábud Imre öregszőlőkben 692 n. öl szóló és veteményesét eladja. Tudakozód hatni Atili» u 6 sz alatt özv. Szathmáry Sándorné felsőkis­teleki szőlőtelepére kosárfonót és egy koesist felfogad Kinizsi u. 2 sz. alatt két különbe­járatu nteai bútorozott szoba kiadó Egy polgárista leányt teljes ellátásra elvállalok. Cim a kiadóhivatalban Jóknrban levő gyermekkocsi eladó az Úri Kaszinónál Néhai Csapi Antal örökösei Natkai u 12 sz lakóházukat eladják Tudakozódhatni a helyszínén Dobó n. 12 sz. szép családi ház azonnali beköltözéssel eladó Szerszámfának alkalmas száraz akác­fák eladók Fő u 1 sz alatt Sóstó u. 2 sz. lakóház kedvező fiie- tési feltétel mellett eladó. Tndakozódhatni Harmat u 3 sz alatt Használt kerékpár megvételre ke­restetik. Weisz Endre Fő u 20 Haskötő, sér7kőtő, iragátor, méh- feoskendó, gnmmipárna, ágytál, vatta és kötszerek, gyermek és betegtápszerek, gyógy és ásványvizek legolesóbban özv. Berger Miksáné Hattyú drogériájában Szeknlesz Herman értesíti a közön­séget, hogy osépléshez a legjobb minóségü porosz és belföldi szenet a legolcsóbb napi árban árusítja. Mindenféle gabonát és gyapjút legmagasabb > api árban vásárol 24 hl. bor eladó. Minta Bálvány u. 19 sz alatt Tanoneot kedvező feltétellel felveez Csikós cipész, Gabonapiaetér Mészhomok és égetett tégla olcsó árban kapható Pirtó, Tajó, Halasi tanyák, Góböljárás és Fehértó állomásokra szállítva Adler Ignác fakéreskedinél Megnyílt a 3000 koronás külön osztály a Párisi Bazárban A Kiskunhalasi Kér. Muokásbizto- sitó Pénztár keres napidijas, illetőleg napi­béres állásra alkalmazottat. Alkalmaztatási feltételek a pénztár igazgatójánál nyerhetők Ózom szájvízzel öblítse minden reggel a száját, hogy megakadályozza a fogak rom­lását, megszüntesse a szájbüzt, üdít, fel­frissít Kapható Ráez gyógytárban Kossuth u. 1 ez (Takarék épület) Vörösmartby n. 29 sz lakóház eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Ingyen olvashat regényt s Párisi Bazár minden vevője. Bővebbet az üzletben Práger Dávid szénkereskedő tndatjs, hogy kiváló minőségű szenet árusít cséplésre, amelynek jóságáért szavatol. Aki csépelni fog vele. az várakozáson felül meglesz vele elé­gedve. Kéri a gazdák szives pártfogását A Halasi Gazdasági Bank kedve­zően ad kölcsönöket, bevált Idegen pénzeket, vesz és elad értékpiplrokat, gyorsan és jutányosán elintéz átutalásokat bármely valutában a külföld akármelyik helyére Bort Vásárol Adám Dezső Posta-u 5 sz alatt Vályogot megvételre és vályog- verő embert keresnek Árpád u. 27 sz. Posta uccai trafikban forgalmiadó bélyeg, okmány, postabélyeg és váltó állan­dóan kapható Üzlethelyiség a Fő utca legforgal­masabb helyén mészárszéknek vagy más üzletnek szept. 15-ére kiadó. Érdeklődni Weisz Endrénél Fó u 20 A kötönyi bérgazdaság füvet ad ki részből, ugyanott kendert dolgoztatnak fel részből. Jelentkezni a helyszínén lehet Szombat este Jókai n. 1 sz. alól egy him fehér pincsi kutya elveszett. Meg­találó illő jutalomban részesül fenti háznál Házhelyhez juttatott vasutasok fel­kéretnek, hogy megbízottjuk, Kocsis Sándor részére a házhelyhez juttatás körül végzett munkája ellenszolgáltatása fejében megsza­vazott egy-egy napi mnnkát természetben leszolgálni vagy pénzben megfizetni minél előbb szíveskedjenek. 6000 darab száras vályogot megvé­telre keresnek. H. Atilla u 15 sz alatt Három szobás úri lakás és egy kisebb lakás mellékhelyiséggel kiadó. Ugyan­ott többféle női ruha is eladó. Tudakozód­hatni Bét u 2 sz alatt, a kórházzal szemben Por és napvédő szemüveg, mentő- szekrény felszerelés. Bokaizorlti gummi- harisnya legolcsóbban beszerezhető Hattyn drogériában Török Sándor alsófeketeföldekben 2 hold földet egéezben vagy két részben elad. Tudakozódhatni a helyszínén Siüry Lászlóné Inoka pusztai Bótás féle tanyásbirtoka haszonbérbe vagy feliből kiadó. Tndakozódhatni Fő n. 42 sz. házánál Kukoricadaráló, kapálóeke, nagy szölőprés, egy két kosaras hidraulikus szőlő­prés, egy emelő, kováeemühely berendezés, 5 szljkerék és boroshordók eladók Felsónádor ueca 8 sz. alatt Dr. Babó Imre fehértói 5 hold szántóföldjét és a csendőrlaktanya melletti szélmalmát eladja. Brilliánst, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt (töröttet is) nikkel és réz pénzt magasáron vesz Farkas Kálmán a Gazdasági Bank épületében levő órás üzletében Keresek megbízóim részére eladó kisebb-nagyobb tanyás birtokokat, földeket, szőlőket, város minden részén házakat, kiadó tanyás bérleteket. Venni vagy eladni szándé­kozók bejelentéseit díjtalanul nyilvántartom, Aezél ingatlanforgalmi iroda Kiskunhalas (Színházzal szemben) A szigeti feisőesőszbáz mellett egy női bőrmellény találtatott. Tulajdonosa át­veheti Besnyei-telep Károly n 5 sz alatt ifj. Kovács Jánosnál Orbán D. Antal rekettyéi 7 hold tanyásbirtokát eladja vagy haszonbérbe ki­adja. Tudakozódhatni Rét u. 5 sz. alatt Kertész u. 48 sz. lakóház kedvező feltétellel eladó, vagy november 1-re bérbe kiadó VI. kér. Vezér u. 12 sz. lakóház eladó Szoba és konyhából álló lakás ki­sebb családnak kiadó Hunyadi n. 23 sz. alatt, hel egy elárnsitónöt a piacra termény- eladásra azonnal felvesznek Nyomtatványokat gyorsan és ízléses kivitelben méltányos áron készít la­punk nyomdája. Meló hajfesték tökéletesen fest, nem faknl, nem piszkit, nem kopik. Kapható Ráez János gyógyszertárában, Kossuth n 1 (Takarék épület) Árpád n. 6 sz. ház kedvező fizetési feltételekkel, esetleg havirénletflzeténel eledé Felest keresek város melletti 4*/* holdas tanyámra. Jelentkezni lehet lakáso­mon a Gazdasági Bankban Monszpart főorvos Szabó János gyümölcskereskedő a eefrébe való szilva és baraek kilóját 500 koronáért vásárolja bármily mennyiségben. Átvétel bármikor Czunteretein Vilmosnál a postával szemben Creolin, terpentin, tanaton, ólom­arzén, zöld por, az összes növényvédelmi szerek gyári áron kaphatók minden gyógy­szertárban Ügyes, biztos kezd szemző em­bereket állandó munkára keresek gőböljárási faiskolámhoz. Jelentkezhetni Makay Kígyó- patikájában a Gimnáziummal szemben Elsőrendű porosz és hazai szén csép­lésre gabonáért is kapható Kohn Sebestyén vasáruházban Kossuth u 8—10 sz Fehér hímzést, azsnrozást és min­dennemű kézimunkát vállalok. Agy- térítők, sztórok, teljes kelengyék ké­szítését vállalom. Berger Anna Gscn- geri-u 4 sz. Eladó birtok. 240 bold tanyás birtok, melyben 200 hold szántó, 80 hold 35 éves akáeerdö van tanyával két 10 öles dohánypajtával, 20 hold dohánytermelési engedéllyel, amelyre holdanként 7*/* millió korona 10 éves kamatmentes kölesön kap­ható, 10 hold herével, kedvező fizetési fel­tételek mellett részletekben is eladó. Ugyanott 80 hold 20 éves és 100 hold 7 éves akáe­erdö részletekben is eladó. Tudakozódhatni Kiskunhalason Losehitz Sándornál Kereske­delmi Bankkal szemben Schneider Gyula mindenféle gabonát legmagasabb árban vásárol. Tengerit, esép- léshez porosz és hazai szenet, kokszot és tűzifát árusít Ózom fogpéptől ragyogóan fehér fogsora lesz. Megszünteti a szájbüzt, a fogak romlását Kapható Ráez János gyógyszertá­rában Kossuth utea 1 sz, (Takarék épület). Mindennemű gabonát, valamint má­kot, babot, legmagasabb napi árban vásárol, tengerit, korpát, darát, csépiéihez kölesön zsákot ad Holländer Adolf Nagy T. Márton Pronay-falvai ha­tárban kiskötönyi 60 hold szántó, kaszáló Je­gelőjét Szentmihálytól kezdve haszonbérbe kiadja. Tudakozódni Battyányi u 22 sz alatt Tanyásbirtok, mely áll 35 kát. bold jó minőségű földből, Fehértó vasúti állomás mellett eladó. Ugyanott 80 hold jó minőségű föld bérbeadó. Felsónádor ueoa 3 sz. Korona sóeborezesz kitűnő, olcsó, erős. Kapható Ráez gyógyszertárban, Koesnh ueca 1 (Takaréképület) Kreolin, büdös olaj, karból, légy­enyv, ragadós légyfogó, bolhapor, naftalin és az összes növény éz állatvédelmi szerek legolesóbban kaphatók özv. Berger Mikeáné Hattyú- drogériájában A Szász fáié kertből 1 hold több évre haszonbérbe kiadó, konyha kertészetre, vagy bármilyen telepnek alkalmas. Tudako­zódhatni özv. Juhász Ietvánnéuál a helyszínén a délutáni órákban Vörösmarty n. 52 sz. alatt trágya van eladó Vágó Gergely felsőszállási 64 kát. hold tanyás birtokát haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni Sárkány u 4 ez házánál, hol szekeret és 2 es és l-es vasekét is elad Megnyílt az uj helyiségben Eötvös nteában Gazdasági Bank mellett, Lovasy üveges és képkeretezó üzlete, hol bámulatos olesón üvegez és képeket keretez. Mindenki nézze meg a kirakatban levő árakat, Nagyí­tási képkeret 90 ezer К A venereás betegségek ellen a tudás a legerősebb fegyver. Olvassa el ezért „Védekezés a nemi betegsé­gek ellen“ cimü tanulmányt, amely 5000 koronáért megszerezhető lapunk kiadóhivatalában. A Jánoshalmán megjelenő „Felsö- Báeska“ eimü újságba hirdetéseket felvess lapunk kiadóhivatala

Next

/
Oldalképek
Tartalom