Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1926 (26. évfolyam, 1-104. szám)

1926-07-14 / 56. szám

4 Kiskunhalas Helyi Értesítője julius 14 — A dohánytermelők figyelmébe. Felhívják mindazon kincstári dohány termelőket, akik 5 kát. holdon felül dohányt termelnek, hogy dohány­kertész szerződéseiket a legrövidebb idő alatt mutassák be a főjegyzői hivatalban. , — Egy vidéki földmives szélhá­mosságai Halason. Sinks József föld- míves bárom héttel ezelőtt Dömsöd községből városunkba jött. Első dolga volt, hogy egy gőböljárási gazdálko­dóhoz elszegődött. 450.000 korona előleget vett tel gazdájától, és azután megszökött helyéről. Bejött a városba és több halasi lakostól különféle ürü­gyek alatt kisebb-nagyobb pénz­összeget csalt ki. Feljelentésre a halasi eseudőrség elfogta. Sinka ellen az eljárás folyik. — Kirándulás Fehértóra. Az Ipa­ros Ifjúsági Önképző Egyesület f. hó 25 vasárnap nagyszabású kirán­dulást rendez Fehértőra, tagjai és vendégei részére. fMeghivók nem lesznek kibocsájtva. Bővebbet a szombati lapban közlünk. Érdeklődés már most nagy. Rendező-bizottság. — A téli gazdasági tanfolyam hallgatói bizonyítványukat a tandíj 1 q. búza lefizetése ellenében a Gazdasági Egyesületben f. hó 16 ától átvehetik. <*••• A lillafüredi uj cseppkőbarlang csodái Kliens nagy barlaigüreg, vastartalmú forrás ás ta­vak halakkal ~ A kutatás ás ápitkizás tovább folyik Miskolc mellett Lillafüreden a földművelésügyi miniszter jelenlété­ben a napokban nyitották meg az uj csepkőbarlangot, amelyet nemrég a fürdőépitési munkálat közben, vélet­lenül fedeztek fel. Az egyik mészkőhegy oldalába alagutra bukkantak, amely csodála­tos szép cseppkőbarlangba vezetet*. A barlangnak kilenc kisebb-nagyobb helyiségét kutatták fel eddig, ame­lyeken keresztül vasasvizü patak csörgedezik. Ennek gyógyvizét hasz­nálják fel a barlang bejárata előtt tervbevett lillafüredi strandfürdő cél­jaira. A barlangba egy ugyancsak gyógyvizű tavat is felfedeztek, amely­nek érdekessége, hogy a benne úsz­káló halak vakok és még a legerő­sebb villamos lámpás fényére is tel­jesen érzéketlenek. Lillafüreden most nagyban re­ménykednek, hogy ezt az érdekes és becses természeti kincset tovább felderítsék és felhasználják a gyógy­fürdő kifejlesztéséhez és nagyszabású építkezési munkálatok indultak meg, hogy a barlang körül rövide­sen európai méretű fürdőhely emel­kedjék, mely a szép helyhez méltó. — Már a lovakat is fiatalítják Az emberfiatalitás után — úgy lát­szik, — jön a lófiatalitás, aminek azonban minden valószínűség sze­rint szomorú következményei lesz­nek s a „ doktor“ ur hűvös helyre kerül. Az eset a következő: Katona Antal egyik vásárhelyi kupéétól az orosházi vásárban két lovat vett meg hatmillió koronáért. Bemondás sze­rint a lovak hat évesek voltak, ezt igazolta a járlat is. Katona a lova­kat közvetítés utján vette, igy 6 maga nem is látta. A lovakat bevitték Szegedre s ott derült ki, hogy azok már régen meghaladták a bemon­dott 8 a járlaton is kitüntetett időt. Megállapítást nyert ugyanis, hogy a lovak fogait ráspollyal lereszelték, a kapát mesterségesen belevágták és lápissal befeketítették. Természetes, hogy Katona az eladó ellen, aki lel­kelte az időt s mindenre megeskü­dött, hogy csak a színtiszta igazat mondja,—csalás miatt feljelentést tett. — Felhívás ! A hazáért hősi ha­lált halt halasi katonák arckép al­buma készülőben van. Felkéretnek mindazok, akik még hozzátartozóik fényképét be nem adták, mielőbb adják be az anyakönyvi hivatalba. A beadott fényképeket augusztus első hetében lehet átvenni ugyan­csak az anyakönyvi hivatalnál. Ké­retnek a hősök hozzátartozói, hogy az elhaltak életrajzi adatait — kü­lönös tekintettel a háborús élmé­nyekre — lehetőleg írásban adják át a fényképek átvételekor. — Iskolai alapítvány és jutalmak­A központi iskola igazgatósága hálás köszönetét mond Kerék József telek- könyvezető urnák, aki az iskolánál félmilliós alapítványt tett, úgyszin­tén dr. Babó Imre urnák, aki 150 ezer, továbbá Fekete József, Hor­váth Benő és Ziiah János uraknak, akik 100—100 ezer koronát adomá­nyoztak jó magaviseletü és szorgal- mos tanulók megjutalmazására. — 28 házat pusztított el Vácszent- lászlóban a szombati vihar. Vácszent- lászlőról jelentik : Szombatról vasár­napra virradó éjszakán ítéletidő dü­höngött a pestmegyei Vácszentlászló községben. A lakosság a csendőrség segítségével küzdött az orkán pusz­tításával s emberéletben nem esett kár. Elpusztult az egész gyümölcs- termés, 28 ház omlott össze. A vihar magával ragadta a határban a learatott gabonakereszteket, kazlakat. A hatóság országos segitőakciót indít a kilakoltatottak elhelyezése és a nyomorbaj utottak felsegélyezése érdekében. — Iparművészeti tanfolyam nyílik meg 20-án, hol bőriparmüvószetí, se­lyem festést, arany relief festést és celuloid interziát tanítanak a leg- méltányosabb árban. Cim a kiadó- hivatalban. Köszönetnyilvánítás Mindazon rokonoknak, jó barátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen feleségem, édesanyánk és nagyanyánk temetésén részt- vettek s ezáltal nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, eznton mendnnk hálás köszönetét. Musa Sándor él családja. SPORT Vasárnapi eredmények A KAO rendezésében vasárnap dél­után megtartott atlétikai verseny ered­ményét az alábbiakban adjuk: 1. 100 m. síkfutás: 1. Wagner Biehárd (K. p.) 12 3, 2. Bor Imre (G. S. К) 12 5, S. Szakái Balázs (Levente). II. Sulylöhés. 1. Sknbanek Antal (KAC) 11 m. 75 em. 2. Skribanek Mihály (Kisosz) 9 m. 25 em. 3. Onody Kálmán (G. S. K,) 8 m. 53 em. III. Magasugrás: 1. Skribanek Mihály (Kisosz) 160 em. 2. Skribanek Antal (K&G) 160 em. 3. Skribanek Péter (G. S. K.) 145 em. IV. Distkosedobás: 1. Skribanek Antal (KAG) 35 m. 80 em. 2 Komlós István (G S. К ) 34 m. 28 em. S. Skribanek Péter (G. S. K.) 32 m. 64 em. V. Gerelyvetés : 1. Skribanek Mihály (Kisosz) 40 m. 2. Szalay László (G. S. К) 36 m. 3. Skribanek Péter (G. S. K.) 34 m. 80 em. Fenti eredmény kimutatásból kitü­nőleg megállapítható, hogy a verse­nyen a három Skribanek-testvér sze­repelt legeredményesebben, fölényes győzelmük a rendszeres sportmunká­nak tadható be — s akiknek egyúttal az uj pálya felállítása körül kifejtett munkálkodásukért is dicséret jár. A verseny akadálytalan lebonyolí­tása és vezetése Nagy Káloxy Sándor és dr. Bódi Lajos érdeme. Az atlétikai verseny után megtar­tott tréning mérkőzésen az erőviszo­nyok egyenlő foka mellett megérde­melten győzött a KAG csapata a Kar- paszományosok fölött 4 :1 arányban. A mezőny legjobb emberei a KAG csapatából: Bor, Hoffmann, Sonkoly, Maráezy ós Topolay, a Karpassomá- nyosok részéről Pesti, Kónya fhdgy és Bécs voltak, de ezek közül is leg­inkább kitűnt Bor (KAO) szép védő­játékával. & K&G csapatán meglátszott az újjászervezte munkája. Várady, a tréning mérkőzés bírója, elfogulatlanul vezette le a mérkőzést. A K*AC a football tréningeket a tilalmi idő alatt minden héten szer­dán éa pénteken dólntán tél 6 órakor tartja meg. Játékosok megjelenése lehetőséghez képest kötelező. Közgazdaság Budapest, julius 13. A gabona budapesti hivatalos ára: tiszavidéki 76 kilós búza 417— 420, fehérmegyei 410—412, rozs 255—257, takarmányárpa 245—250, tengeri 245—247 korona kilónként. Állatpiac: Prima urad. faj 16— 17.000 K, Prip’a szedett 16—16.250 Szedett közép 15—15,500, Szedett könnyű 18—14.000, I. rendű öreg 15—15 750, II. r. öreg 14—16.000 K. Anyakönyvi hírek Julius 5 — Julius 12. Születtek: Nagy Pál Sáudor és Nagy Czirok Eleonórának Erzsébet nevű leányuk, Rózsa András és Paor Sm, Teréziának Mária nevű leányuk, Simovios Gábor éa Laezkó Máriának Gizella nevű leányuk, Gárgyán Miklós és Caillik Erzsébetnek Mária nevű leányuk, Hokki Sándor és Takács Ilo­nának Irma nevű leányuk, Komlós Imre és Kis Gy. Juliannának Judit nevű leányuk, Császár Sándor és Faragó Etelkának Margit nevű leányuk. Kálmán Mihály és Szalai Ágnesnek Péter nevű fiuk, Kovács Benő és Király Gy. Máriáuak József nevű link. Árvái Károly és Balogh Piroskának László, Imre nevű fiuk, Antal Os. Sándor és Bédi Zsófiié­nak Sándor nevű fink, Kósa Dezső és Karai Jnliánnának Dezső nevű fink, Csehó Kovács Pál és Szekeres Eszternek halva született fiuk, Rapesányi Antal és Fekete Teréziának Terézia nevű leányok, Kálmán Gábor és Juhász Jnliánnának József nevű fink. Elhaltak : Tóth Zöldi Istvánné Breoeka Erzsébet 27 éves korban, Bezdán Lajos 2 éves, Monda Szilveszter István 46 éves, Kis Illés Antal 60 éves, Masa Sándorné Nagy Szeder Julianna 47 éves, Abonyi István 42 éves, Kovács G. Károly Bertalan 29 éves, Acs József 75 éves, özv. Rozmaring Sándorné Bodiosi Jndit 64 éves, Farkas Péter 18 éves, Paor Sm. Anna 9 éves Korban. Kihirdetett jegyetek: Dér Gyula Ernyes, Erzsébettel, Gargya László Lajkó Ilonávals Biró István Jakus Máriával, Binszki Jáno kelebiai lakos Sallai Papi Emma Etelkával Házasságot kötöttek: Halász András Kun Rozáliával, László Antal Vidra Teréziával. Nagyméretű mészhomoktégla vasútnál átvéve darabonként 680 korona Nagyobb vételnél olcsóbb Minden méretű épflletfa, deszka, léc, cserép, faszén csomagon^ ként 2500 К házhoz szállítva Kapható Adler Ignác fakereakedónél FT A LEGIONISTA A Helyi Ertesitö számára irta: Figyelő 9 Az Oázis lakói között a leggazda­gabb volt Abu Imán, aki vagyonát a legaljasabb módon szerezte. Mig má­sok terményeket, árukat szállítottak és árultak, addig Abu emberhússal kereskedett.Aruinak tárgya leginkább a négerek közül került ki, azonban nem egy szép arablányt szállított a tőrök nagyurak háremei számára. Sötétlelkü, órzésnélküli gazember volt Abu, aki nem törődött semmivel és senkivel. Egyetlen vágya, gondo­lata az volt: hogyan növelje vagyonát. A pénz volt istene ; azt imádta. Egye­dül a pénz hatalmát ismerte el, Daeára, hogy hatalmas vagyon ura volt. A legc3ekéiyabb jólétet se en­gedte meg magának. Fösvénységében odáig ment, hogy az ételt is sajnálta önmagától ós családjától. Az Oázis lakói nem szerették Abut. Sokan irigyelték, de még többen gyű­lölték. Irigyelték szerencséjét, gyűlöl­ték érzéketlenségéért. Abunak volt egy bájos felesége, akit a legszebb nőnek tartottak az egész oáxieoD. Ragyogó szemei a csillagokat juttatták a szemlélő eszébe ; ajkai pirosak voltak és fogai az elefánt csonthoz hasonlítottak. Hangja ezüs­tösen csengett. Abu féltékenyen őrizte s úgy te­kintett reá, mint egy felsőbb lényre1 Tőle nem sajnált semmit, a legdrá- gábr ruhákat vásárolta meg, hogy kedvét megnyerje. Az oázis lakói függetlenek, szaba­dok voltak, Nem féltek a külellenség- tő!; tudták, hogy a sivatag legerősebb váruk; nem támadhatja meg őket senki, mert elvész a nagy csapat a já­ratlan és ismeretlen utakon. * * * A legionistákon nagy nyugtalanság vett erőt. Nap-nap után holtan, át­szűrt nyakkal találták az előőrsöket. a legjobb, legvitézebb katonák értek dicstelen véget: életüket vette a lát- tatian ellenség. Hiába volt a nagy vigyázat, hiába őrködtek megfeszített figyelemmel. Felváltáskor a homokon feküdt az őr­szem ; kiömlő vére piros színnel vonva be s fövényt. — Nem lehet ezt már tovább türui I Valamit tenni kell, — hangzott in­nen is, onnan is. — De mit? volt a válasz, — Valamit! Ez volt mindig a refrén. Egy délutáo Giement nagy haDgon beszélt. — Majd megmutatom ón, — ki- álltotta, hogy végzek a gazfickókkal. Velem ngyan nem bánnak el. Gsak egyszer rám kerüljön a sor. Sajnos nem küldenek ki. — Azt hamarosan megpróbálhatja — volt a hirtelen válasz. A kapitány hallgatta végig Glement elbizakodott kijelentését, Giement kissé sápadtan vette a reá háruló szerencsét. önmagát biztatta, bátorította. Sorsát azonban nem kerülhette el; másnap este ót is holtan, átszűrt nyakkal találták őrhelyén. (Folytatjuk.) Meghívó A „Kiskunhalas—aleószállási Gazdakör ‘ az iskola melletti téiségen julius 18-án d. u S órai kezdettel saját ház és könyvtára javára aratási táncmulatságot rendez, melyre a tánokedveiőket ezúton tisztelettel meghívja a rendezőség. Bolépódij szemólyenkint 15 000 K. ízletes ételekről, italokról, jó zenéről gon­doskodva van Felelős szerkesztő és laptulajdonos : PRAGER JÁNOS OZOM CREM szeplő, májfolt, pattanás, sömör ellen. Szépít, üdít fiatalít. Nap­barnított arcbőrt gyorsan kifehérít. Kapható : RÁCZ JÁNOS gyógyszertárában Kiskunhalason, Kossuth-u. 1. Nyomatott Práger Ferenc Lapvállalat könyvnyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalom