Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1926 (26. évfolyam, 1-104. szám)

1926-06-16 / 48. szám

XXVI. évfolyam. 48. szám. Szerda, 1926. junius 16 Közgazdaságé társadalmi és politikai heti néplap Helyben . Előfizetési ár egy évre: . 60000 kor. I Vidékre . . Egy axim ára 1500 korona. VT.' 1 ■■■ 1 Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. 200.000 kor JlígJ^lenlt szerdán és szombaton Hirdetmények dija: Egy cm. magas soron**? Oarmondból 10000korona — Petitből 11000 koron«, Magán hirdetés szavak szerint. Kiadóhivatal: Az uj városháza épfllr' Magán hirdetések. Halasi Kereskedelmi Bank Bt. Kis­kunhalas, Kedvező feltételekkel folyósít köl­csönöket. Elfogad betéteket magas kamato­zás mellett. Vásárol kényszerkőlesön-kötvé- nyeket, külföldi pénzeket, napi áron. Atnta- lásokst teljesít bel- és külföldre. Gőzfürdő minden héten hétfőn és pénteken nyitva. Alsófehártón 51/, hold elsőrendű kaszáló fütermése lábon eladó. Bőveb bet Orbán Károlynál Sárkány u. 2 sz. alatt. Koesi Imre Felsőöregszőlőkben levő Biölójét terméssel, vagy anélkfll eladja. Tudakozódhatni Akácifa n. 8 sz. alatt. Nagypál Imre füzesi 9 hold 908 n. öl földjét eladja. Tudakozódhatni Vásártéri lakásán. Gőböljáráson 35 kát. hold tanyás- birtok haszonbérbe kiadó. Tudakozód* hatni Petőfi u. 6 sz. alatt. Bútor, ebédlók, hálószobák minden elfogadható áron eladatnak Fleischl Samunál, Városháza épület. Boros István Király u. 8 sz. alatt eséplóbódét elad. Siessen jegyét megváltani a vasár* nap esti műsoros táncmulatságra a 48-as körben. Mindenki jó! fog mu­latni. Gyenizse Benő a város közelében 2 boglya uj szénát elad. Tudakozódni Avar u. 12 sz. alatt. Ózom fogpéptól ragyogóan fehér fogsora lesz. Megszünteti a szájbüzt, a fogak romlását. Kapható Ráez János gyógyszertá* rában Kossuth ntea 1 ez. (Takarék épület). Babó Ferene városgazda Piac téri házánál egy ueeai bejárattal ellátott pincét ad ki haszonbérbe, mely gyü­mölcskereskedésre nagyon alkalmas. Fehértó pusztán 12 és V« bold föld­jét is bérbe adja. Gyenizse József egy fiatal embert lovászbéresnek azonnal felfogad. Tu­dakozódhatni Petőfi u 5 ez aiatt. Felsőkisteleki tanyásbirtokom kiadó. Dr. Kiss Dezső Szekér szőlő Keceli müut. özv. Németh Jánosné felsőszállási tanyásbirtokát Dömötörtől bérbe adja. Alkotmány ueca 5 számú háza azon­nali beköltözéssel eladó, esetleg egy három szobás necai lakás kiadó. Ér­tekezhetni Fő ueca 18 számú lakáson. III. kér. Széchenyi u. 9 sz. ház mely 3 szoba 2 konyha nagy élés­kamra 8 méter hosszú kukoricagóré és 524 n. öl kerbői áll, eladó. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Creoliu, terpentin, tanaton, ólom- arzén, zöld por, az összes növényvédelmi szerek gyári áron kaphatók minden gyógy­szertárban Ifj. Murgáes mészáros gyengeborjut budapesti szállításra legmagasabb árban vá­sárol. Üzletében sajtoltó bármily mennyiség­ben kapható Kerékpárok a leghíresebb gyártmá­nyok, alkatrészek, gumik olcsón, kedvező fizetési feltételekkel is kaphatók Weisz Endre mechanikusnál, Fő n 20 javitó műhely. Kerek pár kölesönzés Iparosok figyelmébe! Égő spiritusz, kénsav, sósav, szalunak só, terpentin, ter- molin, firnisz szerszámolaj elsőrendű minő­ségben legolcsóbban kapható a Hattyú dro­gériában Dóba o. 12 sz. ház eladó. Azonnal beköltözhető „IRIS“, „IRIS“ „IRIS“ Orém, are viz stb (szappan, ponder) használata eltüntet szep- ISt, májfoltot, mittessert s minden más aro- tlsztátalanaágot, az areot. a bőrt alabástrom fehérré, üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készít­mények eredeti valódiságukban beszerezhetők csakis Makay „Kígyó“ uj patikájában a Kossnth-nteán Gimnáziummal szemben a vas­úti állomástól bejövét. „Irls“ Kölnivíz és Párfüm különlegességek I Bútorozott szoba kiadó. Gim a kiadóhivatalban. Lóhere nyári kaszálásra kiadó Sientgyörgytér 2 sz. volt Bibó háznál. Ózom szájvízzel öblítse minden reggel a száját, hogy megakadályozza a fogak rom­lását, megszüntesse a szájbüzt, üdit, fel­frissít. Kapható Ráez gyógytárban Kossuth u. 1 sz (Takarék épület) Fő uccs 18 sz. ház azouuali beköl- tőzhetéssel eladó, esetleg egy négy szobás lakás kiadó. Ugyanott Külön féle bútor eladó. Jeladó egy 4 es, 7 légkőrös, Bobey gyártmányú, jókarban le7Ő lokomobil, esetleg bérbe kiadó I. kér. Gőzön u. 20 sz. alatt. Egy drb szőlő veteményessel Tégla­gyáron alul Ferenesik nyárias szom­szédságában eladó. Tudakozódni VII kér. Kötő u. 8 ez. alatt. 2 szobás lakist mellékhelyiséggel keresek augusztus 1-re esetleg előbb is. Tudakozódhatni Pollik Emil vas üzletében a ref. templommal szemben. Értesítem a t. közönséget, hogy eipészüzletünket tovább vezetem. Szo­lid árak, gyors és pontos kiszolgálás mellett. Kérem a rendelő és vevőkö- zönség szives pártfogását, özv. Sar- kadi Sándorné. Egy leány vagy asszony mindenes­nek felvétetik. Gim a kiadóhivatalban, Hederit-tyukszemirtó szemölcsöt, tyúkszemet, bórkeményedést gyorsan és ala­posan kiirt. Kapható Ráez János gyógyszer- tárában, Kossuth u 1 (Takarék épület) Briiliánst, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt — töröttet is — magas áron vesz Farkas Kálmán a Gazdasági Bank épületében levő órás üzletében Régi cséplögarnlturát uj garnitú­rára átcseréi Kohn vasáruház Kossuth ucca 8—10. Kiskunhalas A legjobb zeoekiséret mellett néz­heti végig a Falurosszát és hajnalig mulathat a 48-as körben. Lószerszámok ablakrámák eladók Kosár u. 11 sz. alatt. Egy cseréptetős disznóól akólial ol­csón eledó Mélykúti ut 3 sz. Szekulesz Hermann egy magános embert mindenes kocsisnak keres azonnali belépéssel, 400—500 hold legelő birkának ki­adó. Jelentkezhetni Losehitz Sándor­nál Kereskedelmi Bankkal szemben levő lakásán. Meló hajfesték tökéletesen fest, nem fakul, sem piszkit, nem kopik. Kapható Ráez János gyógyszertárában, Kossuth n 1 (Takarék épület); A város középén főútvonalakhoz közel, gazdaembernek igen alkalmas, megfelelő melléképülettel ellátott, nagy udvara, jókarban lévő lakóház előnyös feltételek mellett eladó. Értekezni lehet: Dr. Schön Jenő ügyvédi irodájában Kossuth u. 3 sz. Hofmeister féle ház. I. kér. Gózod u. 20 sz. lakóház kert­tel. melléképületekkel eladó. Értekez­hetni Láng Jánossal, I kér. Sóstó ucea. Kis Molnár József bócsai 282 kát. hold tanyás bir tokát több évre bérbe kiadja. Tudakozódhatni Kis Molnár Józseffel bóesai tanyáján Sáfrik malommal szemben lábon álló fü eladó. Tudakozódni Vitéz u. 9 sz. alatt. Fiatal jó tanyai kutya eladó. Tuda­kozódhatni Jókai u 82 ez. alatt. Ezüstpénzt, továbbá nikkel 20 és 10 filléreit augusztusig a legmagasabb áron vesz, egy jó magaviseletü fint tanulónak fel­vesz Decker József ékszerész. Monda Benő Alsószálláson 21/, hold földjét, teljesen üzemképes eséplőgépét el­adja Tudakozódni Hunyadi-n 11 sz alatt vagy a piaeon Bacsó Antal alsószállási tanyáján széuát elad. Kocsist felfogad Szabó Gusztáv és Fia Hajnal u. 7 sz. Zalán u. 5 sz. aiatt 2 tanyai kntya eladó. Jóházból való fiú füszerkereskedés- be felvétetik. Óim a kiadóhivatalban. özv. Huszár Józsefné pirtói 11 hold tanyás birtokát haszonbérbe kiadja. Tu­dakozódni a helyszínén 86 tanyaszám alatt. Fő ucca 11 számú ház eladó. Fel- lágositáet ad a házban lakó Feró Imre asztalos. A szőlőmoly ellenségei az Uránia zöld, Olomarzén, Thanol, Molex, Arzola, Kalium, 8ehweinfurti zöld, Greolin stb. ki­tűnő minőségben kaphatók a Hattyú drogé­riában Monda Sándor Solyom ucea 11 számú lakóhálát, Füzesen 2 és fél hold szántóföldjét, debeáki 16 hold erdős legelőjét örök áron eladja. Ér­tekezni a fenti háznál vagy a piacon. Eladó a tiszántul 340 holdas búza­termő birtok, nri lakással, eok cseléd lakás, emeletes magtár, ára h.-ként 3 millió. To­vábbá 3-tól 800 holdig olesó homok birtokok. 2-től 220 holdig búza termő tanyásbirtokok, szőlötelepek, kisebb szőlők. Házak a város minden részén. Keresek megbízóim részére eladó tanyás birtokokat, város körül kisebb földeket, tanyás bérleteket. Venni vagy eladni szándékozók bejelentéseit díjtalanul nyilván­tartom, Aezél ingatlanforgalmi iroda Kis­kunhalas (Szinházzzal szemben) Verseny női kerékpárok, összes ke­rékpár alkatrészek kaphatók Kohn vasáruházban Kossuth u. 8—10 sz. Kiskunhalas Meghívó Kiskunhalasi Kölcsönös Sególyző Egylet mint Szövetkezet 1926. junius 28 án délelőtt 11 órakor tartandó közgyűlésére a t. tagok meg­hivatnak. Tárgysorozat: I. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése, 2. Az 1919/24 évi mérleg, 1925. január 1 megnyitó mérleg, 1925 december 81-i mérleg megállapítása, 3 Esetleges in­dítványok. — Megjegyzés: Közgyűlés tekintet nélkül a megjelent tagok szá­mára, érvényesen határos Csépfőgépfulajdonosok és Iparösok figyelmébe I Mentőszekrény felszerelése, pót­lása, továbbá porszemüveg és cséplőszem- üveg legolcsóbban beszerezhető a Hattyú drogériában Uj házak építéséhez alkalmas bo­I rovi fából készült 4 drb 2 méter magae spalettás üveggel, 2 drb 2 méter magas vas- rácsosai ellátott ablak eladó Sehön Dávid bú­torkereskedőnél Veszek sonkolyt, viaszt a legmaga­sabb napi áron. Mülép és akácméz kapható Tompa u 9 sz. Havas Jenő nél. Ugyanott jókarban levő gyüjtőgép, szekerek, kocsik eladók. „IRIS“ Sósborszesz olcsó erős» »Iris“ Szájvíz megszünteti a szájbüzt, fog­romlást, „Iris“ hatásos Keaerüvlz liter számra a hozott üvegbe töltve „Iris“ Expeller erbe, bedörzsölt, „Iris“ készítményeket eredetiben árnsit az uj „Kígyó“ patika (Makay-féle) a vasúti állomástól bejövöt Kossuth-n Gimnázi­ummal szémben „Iris“ Párföm és KSInlvIz- különlegeeségek. Balázs Imre eladja alsószállási 26 hold szántó és kaszálóból álló tanyás­birtokát, alsó fekete földekben levő kétdarab fekete földjét éa az Alsóöreg- szőlőkben levő 2 hold szőlő, szántó és gyümölcsösből álló birtokát. Érte­kezni lehet Hunyadi ucca 11 sz. alatt. Hajhullást megszüntető szesz, haj­olaj, brillantin, pomade, hajfesték, sehampon, hajkefe, fésű, esattok, hajhálók, sütővae legolcsóbban kaphatók a Hattyú drogériában Bodicsi József Rekettye pusztán a városhoz 7 kilométerre 'keceli müut- hoz közel, Veres T. Benő szomszéd­ságában szántó, szőlő és gyümölcsös­ből álló 10 holdas tanyás birtokát egészben vagy részietekben kedvező fizetéssel is eladja. Tudakozódhatni a helyezi n én. Babó Imre rókalikasi 60 hold bir­tokát Dömötörtől kezdve haszonbérbe 10 hold füvet pedig résziből lekaszá­lásra kiad. Tudakozódni I kér. Jókai a. 28 sz. alatt Bét u. 2 sz. lakóház kórházzal szemben feladó. Egy gyermekvaságy eladó Weisz Endre Fő u. 20 ez. Betorta faszén csomagonként 2500 K ért kapható Adler Ignácz fakeres­kedőnél. Bőgyös János alsókisteleki birtokát Dömötörtől felibe, esetleg haszonbérbe kiadja. Érdeklődni bármikor V kér. Sólyom ucea 5 szám. Legkisebb Dianás üveget keres megvételre Ráez gyógyszertár Kossuth n. 1 (Takaréképület) Korona sósborszesz kitűnő, olesó, erős. Kapható Ráez gyógyszertárban, Koeenth ucca 1 (Takaréképület) Göböljárási tanyámon 60 drb, jó bárány eladó kilója 7.000 К Jakab- csics Ernő III., Eötvös u. 19 sz. Fő u. 65 sz alatt jő karban levő kerékpár eladó. 3 kapa teljesen uj szőlő, fiatal dön­tés eladó. Tudakozódhatni Bruocsák molnárral keceli müutban. Kováes József szíjgyártó üzletét Eötvös u. 3 sz. alá helyezte át Mur- gács mészáros mellett. Füzesen 4 és fél hold kaszáló ha­szonbérbe kiadó. Tudakozódhatni II. kér. Szabadságtér 5 sz. alatt özv. Kovács Lászlónénál. Láb- és kézizzadást a Pedin szüntet meg legjobban. Nines többé kellemetlen láb­szag. Kapható Ráez gyógyszertárban, Kossuth utea 1 sz (Takarék épület) Eladó birtok. 300 hold tanyás birtok, melyben 200 hold szántó, 100 hold 35 éves akáeerdő van tanyával két 10 öles dohánypajtával, 20 hold dohánytermelési engedéllyel, amelyre holdanként 71/, millió korona 10 éves kamatmentes kölcsön kap­ható, 10 hold herével, kedvezd fizetési fel­tételek mellett részletekben is eladó. Ugyanott 100 hold 20 éves és 100 hold 7 éves akáe- erdő részletekben is eladó. Tudakozódhatni Kiskunhalason Losehitz Sándornál Kereske­delmi Bankkal szemben Üzlethelyiség kiadó. Tudakozódni FÓ u. 20 sz. Weisz Endrénél. VI kér. Honvéd u. 11 sí. hál eladó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom